رفتن به مطلب

مشکل نمایش تعداد محصولات در آیکون سبد خرید


پست های پیشنهاد شده

سلام خسته نباشید.

من یک فروشگاه پارچه متری دارم.کاربر زمانی که به طور مثال 1.5 متر از یک محصول و 2.5 متر از محصولی دیگه رو خرید میکنه، در قسمت آیکون سبد خرید به جای تعداد محصولات (2)، جمع متراژ پارچه رو محسابه میکنه که عدد 4 رو نشون میده.از چه افزونه ای باید برای رفع این مشکل استفاده کنم که همون تعداد محصولات (2) رو نمایش بده.

ممنون میشم راهنمایی بفرمائید 

Untitled-1.jpg

لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، mildason گفته است :

سلام خسته نباشید.

من یک فروشگاه پارچه متری دارم.کاربر زمانی که به طور مثال 1.5 متر از یک محصول و 2.5 متر از محصولی دیگه رو خرید میکنه، در قسمت آیکون سبد خرید به جای تعداد محصولات (2)، جمع متراژ پارچه رو محسابه میکنه که عدد 4 رو نشون میده.از چه افزونه ای باید برای رفع این مشکل استفاده کنم که همون تعداد محصولات (2) رو نمایش بده.

ممنون میشم راهنمایی بفرمائید 

Untitled-1.jpg

سلام. این مورد بستگی به پوسته شما داره. پوسته شما داره برای محصولات متغیر از توابع پیشفرض ووکامرس استفاده میکنه و شما باید تغییرش بدید. کدی که باید برای شمارنده استفاده بشه این هست:

count( WC()->cart->get_cart() );

ولی اینکه پوسته شما دقیقا این رو در کجا اضافه کرده رو باید با توسعه دهنده/فروشنده اش مطرح کنید. اصولا باید داخل تمپلیتهای hrader و یا فایلهای مسیر زیر باشه:

نقل قول

public_html/wp-content/themes/YOUR-THEME/woocommerce/cart/

که بجای YOUR-THEME ام پوسته خودتون رو میذارید.

لینک به ارسال

<?php
/**
 * Cart Page
 *
 * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/cart/cart.php.
 *
 * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
 * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
 * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
 * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
 * the readme will list any important changes.
 *
 * @see     https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
 * @package WooCommerce\Templates
 * @version 3.8.0
 */

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

do_action( 'woocommerce_before_cart' ); ?>

<form class="woocommerce-cart-form" action="<?php echo esc_url( wc_get_cart_url() ); ?>" method="post">
    <?php do_action( 'woocommerce_before_cart_table' ); ?>

    <table class="shop_table shop_table_responsive cart woocommerce-cart-form__contents" cellspacing="0">
        <thead>
            <tr>
                <th class="product-remove">&nbsp;</th>
                <th class="product-thumbnail">&nbsp;</th>
                <th class="product-name"><?php esc_html_e( 'Product', 'woocommerce' ); ?></th>
                <th class="product-price"><?php esc_html_e( 'Price', 'woocommerce' ); ?></th>
                <th class="product-quantity"><?php esc_html_e( 'Quantity', 'woocommerce' ); ?></th>
                <th class="product-subtotal"><?php esc_html_e( 'Subtotal', 'woocommerce' ); ?></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php do_action( 'woocommerce_before_cart_contents' ); ?>

            <?php
            foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
                $_product   = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product', $cart_item['data'], $cart_item, $cart_item_key );
                $product_id = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product_id', $cart_item['product_id'], $cart_item, $cart_item_key );

                if ( $_product && $_product->exists() && $cart_item['quantity'] > 0 && apply_filters( 'woocommerce_cart_item_visible', true, $cart_item, $cart_item_key ) ) {
                    $product_permalink = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_permalink', $_product->is_visible() ? $_product->get_permalink( $cart_item ) : '', $cart_item, $cart_item_key );
                    ?>
                    <tr class="woocommerce-cart-form__cart-item <?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_class', 'cart_item', $cart_item, $cart_item_key ) ); ?>">

                        <td class="product-remove">
                            <?php
                                echo apply_filters( // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped
                                    'woocommerce_cart_item_remove_link',
                                    sprintf(
                                        '<a href="%s" class="remove" aria-label="%s" data-product_id="%s" data-product_sku="%s">&times;</a>',
                                        esc_url( wc_get_cart_remove_url( $cart_item_key ) ),
                                        esc_html__( 'Remove this item', 'woocommerce' ),
                                        esc_attr( $product_id ),
                                        esc_attr( $_product->get_sku() )
                                    ),
                                    $cart_item_key
                                );
                            ?>
                        </td>

                        <td class="product-thumbnail">
                        <?php
                        $thumbnail = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_thumbnail', $_product->get_image(), $cart_item, $cart_item_key );

                        if ( ! $product_permalink ) {
                            echo $thumbnail; // PHPCS: XSS ok.
                        } else {
                            printf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( $product_permalink ), $thumbnail ); // PHPCS: XSS ok.
                        }
                        ?>
                        </td>

                        <td class="product-name" data-title="<?php esc_attr_e( 'Product', 'woocommerce' ); ?>">
                        <?php
                        if ( ! $product_permalink ) {
                            echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_name', $_product->get_name(), $cart_item, $cart_item_key ) . '&nbsp;' );
                        } else {
                            echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_name', sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( $product_permalink ), $_product->get_name() ), $cart_item, $cart_item_key ) );
                        }

                        do_action( 'woocommerce_after_cart_item_name', $cart_item, $cart_item_key );

                        // Meta data.
                        echo wc_get_formatted_cart_item_data( $cart_item ); // PHPCS: XSS ok.

