رفتن به مطلب

خطای افزونه google xml sitemap


پست های پیشنهاد شده

سلام. دوستان من با افزونه google xml sitemap نقشه ای را ایجاد کردم ولی وقتی به لینک نقشه ی سایت می روم با خطای زیر روبرو می شوم

http://echolalia.ir/sitemap.xml

This page contains the following errors:
error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document
Below is a rendering of the page up to the first error.

تو سایت های خارجی دیدم که نوشته اند این به دلیل وجود فاصله بعد از تگ PHP است. وباید چک شود. یعنی من باید یکی یکی بشینم تمام تگ ها را چک کنم؟

لینک به ارسال

این مورد رو تو فایل فانکشن چک کنید

 

the cause most often is an empty line at the end of the functions.php file. If there is no empty line in this file, we highly recommend running a conflict check to identify what outputs the empty whitespace. You may also need to clear your caching from your plugins/theme/CDN such as Cloudflare/server caching etc

لینک به ارسال
در 36 دقیقه قبل، 4M!R گفته است :

این مورد رو تو فایل فانکشن چک کنید

 

the cause most often is an empty line at the end of the functions.php file. If there is no empty line in this file, we highly recommend running a conflict check to identify what outputs the empty whitespace. You may also need to clear your caching from your plugins/theme/CDN such as Cloudflare/server caching etc

سلام. این مورد را خوانده بودم و تا جایی که اطلاعاتم قد می کشید بررسی کردم و اون مورد را ندیدم. یک بار هم شما ببینیدش که اشتباه می کنم یا نهپ

<?php
// Theme setup
add_action( 'after_setup_theme', 'lingonberry_setup' );

function lingonberry_setup() {	
	// Automatic feed
	add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
	
	// Custom background
	add_theme_support( 'custom-background' );
	
	// Post formats
	add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'audio', 'chat', 'gallery', 'image', 'link', 'quote', 'status', 'video' ) );
	
	// Post thumbnails
	add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'post', 'page' ) );
	add_image_size( 'post-image', 766, 9999 );
	
	// Title tag
	add_theme_support( 'title-tag' );

	// Custom header (logo)
	$custom_header_args = array( 'width' => 200, 'height' => 200, 'header-text' => false );
	add_theme_support( 'custom-header', $custom_header_args );
	
	// Add nav menu
	register_nav_menu( 'primary', 'Primary Menu' );
	register_nav_menu( 'primary2', 'Primary Menu2' );
	
	// Make the theme translation ready
	load_theme_textdomain('lingonberry', get_template_directory() . '/languages');
	
	$locale = get_locale();
	$locale_file = get_template_directory() . "/languages/$locale.php";
	if ( is_readable($locale_file) )
	 require_once($locale_file);
	
}

// Enqueue Javascript files
function lingonberry_load_javascript_files() {

	if ( !is_admin() ) {
		wp_enqueue_script( 'lingonberry_flexslider', get_template_directory_uri().'/js/flexslider.min.js', array('jquery'), '', true );
		wp_enqueue_script( 'lingonberry_global', get_template_directory_uri().'/js/global.js', array('jquery'), '', true );
		if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( "comment-reply" );
	}
}

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'lingonberry_load_javascript_files' );


// Enqueue styles
function lingonberry_load_style() {
	if ( !is_admin() ) {
	  wp_enqueue_style( 'lingonberry_googleFonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic|Raleway:600,500,400' );
	  wp_enqueue_style( 'lingonberry_style', get_stylesheet_uri() );
	}
}

add_action('wp_print_styles', 'lingonberry_load_style');


// Add editor styles
function lingonberry_add_editor_styles() {
  add_editor_style( 'lingonberry-editor-styles.css' );
  $font_url = '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic|Raleway:600,500,400';
  add_editor_style( str_replace( ',', '%2C', $font_url ) );
}
add_action( 'init', 'lingonberry_add_editor_styles' );


// Add footer widget areas
add_action( 'widgets_init', 'lingonberry_sidebar_reg' ); 

function lingonberry_sidebar_reg() {
	register_sidebar(array(
	 'name' => __( 'Footer A', 'lingonberry' ),
	 'id' => 'footer-a',
	 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the first column in the footer.', 'lingonberry' ),
	 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
	 'after_title' => '</h3>',
	 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">',
	 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>'
	));	
	register_sidebar(array(
	 'name' => __( 'Footer B', 'lingonberry' ),
	 'id' => 'footer-b',
	 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the second column in the footer.', 'lingonberry' ),
	 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
	 'after_title' => '</h3>',
	 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">',
	 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>'
	));
	register_sidebar(array(
	 'name' => __( 'Footer C', 'lingonberry' ),
	 'id' => 'footer-c',
	 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the third column in the footer.', 'lingonberry' ),
	 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
	 'after_title' => '</h3>',
	 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">',
	 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>'
	));
}
	
