رفتن به مطلب
sir1

ایجاد خطوط در بین مطالب

پست های پیشنهاد شده

با سلام

اگه بخاهم بین مطالب خطی برای جدا کردن پست ها ایجاد کنم باید چیکار کنم؟

khat bin mataleb.png

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شما می تونید از چند وضعیت استفاده نمایید  استفاده از تگ   

<hr />

یا استفاده از بردار در سی اس اس اگر خواستی و مشکلت حل نشد بگو راهنمایی کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

میخام همچین خطی در بین مطالب باشه:

khat.png

ممنون میشم کدشو قرار بدید (فایل جایگذاریشم بفرمایید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام ودرود خدمت شما

برای ایجاد کردن همچین خطی در بین مطالب سایتتون کافی است شما بیایید از تکرار تصویر استفاده کنید شما در فتوشاپ یا همین عکسی که گذاشتید یک تیکه عکس بگیرید خیلی کوچک بعد بیایید یک فضایی با یک divایجاد کنید درانتهای هر مطلب سایتتون با این قطعه کد پرش کنید :

.div{background-image:url(img/04.jpg); background-repeat:repeat-x;}

یا در انتهای مطلبتون میتونید یک با استایل های مختلف استفاده کنید:

.standard-content{border-bottom:2px solid #000;}

موفق باشید./

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، mk-73 گفته است :

سلام ودرود خدمت شما

برای ایجاد کردن همچین خطی در بین مطالب سایتتون کافی است شما بیایید از تکرار تصویر استفاده کنید شما در فتوشاپ یا همین عکسی که گذاشتید یک تیکه عکس بگیرید خیلی کوچک بعد بیایید یک فضایی با یک divایجاد کنید درانتهای هر مطلب سایتتون با این قطعه کد پرش کنید :


.div{background-image:url(img/04.jpg); background-repeat:repeat-x;}

یا در انتهای مطلبتون میتونید یک با استایل های مختلف استفاده کنید:


.standard-content{border-bottom:2px solid #000;}

موفق باشید./

ممنون

این کد فایل loop-index.php هست که قسمت بعد از ادامه مطلب را شامل میشه. کدو بی زحمت برام جاگذاری کنید:

خط میخام که بین مطالب در صفحه اصلی باشه نه در اخر مطالب.

تصویر را به نام 04.png در پوشه images اپلود کردم.

<?php
global $avia_config, $post_loop_count;


if(empty($post_loop_count)) $post_loop_count = 1;
$blog_style = !empty($avia_config['blog_style']) ? $avia_config['blog_style'] : avia_get_option('blog_style','multi-big');
if(is_single()) $blog_style = avia_get_option('single_post_style','single-big');

$blog_global_style = avia_get_option('blog_global_style',''); //alt: elegant-blog


$initial_id = avia_get_the_ID();

// check if we got posts to display:
if (have_posts()) :

	while (have_posts()) : the_post();

	/*
   * get the current post id, the current post class and current post format
 	 */
	$url = "";
	$current_post = array();
	$current_post['post_loop_count']= $post_loop_count;
	$current_post['the_id']	  	= get_the_ID();
	$current_post['parity']	  	= $post_loop_count % 2 ? 'odd' : 'even';
	$current_post['last']   	= count($wp_query->posts) == $post_loop_count ? " post-entry-last " : "";
	$current_post['post_type']	= get_post_type($current_post['the_id']);
	$current_post['post_class'] 	= "post-entry-".$current_post['the_id']." post-loop-".$post_loop_count." post-parity-".$current_post['parity'].$current_post['last']." ".$blog_style;
	$current_post['post_class']	.= ($current_post['post_type'] == "post") ? '' : ' post';
	$current_post['post_format'] 	= get_post_format() ? get_post_format() : 'standard';
	$current_post['post_layout']	= avia_layout_class('main', false);
	$blog_content = !empty($avia_config['blog_content']) ? $avia_config['blog_content'] : "content";
	
