نمایش تعداد مطالب امروز یا تاریخی خاص

نوشته شده توسط ۵ سال پیش

اگر بخواهید تعداد مطالب امروز یا تاریخ خاصی، نوع پستی خاص را نمایش دهید این مطلب برای شما کاربرد دارد.

برای نمایش تعداد پستهای یک روز خاص یا پستهای امروز میتوانید از تابع زیر استفاده کنید:
کد زیر را میتوانید در فایل functions.php پوسته قرار دهید

روش استفاده
تعداد پستهای امروز:

تعداد پستهای تاریخ خاص:

تعداد پستهای یک نوع پست خاص:

نمایش تعداد پستهای یک نوع پست به همراه تعیین وضعیت پست:

پارسا کافی