22 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام الان چند روزیه دارم دنبال یه آموزش میگیردم برای قرار دادن h1 در سایت

وضعیت سایت من در سایت بررسی سئو chkme.com تقریبا 72 در صده که یه مقدار پایینه ولی راضی کننده ولی مهمترین و ناراحت کننده ترین ارور و مشکلی که سایت از وب سایت من گرفته گفته تگ h1 در سایت نیست ( H1: Zero, that is Really Bad )

توی جستجو وندم نوشته بود باید این تگ رو از طریق هدر دات پی اچ پی قراخوانی کنی ولی من تا اونجایی که عقلم میکشید و بلد بودم و طبق آموزش ها جلو رفتم دیدم ین کد داخل هدر هست اما بازم این ارور رو میده

ممنون میشم دوستان با توجه به کدی که گذاشتم راهنمایی بفرماییند و یا اگه زحمت زیادی نیست کد رو برام داخل فراخوانی کنند

 

 

 

<?php
/**
 * Theme Header Section for our theme.
 *
 * Displays all of the <head> section and everything up till <div id="main" class="clearfix"> <div class="inner-wrap">
 *
 * @package ThemeGrill
 * @subpackage Spacious
 * @since Spacious 1.0
 */
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if IE 7]>
<html class="ie ie7" <?php language_attributes(); ?>>
<![endif]-->
<!--[if IE 8]>
<html class="ie ie8" <?php language_attributes(); ?>>
<![endif]-->
<!--[if !(IE 7) & !(IE 8)]><!-->
<html <?php language_attributes(); ?>>
<!--<![endif]-->
<head>
  <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>"/>
<meta name="author" content="حمیدرضا علی نیا,Hamidreza Alinia">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"/>
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>"/>
  <?php
  /**
   * This hook is important for wordpress plugins and other many things
   */
  wp_head();
  ?>
  <script type="text/javascript">
    (function($){
      $(document).ready(function(){

        $('#site-navigation li a').click(function(event) {
          if($('#site-navigation').is('.main-small-navigation')){
            var prn =$(this).closest('li');
            if (prn.children('ul').is('.sub-menu')) {
              event.preventDefault();
              event.stopImmediatePropagation();
              prn.children('ul').stop(true,true).slideToggle('400');
              prn.siblings('li').children('ul').stop(true,true).slideUp('400');
            
            }
          }
        });

      });
    })(jQuery);

  </script>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>
<style>
  .rtl.archive.post-type-archive.post-type-archive-product.woocommerce.woocommerce-page.wide-1218 .page-title,.rtl.archive.post-type-archive.post-type-archive-product.woocommerce.woocommerce-page.wide-1218 .woocommerce-result-count,.rtl.archive.post-type-archive.post-type-archive-product.woocommerce.woocommerce-page.wide-1218 .woocommerce-ordering
  {
    display: none;
  }
</style>
<?php
wp_register_script('jquery.carouFredSel.js', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.carouFredSel.js', false, null, true);
wp_enqueue_script('jquery.carouFredSel.js', array('jquery'));
?>
<?php do_action('before'); ?>
<div id="page" class="hfeed site">
  <?php do_action('spacious_before_header'); ?>
  <header id="masthead" class="site-header clearfix">

    <?php if (of_get_option('spacious_header_image_position', 'above') == 'above') {
      spacious_render_header_image();
    } ?>

    <div id="header-text-nav-container">
      <div class="top-divider"></div>
      <div id="header-top">
        <div class="inner-wrap">
          <span class="top-right">
            <div class="inside-top-right">
              <?php $text = "به فروشگاه خوش آمدید!";
              global $user;
              if (is_user_logged_in()) {
                $current_user = wp_get_current_user();
                $name = $current_user->display_name;
              } else {
                $name = 'مهمان گرامی';
              }
              echo $name . ' ' . $text;
              ?>
            </div>
          </span>
          <span class="top-left">
            <nav class="small-menu clearfix">
              <?php
              if (has_nav_menu('footer')) {
                wp_nav_menu(array('theme_location' => 'footer',
                  'depth' => -1
                ));
              }
              ?>
            </nav>
          </span>
        </div>
      </div>
      <div id="header-text-nav-wrap" class="clearfix">
        <div class="inner-wrap">
          <div id="header-second-section">

