رفتن به مطلب

انتقال مستقیم به درگاه پرداخت بانک ملی


gymarket

پست های پیشنهاد شده

دوستان سلام.

افزونه درگاه پرداختبان ملی نصب کردم با کلیک روی گزینه پرداخت اول به صفحه دیگه ای منتقل میشه و کاربر دوبار باید دکمه پرداخت رو بزنه.

هم اینکه آیکن درگاه پرداخت خیلی بزرگه.

1. میخوام مستقیم مشتری بتونه وارد درگاه پرداخت بشه

2. میخوام لوگو کوچیکتر بشه.

ممنون

لینک افزنه: https://sadadpsp.ir/fa/content/240/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3

کد:

<?php
	/*
	Plugin Name: درگاه بانک ملی ووکامرس
	Plugin URI: https://sadadpsp.ir
	Description: درگاه بانک ملی برای ووکامرس
	Version: 1.1
	Author: http://almaatech.ir
	Author URI: http://almaatech.ir
	 */

	add_action('plugins_loaded', 'init_melli_woocommerce', 0);

	add_filter('woocommerce_currencies', 'mw_add_currency');

	function mw_add_currency($currencies) {
		$currencies['IRR'] = __('ریال', 'woocommerce');
		$currencies['IRT'] = __('تومان', 'woocommerce');
		return $currencies;
	}

	add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'mw_add_currency_symbol', 10, 2);

	function mw_add_currency_symbol($currency_symbol, $currency) {
		$currency_symbol = ($currency == 'IRR') ? 'ریال' : $currency_symbol;
		$currency_symbol = ($currency == 'IRT') ? 'تومان' : $currency_symbol;
		return $currency_symbol;
	}


	function init_melli_woocommerce() {

		if (!class_exists('WC_Payment_Gateway')) {
			return;
		}


		class WC_Gateway_Melli extends WC_Payment_Gateway {
			/**
			 * Constructor for the gateway.
			 */
			public function __construct() {
				$this->id = 'melli_pay';
				$this->icon = WP_PLUGIN_URL . "/" . plugin_basename(dirname(__FILE__)) . '/images/logo.png';
				$this->has_fields = false;
				$this->order_button_text = __('پرداخت', 'woocommerce');
				$this->method_title = __('بانک ملی', 'woocommerce');
				$this->method_description = __('درگاه پرداخت بانک ملی! برای استفاده از این درگاه لازم است ماژول curl روی سرور شما فعال باشد.', 'woocommerce');

				// Load the settings.
				$this->init_form_fields();
				$this->init_settings();

				// Define user set variables.
				$this->title = $this->settings['title'];

				$this->terminal_id = $this->settings['terminal_id'];
				$this->merchant_id = $this->settings['merchant_id'];
				$this->terminal_key = $this->settings['terminal_key'];

				if (version_compare(WOOCOMMERCE_VERSION, '2.0.0', '>=')) {
					add_action('woocommerce_update_options_payment_gateways_' . $this->id, array($this, 'process_admin_options'));
				} else {
					add_action('woocommerce_update_options_payment_gateways', array($this, 'process_admin_options'));
				}

				add_action('woocommerce_receipt_' . $this->id, array($this, 'redirect_to_bank'));
				add_action('woocommerce_api_' . strtolower(get_class($this)), array($this, 'bank_callback'));
			}

