رفتن به مطلب

برگشت به شمارش اولیه در شمارش معکوس,مثلا:3,2,1,0 وقتی که شمارش به صفر رسید دوباره از 3 بشماره


hk7887

پست های پیشنهاد شده

سلام خسته نباشید,یک شمارش معکوس در سایتم دارم که میخوام وقتی به صفر رسید دوباره برگرده و از اول شروع به شمارش کنه یعنی :5,4,3,2,1,0 وقتی به صفر رسید دوباره بر گرده و از 5 بشماره . این کدم هست من خیلی تلاش کردم اما نتونستم همچین چیزی رو پیاده کنم از دوستان کسی بلده کمکم کنه.

<div class="container">
 <h1> <span class="timer" data-minutes-left="1"></span></h1>
</div>
	<style>
span.timer {
  display: inline-flex;
}
 span.timer {
  font-size: 15px; 
  margin-right:140px;	
}
div.c-product-box__amazing{
 
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 
 height:20px;
 
}
</style>
<script>
! function (t) {
	"object" == typeof module && "object" == typeof module.exports ? module.exports = function (e) {
		t(e, window, document)
	} : t(jQuery, window, document)
}(function (t, e, n, o) {
	var s;
	Number.isFinite = Number.isFinite || function (t) {
		return "number" == typeof t && isFinite(t)
	};
	var i = function (t) {
		return this._options = {}, this.targetElement = t, this
	};
	i.start = function (t, e) {
		return function (t, e) {
			e = e || {}, t._options.elementContainer = e.elementContainer || "div";
			var n = e.classNames || {};
			t._options.classNameSeconds = n.seconds || "jst-seconds", t._options.classNameMinutes = n.minutes || "jst-minutes", t._options.classNameHours = n.hours || "jst-hours", t._options.classNameClearDiv = n.clearDiv || "jst-clearDiv", t._options.classNameTimeout = n.timeout || "jst-timeout"
		}(s = new i(e), t), s.start(t)
	}, i.prototype.start = function (e) {
		var o = this,
			i = function (t) {
				var e = n.createElement(o._options.elementContainer);
				e.className = o._options.classNameSeconds;
				var s = n.createElement(o._options.elementContainer);
				s.className = o._options.classNameMinutes;
				var i = n.createElement(o._options.elementContainer);
				i.className = o._options.classNameHours;
				var r = n.createElement(o._options.elementContainer);
				return r.className = o._options.classNameClearDiv, t.append(i).append(s).append(e).append(r)
			};
		this.targetElement.each(function (n, o) {
			var r = this,
				a = t(o),
				u = a.attr("class");
			return a.on("complete", function () {
				clearInterval(a.intervalId)
			}), a.on("complete", function () {
				a.onComplete(a)
			}), a.on("complete", function () {
				a.addClass(r._options.classNameTimeout)
			}), a.on("complete", function () {
				e && !0 === e.loop && s.resetTimer(a, e, u)
			}), a.on("pause", function () {
				clearInterval(a.intervalId), a.paused = !0
			}), a.on("resume", function () {
				a.paused = !1, r.startCountdown(a, {
					secondsLeft: a.data("timeLeft")
				})
			}), i(a), this.startCountdown(a, e)
		}.bind(this))
	}, i.prototype.resetTimer = function (t, e, n) {
		var o = 0;
		e.loopInterval && (o = 1e3 * parseInt(e.loopInterval, 10)), setTimeout(function () {
			t.trigger("reset"), t.attr("class", n + " loop"), s.startCountdown(t, e)
		}, o)
	}, i.prototype.fetchSecondsLeft = function (t) {
		var e = t.data("seconds-left"),
			n = t.data("minutes-left");
		if (Number.isFinite(e)) return parseInt(e, 10);
		if (Number.isFinite(n)) return 60 * parseFloat(n);
		throw "Missing time data"
	}, i.prototype.startCountdown = function (t, e) {
		e = e || {};
		var n = null,
			o = function () {
				return clearInterval(n), this.clearTimer(t)
			}.bind(this);
		t.onComplete = e.onComplete || o, t.allowPause = e.allowPause || !1, t.allowPause && t.on("click", function () {
			t.paused ? t.trigger("resume") : t.trigger("pause")
		});
		var s = e.secondsLeft || this.fetchSecondsLeft(t),
			i = e.refreshRate || 1e3,
			r = s + this.currentTime(),
			a = r - this.currentTime();
		this.setFinalValue(this.formatTimeLeft(a), t), n = setInterval(function () {
			(a = r - this.currentTime()) < 0 && (a = 0), t.data("timeLeft", a), this.setFinalValue(this.formatTimeLeft(a), t)
		}.bind(this), i), t.intervalId = n
	}, i.prototype.clearTimer = function (t) {
		t.find(".jst-seconds").text("00"), t.find(".jst-minutes").text("00:"), t.find(".jst-hours").text("00:")
	}, i.prototype.currentTime = function () {
		return Math.round((new Date).getTime() / 1e3)
	}, i.prototype.formatTimeLeft = function (t) {
		var e = function (t, e) {
				return (t += "").length >= (e = e || 2) ? t : Array(e - t.length + 1).join(0) + t
			},
			n = Math.floor(t / 3600);
		t -= 3600 * n;
		var o = Math.floor(t / 60);
		t -= 60 * o;
		var s = parseInt(t % 60, 10);
		return 0 == +n && 0 == +o && 0 == +s ? [] : [e(n), e(o), e(s)]
	}, i.prototype.setFinalValue = function (t, e) {
		if (0 === t.length) return this.clearTimer(e), e.trigger("complete"), !1;
		e.find("." + this._options.classNameHours).text(t.pop() + ":"), e.find("." + this._options.classNameMinutes).text(t.pop() + ":"), e.find("." + this._options.classNameSeconds).text(t.pop())
	}, t.fn.startTimer = function (t) {
		return this.TimerObject = i, i.start(t, this), this
	}
});