            <?php
            if ((of_get_option('spacious_show_header_logo_text', 'text_only') == 'both' || of_get_option('spacious_show_header_logo_text', 'text_only') == 'logo_only') && of_get_option('spacious_header_logo_image', '') != '') {
              ?>
              <div id="header-logo-image">
                <a href="<?php echo esc_url(home_url('/')); ?>"
                  title="<?php echo esc_attr(get_bloginfo('name', 'display')); ?>" rel="home"><img
                    src="<?php echo of_get_option('spacious_header_logo_image', ''); ?>"
                    alt="<?php echo esc_attr(get_bloginfo('name', 'display')); ?>"></a>
              </div><!-- #header-logo-image -->
            <?php
            }

            if (of_get_option('spacious_show_header_logo_text', 'text_only') == 'both' || of_get_option('spacious_show_header_logo_text', 'text_only') == 'text_only') {
              ?>
              <div id="header-text">
                <h1 id="site-title">
                  <a href="<?php echo esc_url(home_url('/')); ?>"
                    title="<?php echo esc_attr(get_bloginfo('name', 'display')); ?>"
                    rel="home"><?php bloginfo('name'); ?></a>
                </h1>

                <h2 id="site-description"><?php bloginfo('description'); ?></h2>
                <!-- #site-description -->
              </div><!-- #header-text -->
            <?php
            }
            ?>
          </div>
          <!-- #header-right-section -->
          <div id="header-first-section">
            <?php
            if (is_active_sidebar('spacious_header_sidebar')) {
              ?>
              <div id="header-right-sidebar" class="clearfix">
                <?php
                // Calling the header sidebar if it exists.
                if (!dynamic_sidebar('spacious_header_sidebar')):
                endif;
                ?>
              </div>
            <?php
            }
            ?>
            <div class="sh-ca">

              <a href="<?php echo home_url('/') . 'cart/'; ?>">
                <span class="sh-ca-right">
                  <?php echo WC()->cart->cart_contents_count . ' مورد'; ?>
                </span>
                <span class="cart-divider">

                </span>
                <span class="sh-ca-left">
                  <div class="left-to">
                    سـبد
                  </div>
                  <div class="left-to">
                    خرید
                  </div>
                </span>
              </a>

            </div>
            <form action="<?php echo esc_url(home_url('/')); ?>" class="search-form searchform clearfix"
               method="get">
              <div class="search-wrap">
                <input type="text"
                    placeholder="<?php esc_attr_e('محصول یا برند مورد نظرتان را جستجو کنید...', 'spacious'); ?>"
                    class="s field" name="s">
                <button class="search-icon" type="submit"></button>
              </div>
            </form>

          </div>
          <!-- #header-left-section -->
        </div>
      </div>
      <!-- #header-text-nav-wrap -->

      <div id="header-bottom">
        <div class="inner-wrap">
          <div class="bottom-right">
            <nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation">
              <h3 class="menu-toggle"><?php _e('Menu', 'spacious'); ?></h3>
              <?php
              if (has_nav_menu('primary')) {
                wp_nav_menu(array('theme_location' => 'primary'));
              } else {
                wp_page_menu();
              }
              ?>
            </nav>
          </div>
          <div class="bottom-left">
            <?php if(is_user_logged_in()){?>
              <a href="<?php echo home_url('/').'ثبت-نام/'; ?>"><span class="profile"></span></a>
              <a href="<?php echo wp_logout_url(home_url('/')); ?>"><span class="logout"></span></a>            <?php }
            else {?>
              <a href="<?php echo home_url('/');?>ثبت-نام"><span class="register"></span></a>
              <a href="<?php echo home_url('/');?>ثبت-نام"><span class="login"></span></a>

            <?php } ?>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- .inner-wrap -->

    <!-- #header-text-nav-container -->

    <?php if (of_get_option('spacious_header_image_position', 'above') == 'below') {
      spacious_render_header_image();
    } ?>