			function init_form_fields() {
				$this->form_fields = array(
						'base_confing' => array(
								'title' => __('تنظیمات پایه ای', 'woocommerce'),
								'type' => 'title',
								'description' => '',
						),
						'enabled' => array(
								'title' => __('فعالسازی/غیرفعالسازی', 'woocommerce'),
								'type' => 'checkbox',
								'label' => __('فعالسازی درگاه بانک ملی', 'woocommerce'),
								'description' => __('برای فعالسازی درگاه پرداخت بانک ملی باید چک باکس را تیک بزنید', 'woocommerce'),
								'default' => 'yes',
								'desc_tip' => true,
						),
						'title' => array(
								'title' => __('عنوان درگاه', 'woocommerce'),
								'type' => 'text',
								'description' => __('عنوان درگاه که در طی خرید به مشتری نمایش داده میشود', 'woocommerce'),
								'default' => __('بانک ملی', 'woocommerce'),
								'desc_tip' => true,
						),
						'description' => array(
								'title' => __('توضیحات درگاه', 'woocommerce'),
								'type' => 'text',
								'desc_tip' => true,
								'description' => __('توضیحاتی که در طی عملیات پرداخت برای درگاه نمایش داده خواهد شد', 'woocommerce'),
								'default' => __('پرداخت امن به وسیله کلیه کارت های عضو شتاب از طریق درگاه بانک ملی', 'woocommerce')
						),
						'account_confing' => array(
								'title' => __('تنظیمات حساب بانک ملی', 'woocommerce'),
								'type' => 'title',
								'description' => '',
						),
						'merchant_id' => array(
								'title' => __('شماره پذیرنده', 'woocommerce'),
								'type' => 'text',
								'description' => __('شماره پذیرنده درگاه بانک ملی', 'woocommerce'),
								'default' => '',
								'desc_tip' => true
						),
						'terminal_id' => array(
								'title' => __('شماره ترمینال', 'woocommerce'),
								'type' => 'text',
								'description' => __('شماره ترمینال درگاه بانک ملی', 'woocommerce'),
								'default' => '',
								'desc_tip' => true
						),
						'terminal_key' => array(
								'title' => __('کلید تراکنش', 'woocommerce'),
								'type' => 'text',
								'description' => __('کلید تراکنش درگاه بانک ملی', 'woocommerce'),
								'default' => '',
								'desc_tip' => true
						),
						'payment_confing' => array(
								'title' => __('تنظیمات عملیات پرداخت', 'woocommerce'),
								'type' => 'title',
								'description' => '',
						),
						'success_massage' => array(
								'title' => __('پیام پرداخت موفق', 'woocommerce'),
								'type' => 'textarea',
								'description' => __('متن پیامی که میخواهید بعد از پرداخت موفق به کاربر نمایش دهید را وارد نمایید . همچنین می توانید از شورت کد {transaction_id} برای نمایش کد رهگیری ( کد مرجع تراکنش ) و از شرت کد {SaleOrderId} برای شماره درخواست تراکنش بانک ملی استفاده نمایید .', 'woocommerce'),
								'default' => __('با تشکر از شما، سفارش شما با موفقیت و با کد رهگیری {transaction_id} و شناسه تراکنش  {SaleOrderId} پرداخت شد. ', 'woocommerce'),
						),
						'failed_massage' => array(
								'title' => __('پیام پرداخت ناموفق', 'woocommerce'),
								'type' => 'textarea',
								'description' => __('متن پیامی که میخواهید بعد از پرداخت ناموفق به کاربر نمایش دهید را وارد نمایید . همچنین می توانید از شورت کد {fault} برای نمایش دلیل خطای رخ داده استفاده نمایید . این دلیل خطا از سایت بانک ملی ارسال میگردد .', 'woocommerce'),
								'default' => __('پرداخت شما ناموفق بوده است . لطفا مجددا تلاش نمایید یا در صورت بروز اشکال با مدیر سایت تماس بگیرید .', 'woocommerce'),
						),
						'cancelled_massage' => array(
								'title' => __('پیام انصراف از پرداخت', 'woocommerce'),
								'type' => 'textarea',
								'description' => __('متن پیامی که میخواهید بعد از انصراف کاربر از پرداخت نمایش دهید را وارد نمایید . این پیام بعد از بازگشت از بانک نمایش داده خواهد شد .', 'woocommerce'),
								'default' => __('پرداخت به دلیل انصراف شما ناتمام باقی ماند .', 'woocommerce'),
						),
				);
			}