// Add theme widgets
require_once (get_template_directory() . "/widgets/dribbble-widget.php"); 
require_once (get_template_directory() . "/widgets/flickr-widget.php"); 
require_once (get_template_directory() . "/widgets/video-widget.php");


// Set content-width
if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = 766;


// Check whether the browser supports javascript
function lingonberry_html_js_class() {
  echo '<script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace("no-js","js");</script>'. "\n";
}
add_action( 'wp_head', 'lingonberry_html_js_class', 1 );


// Add classes to next_posts_link and previous_posts_link
add_filter('next_posts_link_attributes', 'lingonberry_posts_link_attributes_1');
add_filter('previous_posts_link_attributes', 'lingonberry_posts_link_attributes_2');

function lingonberry_posts_link_attributes_1() {
  return 'class="post-nav-older"';
}
function lingonberry_posts_link_attributes_2() {
  return 'class="post-nav-newer"';
}


// Menu walker adding "has-children" class to menu li's with children menu items
class lingonberry_nav_walker extends Walker_Nav_Menu {
  function display_element( $element, &$children_elements, $max_depth, $depth=0, $args, &$output ) {
    $id_field = $this->db_fields['id'];
    if ( !empty( $children_elements[ $element->$id_field ] ) ) {
      $element->classes[] = 'has-children';
    }
    Walker_Nav_Menu::display_element( $element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output );
  }
}


// Add class to body if the post/page has a featured image
add_action('body_class', 'lingonberry_if_featured_image_class' );

function lingonberry_if_featured_image_class($classes) {
	if ( has_post_thumbnail() ) { 
		array_push($classes, 'has-featured-image');
	}
	return $classes;
}


// Custom more-link text
add_filter( 'the_content_more_link', 'lingonberry_custom_more_link', 10, 2 );

function lingonberry_custom_more_link( $more_link, $more_link_text ) {
	return str_replace( $more_link_text, __('Continue reading', 'lingonberry'), $more_link );
}


// Flexslider-ify function for format-gallery
function lingonberry_flexslider($size = thumbnail) {

	if ( is_page()) :
		$attachment_parent = $post->ID;
	else : 
		$attachment_parent = get_the_ID();
	endif;

	if($images = get_posts(array(
		'post_parent'  => $attachment_parent,
		'post_type'   => 'attachment',
		'numberposts'  => -1, // show all
		'post_status'  => null,
		'post_mime_type' => 'image',
        'orderby'    => 'menu_order',
        'order'      => 'ASC',
	))) { ?>
	
		<div class="flexslider">
		
			<ul class="slides">
	
				<?php foreach($images as $image) { 
					$attimg = wp_get_attachment_image($image->ID,$size); ?>
					
					<li>
						<?php echo $attimg; ?>
						<?php if ( !empty($image->post_excerpt)) : ?>
							<div class="media-caption-container">
								<p class="media-caption"><?php echo $image->post_excerpt ?></p>
							</div>
						<?php endif; ?>
					</li>
					
				<?php }; ?>
		
			</ul>
			
		</div><?php
		
	}
}


function lingonberry_meta() { ?>
	
	<div class="post-meta">
	
		<span class="post-date"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_time(get_option('time_format')); ?>"><?php the_time(get_option('date_format')); ?></a></span>
		
		<span class="date-sep"> / </span>
			
		<span class="post-author"><?php the_author_posts_link(); ?></span>
		
		<?php if ( comments_open() ) : ?>
		
			<span class="date-sep"> / </span>
			
			<?php comments_popup_link( '<span class="comment">' . __( '0 Comments', 'lingonberry' ) . '</span>', __( '1 Comment', 'lingonberry' ), __( '% Comments', 'lingonberry' ) ); ?>
		
		<?php endif; ?>
		
		<?php if( is_sticky() && !has_post_thumbnail() ) { ?> 
		
			<span class="date-sep"> / </span>
		
			<?php _e('Sticky', 'lingonberry'); ?>
		
		<?php } ?>
		
		<?php edit_post_link(__('Edit', 'lingonberry'), '<span class="date-sep"> / </span>'); ?>
								
	</div> <!-- /post-meta -->
<?php	
}


// Style the admin area
function lingonberry_custom_colors() {
  echo '<style type="text/css">
  
#postimagediv #set-post-thumbnail img {
	max-width: 100%;
	height: auto;
}

     </style>';
}

add_action('admin_head', 'lingonberry_custom_colors');


