رفتن به مطلب
Sgwgo

درخواست راهنمایی برای ویرایشاتی در قالب

پست های پیشنهاد شده

دوستان منم میخوام تو قالب سایتم که به این ادرس http://www.fadroid.ir

یکسری دستکاری بکنم

میخوام تعداد نمایش پست هارو تو قالب بیشتر کنم

خود قالب تنظیمات داره ولی تنظیماتش کمه چون من به یه سبک خاصی دارم از قالب استفاده میکنم و نیاز دارم که به صورت دستی دستکاریش کنم

قالبم هم goodnews هستش

ممنون میشم اگه کسی هست و بتونه وقت بذاره و کمک کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

من متوجه نشدم چه چیزهایی مدنظر شماست.

پوسته goodnews حالت فریمورکی کدنویسی شده و تغییرات در این پوسته برای کاربرانی که با کدنویسی و پوسته های وردپرس آشنایی کمی دارند کمی سخت هست.

شما موارد خودتون رو تک تک بگید تا با کمک دوستان برای انجامشون راهنمایی کنیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون دوست عزیز که وقت گذاشتید سپاسگذارم

اول از همه میخوام که شما یه نگاه به قالب بندازید http://www.fadroid.ir

حالا بقیه راه با عکس توضیح میدم

عکس ببینید:

94n33jgcmgfyaqzixdgf_thumb.jpg

حالا چیزی که من میخوام میخوام که تعداد پستهایی که همراه با تصویر شاخص هستند رو بیشتر نشون بدم یعنی قسمت 1 بجای قسمت 2 بیاد و همچنینی پست های بیشتر نشون بده

من دارم از قالت نیوز قالب استفاده میکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

باید مقدار پارامتر showpost را در کوئری تغییر بدید

کد ایندکس را در اینجا قرار دهید

یا showpost را پیدا کرده و عدد روبروی آن را بیشتر کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


<?php get_header(); ?>
<div class="inner">
<div class="container">
<?php if(of_get_option('feature_style') == 'full') { ?>
<?php include TEMPLATEPATH . '/feature-full.php'; ?>
<?php } ?>
<div class="main">
<?php if(of_get_option('feature_style') == 'default') { ?>
<?php include TEMPLATEPATH . '/feature.php'; ?>
<?php } ?>
<?php include TEMPLATEPATH . '/latest-video.php'; ?>
<?php if (of_get_option('theme_home') == 'blog') { ?>
<?php query_posts(array('showposts' => get_option('posts_per_page'), 'paged' => $paged)); ?>
<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php cat_article(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
<!-- Else in here -->
<?php endif; ?>
<?php mom_pagination(); ?>
<?php wp_reset_query(); ?>
<?php } else { ?>
<?php include TEMPLATEPATH . '/news_boxes.php'; ?>
<?php } ?>
</div> <!--End Main-->
<?php get_sidebar(); ?>
</div> <!--End Container-->
<?php get_footer(); ?>

قابل ذکر که من دارم از حالت news_box استفاده میکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کد مربوطه که در این قسمت نیست

اگر برگه تنظیمات قالب دارد به بخش مورد نظر مراجعه کنید

فکر میکنم اگر تمام بخشها از یک قطعه کد استفاده کرده باشند . این کار امکان پذیر نباشه!

به دنبال کدی مانند کد زیر بگردید:

query_posts(array('showposts' => get_option('posts_per_page'), 'paged' => $paged)); 

و تغییر زیر را بدهید (عدد 10 تعداد مطالب خروجی هست)

query_posts(array('showposts' => 10, 'paged' => $paged));

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دقیقا متوجه نشدم که کجا برم دنبالش بگردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در فایلها

مانند:

eature-full.php

feature.php

news_boxes.php

latest-video.php

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من که چیزی نمیبینم

ایکاش کسی بود میتونست کمک کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

<?php

function mom_gn_news_box($cat) {

?>

<?php if(of_get_option('news_box_style') == 'default') { ?>

<div class="box_outer">

<div class="news_box">

<div class="news_box_heading">

<div class="nb_dots">

<h2><a href="<?php echo get_category_link($cat); ?>"><?php echo get_cat_name( $cat ); ?> </a></h2>

</div>

</div> <!--End nb Heading-->

<div class="news_box_left">

<?php query_posts(array('showposts' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<?php

$nbImgw = of_get_option('news_box_img_w');

$nbImgh = of_get_option('news_box_img_h');

$nbExl = of_get_option('news_box_ex_l');

?>

<div class="recent_news_item">

<h4 class="recent_news_title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>

<div class="recent_news_img">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

if ($type == 'video') {

echo "<span class='nb_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='nb_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='nb_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php else: ?>