			/**
			 * admin_options
			 *
			 * Renders configuration form for the gateway
			 */
			public function admin_options() {
				echo '<h3>' . __('درگاه پرداخت بانک ملی', 'wpmaster') . '</h3>';
				echo '<p>' . __('درگاه پرداخت بانک ملی') . '</p>';
				$this->generate_settings_html();
			}


			/**
			 * Receipt Page
			 **/
			function redirect_to_bank($order_id) {
				global $woocommerce;
				$woocommerce->session->order_id_sadadpsp = $order_id;
				$order = new WC_Order($order_id);
				$currency = $order->get_order_currency();

				$form = '<form action="" method="POST" id="mw-checkout-form">
						<input type="submit" name="mw_submit" class="button alt" value="' . __('پرداخت', 'woocommerce') . '"/>
						<a class="button cancel" href="' . $woocommerce->cart->get_checkout_url() . '">' . __('بازگشت', 'woocommerce') . '</a>
					 </form><br/>';
				echo $form;

				if (isset($_POST["mw_submit"])) {
					$Amount = $this->get_price(intval($order->order_total), $currency);

					$terminal_id = $this->terminal_id;
					$merchant_id = $this->merchant_id;
					$terminal_key = $this->terminal_key;

					$orderId = date('ymdHis');
					$callBackUrl = add_query_arg('wc_order', $order_id, WC()->api_request_url('WC_Gateway_Melli'));

					$sign_data = $this->sadad_encrypt($terminal_id . ';' . $orderId . ';' . $Amount, $terminal_key);
					$parameters = array(
							'MerchantID' => $merchant_id,
							'TerminalId' => $terminal_id,
							'Amount' => $Amount,
							'OrderId' => $orderId,
							'LocalDateTime' => date('Ymdhis'),
							'ReturnUrl' => $callBackUrl,
							'SignData' => $sign_data,
					);

					$error_flag = false;
					$error_msg = '';
					$result = $this->sadad_call_api('https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Request/PaymentRequest', $parameters);

					if ($result != false) {
						if ($result->ResCode == 0) {
							//header('Location: https://sadad.shaparak.ir/VPG/Purchase?Token=' . $res->Token);
							echo '<form id="redirect_to_melli" method="get" action="https://sadad.shaparak.ir/VPG/Purchase" style="display:none !important;"  >
										<input type="hidden"  name="Token" value="' . $result->Token . '" />
										<input type="submit" value="Pay"/>
									</form>
									<script language="JavaScript" type="text/javascript">
										document.getElementById("redirect_to_melli").submit();
									</script>';

						} else {
							//bank returned an error
							$error_flag = true;
							$error_msg = 'خطا در برقراری ارتباط با بانک! ' . $this->sadad_request_err_msg($result->ResCode);
						}
					} else {
						// couldn't connect to bank
						$error_flag = true;
						$error_msg = 'خطا! برقراری ارتباط با بانک امکان پذیر نیست.';
					}
					if ($error_flag) {
						$order->add_order_note($error_msg);
						wc_add_notice($error_msg, 'error');
					}
				}

			}

			/**
			 * Process the payment and return the result
			 **/
			function process_payment($order_id) {
				$order = new WC_Order($order_id);
				return array('result' => 'success', 'redirect' => $order->get_checkout_payment_url(true));
			}

			/**
			 * Check for valid melli server callback
			 **/
			function bank_callback() {

				global $woocommerce;

				if (isset($_GET['wc_order'])) {
					$order_id = $_GET['wc_order'];
				} else {
					$order_id = $woocommerce->session->order_id_sadadpsp;
				}

				if ($order_id) {

					$order = new WC_Order($order_id);

					if ($order->status != 'completed') {

						$terminal_key = $this->terminal_key;

						if (isset($_POST['token']) && isset($_POST['OrderId']) && isset($_POST['ResCode'])) {
							$token = $_POST['token'];

							//verify payment
							$parameters = array(
									'Token' => $token,
									'SignData' => $this->sadad_encrypt($token, $terminal_key),
							);

