رفتن به مطلب

عدم نمایش مقالات مرتبط با برچسب


پست های پیشنهاد شده

سلام من سایتی دارم که برای مقالاتش برچسب گذاشتم ولی وقتی کلیک میکنم روی برچسب با اینکه وارد صفحه تگ میشه میزنه موردی یافن نشد 

میشه کمکم کنید واقعا یک هفتس من و اسیر خودش کرده

pishdadlaw.ir/tag/تکین/

 

لینک به ارسال
در 9 ساعت قبل، ferishah گفته است :

سلام من سایتی دارم که برای مقالاتش برچسب گذاشتم ولی وقتی کلیک میکنم روی برچسب با اینکه وارد صفحه تگ میشه میزنه موردی یافن نشد 

میشه کمکم کنید واقعا یک هفتس من و اسیر خودش کرده

 

اینم قالب tag.php هستش

<?php
  if ( !defined('ABSPATH') ){ die(); }
  
  global $avia_config, $more;

  /*
   * get_header is a basic wordpress function, used to retrieve the header.php file in your theme directory.
   */
   get_header();

   echo avia_title(array('title' => avia_which_archive()));
   
   do_action( 'ava_after_main_title' );
  ?>
    <div class='container_wrap container_wrap_first main_color <?php avia_layout_class( 'main' ); ?>'>

      <div class='container template-blog '>

        <main class='content <?php avia_layout_class( 'content' ); ?> units' <?php avia_markup_helper(array('context' => 'content'));?>>

          <div class="category-term-description">
            <?php echo term_description(); ?>
          </div>

          <?php
          global $wp_query, $posts;
          $backup_query = $wp_query;

          $sorted = array('post'=>array());
          $post_type_obj = array();

          foreach($posts as $post)
          {
            $sorted[$post->post_type][] = $post;
            if(empty($post_type_obj[$post->post_type]))
            {
              $post_type_obj[$post->post_type] = get_post_type_object($post->post_type);
            }
          }

          $avia_config['blog_style'] = apply_filters('avf_blog_style', avia_get_option('blog_style','multi-big'), 'tag');
					
					$default_heading = 'h3';
					$args = array(
								'heading'		=> $default_heading,
								'extra_class'	=> ''
							);

					/**
					 * @since 4.5.5
					 * @return array
					 */
					$args = apply_filters( 'avf_customize_heading_settings', $args, 'tag', array() );

					$heading = ! empty( $args['heading'] ) ? $args['heading'] : $default_heading;
					$css = ! empty( $args['extra_class'] ) ? $args['extra_class'] : '';
	
					
          if($avia_config['blog_style'] == 'blog-grid')
          {
            $output = '';
            $post_ids = array();
            foreach($posts as $post) $post_ids[] = $post->ID;

            if(!empty($post_ids))
            {
              echo "<div class='entry-content-wrapper'>";

              foreach($sorted as $key => $post_type)
              {
                if(empty($post_type)) continue;
               
                if(isset($post_type_obj[$key]->labels->name))
                {
                  $label = apply_filters('avf_tag_label_names', $post_type_obj[$key]->labels->name);
								$output .= "<{$heading} class='post-title tag-page-post-type-title {$css}'>{$label}</{$heading}>";
                }
                else
                {
                  $output .= "<hr />";
                }


                $atts  = array(
												'type'			=> 'grid',
												'items'			=> get_option( 'posts_per_page' ),
												'columns'		=> 3,
												'class'			=> 'avia-builder-el-no-sibling',
												'paginate'		=> 'yes',
												'use_main_query_pagination'	=> 'yes',
												'custom_query'	=> array( 
																		'post__in'	=> $post_ids,
																		'post_type'	=> $key
																	)
											);

								/**
								 * @since 4.5.5
								 * @return array
								 */
								$atts = apply_filters( 'avf_post_slider_args', $atts, 'tag' );
						
                $blog = new avia_post_slider( $atts );
                $blog->query_entries();
                $output .= $blog->html();
              }

              echo $output;
              echo '</div>';
            }
            else
            {
              get_template_part( 'includes/loop', 'index' );
            }
          }
          else
          {
				            foreach($sorted as $key => $post_type)
            {
              if(empty($post_type)) continue;
               
              if(isset($post_type_obj[$key]->labels->name))
              {
                $label = apply_filters('avf_tag_label_names', $post_type_obj[$key]->labels->name);
                echo "<{$heading} class='post-title tag-page-post-type-title {$css}'>{$label}</{$heading}>";
              }
              else
              {
                echo "<hr />";
              }

              if($key == 'portfolio')
              {
                $args = array_merge( $wp_query->query_vars, array( 'post_type' => $key ) );
                query_posts( $args );

                $grid = new avia_post_grid(array(  'linking'  => '',
                  'columns'  => '3',
                  'contents' => 'title',
                  'sort'   => 'no',
                  'paginate' => 'yes',
                  'set_breadcrumb' => false,
                ));
                $grid->use_global_query();
                echo $grid->html();
              }
              else
              {
                $args = array_merge( $wp_query->query_vars, array( 'post_type' => $key ) );
                query_posts( $args );

                $more = 0;
                get_template_part( 'includes/loop', 'index' );
              }

              $wp_query = $backup_query;
            }
          }
          ?>

        <!--end content-->
        </main>

        <?php

        //get the sidebar
        $avia_config['currently_viewing'] = 'blog';
        get_sidebar();

        ?>

      </div><!--end container-->

    </div><!-- close default .container_wrap element -->


<?php 

		get_footer();
		

 

لینک به ارسال
 • asadiy4n این مورد را قفل کرد موضوع
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...