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

$vtype = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_type', true);

$vId = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_id', true);

?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<?php if ($type == 'video') { ?>

<?php if($vtype == 'youtube') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://img.youtube.com/vi/<?php echo $vId; ?>/0.jpg&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'vimeo') { ?>

<?php

$imgid = $vId;

$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$imgid.php"));

?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $hash[0]['thumbnail_large']; ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'daily') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/<?php echo $vId; ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php

if ($type == 'video') {

echo "<span class='nb_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='nb_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='nb_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="recent_news_content">

<p class="recent_news_excpert">

<?php global $post;

$excerpt = $post->post_excerpt;

if($excerpt==''){

$excerpt = get_the_content('');

}

echo wp_html_excerpt($excerpt,$nbExl);

?> <a class="nb_recent_more" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('more', 'theme'); ?></a> ...

</p>

<?php if(of_get_option('post_meta') != false) { ?>

<div class="nb_meta">

<?php if(of_get_option('post_date') != false) { ?>

<span class="news_date"><?php the_time('F d, Y'); ?></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_cc') != false) { ?>

<span class="news_comments_count"><a href="<?php comments_link(); ?>">(<?php comments_number(0, 1, '%'); ?>) <?php _e('comments', 'theme'); ?></a></span>

<?php } ?>

</div> <!--End NB META-->

<?php } ?>

</div> <!--recent news Content-->

</div> <!--recent News Item-->

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div> <!--End News Box Left-->

<div class="news_box_right">

<div class="more_news_wrap">

<div class="left_ul">

<ul class="more_news">

<?php query_posts(array('showposts' => 3, 'offset' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><span><?php _e('»', 'theme'); ?></span>

<?php if( is_rtl() ) { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 45) {

$title = get_the_title('');

echo wp_html_excerpt($title,45) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } else { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 45) {

echo substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 45) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } ?>

</a></li>

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

</div> <!--Left ul-->

<div class="right_ul">

<ul class="more_news">

<?php query_posts(array('showposts' => 3, 'offset' => 4, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><span><?php _e('»', 'theme'); ?></span>

<?php if( is_rtl() ) { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 45) {

$title = get_the_title('');

echo wp_html_excerpt($title,45) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } else { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 45) {

echo substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 45) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } ?>

</a></li>

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

</div> <!--more_news_wrap-->

</div>

</div> <!--End News Box Right-->

</div> <!--News Box-->

</div> <!--Box Outer-->

<?php } elseif (of_get_option('news_box_style') == 'double') { ?>

<div class="nb_col2">

<div class="box_outer">

<div class="news_box">

<div class="news_box_heading">

<div class="nb_dots">

<h2><a href="<?php echo get_category_link($cat); ?>"><?php echo get_cat_name( $cat ); ?> </a></h2>

</div>

</div> <!--End nb Heading-->

<div class="news_box_left">

<?php query_posts(array('showposts' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<div class="recent_news_item">

<h2 class="recent_news_title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<div class="recent_news_img">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&h=93&w=93&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

if ($type == 'video') {

echo "<span class='nb_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='nb_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='nb_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php else: ?>

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

$vtype = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_type', true);

$vId = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_id', true);

?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<?php if ($type == 'video') { ?>

<?php if($vtype == 'youtube') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://img.youtube.com/vi/<?php echo $vId; ?>/0.jpg&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'vimeo') { ?>

<?php

$imgid = $vId;

$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$imgid.php"));

?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $hash[0]['thumbnail_large']; ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'daily') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/<?php echo $vId; ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=<?php echo $nbImgh; ?>&w=<?php echo $nbImgw; ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php

if ($type == 'video') {

echo "<span class='nb_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='nb_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='nb_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="recent_news_content">

<p class="recent_news_excpert">

<?php global $post;

$excerpt = $post->post_excerpt;

if($excerpt==''){

$excerpt = get_the_content('');

}

echo wp_html_excerpt($excerpt,80);

?> <a class="nb_recent_more" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('more', 'theme'); ?></a> ...

