نمایش تعداد مطالب امروز یا تاریخی خاص

نوشته شده توسط ۹ سال پیش

اگر بخواهید تعداد مطالب امروز یا تاریخ خاصی، نوع پستی خاص را نمایش دهید این مطلب برای شما کاربرد دارد.

برای نمایش تعداد پستهای یک روز خاص یا پستهای امروز میتوانید از تابع زیر استفاده کنید:
کد زیر را میتوانید در فایل functions.php پوسته قرار دهید

function wpp_post_count_by_date($date = NULL , $post_type = 'post' , $post_status = 'publish'){
	global $wpdb;
	
	if($date != NULL)
			$current_date = $date;
	else{
			date_default_timezone_set(get_option('timezone_string'));
			$current_date = date("Y-m-d" , time());
	}
	$sql = "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = '$post_status' AND post_type = '$post_type' AND post_date BETWEEN '$current_date 00:00:00' AND '$current_date 23:59:59'";
	
	$today_post_count = $wpdb->get_var( $sql );
	return $today_post_count;
}

روش استفاده
تعداد پستهای امروز:

<?php echo wpp_post_count_by_date(); ?>

تعداد پستهای تاریخ خاص:

<?php echo wpp_post_count_by_date("2012-11-10"); ?>

تعداد پستهای یک نوع پست خاص:

<?php echo wpp_post_count_by_date(NULL,'learn'); ?>

نمایش تعداد پستهای یک نوع پست به همراه تعیین وضعیت پست:

<?php echo wpp_post_count_by_date(NULL,'post','publish'); ?>
پارسا کافی


ارسال دیدگاه شما