	/*If post uses builder change content to exerpt on overview pages*/
  if(AviaHelper::builder_status($current_post['the_id']) && !is_singular($current_post['the_id']) && $current_post['post_type'] == 'post')
  {
	  $current_post['post_format'] = 'standard';
	  $blog_content = "excerpt_read_more";
  }
	
	
	/*
   * retrieve slider, title and content for this post,...
   */
  $size = strpos($blog_style, 'big') ? (strpos($current_post['post_layout'], 'sidebar') !== false) ? 'entry_with_sidebar' : 'entry_without_sidebar' : 'square';
  
  if(!empty($avia_config['preview_mode']) && !empty($avia_config['image_size']) && $avia_config['preview_mode'] == 'custom') $size = $avia_config['image_size'];
	$current_post['slider'] 	= get_the_post_thumbnail($current_post['the_id'], $size);
	
	if(is_single($initial_id) && get_post_meta( $current_post['the_id'], '_avia_hide_featured_image', true ) ) $current_post['slider'] = "";
	
	
	$current_post['title']  	= get_the_title();
	$current_post['content'] 	= $blog_content == "content" ? get_the_content(__('Read more','avia_framework').'<span class="more-link-arrow"> &rarr;</span>') : get_the_excerpt();
	$current_post['content'] 	= $blog_content == "excerpt_read_more" ? $current_post['content'].'<div class="read-more-link"><a href="'.get_permalink().'" class="more-link">'.__('Read more','avia_framework').'<span class="more-link-arrow"> &rarr;</span></a></div>' : $current_post['content'];
	$current_post['before_content'] = "";

	/*
   * ...now apply a filter, based on the post type... (filter function is located in includes/helper-post-format.php)
   */
	$current_post	= apply_filters( 'post-format-'.$current_post['post_format'], $current_post );
	$with_slider  = empty($current_post['slider']) ? "" : "with-slider";
	/*
   * ... last apply the default wordpress filters to the content
   */
   
  
	$current_post['content'] = str_replace(']]>', ']]&gt;', apply_filters('the_content', $current_post['content'] ));

	/*
	 * Now extract the variables so that $current_post['slider'] becomes $slider, $current_post['title'] becomes $title, etc
	 */
	extract($current_post);
	/*
	 * render the html:
	 */

	echo "<article class='".implode(" ", get_post_class('post-entry post-entry-type-'.$post_format . " " . $post_class . " ".$with_slider))."' ".avia_markup_helper(array('context' => 'entry','echo'=>false)).">";
		
		
		
    //default link for preview images
    $link = !empty($url) ? $url : get_permalink();
    
    //preview image description
    $desc = get_post( get_post_thumbnail_id() );
    if(is_object($desc)) $desc = $desc -> post_excerpt;
		$featured_img_desc = ( $desc != "" ) ? $desc : the_title_attribute( 'echo=0' );

    //on single page replace the link with a fullscreen image
    if(is_singular())
    {
      $link = avia_image_by_id(get_post_thumbnail_id(), 'large', 'url');
    }


    //echo preview image
    if($blog_global_style !== 'elegant-blog')
    {
		  if(strpos($blog_style, 'big') !== false)
		  {
		    if($slider) $slider = '<a href="'.$link.'" title="'.$featured_img_desc.'">'.$slider.'</a>';
		    if($slider) echo '<div class="big-preview '.$blog_style.'">'.$slider.'</div>';
		  }
			
		  if(!empty($before_content))
		    echo '<div class="big-preview '.$blog_style.'">'.$before_content.'</div>';
		}
		
    echo "<div class='blog-meta'>";

    $blog_meta_output = "";
    $icon = '<span class="iconfont" '.av_icon_string($post_format).'></span>';

      if(strpos($blog_style, 'multi') !== false)
      {
        $gravatar = "";
        $link = get_post_format_link($post_format);
        if($post_format == 'standard')
        {
        	$author_name = apply_filters('avf_author_name', get_the_author_meta('display_name', $post->post_author), $post->post_author);
					$author_email = apply_filters('avf_author_email', get_the_author_meta('email', $post->post_author), $post->post_author);
        	