</p>

<?php if(of_get_option('post_meta') != false) { ?>

<div class="nb_meta">

<?php if(of_get_option('post_date') != false) { ?>

<span class="news_date"><?php the_time('F d, Y'); ?></span>

<?php } ?>

</div> <!--End NB META-->

<?php } ?>

</div> <!--recent news Content-->

</div> <!--recent News Item-->

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div> <!--End News Box Left-->

<ul class="nb2_next2_news">

<?php query_posts(array('showposts' => 2, 'offset' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<li>

<div class="nb2_next2_img">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php else: ?>

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

$vtype = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_type', true);

$vId = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_id', true);

?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<?php if ($type == 'video') { ?>

<?php if($vtype == 'youtube') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://img.youtube.com/vi/<?php echo $vId; ?>/0.jpg&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'vimeo') { ?>

<?php

$imgid = $vId;

$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$imgid.php"));

?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $hash[0]['thumbnail_large']; ?>&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'daily') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/<?php echo $vId; ?>&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=55&w=55&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php endif; ?>

</div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<?php the_title(); ?>

</a>

<?php if(of_get_option('post_meta') != false) { ?>

<div class="nb2_meta">

<?php if(of_get_option('post_date') != false) { ?>

<span class="news_date"><?php the_time('F d, Y'); ?></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_cc') != false) { ?>

<span class="news_comments_count"><a href="<?php comments_link(); ?>">(<?php comments_number(0, 1, '%'); ?>) <?php _e('comments', 'theme'); ?></a></span>

<?php } ?>

</div> <!--End NB META-->

<?php } ?>

</li>

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

<div class="news_box_right">

<div class="more_news_wrap">

<ul class="more_news">

<?php query_posts(array('showposts' => 2, 'offset' => 3, 'cat' => $cat )); ?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><span><?php _e('»', 'theme'); ?></span>

<?php if( is_rtl() ) { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 40) {

$title = get_the_title('');

echo wp_html_excerpt($title,40) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } else { ?>

<?php if (strlen($post->post_title) > 40) {

echo substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 40) . '...'; } else {

the_title();

} ?>

<?php } ?>

</a></li>

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

</div> <!--more_news_wrap-->

</div> <!--End News Box Right-->

</div> <!--News Box-->

</div> <!--Box Outer-->

</div> <!--NB COL-->

<?php } ?>

<?php

}

function cat_article () { ?>

<div class="box_outer">

<article class="cat_article">

<h2 class="cat_article_title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<?php mom_cat_share(); ?>

<div class="cat_article_warap">

<?php if(of_get_option('post_meta') != false) { ?>

<div class="article_meta">

<?php if(of_get_option('post_an') != false) { ?>

<span class="meta_author"><?php _e('Posted by', 'theme'); ?>: <?php the_author_posts_link(); ?></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_date') != false) { ?>

<span class="meta_date"><?php _e('Posted date', 'theme'); ?>: <strong><?php the_time('F d, Y'); ?></strong></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_cc') != false) { ?>

<span class="meta_sap">|</span> <span class="meta_comments"><?php _e('comment', 'theme'); ?> : <a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_number(0, 1, '%'); ?></a></span>

<?php } ?>

</div> <!--article meta-->

<?php } else {

echo "<div style='height:20px;'></div>";

} ?>

<div class="cat_article_img">

<div class="cat_img">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

if ($type == 'video') {

echo "<span class='ca_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='ca_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='ca_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php else: ?>

<?php

global $post;

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

$vtype = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_type', true);

$vId = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_id', true);

?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<?php if ($type == 'video') { ?>

<?php if($vtype == 'youtube') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://img.youtube.com/vi/<?php echo $vId; ?>/0.jpg&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'vimeo') { ?>

<?php

$imgid = $vId;

$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$imgid.php"));

?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $hash[0]['thumbnail_large']; ?>&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } elseif ($vtype == 'daily') { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/<?php echo $vId; ?>&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=193&w=215&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

<?php } ?>

<?php

if ($type == 'video') {

echo "<span class='ca_video_icon'></span>";

} elseif ($type == 'slideshow') {

echo "<span class='ca_slide_icon'></span>";

} elseif ($type == 'article') {

echo "<span class='ca_article_icon'></span>";

}

?>

</a>

<?php endif; ?>

</div>

</div> <!--Cat article Img-->

<div class="cat_article_content">

<p>

<?php global $post;

$excerpt = $post->post_excerpt;

if($excerpt==''){

$excerpt = get_the_content('');

}

echo wp_html_excerpt($excerpt,410);

?> ...

</p>

<a class="article_read_more" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('Read more', 'theme'); ?> <span><?php _e('›', 'theme'); ?></span></a>

</div> <!--Cat article Content-->

</div>

</article> <!--End Cat Article-->

</div> <!--Box Outer-->

<?php

}

?>

دوستان احتما 80 % میدم تو این کداس

ولی من واقعا نمیفهمم داره چیکار میکنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در کد بالایی چندی query_posts استفاده شده.

اگر توجه کنید هر کدوم هم showposts دارن و یکسری هم offset دارن.

حالا شما برای تغییز تعداد نوشته باید showposts ها رو بیشتر کنی.