							$result = $this->sadad_call_api('https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Advice/Verify', $parameters);


							if ($result != false) {
								if ($result->ResCode == 0) {
									$RetrivalRefNo = $result->RetrivalRefNo;
									$TraceNo = $result->SystemTraceNo;
									$OrderId = $result->OrderId;

									update_post_meta($order_id, 'WC_Gateway_Melli_OrderId', $OrderId);
									update_post_meta($order_id, 'WC_Gateway_Melli_RetrivalRefNo', $RetrivalRefNo);
									update_post_meta($order_id, 'WC_Gateway_Melli_TraceNo', $TraceNo);

									$order->payment_complete($TraceNo);
									$woocommerce->cart->empty_cart();

									$Note = __('پرداخت موفقیت آمیز بود.', 'woocommerce') . '<br>';
									$Note .= __("کد رهگیری (کد مرجع تراکنش): {$RetrivalRefNo}", 'woocommerce') . '<br>';
									$Note .= __("شماره درخواست تراکنش: {$TraceNo}", 'woocommerce') . '<br>';

									$order->add_order_note($Note);

									$Notice = wpautop(wptexturize($this->settings['success_massage']));
									$Notice = str_replace("{transaction_id}", $RetrivalRefNo, $Notice);
									$Notice = str_replace("{SaleOrderId}", $TraceNo, $Notice);

									wc_add_notice($Notice, 'success');

									wp_redirect(add_query_arg('wc_status', 'success', $this->get_return_url($order)));
									exit;

								} else {
									//couldn't verify the payment due to a back error
									$error_flag = true;
									$error_msg = 'خطا هنگام پرداخت! ' . $this->sadad_verify_err_msg($result->ResCode);
								}
							} else {
								//couldn't verify the payment due to a connection failure to bank
								$error_flag = true;
								$error_msg = 'خطا! عدم امکان دریافت تاییدیه پرداخت از بانک';
							}
							if ($error_flag) {
								wc_add_notice($error_msg, 'error');
								wp_redirect($woocommerce->cart->get_checkout_url());
								exit;
							}


						}else{

						}

					} else {
						$Notice = wpautop(wptexturize($this->settings['success_massage']));
						wc_add_notice($Notice, 'success');
						wp_redirect(add_query_arg('wc_status', 'success', $this->get_return_url($order)));
						exit;
					}
				} else {
					$error_msg = __('شماره سفارش وجود ندارد .', 'woocommerce');
					wc_add_notice($error_msg, 'error');
					wp_redirect($woocommerce->cart->get_checkout_url());
					exit;
				}
			}

			private function get_price($amount, $currency) {
				$currencies = array('IRT', 'TOMAN', 'Iran TOMAN', 'Iranian TOMAN', 'Iran-TOMAN', 'Iranian-TOMAN', 'Iran_TOMAN', 'تومان ایران', 'تومان', 'Iranian_TOMAN');
				if (in_array($currency, $currencies)) {
					return $amount * 10;
				}
				return $amount;
			}

			//Create sign data(Tripledes(ECB,PKCS7)) using mcrypt
			private function mcrypt_encrypt_pkcs7($str, $key) {
				$block = mcrypt_get_block_size("tripledes", "ecb");
				$pad = $block - (strlen($str) % $block);
				$str .= str_repeat(chr($pad), $pad);
				$ciphertext = mcrypt_encrypt("tripledes", $key, $str,"ecb");
				return base64_encode($ciphertext);
			}

			//Create sign data(Tripledes(ECB,PKCS7)) using openssl
			private function openssl_encrypt_pkcs7($key, $data) {
				$ivlen = openssl_cipher_iv_length('des-ede3');
				$iv = openssl_random_pseudo_bytes($ivlen);
				$encData = openssl_encrypt($data, 'des-ede3', $key, 0, $iv);
				return $encData;
			}


			private function sadad_encrypt($data, $key) {
				$key = base64_decode($key);
				if( function_exists('openssl_encrypt') ) {
					return $this->openssl_encrypt_pkcs7($key, $data);
				} elseif( function_exists('mcrypt_encrypt') ) {
					return $this->mcrypt_encrypt_pkcs7($data, $key);
				} else {
					require_once 'TripleDES.php';
					$cipher = new Crypt_TripleDES();
					return $cipher->letsEncrypt($key, $data);
				}

