رفتن به مطلب
samira127

ایجاد اسلایدر ساخته شده با بوتاستراپ و اضافه کردن به وردپرس

پست های پیشنهاد شده

سلام من از سایت bootestrapsnipp یک اسلایدر را دانود و جای گذاری کردم ولی الان می خوام با پشتیبانی وردپرس نبدیل کنم لطفا کمک کنید به صورت که برای category خاصی باشد و فقط از مثلا از مد و فشن نمایش دهد https://bootsnipp.com/snippets/1d3X9

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<!------ Include the above in your HEAD tag ---------->

<!--Container-->
<div class="container">
  <div class="row mb-2">
    <div class="col-12 text-center pt-3">
      <h1>Bootstrap 4 News Magazine Carousel</h1>
      <p>This is a basic bootstrap sorce code for make responsive magazine big grid cover with carousel</p>
      <h4>You like this snippet ? click like button</h4>
    </div>
  </div>
  
  <!--Start code-->
  <div class="row">
    <div class="col-12 pb-5">
      <!--SECTION START-->
      <section class="row">
        <!--Start slider news-->
        <div class="col-12 col-md-6 pb-0 pb-md-3 pt-2 pr-md-1">
          <div id="featured" class="carousel slide carousel" data-ride="carousel">
            
					  <ol class="carousel-indicators">
						<?php
						$args = array(
							'post_type' => 'nameposttype',
							'order'  => 'ASC',
							'cat' => 'cat1', 'cat2',
							'tag' => 'tag1', 'tag2',
						);
						$query = new WP_Query( $args );
						?>
						<?php if($query->have_posts()) : ?>
							<?php $i = 0; ?>
							<?php while($query->have_posts()) : $query->the_post() ?>
								<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="<?php echo $i ?>" class="<?php if($i === 0): ?>active<?php endif; ?>"></li>
								<?php $i++; ?>
							<?php endwhile ?>
						<?php endif ?>
						<?php wp_reset_postdata(); ?>
					</ol>
            
						
            <div class="carousel-inner">
              <!--Item slider-->
							 <?php
								$args = array(
									'post_type' => 'nameposttype',
									'order'  => 'ASC',
									'cat' => 'cat1', 'cat2',
									'tag' => 'tag1', 'tag2',
								);
								$query = new WP_Query( $args );
								?>
								<?php if($query->have_posts()) : ?>
								<?php $i = 0; ?>
								<?php while($query->have_posts()) : $query->the_post() ?>
								 <div class="item <?php if($i === 0): ?>active<?php endif; ?>">
                <div class="card border-0 rounded-0 text-light overflow zoom">
                  <div class="position-relative">
                    <!--thumbnail img-->
                    <div class="ratio_left-cover-1 image-wrapper">
                      <a href="<?php the_permalink();?>">
                        <?php the_post-thumbnail();?>
                      </a>
                    </div>
                    <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                      <!--title-->
                      <a href="<?php the_permalink();?>">
                        <h2 class="h3 post-title text-white my-1"><?php the_title();?></h2>
                      </a>
                      <!-- meta title -->
                      <div class="news-meta">
                        <span class="news-author">by <a class="text-white font-weight-bold" href="<?php the_permalink();?>"><?php the_author();?></a></span>
                        <span class="news-date"><?php the_time('d‌ F‌ Y');?></span>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
								 <?php $i++; ?>
								<?php endwhile ?>
								<?php endif ?>
								<?php wp_reset_postdata(); ?>
              </div>
               
             <!--end item slider-->
            </div>
            <!--end carousel inner-->
          </div>
          
          <!--navigation-->
          <a class="carousel-control-prev" href="#featured" role="button" data-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Previous</span>
          </a>
          <a class="carousel-control-next" href="#featured" role="button" data-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Next</span>
          </a>
        </div>
				
        <!--End slider news-->
        
        <!--Start box news-->
        <div class="col-12 col-md-6 pt-2 pl-md-1 mb-3 mb-lg-4">
          <div class="row">
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pt-0 pr-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img5.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Lifestyle</a>

                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Should you see the Fantastic Beasts sequel?</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pl-1 pt-0">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img6.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Motocross</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Three myths about Florida elections recount</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pr-1 pt-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img7.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Fitness</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Finding Empowerment in Two Wheels and a Helmet</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pl-1 pt-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img8.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Adventure</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Ditch receipts and four other tips to be a shopper</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <!--end news box-->
          </div>
        </div>
        <!--End box news-->
      </section>
      <!--END SECTION-->
    </div>
  </div>
  <!--end code-->
  
</div>

با سلام

قسمت اسلایدر تبدیل به وردپرس شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در ۱۳۹۸/۴/۱۶ at 17:07، amirjahangiri گفته است :

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<!------ Include the above in your HEAD tag ---------->

<!--Container-->
<div class="container">
  <div class="row mb-2">
    <div class="col-12 text-center pt-3">
      <h1>Bootstrap 4 News Magazine Carousel</h1>
      <p>This is a basic bootstrap sorce code for make responsive magazine big grid cover with carousel</p>
      <h4>You like this snippet ? click like button</h4>
    </div>
  </div>
  