وقتی showposts رو بیشتر میکنید باید برای چن خط پایینتر offset رو هم به همون تعداد اضافه شده ، بیشتر کنید. مثلا:

کوئری اول:

<?php query_posts(array('showposts' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

در بالا یک پست رو نمایش میدیم.

<?php query_posts(array('showposts' => 2, 'offset' => 1, 'cat' => $cat )); ?>

اینجا از بالا به بعد (یک بجز یکی) نمایش میده. پس offset میشه یک و 2 پست رو نمایش میده.

<?php query_posts(array('showposts' => 2, 'offset' => 3, 'cat' => $cat )); ?>

اینجا به جز اولی و دوتای بالایی یعنی offset میشه 3 و بعد هم میاد 2 رو نمایش میده.

امیدوارم متوجه شده باشید.

حالا برای تغییر در کدها با آزمون و خطا یا با دیدن کلاسها در سورس ببینید که کدوم بخش رو باید اضافه و کم کنید تا به اون تعداد موردنظرتون برسید.

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون به نتیجه رسیدم با آزمون خطا :دی

میتونید ببینید

www.fadroid.com

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • مطالب مشابه

  • توسط SNSA
   سلام
   من یک نوجوان ۱۵ ساله هستم که علاقه مند برنامه نویسی و تحصیل در رشته آی تی هستم 
   شاید بگین الآن سنم برای انتخاب رشته کمه و بعدش نظرم عوض میشه ولی من دوساله تصمیمم رو گرفتم و براش تلاش میکنم
   در این راه به مشکل برخوردم از اونجایی که میخوام برای هدفم در المپیاد شرکت کنم نیازمند یادگیری زبان ++c هستم اما علاقه شدیدی به زبان python دارم اما نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم
   بگم که از هرکدوم کمی بلد هستم و الآن گیج شدم
   اگر کسی در المپیاد کامپیوتر شرکت کرده ممکنه کمکم کنه؟
  • توسط Mahdyar.rng
   سلام.
   این مشکل اعصاب منو خورد کرده و اصلا نمیدونم چکار کنم. تو گوگل هم چیزی نمیدونم راجبش پیدا کنم.
   هرچی از المان های ویژوال کامپوزر استفاده میکنم تو طراحی برگه ها هیچ کدومش نمایش داده نمیشن. مثلا از المان های "آخرین محصولات" و "محصولات ویژه" که تو دسته ووکامرسن استفاده میکنم نشون داده نمیشن. یا از اسلایدر ها.
   چکار کنم دقیقا؟
  • توسط Mahdyar.rng
   سلام دوستان خسته نباشید.
   من به تازگی و با هزار مشکل و بی تجربگی سایت فروشگاهیه وردپرسی زدم. یه مشکل اساسی که در حال حاضر دارم دلاره. بله دلار. متاسفانه الان نوسانات نرخ دلار به انقد زیاده که باعث میشه قیت محصولات سایت من خیلی بالا پایین بشه و منم نمیتونم هر دقیقه بیام قیمتارو دستی بروز کنم. مخصوصا وقتی که محصولام زیاد بشه بعدا. الان میخواستم ببینم که راهی یا افزونه ای هست که بتونم متنی یا نوشته ای رو از سایت دیگر بگیرم و تو سایت خودم بگنجانم؟ من دقیقا میخوام اینکارو کنم:   میخوام یه قیمتی رو از یه سایت مد نظرم بگیره و ضربدره قیمت دلاری که در سایت tjgu.org نوشته شده بکنه، و در قسمت قیمت محصول درج کنه حاصل رو.
    
   واقعا این قضیه مهمه برام. خیلی لطف میکنید جواب بدید.
  • توسط MahdiBo
   با سلام 
   من نیاز دارم که بتونم به صورت دستی و دلخواه جدا از محصولات بتونم فاکتوری برای مشتری داخل پنل کاربریش ایجاد کنم 
   و کاربر بتونه اونو پرداخت کنه با دراگاه
    
   میخواستم بدونم افزونه ای هست برای این کار؟ رایگان یا پولی فرقی نداره
   ممنون مبشم کسی بتونه کمکم کنه 
  • توسط nasenaderi
   سلام به همه عزیزان
   مدتی هست هنگام افزودن محصول جدید ، قسمت برچسب هام تغییر کرد و حالت عادی نداره در عکس توضیح دادم
   الان میخوام مثل قبل بشه
   چون از افزونه wordpress-keyword-tool استفاده میکنم و الان دیگه برچسب ها رو وارد نمیکنه
   البته در قسمت نوشته ها این مشکل رو ندارم
   لطفا اگر میتونید کمکم کنید

×
×
 • اضافه کردن...