			}

			private function sadad_call_api($url, $data = false) {
				$ch = curl_init();
				curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
				curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
				curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
				if ($data) {
					curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
				}
				curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
				curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
				$result = curl_exec($ch);
				curl_close($ch);
				return !empty($result) ? json_decode($result) : false;
			}

			private function sadad_request_err_msg($err_code) {

				$message = 'در حین پرداخت خطای سیستمی رخ داده است .';
				switch ($err_code) {
					case 3:
						$message = 'پذيرنده کارت فعال نیست لطفا با بخش امورپذيرندگان, تماس حاصل فرمائید.';
						break;
					case 23:
						$message = 'پذيرنده کارت نامعتبر است لطفا با بخش امورذيرندگان, تماس حاصل فرمائید.';
						break;
					case 58:
						$message = 'انجام تراکنش مربوطه توسط پايانه ی انجام دهنده مجاز نمی باشد.';
						break;
					case 61:
						$message = 'مبلغ تراکنش از حد مجاز بالاتر است.';
						break;
					case 1000:
						$message = 'ترتیب پارامترهای ارسالی اشتباه می باشد, لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانکماس حاصل فرمايند.';
						break;
					case 1001:
						$message = 'لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند,پارامترهای پرداختاشتباه می باشد.';
						break;
					case 1002:
						$message = 'خطا در سیستم- تراکنش ناموفق';
						break;
					case 1003:
						$message = 'آی پی پذیرنده اشتباه است. لطفا مسئول فنی پذیرنده با بانک تماس حاصل فرمایند.';
						break;
					case 1004:
						$message = 'لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند,شماره پذيرندهاشتباه است.';
						break;
					case 1005:
						$message = 'خطای دسترسی:لطفا بعدا تلاش فرمايید.';
						break;
					case 1006:
						$message = 'خطا در سیستم';
						break;
					case 1011:
						$message = 'درخواست تکراری- شماره سفارش تکراری می باشد.';
						break;
					case 1012:
						$message = 'اطلاعات پذيرنده صحیح نیست,يکی از موارد تاريخ,زمان يا کلید تراکنش
						اشتباه است.لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند.';
						break;
					case 1015:
						$message = 'پاسخ خطای نامشخص از سمت مرکز';
						break;
					case 1017:
						$message = 'مبلغ درخواستی شما جهت پرداخت از حد مجاز تعريف شده برای اين پذيرنده بیشتر است';
						break;
					case 1018:
						$message = 'اشکال در تاريخ و زمان سیستم. لطفا تاريخ و زمان سرور خود را با بانک هماهنگ نمايید';
						break;
					case 1019:
						$message = 'امکان پرداخت از طريق سیستم شتاب برای اين پذيرنده امکان پذير نیست';
						break;
					case 1020:
						$message = 'پذيرنده غیرفعال شده است.لطفا جهت فعال سازی با بانک تماس بگیريد';
						break;
					case 1023:
						$message = 'آدرس بازگشت پذيرنده نامعتبر است';
						break;
					case 1024:
						$message = 'مهر زمانی پذيرنده نامعتبر است';
						break;
					case 1025:
						$message = 'امضا تراکنش نامعتبر است';
						break;
					case 1026:
						$message = 'شماره سفارش تراکنش نامعتبر است';
						break;
					case 1027:
						$message = 'شماره پذيرنده نامعتبر است';
						break;
					case 1028:
						$message = 'شماره ترمینال پذيرنده نامعتبر است';
						break;
					case 1029:
						$message = 'آدرس IP پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعلام شده توسط پذيرنده نیست .لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند';