$(function () {
	$('.timer').startTimer();
})
</script> 

 

لینک به ارسال
در در ۱۳۹۹/۱۲/۵ در 20:46، hk7887 گفته است :

سلام خسته نباشید,یک شمارش معکوس در سایتم دارم که میخوام وقتی به صفر رسید دوباره برگرده و از اول شروع به شمارش کنه یعنی :5,4,3,2,1,0 وقتی به صفر رسید دوباره بر گرده و از 5 بشماره . این کدم هست من خیلی تلاش کردم اما نتونستم همچین چیزی رو پیاده کنم از دوستان کسی بلده کمکم کنه.


<div class="container">
 <h1> <span class="timer" data-minutes-left="1"></span></h1>
</div>
	<style>
span.timer {
  display: inline-flex;
}
 span.timer {
  font-size: 15px; 
  margin-right:140px;	
}
div.c-product-box__amazing{
 
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 
 height:20px;
 
}
</style>
<script>
! function (t) {
	"object" == typeof module && "object" == typeof module.exports ? module.exports = function (e) {
		t(e, window, document)
	} : t(jQuery, window, document)
}(function (t, e, n, o) {
	var s;
	Number.isFinite = Number.isFinite || function (t) {
		return "number" == typeof t && isFinite(t)
	};
	var i = function (t) {
		return this._options = {}, this.targetElement = t, this
	};
	i.start = function (t, e) {
		return function (t, e) {
			e = e || {}, t._options.elementContainer = e.elementContainer || "div";
			var n = e.classNames || {};
			t._options.classNameSeconds = n.seconds || "jst-seconds", t._options.classNameMinutes = n.minutes || "jst-minutes", t._options.classNameHours = n.hours || "jst-hours", t._options.classNameClearDiv = n.clearDiv || "jst-clearDiv", t._options.classNameTimeout = n.timeout || "jst-timeout"
		}(s = new i(e), t), s.start(t)
	}, i.prototype.start = function (e) {
		var o = this,
			i = function (t) {
				var e = n.createElement(o._options.elementContainer);
				e.className = o._options.classNameSeconds;
				var s = n.createElement(o._options.elementContainer);
				s.className = o._options.classNameMinutes;
				var i = n.createElement(o._options.elementContainer);
				i.className = o._options.classNameHours;
				var r = n.createElement(o._options.elementContainer);
				return r.className = o._options.classNameClearDiv, t.append(i).append(s).append(e).append(r)
			};
		this.targetElement.each(function (n, o) {
			var r = this,
				a = t(o),
				u = a.attr("class");
			return a.on("complete", function () {
				clearInterval(a.intervalId)
			}), a.on("complete", function () {
				a.onComplete(a)
			}), a.on("complete", function () {
				a.addClass(r._options.classNameTimeout)
			}), a.on("complete", function () {
				e && !0 === e.loop && s.resetTimer(a, e, u)
			}), a.on("pause", function () {
				clearInterval(a.intervalId), a.paused = !0
			}), a.on("resume", function () {
				a.paused = !1, r.startCountdown(a, {