// Lingonberry comment function
if ( ! function_exists( 'lingonberry_comment' ) ) :
function lingonberry_comment( $comment, $args, $depth ) {
	$GLOBALS['comment'] = $comment;
	switch ( $comment->comment_type ) :
		case 'pingback' :
		case 'trackback' :
	?>
	
	<li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
	
		<?php __( 'Pingback:', 'lingonberry' ); ?> <?php comment_author_link(); ?> <?php edit_comment_link( __( '(Edit)', 'lingonberry' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
		
	</li>
	<?php
			break;
		default :
		global $post;
	?>
	<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
	
		<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment">
		
			<div class="comment-meta comment-author vcard">
							
				<?php echo get_avatar( $comment, 120 ); ?>

				<div class="comment-meta-content">
											
					<?php printf( '<cite class="fn">%1$s %2$s</cite>',
						get_comment_author_link(),
						( $comment->user_id === $post->post_author ) ? '<span class="post-author"> ' . __( '(Post author)', 'lingonberry' ) . '</span>' : ''
					); ?>
					
					<p><a href="<?php echo esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"><?php echo get_comment_date() . ' &mdash; ' . get_comment_time() ?></a></p>
					
				</div> <!-- /comment-meta-content -->
				
				<div class="comment-actions">
				
					<?php edit_comment_link( __( 'Edit', 'lingonberry' ), '', '' ); ?>
					
					<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'Reply', 'lingonberry' ), 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
									
				</div> <!-- /comment-actions -->
				
				<div class="clear"></div>
				
			</div> <!-- /comment-meta -->

			<div class="comment-content post-content">
			
				<?php if ( '0' == $comment->comment_approved ) : ?>
				
					<p class="comment-awaiting-moderation"><?php __( 'Your comment is awaiting moderation.', 'lingonberry' ); ?></p>
					
				<?php endif; ?>
			
				<?php comment_text(); ?>
				
				<div class="comment-actions">
				
					<?php edit_comment_link( __( 'Edit', 'lingonberry' ), '', '' ); ?>
					
					<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'Reply', 'lingonberry' ), 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
					
					<div class="clear"></div>
				
				</div> <!-- /comment-actions -->
				
			</div><!-- /comment-content -->

		</div><!-- /comment-## -->
	<?php
		break;
	endswitch;
}
endif;


// Lingonberry theme options
class lingonberry_Customize {

  public static function lingonberry_register ( $wp_customize ) {
  
   //1. Define a new section (if desired) to the Theme Customizer
   $wp_customize->add_section( 'lingonberry_options', 
     array(
      'title' => __( 'Options for Lingonberry', 'lingonberry' ), //Visible title of section
      'priority' => 35, //Determines what order this appears in
      'capability' => 'edit_theme_options', //Capability needed to tweak
      'description' => __('Allows you to customize theme settings for Lingonberry.', 'lingonberry'), //Descriptive tooltip
     ) 
   );
      
   
   //2. Register new settings to the WP database...
   $wp_customize->add_setting( 'accent_color', //No need to use a SERIALIZED name, as `theme_mod` settings already live under one db record
     array(
      'default' => '#FF706C', //Default setting/value to save
      'type' => 'theme_mod', //Is this an 'option' or a 'theme_mod'?
      'transport' => 'postMessage', //What triggers a refresh of the setting? 'refresh' or 'postMessage' (instant)?
      'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color'
     ) 
   );
	 
	 $wp_customize->add_setting( 'lingonberry_logo', 
   	array( 
   		'sanitize_callback' => 'esc_url_raw'
   	) 
   );
   
   
   //3. Finally, we define the control itself (which links a setting to a section and renders the HTML controls)...
   $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control( //Instantiate the color control class
     $wp_customize, //Pass the $wp_customize object (required)
     'lingonberry_accent_color', //Set a unique ID for the control
     array(
      'label' => __( 'Accent Color', 'lingonberry' ), //Admin-visible name of the control
      'section' => 'colors', //ID of the section this control should render in (can be one of yours, or a WordPress default section)
      'settings' => 'accent_color', //Which setting to load and manipulate (serialized is okay)
      'priority' => 10, //Determines the order this control appears in for the specified section
     ) 
   ) );
   