    <?php
/*    if (of_get_option('spacious_activate_slider', '0') == '1') {
      if (of_get_option('spacious_blog_slider', '0') == '0') {
        if (is_home() || is_front_page()) {
          spacious_featured_image_slider();
        }
      } else {
        if (is_front_page()) {
          spacious_featured_image_slider();
        }
      }
    }*/

    ?>  </header>
  <?php do_action('spacious_after_header'); ?>
  <?php do_action('spacious_before_main'); ?>
  <div id="main" class="clearfix">
    <div class="inner-wrap">

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باسلام

اولا که نام سایت h1 فراخوانی شده ، دوم اینکه برای سئو بهتر و ایده آل لطفا محتویات فایل single.php رو اینجا قرار بدید ، این تگ h1 هدر هم باید حذف بشه یا تبدیل بشه به h2 , محتویات single.php رو قرار بدین براتون درست میکنم

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 16 ساعت قبل، نازنین 123 گفته است :

باسلام

اولا که نام سایت h1 فراخوانی شده ، دوم اینکه برای سئو بهتر و ایده آل لطفا محتویات فایل single.php رو اینجا قرار بدید ، این تگ h1 هدر هم باید حذف بشه یا تبدیل بشه به h2 , محتویات single.php رو قرار بدین براتون درست میکنم

با سلام

بله شما درست میگید فراخونی شده ولی چرا سایت های بررسی سئو در این بار ارور میدن و میگن تگ h1 نداری ؟ 

 

کد سینگل : 

 

<?php 
/**
 * Theme Single Post Section for our theme.
 *
 * @package ThemeGrill
 * @subpackage Spacious
 * @since Spacious 1.0
 */
?>

<?php get_header(); ?>

	<?php do_action( 'spacious_before_body_content' ); ?>
		
	<div id="primary">
		<div id="content" class="clearfix">
			<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
			
				<?php get_template_part( 'content', 'single' ); ?>

				<?php get_template_part( 'navigation', 'archive' ); ?>

				<?php
					do_action( 'spacious_before_comments_template' );
					// If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template
					if ( comments_open() || '0' != get_comments_number() )
						comments_template();					
	   		do_action ( 'spacious_after_comments_template' );
				?>

			<?php endwhile; ?>

		</div><!-- #content -->
	</div><!-- #primary -->
	
	<?php spacious_sidebar_select(); ?>
	
	<?php do_action( 'spacious_after_body_content' ); ?>

<?php get_footer(); ?>

لطف عالی متعالی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 8 ساعت قبل، hellsgate گفته است :

با سلام

بله شما درست میگید فراخونی شده ولی چرا سایت های بررسی سئو در این بار ارور میدن و میگن تگ h1 نداری ؟ 

 

کد سینگل : 

 

لطف عالی 

حلقه نمایش جای دیگه ای قرار داره و با get_template_part() داره فراخوانی میشه توو پوشه های قالب بگردید ، ی فایل با نام single باید باشه که حلقه نمایش اونجا قرار داره ، از چه قالبی استفاده میکنید؟؟؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 18 ساعت قبل، نازنین 123 گفته است :

حلقه نمایش جای دیگه ای قرار داره و با get_template_part() داره فراخوانی میشه توو پوشه های قالب بگردید ، ی فایل با نام single باید باشه که حلقه نمایش اونجا قرار داره ، از چه قالبی استفاده میکنید؟؟؟

سلام

کد بالا کد فایل single.php هستش

قالب شخصیه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 2 ساعت قبل، hellsgate گفته است :

سلام

کد بالا کد فایل single.php هستش

قالب شخصیه

بله ، درسته ، این فایل single.php قالب شماست ، ولی در کدها که نگاه کنید با get_template_part داره ی فایل دیگه صدا میزنه بنام single , content , 

احتمالا در قالب شما پوشه ای بنام part هست که داخلش ی دایرکتوری بنام single و content هست که حلقه نمایش ادامه مطلب شما اونجاست ، لطفا در پوشه های قالب بگردید ببینید دایرکتوری بنام template_single.php ممکنه بجای template هرنام دیگه ای باشه ،،، 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

در 8 ساعت قبل، نازنین 123 گفته است :

