بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس

نوشته شده توسط ۹ سال پیش

در وردپرس تابعی برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری وجود ندارد، اما با روشهایی میتوان به آن رسید.

 

روش اول: استفاده از توابع و متغییرهای وردپرس

ساده‌ترین کد برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری

global $wp;
$current_url = add_query_arg( $wp->query_string, '', home_url( $wp->request ) );

به صورت تابع:

function get_current_url(){
  global $wp;
  return add_query_arg( $wp->query_string, '', home_url( $wp->request ) );
}

 

روش دوم: استفاده از متغییرهای PHP

متغییر SERVER شامل مشخصات سرور و محیطی که در آن اجرا میشود را داراست.

function get_current_url()
{
  $pageURL = 'http';
  if (isset($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] == "on" ) {
    $pageURL .= "s";
  }
  $pageURL .= "://";
  if ( $_SERVER["SERVER_PORT"] != "80" ) {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  }
  return $pageURL;
}

 

در هر دو روش می‌توانید از تابع get_current_url ایجاد شده استفاده کنید.

 

پارسا کافی


ارسال دیدگاه شما