						break;
					case 1030:
						$message = 'آدرس Domain پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعلام شده توسط پذيرنده نیست .لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند';
						break;
					case 1031:
						$message = 'مهلت زمانی شما جهت پرداخت به پايان رسیده است.لطفا مجددا سعی بفرمايید .';
						break;
					case 1032:
						$message = 'پرداخت با اين کارت . برای پذيرنده مورد نظر شما امکان پذير نیست.لطفا از کارتهای مجاز که توسط پذيرنده معرفی شده است . استفاده نمايید.';
						break;
					case 1033:
						$message = 'به علت مشکل در سايت پذيرنده. پرداخت برای اين پذيرنده غیرفعال شده
						است.لطفا مسوول فنی سايت پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند.';
						break;
					case 1036:
						$message = 'اطلاعات اضافی ارسال نشده يا دارای اشکال است';
						break;
					case 1037:
						$message = 'شماره پذيرنده يا شماره ترمینال پذيرنده صحیح نمیباشد';
						break;
					case 1053:
						$message = 'خطا: درخواست معتبر, از سمت پذيرنده صورت نگرفته است لطفا اطلاعات پذيرنده خود را چک کنید.';
						break;
					case 1055:
						$message = 'مقدار غیرمجاز در ورود اطلاعات';
						break;
					case 1056:
						$message = 'سیستم موقتا قطع میباشد.لطفا بعدا تلاش فرمايید.';
						break;
					case 1058:
						$message = 'سرويس پرداخت اينترنتی خارج از سرويس می باشد.لطفا بعدا سعی بفرمايید.';
						break;
					case 1061:
						$message = 'اشکال در تولید کد يکتا. لطفا مرورگر خود را بسته و با اجرای مجدد مرورگر « عملیات پرداخت را انجام دهید )احتمال استفاده از دکمه Back » مرورگر(';
						break;
					case 1064:
						$message = 'لطفا مجددا سعی بفرمايید';
						break;
					case 1065:
						$message = 'ارتباط ناموفق .لطفا چند لحظه ديگر مجددا سعی کنید';
						break;
					case 1066:
						$message = 'سیستم سرويس دهی پرداخت موقتا غیر فعال شده است';
						break;
					case 1068:
						$message = 'با عرض پوزش به علت بروزرسانی . سیستم موقتا قطع میباشد.';
						break;
					case 1072:
						$message = 'خطا در پردازش پارامترهای اختیاری پذيرنده';
						break;
					case 1101:
						$message = 'مبلغ تراکنش نامعتبر است';
						break;
					case 1103:
						$message = 'توکن ارسالی نامعتبر است';
						break;
					case 1104:
						$message = 'اطلاعات تسهیم صحیح نیست';
						break;
					default:
						$message = 'خطای نامشخص';
				}
				return __($message, 'woocommerce');
			}

			private function sadad_verify_err_msg($res_code) {
				$error_text = '';
				switch ($res_code) {
					case -1:
					case '-1':
						$error_text = 'پارامترهای ارسالی صحیح نیست و يا تراکنش در سیستم وجود ندارد.';
						break;
					case 101:
					case '101':
						$error_text = 'مهلت ارسال تراکنش به پايان رسیده است.';
						break;
				}
				return __($error_text, 'woocommerce');
			}


		}

		/**
		 * Add the Gateway to WooCommerce
		 **/
		function add_woocommerce_melli_gateway($methods) {
			$methods[] = 'WC_Gateway_Melli';
			return $methods;
		}

		add_filter('woocommerce_payment_gateways', 'add_woocommerce_melli_gateway');
	}

?>

 

لینک به ارسال
  • 3 ماه بعد...
  • 5 ماه بعد...

افزونه های بانک ها مخصوصا اگه رایگان باشن اکثرا ایراد دارن، من جای شما بودم از سیستم های مثل زرین پال یا سپرده یا پی استفاده میکردم چون اینا افزونه رایگان رو برای دانلود قرار دادن که سالم هم هستن افزونه هاشون

لینک به ارسال
  • 3 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...