					$gravatar_alt = esc_html($author_name);
					$gravatar = get_avatar($author_email, '81', "blank", $gravatar_alt);
					$link = get_author_posts_url($post->post_author);
        }

        $blog_meta_output = "<a href='{$link}' class='post-author-format-type'><span class='rounded-container'>".$gravatar.$icon."</span></a>";
      }
      else if(strpos($blog_style, 'small') !== false)
      {
        $blog_meta_output = "<a href='{$link}' class='small-preview' title='{$featured_img_desc}'>".$slider.$icon."</a>";
      }

    echo apply_filters('avf_loop_index_blog_meta', $blog_meta_output);

    echo "</div>";

    echo "<div class='entry-content-wrapper clearfix {$post_format}-content'>";
      echo '<header class="entry-content-header">';
      	
      	$content_output = '<div class="entry-content" '.avia_markup_helper(array('context' => 'entry_content','echo'=>false)).'>';
				$content_output .= $content;
				$content_output .= '</div>';
      	
      	
      	$taxonomies = get_object_taxonomies(get_post_type($the_id));
        $cats = '';
        $excluded_taxonomies = array_merge( get_taxonomies( array( 'public' => false ) ), array('post_tag','post_format') );
				$excluded_taxonomies = apply_filters('avf_exclude_taxonomies', $excluded_taxonomies, get_post_type($the_id), $the_id);

        if(!empty($taxonomies))
        {
          foreach($taxonomies as $taxonomy)
          {
            if(!in_array($taxonomy, $excluded_taxonomies))
            {
              $cats .= get_the_term_list($the_id, $taxonomy, '', ', ','').' ';
            }
          }
        }
      	
      	
      	
      	//elegant blog
      	if( $blog_global_style == 'elegant-blog' )
      	{
	      	if(!empty($cats))
          {
            echo '<span class="blog-categories minor-meta">';
            echo $cats;
            echo '</span>';
            $cats = "";
          }
      
					echo $title;
					
					echo '<span class="av-vertical-delimiter"></span>';
					
					//echo preview image
				  if(strpos($blog_style, 'big') !== false)
				  {
				    if($slider) $slider = '<a href="'.$link.'" title="'.$featured_img_desc.'">'.$slider.'</a>';
				    if($slider) echo '<div class="big-preview '.$blog_style.'">'.$slider.'</div>';
				  }
					
				  if(!empty($before_content))
				    echo '<div class="big-preview '.$blog_style.'">'.$before_content.'</div>';
					
					
					echo $content_output;
					
					$cats = "";
					$title = "";
					$content_output = "";
				}
				
				
				
				
				echo $title;
				
        echo "<span class='post-meta-infos'>";
        
        echo "<time class='date-container minor-meta updated' >".get_the_time(get_option('date_format'))."</time>";
        echo "<span class='text-sep text-sep-date'>/</span>";          if ( get_comments_number() != "0" || comments_open() ){

          echo "<span class='comment-container minor-meta'>";
          comments_popup_link( "0 ".__('Comments','avia_framework'),
                     "1 ".__('Comment' ,'avia_framework'),
                     "% ".__('Comments','avia_framework'),'comments-link',
                     "".__('Comments Disabled','avia_framework'));
          echo "</span>";
          echo "<span class='text-sep text-sep-comment'>/</span>";
          }


          if(!empty($cats))
          {
            echo '<span class="blog-categories minor-meta">'.__('in','avia_framework')." ";
            echo $cats;
            echo '</span><span class="text-sep text-sep-cat">/</span>';
          }


          echo '<span class="blog-author minor-meta">'.__('by','avia_framework')." ";
          echo '<span class="entry-author-link" >';
          echo '<span class="vcard author"><span class="fn">';
          the_author_posts_link();
          echo '</span></span>';
          echo '</span>';
          echo '</span>';
        echo '</span>';
      echo '</header>';if(function_exists('the_ratings')) { the_ratings(); }


      // echo the post content
      echo $content_output;

      echo '<footer class="entry-footer">';