  <!--Start code-->
  <div class="row">
    <div class="col-12 pb-5">
      <!--SECTION START-->
      <section class="row">
        <!--Start slider news-->
        <div class="col-12 col-md-6 pb-0 pb-md-3 pt-2 pr-md-1">
          <div id="featured" class="carousel slide carousel" data-ride="carousel">
            
					  <ol class="carousel-indicators">
						<?php
						$args = array(
							'post_type' => 'nameposttype',
							'order'  => 'ASC',
							'cat' => 'cat1', 'cat2',
							'tag' => 'tag1', 'tag2',
						);
						$query = new WP_Query( $args );
						?>
						<?php if($query->have_posts()) : ?>
							<?php $i = 0; ?>
							<?php while($query->have_posts()) : $query->the_post() ?>
								<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="<?php echo $i ?>" class="<?php if($i === 0): ?>active<?php endif; ?>"></li>
								<?php $i++; ?>
							<?php endwhile ?>
						<?php endif ?>
						<?php wp_reset_postdata(); ?>
					</ol>
            
						
            <div class="carousel-inner">
              <!--Item slider-->
							 <?php
								$args = array(
									'post_type' => 'nameposttype',
									'order'  => 'ASC',
									'cat' => 'cat1', 'cat2',
									'tag' => 'tag1', 'tag2',
								);
								$query = new WP_Query( $args );
								?>
								<?php if($query->have_posts()) : ?>
								<?php $i = 0; ?>
								<?php while($query->have_posts()) : $query->the_post() ?>
								 <div class="item <?php if($i === 0): ?>active<?php endif; ?>">
                <div class="card border-0 rounded-0 text-light overflow zoom">
                  <div class="position-relative">
                    <!--thumbnail img-->
                    <div class="ratio_left-cover-1 image-wrapper">
                      <a href="<?php the_permalink();?>">
                        <?php the_post-thumbnail();?>
                      </a>
                    </div>
                    <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                      <!--title-->
                      <a href="<?php the_permalink();?>">
                        <h2 class="h3 post-title text-white my-1"><?php the_title();?></h2>
                      </a>
                      <!-- meta title -->
                      <div class="news-meta">
                        <span class="news-author">by <a class="text-white font-weight-bold" href="<?php the_permalink();?>"><?php the_author();?></a></span>
                        <span class="news-date"><?php the_time('d‌ F‌ Y');?></span>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
								 <?php $i++; ?>
								<?php endwhile ?>
								<?php endif ?>
								<?php wp_reset_postdata(); ?>
              </div>
               
             <!--end item slider-->
            </div>
            <!--end carousel inner-->
          </div>
          
          <!--navigation-->
          <a class="carousel-control-prev" href="#featured" role="button" data-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Previous</span>
          </a>
          <a class="carousel-control-next" href="#featured" role="button" data-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Next</span>
          </a>
        </div>
				
        <!--End slider news-->
        
        <!--Start box news-->
        <div class="col-12 col-md-6 pt-2 pl-md-1 mb-3 mb-lg-4">
          <div class="row">
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pt-0 pr-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img5.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Lifestyle</a>

                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Should you see the Fantastic Beasts sequel?</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pl-1 pt-0">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img6.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Motocross</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Three myths about Florida elections recount</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pr-1 pt-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img7.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Fitness</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Finding Empowerment in Two Wheels and a Helmet</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <!--news box-->
            <div class="col-6 pb-1 pl-1 pt-1">
              <div class="card border-0 rounded-0 text-white overflow zoom">
                <div class="position-relative">
                  <!--thumbnail img-->
                  <div class="ratio_right-cover-2 image-wrapper">
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <img class="img-fluid"
                         src="https://bootstrap.news/source/img8.jpg"
                         alt="Image description">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="position-absolute p-2 p-lg-3 b-0 w-100 bg-shadow">
                    <!-- category -->
                    <a class="p-1 badge badge-primary rounded-0" href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">Adventure</a>
                    <!--title-->
                    <a href="https://bootstrap.news/bootstrap-4-template-news-portal-magazine/">
                      <h2 class="h5 text-white my-1">Ditch receipts and four other tips to be a shopper</h2>
                    </a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <!--end news box-->
          </div>
        </div>
        <!--End box news-->
      </section>
      <!--END SECTION-->
    </div>
  </div>
  <!--end code-->
  
</div>

با سلام

قسمت اسلایدر تبدیل به وردپرس شد.

سلام برای من این کار نمیکنه چه باید بکنم باید فایلی از js ذخیره کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در 8/31/2019 at 09:10، samira127 گفته است :

سلام برای من این کار نمیکنه چه باید بکنم باید فایلی از js ذخیره کنم

قسمت 

'post_type' => 'nameposttype'

باید پست تایپ مربوط به اسلایدر رو فراخونی کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...