آشنایی با توابع اصلی (bloginfo)

نوشته شده توسط ۹ سال پیش

تابع bloginfo (و get_bloginfo() برای استفاده به صورت کد) یکی از پر کاربرد ترین توابع وردپرس است وبرای نمایش اطلاعات اصلی سایت به کار می رود


نحوه استفاده این تابع چاپ کننده مقدار پارامتری است که از او خواسته شده مثلا

<?php bloginfo('template_directory');?>

چاپ کننده نشانی پوشه قالب جاری است و برای استفاده در کد نویسی (مواقعی که مقدار بازگشتی را نمی خواهیم مستقیما چاپ کنیم) به صورت get_bloginfo() استفاده می شود.
مثال خروجی تابع

<?php bloginfo('template_directory');?>

برای قالبی به نام mytheme به این شکل است

http://yourblog.com/wp-content/themes/mytheme

و خروجی کد زیر (تابع get_bloginfo())

$theme = get_bloginfo('template_directory');
$theme = str_replace('http://yourblog.com/wp-content/themes/', '' , $theme);
echo $theme;

برای همان قالب

mytheme

این تابع دارای یک متغییر است با نام $show که مقادیر زیر مقدارهای معتبر آن هستند و در حالت پیش فرض از مقدار name استفاده می نماید

 

 • ‘name’
  نمایش دهنده نام یا عنوان سایت برای تنظیم این بخش به پیشخوان – تنظیمات – همگانی رفته و نام سایت خود را ویرایش نمایید
 • ‘description’
  توضیحات سایت برای تنظیم این بخش به پیشخوان – تنظیمات – همگانی رفته و توضیحات سایت خود را ویرایش نمایید
 • ‘wpurl’
  نمایش نشانی وردپرس برای سایتهای چند بلاگی و سایتهایی که وردپرس را در ساب دامین خود نصب کرده اند کاربرد دارد برای تنظیم این بخش به پیشخوان – تنظیمات – همگانی رفته و نشانی وردپرس سایت خود را ویرایش نمایید
 • ‘url’
  نشانی سایت برای تنظیم این بخش به پیشخوان – تنظیمات – همگانی رفته و نشانی سایت خود را ویرایش نمایید
 • ‘admin_email’
  ایمیل مدیر سایت برای تنظیم این بخش به پیشخوان – تنظیمات – همگانی رفته و نام سایت خود را ویرایش نمایید
 • ‘charset’
  چارست سایت این گزینه از نسخه ۳.۵ وردپرذس به صورت دیفالت UTF-8 تعریف می شود
 • ‘version’
  نسخه ی وردپرس سایت
 • ‘html_type’
  اچ تی ام ال تایپ سایت به صورت پیش فرض “text/html” است
 • ‘text_direction’
  جهت نوشتن در سایت راست به چپ یا چپ به راست در زبان هایی مانند زبان فارسی راست به چپ rtl را نمایش می دهد و شرط is_rtl() پاسخش را از این ستون جدول دیتابیس می گیرد.
 • ‘language’
  زبان سایت .
 • ‘stylesheet_url’
  نشانی فایل استایل بندی اصلی (style.css) برای فعال بودن قالب . برای احضار به صورت کد می توان از تابع get_stylesheet_uri() استفاده کرد.
 • ‘stylesheet_directory’
  نمایش نشانی پوشه ی قرار گیری فایل استایل قالب برای احضار به صورت کد می توان از get_stylesheet_directory_uri() استفاده کرد.
 • ‘template_url’
  یا ‘template_directory’ – نمایش نشانی پوشه ی مادر قالب جاری سایت برای نمایش به صورت کد از get_template_directory_uri() استفاده نمایید.
 • ‘pingback_url’
  نشانی پینگ بک سایت فایل XML-RPC در نشانی URL (xmlrpc.php).
 • ‘atom_url’
  نمایش نشانی خوراک اتم سایت در نشانی URL (/feed/atom).
 • ‘rdf_url’
  نمایش نشانی نسخه RDF/RSS 1.0 خوراک سایت در نشانی URL (/feed/rfd).
 • ‘rss_url’
  نمایش نشانی نسخه RSS 0.92 خوراک سایت URL (/feed/rss).
 • ‘rss2_url’
  نمایش نشانی نسخه RSS 2.0 خوراک سایت URL (/feed).
 • ‘comments_atom_url’
  نمایش نشانی خوراک اتم نظرات سایت و مطالب در نشانی URL (/comments/feed).
 • ‘comments_rss2_url’
  نمایش نشانی نسخه RSS 2.0 خوراک نظرات سایت و مطالب URL (/comments/feed).
 • ‘siteurl’
  از نسخه ۲.۲ به بالا می توانید از home_url(), یا bloginfo(‘url’) استفاده نمایید.

 

نمونه خروجی های تابع برای سایت example.com :

admin_email       = admin@example.com
atom_url             = http://example.com/feed/atom
charset         = UTF-8
comments_atom_url = http://example.com/comments/feed/atom
comments_rss2_url = http://example.com/comments/feed
description       = راهنمای پارسی استفاده از کدها و توابع وردپرس
home               = http://example.com (DEPRECATED! use url option instead)
html_type        = text/html
language             = fa_IR
name               = Codex
pingback_url       = http://example.com//xmlrpc.php
rdf_url         = http://example.com/feed/rdf
rss2_url             = http://example.com/feed
rss_url         = http://example.com/feed/rss
siteurl         = http://example.com (DEPRECATED! use url option instead)
stylesheet_directory = http://example.com//wp-content/themes/example
stylesheet_url  = http://example.com//wp-content/themes/example/style.css
template_directory = http://example.com//wp-content/themes/example
template_url       = http://example.com//wp-content/themes/example
text_direction  = rtl
url               = http://example.com
version         = 3.8.3
wpurl          = http://example.com/

نمونه ساخت فایل header.php با استفاده از تابع:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); if(get_bloginfo('name') != "") echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
elseif (is_single() ) { single_post_title(); }
elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); if(get_bloginfo('name') != "") echo ': '; single_post_title(); }
else { wp_title('',true); } ?></title>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/script.js"></script>
<!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
<!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.ie7.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php printf(__('%s RSS Feed', 'kubrick'), get_bloginfo('name')); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php printf(__('%s Atom Feed', 'kubrick'), get_bloginfo('name')); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body>
<div id="main">
<div class="header">
<h1 id="name-text">
     <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="slogan-text">
     <?php bloginfo('description'); ?></div>
     </div>
</div>
پارسا کافی


ارسال دیدگاه شما