      $avia_wp_link_pages_args = apply_filters('avf_wp_link_pages_args', array(
                                          'before' =>'<nav class="pagination_split_post">'.__('Pages:','avia_framework'),
                                          'after' =>'</nav>',
                                          'pagelink' => '<span>%</span>',
                                          'separator'    => ' ',
                                          ));

      wp_link_pages($avia_wp_link_pages_args);

      if(is_single() && !post_password_required())
      {
      	//tags on single post
      	if(has_tag())
      	{
        	echo '<span class="blog-tags minor-meta">';
        	the_tags('<strong>'.__('Tags:','avia_framework').'</strong><span> ');
        	echo '</span></span>';
      	}
      
      	//share links on single post
      	avia_social_share_links();
  
      }
      
      do_action('ava_after_content', $the_id, 'post');

      echo '</footer>';

    echo "<div class='post_delimiter'></div>";
    echo "</div>";
    echo "<div class='post_author_timeline'></div>";
    echo av_blog_entry_markup_helper($current_post['the_id']);
	echo "</article>";

	$post_loop_count++;
	endwhile;
	else:

?>

  <article class="entry">
    <header class="entry-content-header">
      <h1 class='post-title entry-title'><?php _e('Nothing Found', 'avia_framework'); ?></h1>
    </header>

    <p class="entry-content" <?php avia_markup_helper(array('context' => 'entry_content')); ?>><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria', 'avia_framework'); ?></p>

    <footer class="entry-footer"></footer>
  </article>

<?php

	endif;

	if(empty($avia_config['remove_pagination'] ))
	{
		echo "<div class='{$blog_style}'>".avia_pagination('', 'nav')."</div>";
	}
?>

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام؛ این کد رو تو فایل style.css کپی کن مشکلت حل میشه...

 

.entry-content-wrapper.clearfix.standard-content {
 1. border-bottom: solid 2px #C2C2C2;
 2. margin-bottom: 10px;
}

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در 6/5/2016 at 01:50، sasan_dingo گفته است :

سلام؛ این کد رو تو فایل style.css کپی کن مشکلت حل میشه...

 

.entry-content-wrapper.clearfix.standard-content {
 1. border-bottom: solid 2px #C2C2C2;
 2. margin-bottom: 10px;
}

این کدو اضاف کردم ولی هیچ خطی بین مطالب ایجاد نشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام دوست خوبم

 

داخل پوشته ccs تون، فایل custom.css رو باز کنید، خط 184

 

#main > div.container_wrap.container_wrap_first.main_color.sidebar_left > div > main > article > div.entry-content-wrapper.clearfix.standard-content > div.entry-content

کد بالا رو حتما مشاهده خواهید کرد.

اینتر بزنید و زیرش بنویسید:

 

border-bottom: 2px dashed gray;

به همین راحتی.

 

 

اگه میخواهید عکس بزارید مثل همونی که بالا خواستید بشه این کد رو بزارید:

 

background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://s6.picofile.com/file/8254888242/dashed.png") repeat-x scroll center bottom;

 

به سلیقه خودتون میتونید یکی از دو کد بالا رو بزارید و همینطور عکسی که تکرار میشه رو عوض کنید.

 

موفق باشید

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگه اشتباه نکنم شات اولتون مربوط به سایت بازی ت-ک هست

به هرحال ، برای قرار گرفتن خط یا اون جداکننده نقطه ای باید یک کد شرطی برای ایندکس داشته باشید که خط جدا کننده رو با div مخصوص در اون شرط قرار بدید. اینطوری بعد هر پست یا هر دو پست یک خط جدا کننده قرار می گیره. چون با موبایل هستم نه سایتتونو بررسی کردم نه میدونم دستور شرطی رو بنویسم چون با موبایل سخته. درضمن برای نمایش بهتر جداکننده ازنظر من نمایش پست های بصورت ul > li باشه خیلی بهتره

یا حق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون از دوستان

طبق گفته دوستمون Mohammad_E عمل کردم درست شد.:wub:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...