رفتن به مطلب

نمایش موضوع خاص در صفحه جداگانه


پست های پیشنهاد شده

<?php 
/*
Template Name: Media Page
*/
?>
<?php get_header(); ?>
	<div id="media-page" class="content">
		<?php tie_breadcrumbs() ?>
		
		<?php if( get_query_var('page') ) $paged = get_query_var('page') ; ?>

		<?php if ( ! have_posts() ) : ?>
			<?php get_template_part( 'framework/parts/not-found' ); ?>
		<?php endif; ?>
		
		<div class="page-head">
			<h1 class="page-title">
				<?php the_title(); ?>
			</h1>
		</div>
		
		<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		<?php $get_meta = get_post_custom($post->ID);  ?>
		<?php get_template_part( 'framework/parts/post-head' ); ?>
		<div class="entry"><?php the_content(); ?></div>
		<?php endwhile; ?>
		
		<?php //Above Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_above' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php
			$tie_blog_cats = unserialize($get_meta["tie_blog_cats"][0]);
			if( empty( $tie_blog_cats ) ) $tie_blog_cats = tie_get_all_category_ids();
			
			query_posts( array( 'paged' => $paged , 'category__in' => $tie_blog_cats ));
		?>
		<div id="featured-posts">
		<?php $i = 0;
			while ( have_posts() ) : the_post(); $i++; ?>
			<div class="featured-post featured-post-<?php echo $i; ?>">
				<div <?php tie_post_class('featured-post-inner'); ?> style="background-image:url(<?php echo tie_thumb_src( 'slider' ); ?>);">
					<span class="fa overlay-icon"></span>
					<div class="featured-cover"><a href="<?php the_permalink(); ?>"></a></div>
					<div class="featured-title">
						<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
						<h3><?php echo tie_content_limit( get_the_excerpt() , 100 ) ?></h3>
					</div>
				</div>
			</div>
			<?php if( $i == 5) $i=0;
			endwhile;?>
		</div>
		<?php
			if ($wp_query->max_num_pages > 1) tie_pagenavi(); ?>
		
		<?php //Below Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_below"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_below"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_below"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_below' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php comments_template( '', true ); ?>
	</div><!-- .content -->

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

 

سلام من زیاد با وردپرس کار نکردم. 

میخوام در این صفحه یک موضوع خاص با نام tamadon نمایش داده بشه.

اگر راهنماییم کنین ممنون میشم 

 

لینک به ارسال
در ۱ ساعت قبل، dapshos گفته است :

<?php 
/*
Template Name: Media Page
*/
?>
<?php get_header(); ?>
	<div id="media-page" class="content">
		<?php tie_breadcrumbs() ?>
		
		<?php if( get_query_var('page') ) $paged = get_query_var('page') ; ?>

		<?php if ( ! have_posts() ) : ?>
			<?php get_template_part( 'framework/parts/not-found' ); ?>
		<?php endif; ?>
		
		<div class="page-head">
			<h1 class="page-title">
				<?php the_title(); ?>
			</h1>
		</div>
		
		<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		<?php $get_meta = get_post_custom($post->ID);  ?>
		<?php get_template_part( 'framework/parts/post-head' ); ?>
		<div class="entry"><?php the_content(); ?></div>
		<?php endwhile; ?>
		
		<?php //Above Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_above' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php
			$tie_blog_cats = unserialize($get_meta["tie_blog_cats"][0]);
			if( empty( $tie_blog_cats ) ) $tie_blog_cats = tie_get_all_category_ids();
			
			query_posts( array( 'paged' => $paged , 'category__in' => $tie_blog_cats ));
		?>
		<div id="featured-posts">
		<?php $i = 0;
			while ( have_posts() ) : the_post(); $i++; ?>
			<div class="featured-post featured-post-<?php echo $i; ?>">
				<div <?php tie_post_class('featured-post-inner'); ?> style="background-image:url(<?php echo tie_thumb_src( 'slider' ); ?>);">
					<span class="fa overlay-icon"></span>
					<div class="featured-cover"><a href="<?php the_permalink(); ?>"></a></div>
					<div class="featured-title">
						<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
						<h3><?php echo tie_content_limit( get_the_excerpt() , 100 ) ?></h3>
					</div>
				</div>
			</div>
			<?php if( $i == 5) $i=0;
			endwhile;?>
		</div>
		<?php
			if ($wp_query->max_num_pages > 1) tie_pagenavi(); ?>
		
		<?php //Below Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_below"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_below"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_below"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_below' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php comments_template( '', true ); ?>
	</div><!-- .content -->

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

 

سلام من زیاد با وردپرس کار نکردم. 

میخوام در این صفحه یک موضوع خاص با نام tamadon نمایش داده بشه.

اگر راهنماییم کنین ممنون میشم 

 

سلام. منظورتون از موضوع چیه؟ دسته؟ برچسب؟ تکسونومی سفارشی؟ چی هست دقیقا؟ یه سری اسکرین شات از محیط ویرایش میتونه کمک کنه تا منظورتون رو بهتر متوجه بشیم.

لینک به ارسال
در 49 دقیقه قبل، yazdaniwp گفته است :

سلام. منظورتون از موضوع چیه؟ دسته؟ برچسب؟ تکسونومی سفارشی؟ چی هست دقیقا؟ یه سری اسکرین شات از محیط ویرایش میتونه کمک کنه تا منظورتون رو بهتر متوجه بشیم.