					secondsLeft: a.data("timeLeft")
				})
			}), i(a), this.startCountdown(a, e)
		}.bind(this))
	}, i.prototype.resetTimer = function (t, e, n) {
		var o = 0;
		e.loopInterval && (o = 1e3 * parseInt(e.loopInterval, 10)), setTimeout(function () {
			t.trigger("reset"), t.attr("class", n + " loop"), s.startCountdown(t, e)
		}, o)
	}, i.prototype.fetchSecondsLeft = function (t) {
		var e = t.data("seconds-left"),
			n = t.data("minutes-left");
		if (Number.isFinite(e)) return parseInt(e, 10);
		if (Number.isFinite(n)) return 60 * parseFloat(n);
		throw "Missing time data"
	}, i.prototype.startCountdown = function (t, e) {
		e = e || {};
		var n = null,
			o = function () {
				return clearInterval(n), this.clearTimer(t)
			}.bind(this);
		t.onComplete = e.onComplete || o, t.allowPause = e.allowPause || !1, t.allowPause && t.on("click", function () {
			t.paused ? t.trigger("resume") : t.trigger("pause")
		});
		var s = e.secondsLeft || this.fetchSecondsLeft(t),
			i = e.refreshRate || 1e3,
			r = s + this.currentTime(),
			a = r - this.currentTime();
		this.setFinalValue(this.formatTimeLeft(a), t), n = setInterval(function () {
			(a = r - this.currentTime()) < 0 && (a = 0), t.data("timeLeft", a), this.setFinalValue(this.formatTimeLeft(a), t)
		}.bind(this), i), t.intervalId = n
	}, i.prototype.clearTimer = function (t) {
		t.find(".jst-seconds").text("00"), t.find(".jst-minutes").text("00:"), t.find(".jst-hours").text("00:")
	}, i.prototype.currentTime = function () {
		return Math.round((new Date).getTime() / 1e3)
	}, i.prototype.formatTimeLeft = function (t) {
		var e = function (t, e) {
				return (t += "").length >= (e = e || 2) ? t : Array(e - t.length + 1).join(0) + t
			},
			n = Math.floor(t / 3600);
		t -= 3600 * n;
		var o = Math.floor(t / 60);
		t -= 60 * o;
		var s = parseInt(t % 60, 10);
		return 0 == +n && 0 == +o && 0 == +s ? [] : [e(n), e(o), e(s)]
	}, i.prototype.setFinalValue = function (t, e) {
		if (0 === t.length) return this.clearTimer(e), e.trigger("complete"), !1;
		e.find("." + this._options.classNameHours).text(t.pop() + ":"), e.find("." + this._options.classNameMinutes).text(t.pop() + ":"), e.find("." + this._options.classNameSeconds).text(t.pop())
	}, t.fn.startTimer = function (t) {
		return this.TimerObject = i, i.start(t, this), this
	}
});


$(function () {
	$('.timer').startTimer();
})
</script> 

 

سلام. لطفا در مواقعی که باید کد بررسی بشه، کد رو همین جا درج کنید، نه اینکه پیوست کنید که بشه راحت تر کمک کرد. برای حل این مشکل کافیه که فانکشن آخر رو این مدلی بنویسید:

$(function () {
	$('.timer').startTimer({
 		loop: true
	});
});

 

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...