   //4. We can also change built-in settings by modifying properties. For instance, let's make some stuff use live preview JS...
   $wp_customize->get_setting( 'blogname' )->transport = 'postMessage';
   $wp_customize->get_setting( 'blogdescription' )->transport = 'postMessage';
  }

  public static function lingonberry_header_output() {
   ?>
   
	   <!-- Customizer CSS --> 
	   
	   <style type="text/css">
	      <?php self::lingonberry_generate_css('body a', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('body a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.header', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-bubbles a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-nav a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-meta-content cite a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-meta-content p a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-actions a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget-content .textwidget a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_archive li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_categories li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_meta li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_nav_menu li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_rss .widget-content ul a.rsswidget:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('#wp-calendar thead', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_tag_cloud a:hover', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.search-button:hover .genericon', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.flexslider:hover .flex-next:active', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.flexslider:hover .flex-prev:active', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-title a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a:hover', 'border-bottom-color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content fieldset legend', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="submit"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="button"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="reset"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-header h4 a:hover', 'color', 'accent_color'); ?>
	      <?php self::lingonberry_generate_css('.form-submit #submit:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?>	      
	   </style> 
	   
	   <!--/Customizer CSS-->
	   
   <?php
  }
  
  public static function lingonberry_live_preview() {
   wp_enqueue_script( 
      'lingonberry-themecustomizer', // Give the script a unique ID
      get_template_directory_uri() . '/js/theme-customizer.js', // Define the path to the JS file
      array( 'jquery', 'customize-preview' ), // Define dependencies
      '', // Define a version (optional) 
      true // Specify whether to put in footer (leave this true)
   );
  }

  public static function lingonberry_generate_css( $selector, $style, $mod_name, $prefix='', $postfix='', $echo=true ) {
   $return = '';
   $mod = get_theme_mod($mod_name);
   if ( ! empty( $mod ) ) {
     $return = sprintf('%s { %s:%s; }',
      $selector,
      $style,
      $prefix.$mod.$postfix
     );
     if ( $echo ) {
      echo $return;
     }
   }
   return $return;
  }
}

// Setup the Theme Customizer settings and controls...
add_action( 'customize_register' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_register' ) );

// Output custom CSS to live site
add_action( 'wp_head' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_header_output' ) );

// Enqueue live preview javascript in Theme Customizer admin screen
add_action( 'customize_preview_init' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_live_preview' ) );

//Activate the Link Manager built in to the WordPress admin
 add_filter( 'pre_option_link_manager_enabled', '__return_true' );

?>

<?php
if (function_exists('register_sidebar')) {
   register_sidebar(array(
   'name' => 'sidbar-cat',
   'id'  => 'sidebar-cat',
   'description'  => 'محل قرار گیری توضیحات مربوط به ناحیه ابزارک',
   'before_widget' => '<div id="one" class="two">',
   'after_widget' => '</div>',
   'before_title' => '<h۲>',
   'after_title'  => '</h۲>'
   ));
  }//Register tag cloud filter callback
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');

//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){

 //Check if taxonomy option inside widget is set to tags
 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
 $args['number'] = 20; //Limit number of tags
 }
 return $args;
}function child_cat ($pid, $class_name, $exclude) {
  $cat_arr = wp_get_post_categories ($pid);
  $child_id = max ($cat_arr);
  if ($exclude)
    if (in_array($child_id, $exclude))
      return;
  $child_name = get_the_category_by_ID ($child_id);
  $child_link = get_category_link ($child_id);
  if ($class_name)
    echo '<a href="'. $child_link .'" class="'. $class_name .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>';
  else
    echo '<a href="'. $child_link .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>';
}

function mehran_get_post_last_child_image($post_id) {
	
	$cats = get_the_category($post_id);
	
	$childs = array();
	foreach($cats as $cat) {
		if($cat->category_parent !== 0)
			$childs[] = $cat->cat_ID;
	}
	
	if($childs === array())
		return;
	
	$last_child = max($childs);
	
	$images = get_option('taxonomy_image_plugin');
	$img_tag = wp_get_attachment_image($images[$last_child], 'thumbnail', false, array('class' => 'mehran'));
	
	if($img_tag === "")
		return;
	
return '<a href="'.esc_url(get_category_link($last_child)).'">'.$img_tag.'</a>';}

 

لینک به ارسال

شروع تگ php با 

<?php
// Theme setup

پایانش باید با باشه

?>

اینو اضافه کنید اخر فانکشنتون اگه نداره. چک کنید نقشه رو . اگه مشکلی برا سایت بوجود اومد از طریق هاست برین همونی که اضافه کردین رو بردارین

 

 استاد @mehran-b

جهت استحضار:P

لینک به ارسال
در در 8/10/2018 at 21:32، 4M!R گفته است :

اینو اضافه کنید اخر فانکشنتون اگه نداره. چک کنید نقشه رو . اگه مشکلی برا سایت بوجود اومد از طریق هاست برین همونی که اضافه کردین رو بردارین

 استاد @mehran-b

جهت استحضار:P

قبلا این کار را کرده بودم ولی باز همون خطا رو میده.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...