دسته هست جناب. 

لینک به ارسال
در 2 ساعت قبل، dapshos گفته است :

دسته هست جناب. 

این خط رو

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		

به این شکل تغییر بدید

<?php 
$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => 'ایدی دسته' ) );
if ( MyQuery->have_posts() ) 
	while ( MyQuery->have_posts() ) : 
		MyQuery->the_post(); 
?>
		

ایدی دسته خودتون رو قرار بدید مثال

$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => '5' ) );

اطلاعات بیشتر

https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/

 

لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، asadiy4n گفته است :

این خط رو


<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		

به این شکل تغییر بدید


<?php 
$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => 'ایدی دسته' ) );
if ( MyQuery->have_posts() ) 
	while ( MyQuery->have_posts() ) : 
		MyQuery->the_post(); 
?>
		

ایدی دسته خودتون رو قرار بدید مثال


$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => '5' ) );

اطلاعات بیشتر


https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/

 

از توضیحات تکمیلی شما بسیار سپاسگذارم .منتهی با پیغام خطا مواجه شدم 

"یک خطای مهم در این وب سایت رخ داده است."

image.png.d83ea337ae9c4239e7f41c88152630d4.png

چطوری متوجه بشم که آیدی دسته من چنده ؟ 

لینک به ارسال

Category ID

وقتی بدین صورت هم ایدی رو دریافت میکنم و قرار میدم باز هم با همون پیغام مواجه میشم

 

$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => '1642' ) );
if ( MyQuery->have_posts() ) 
	while ( MyQuery->have_posts() ) : 
		MyQuery->the_post(); 
?>

 

ویرایش شده توسط dapshos
اضافه کردن کد
لینک به ارسال
در 10 ساعت قبل، asadiy4n گفته است :

عذر میخوام

$ رو اضافه کنید


<?php 
$MyQuery = new WP_Query( array( 'cat' => 'ایدی دسته' ) );
if ( $MyQuery->have_posts() ) 
	while ( $MyQuery->have_posts() ) : 
		$MyQuery->the_post(); 
?>
		

 

از اینکه بسیار صبورانه پاسخگو هستین واقعا سپاسگذارم

انجام دادم و رفع خطا شد 

آیا در کد موجود از قبل کوئری بابت پست گرفت میشود ؟ آخه من چیزی نمیبینم اما در خروجی چیز دیگری نمایش میدهد

 

image.png.d5b9268f9e4a24f74752971f98db5232.png

در قسمت 1 داره مطالب مربوط به موضوع رو نمایش میده منتها فقط پست خوده پیج رو ریپیت میکنه (یعنی موضوع شامل 5 پست هست. مطلب خوده پیج رو 5 بار تکرار کرده)

در قسمت 2 هم داره برای خودش آخرین ارسال هارو نمایش میده 

 

چطوری دومی رو بردارم

اولی رو هم چه کنم 

 

ممنونم 

لینک به ارسال
<?php 
/*
Template Name: Media Page
*/
?><?php get_header(); ?>
	<div id="media-page" class="content">
		<?php tie_breadcrumbs() ?>
		
		<?php if( get_query_var('page') ) $paged = get_query_var('page') ; ?>

		<?php if ( ! have_posts() ) : ?>
			<?php get_template_part( 'framework/parts/not-found' ); ?>
		<?php endif; ?>
		
		<div class="page-head">
			<h1 class="page-title">
				<?php the_title(); ?>
			</h1>
		</div>
		
		<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
		<?php $get_meta = get_post_custom($post->ID);  ?>
		<?php get_template_part( 'framework/parts/post-head' ); ?>
		<div class="entry"><?php the_content(); ?></div>
		<?php endwhile; ?>
		
		<?php //Above Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_above' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php
			$tie_blog_cats = unserialize($get_meta["tie_blog_cats"][0]);
			if( empty( $tie_blog_cats ) ) $tie_blog_cats = tie_get_all_category_ids();
			
			query_posts( array( 'paged' => $paged , 'cat' => '1642' ));
		?>
		<div id="featured-posts">
		<?php $i = 0;
			while ( have_posts() ) : the_post(); $i++; ?>
			<div class="featured-post featured-post-<?php echo $i; ?>">
				<div <?php tie_post_class('featured-post-inner'); ?> style="background-image:url(<?php echo tie_thumb_src( 'slider' ); ?>);">
					<span class="fa overlay-icon"></span>
					<div class="featured-cover"><a href="<?php the_permalink(); ?>"></a></div>
					<div class="featured-title">
						<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
						<h3><?php echo tie_content_limit( get_the_excerpt() , 100 ) ?></h3>
					</div>
				</div>
			</div>
			<?php if( $i == 5) $i=0;
			endwhile;?>
		</div>
		<?php
			if ($wp_query->max_num_pages > 1) tie_pagenavi(); ?>
		
		<?php //Below Post Banner
		if( empty( $get_meta["tie_hide_below"][0] ) ){
			if( !empty( $get_meta["tie_banner_below"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_below"][0]) .'</div>';
			else tie_banner('banner_below' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
		}
		?>
		
		<?php comments_template( '', true ); ?>
	</div><!-- .content -->

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

 

از همه عزیزانی که در این راه به من کمک رسوندن بی نهایت سپاسگذارم. خیر ببینید انشاا.. 

مسئله حل شد

متشکرم 

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...