بله ، درسته ، این فایل single.php قالب شماست ، ولی در کدها که نگاه کنید با get_template_part داره ی فایل دیگه صدا میزنه بنام single , content , 

احتمالا در قالب شما پوشه ای بنام part هست که داخلش ی دایرکتوری بنام single و content هست که حلقه نمایش ادامه مطلب شما اونجاست ، لطفا در پوشه های قالب بگردید ببینید دایرکتوری بنام template_single.php ممکنه بجای template هرنام دیگه ای باشه ،،، 

ممنون از اینکه وقت میزرید و جواب میدین 

بله اینم کدش فایلش content-single.php

 

<?php
/**
 * The template used for displaying page content in page.php
 *
 * @package ThemeGrill
 * @subpackage Spacious
 * @since Spacious 1.0
 */
?>

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
	<?php do_action( 'spacious_before_post_content' ); ?>
  <h2><?php the_title(); ?></h2>
	<div class="entry-content clearfix">

		<?php

			the_content();

			$spacious_tag_list = get_the_tag_list( '', '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;', '' );
			if( !empty( $spacious_tag_list ) ) {
				?>
				<div class="tags">
					<?php
					_e( 'Tagged on: ', 'spacious' ); echo $spacious_tag_list;
					?>
				</div>
				<?php
			}

			wp_link_pages( array(
			'before'      => '<div style="clear: both;"></div><div class="pagination clearfix">'.__( 'Pages:', 'spacious' ),
			'after'       => '</div>',
			'link_before'    => '<span>',
			'link_after'    => '</span>'
   ) );
		?>
	</div>

	<?php spacious_entry_meta(); ?>

	<?php
	do_action( 'spacious_after_post_content' );
  ?>
</article>

 

الان من کلا گیجم مشکل ینکه توی بررسی سیو وب سایتم میزنه تگ h1 نداری از کجاس خخخ

من یه توضیح دیگه بدم شاید یه جایی رو اشتباه گفتم

من سایتم سایت فروشگاهی هستش وقتی توی سایتهایی مثل chkme.com آدرس سایت رو میزنم برا بررسی seo برای وضعیت h ها ارور نبود تگ h1 رو میده

بازم تشکر از اینکه وقتتون رو قرار میدین و پاسخ میدین

ویرایش شده در توسط hellsgate
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

 

تگ h1  اغلب برای عنوان تاپیک استفاده میشه 

تو قالب  content-single.php  کد 

<h2><?php the_title(); ?></h2>

رو به

<h1><?php the_title(); ?></h1>

تغییر بدین

ادرس سایتتونو قرار بدین تا دوستان بیشتر بتونن راهنمایی کنند

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 14 ساعت قبل، p47ri0t گفته است :

 

تگ h1  اغلب برای عنوان تاپیک استفاده میشه 

تو قالب  content-single.php  کد 


<h2><?php the_title(); ?></h2>

رو به


<h1><?php the_title(); ?></h1>

تغییر بدین

ادرس سایتتونو قرار بدین تا دوستان بیشتر بتونن راهنمایی کنند

takfarsh.com

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

لینک مورد تست:

http://takfarsh.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-065-2/

ادرس تاپیک: تابلو فرش تندیس– فردوسی– 065

 

دارای تگ h1 هستش 

 

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

در 17 ساعت قبل، hellsgate گفته است :

ممنون از اینکه وقت میزرید و جواب میدین 

الان من کلا گیجم مشکل ینکه توی بررسی سیو وب سایتم میزنه تگ h1 نداری از کجاس خخخ

من یه توضیح دیگه بدم شاید یه جایی رو اشتباه گفتم

من سایتم سایت فروشگاهی هستش وقتی توی سایتهایی مثل chkme.com آدرس سایت رو میزنم برا بررسی seo برای وضعیت h ها ارور نبود تگ h1 رو میده

بازم تشکر از اینکه وقتتون رو قرار میدین و پاسخ میدین

باسلام

کار خاصی نمیخواد بکنید  content-single.php رو باز کنید و دوتا عدد 2 رو به 1 تبدیل کنید   , همین


 
ویرایش شده در توسط نازنین 123
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 5 ساعت قبل، p47ri0t گفته است :