                        // Backorder notification.
                        if ( $_product->backorders_require_notification() && $_product->is_on_backorder( $cart_item['quantity'] ) ) {
                            echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_backorder_notification', '<p class="backorder_notification">' . esc_html__( 'Available on backorder', 'woocommerce' ) . '</p>', $product_id ) );
                        }
                        ?>
                        </td>

                        <td class="product-price" data-title="<?php esc_attr_e( 'Price', 'woocommerce' ); ?>">
                            <?php
                                echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_price', WC()->cart->get_product_price( $_product ), $cart_item, $cart_item_key ); // PHPCS: XSS ok.
                            ?>
                        </td>

                        <td class="product-quantity" data-title="<?php esc_attr_e( 'Quantity', 'woocommerce' ); ?>">
                        <?php
                        if ( $_product->is_sold_individually() ) {
                            $product_quantity = sprintf( '1 <input type="hidden" name="cart[%s][qty]" value="1" />', $cart_item_key );
                        } else {
                            $product_quantity = woocommerce_quantity_input(
                                array(
                                    'input_name'   => "cart[{$cart_item_key}][qty]",
                                    'input_value'  => $cart_item['quantity'],
                                    'max_value'    => $_product->get_max_purchase_quantity(),
                                    'min_value'    => '0',
                                    'product_name' => $_product->get_name(),
                                ),
                                $_product,
                                false
                            );
                        }

                        echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_quantity', $product_quantity, $cart_item_key, $cart_item ); // PHPCS: XSS ok.
                        ?>
                        </td>

                        <td class="product-subtotal" data-title="<?php esc_attr_e( 'Subtotal', 'woocommerce' ); ?>">
                            <?php
                                echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_subtotal', WC()->cart->get_product_subtotal( $_product, $cart_item['quantity'] ), $cart_item, $cart_item_key ); // PHPCS: XSS ok.
                            ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php
                }
            }
            ?>

            <?php do_action( 'woocommerce_cart_contents' ); ?>

            <tr>
                <td colspan="6" class="actions">

                    <?php if ( wc_coupons_enabled() ) { ?>
                        <div class="coupon">
                            <label for="coupon_code"><?php esc_html_e( 'Coupon:', 'woocommerce' ); ?></label> <input type="text" name="coupon_code" class="input-text" id="coupon_code" value="" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Coupon code', 'woocommerce' ); ?>" /> <button type="submit" class="button" name="apply_coupon" value="<?php esc_attr_e( 'Apply coupon', 'woocommerce' ); ?>"><?php esc_attr_e( 'Apply coupon', 'woocommerce' ); ?></button>
                            <?php do_action( 'woocommerce_cart_coupon' ); ?>
                        </div>
                    <?php } ?>

                    <button type="submit" class="button" name="update_cart" value="<?php esc_attr_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?>"><?php esc_html_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?></button>

                    <?php do_action( 'woocommerce_cart_actions' ); ?>

                    <?php wp_nonce_field( 'woocommerce-cart', 'woocommerce-cart-nonce' ); ?>
                </td>
            </tr>

            <?php do_action( 'woocommerce_after_cart_contents' ); ?>
        </tbody>
    </table>
    <?php do_action( 'woocommerce_after_cart_table' ); ?>
</form>

<?php do_action( 'woocommerce_before_cart_collaterals' ); ?>

<div class="cart-collaterals">
    <?php
        /**
         * Cart collaterals hook.
         *
         * @hooked woocommerce_cross_sell_display
         * @hooked woocommerce_cart_totals - 10
         */
        do_action( 'woocommerce_cart_collaterals' );
    ?>
</div>

<?php do_action( 'woocommerce_after_cart' ); ?>

لینک به ارسال
در 4 ساعت قبل، mildason گفته است :

شرمنده مجدد مزاحم میشم

این کد فایل cart.php بنده هست.قالب هم از همین کد پیروی میکنه.کجاشو باید دقیقاً عوض کنم؟

دشمنتون شرمنده، ببینید یا باید داخل mini-cart باشه یا header.php که داخل پوشه اصلی پوسته تون هست. این فایلی که کدش رو گذاشتید صفحه سبد خریده. اما در کل کاملا به پوسته ای که استفاده میکنید بستگی داره. حتی ممکنه داخل یه فایل دیگه باشه و با هوک اضافه بشه این بخش. واقعا باید بررسی کرد و نمیشه اینجوری گفت.

راه ساده ترش اینه که این قسمت رو inspect بگیرید ازش، class یا id اش رو بدست بیارید و بعد داخل فایلهای قالب سرچ کنید. ویرایشگر notepad++ امکان جستجو در کل فایلهای یه پوشه رو بهتون میده. رایگان هم هست میتونید دانلود و نصب کنید و اون موردی که گفتم رو داخل فایلهای پوسته روی سیستمتون جستجو کنید.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...