لینک مورد تست:


http://takfarsh.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-065-2/

ادرس تاپیک: تابلو فرش تندیس– فردوسی– 065

 

دارای تگ h1 هستش 

 

موفق باشید

بله دوست عزیز مشکل من فقط برای صفحه اول سایت هستش که ارور مربوط به تگ h1 رو میده و میگه ندارید

نه صفحات داخلی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 5 ساعت قبل، p47ri0t گفته است :

لینک مورد تست:


http://takfarsh.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-065-2/

ادرس تاپیک: تابلو فرش تندیس– فردوسی– 065

 

دارای تگ h1 هستش 

 

موفق باشید

 

در 4 ساعت قبل، نازنین 123 گفته است :

باسلام

کار خاصی نمیخواد بکنید  content-single.php رو باز کنید و دوتا عدد 2 رو به 1 تبدیل کنید   , همین 

این عکس رو ببینید

 

Screenshot (27).png

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

شما صفحه اولتو  انالیز کردی 

نه صفحه تاپیکتو 

 

من دیگه صوبتی ندارم :|

ویرایش شده در توسط p47ri0t
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 13 ساعت قبل، hellsgate گفته است :

 

این عکس رو ببینید

 

 

خب شما کاری که گفتم رو انجام ندادید ، شما در content-single.php دوتا h2 داری ،، عدد 2 رو به 1 تبدیل کنید و ذخیره کنید ، همین 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 3 ساعت قبل، نازنین 123 گفته است :

خب شما کاری که گفتم رو انجام ندادید ، شما در content-single.php دوتا h2 داری ،، عدد 2 رو به 1 تبدیل کنید و ذخیره کنید ، همین 

انجام دادم همین مورد رو

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 3 ساعت قبل، hellsgate گفته است :

انجام دادم همین مورد رو

بله ، chkme نمیشناسه ، من دسترسی به سیستم ندارم ، آخر شب ی تست میکنم به نتیجه رسیدم کد کامل براتون میذارم ، 

مشکل سئو شما فقط h1 نیست ، بنظر من با ی متخصص سئو مشورت کنید ، من دادم برادر یکی از دوستام با ی مبلغ کم و الآن سئو مطالبم 97% هستش و بعد از نیم ساعت گوگل ایندکس میکنه ، من پیشنهادم اینه ... 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در هم اکنون، hellsgate گفته است :

انجام دادم همین مورد رو

من سورس قالبتونو چک کردم , همچنان h2 هست ,  content-single.php رو نگاه کنيد , اگر h1 بود بايد کش رو خالي کنيد ، چون من ديدم شما از افزونه کش استفاده ميکنيد , بايد کش رو خالي کنيد

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 2 ساعت قبل، nazanin123 گفته است :

من سورس قالبتونو چک کردم , همچنان h2 هست ,  content-single.php رو نگاه کنيد , اگر h1 بود بايد کش رو خالي کنيد ، چون من ديدم شما از افزونه کش استفاده ميکنيد , بايد کش رو خالي کنيد

مجدد برسی کردم و انجام دادم و کش رو هم اوکی کردم ولی بازم مشکلم ‍‍‍پابرجاس

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

در هم اکنون، hellsgate گفته است :

مجدد برسی کردم و انجام دادم و کش رو هم اوکی کردم ولی بازم مشکلم ‍‍‍پابرجاس

با سلام

من الآن ديدم درست شد اما براي اينکه بتونيد روي تايتل اختصاصي کنترل داشته بشيد بايد بهش کلاس بدين که من اينکارو کردم

کد زير رو در جاي مناسب در content-single.php جايگزين کنيد . ( همون جاي h1 )

<h1 class="post-title"><span><?php the_title(); ?></span></h1>


اين کد رو هم در انتهاي rtl.css بذاريد اگر rtl.css نداريد در style.css بذاريد

 

.post-title {

	    font-size: 15px !important;

	    color: #ff0000;

	    font-weight: bold;

	}

 

 

 

ویرایش شده در توسط nazanin123
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 17 ساعت قبل، nazanin123 گفته است :

با سلام

من الآن ديدم درست شد اما براي اينکه بتونيد روي تايتل اختصاصي کنترل داشته بشيد بايد بهش کلاس بدين که من اينکارو کردم

کد زير رو در جاي مناسب در content-single.php جايگزين کنيد . ( همون جاي h1 )

 


<h1 class="post-title"><span><?php the_title(); ?></span></h1>


 

اين کد رو هم در انتهاي rtl.css بذاريد اگر rtl.css نداريد در style.css بذاريد

 


.post-title {

	    font-size: 15px !important;

	    color: #ff0000;

	    font-weight: bold;

	}


 

 

 

ببنید نازنین خانم

اول که ممنون از اینکه وقت میزرید و پاسخ من رو میدین

دوم که من فکر میکنم دارم اشتباه کلامنظرومو میگم

من الان فقط مشکلم ینه که سایت های بررسی سئو تگ h1 رو در صفحه اصلی سایت من یعنی صفحه اول رو شناسایی نمیکنن و ارور میدن میگ نداری

در صورتی که برای سئو خیلی مهمه وجود تگ h1 فکر میکنم که میشه همون عنوان

من مشکلم نه پست های سایت هستش نه صفحه محصولات نه هیج جا 

من فقط مشکلم همون صفحه اول و اصلی سایتم هستش همین

نمیدونم از نظر علمی چیزی که میگم درسته یا نه 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در ۱ ساعت قبل، hellsgate گفته است :

ببنید نازنین خانم

اول که ممنون از اینکه وقت میزرید و پاسخ من رو میدین

دوم که من فکر میکنم دارم اشتباه کلامنظرومو میگم

من الان فقط مشکلم ینه که سایت های بررسی سئو تگ h1 رو در صفحه اصلی سایت من یعنی صفحه اول رو شناسایی نمیکنن و ارور میدن میگ نداری

در صورتی که برای سئو خیلی مهمه وجود تگ h1 فکر میکنم که میشه همون عنوان

من مشکلم نه پست های سایت هستش نه صفحه محصولات نه هیج جا 

من فقط مشکلم همون صفحه اول و اصلی سایتم هستش همین

نمیدونم از نظر علمی چیزی که میگم درسته یا نه 

سلام

در پست های قبلی شما گفتید پست هام ، و من الآن سایت شما رو چک کردم مشکل h1 پست هاتون حل شده و این خیلی خوبه ، فقط ی مقدار فونت عنوان پست ها زیادی بزرگه و توو چشم میزنه ، که میتونید با پست قبلی من در همین تایپیک این مشکل رو حل کنید ، 

حالا مشکل صفحه اصلی شما ، h1 موجود در هدر شما مشروط هست و این شرط اجرا نمیشه ، بهمین خاطر صفحه اصلی شما h1 نداره

ببینید کدهای قالب شما زنجیره وار بهم متصل هستن ، برای همین پیشنهاد میکنم با ی سئو کار حرفه ای مشورت کنید ،

خصوصی تونو چک کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط awlirezaw
   سلام خدمت تمامی دوستان و اساتید
   دوستان من یه مشکلی دارم اونم اینه که من با هر ابزار چک SEO که سایتمو چک میکنم مینویسه که سایتم تگ H1 نداره
   مشکل دوم اینجاست که بنده میخام ببینم آیا این مشکل تو صفحه پست هام هست یا نه؟یعنی بدونم صفحه اصلی که اصن H1 نداره و آیا این مشکل تو صفحه پست هام هست یا خیر که متاسفانه این ابزار ها دوباره صفحه اصلی سایت رو چک میکنن...
   میخام بدونم چیکار کنم تا در صفحه اصلی سایتم توضیح سایتم H1 باشه مثل "دانلود فیلم جدید|دانلود سریال"
   و در صفحه پست ها عنوان مطلبی که زدم H1 باشه...امکانش هست؟
  • توسط ocean896
   سلام دوستان عزیز 
   مطابق تصویر شماره 7 همونطور که میبینید تصویر بند انگشتی خبر زیر تیتر خبر واقع شده در صورتیکه ما نیاز داریم تصویر بند انگشتی مانند تصویر شماره 8 سمت راست تیتر و خلاصه خبر قرار بگیره . 
   و همونطور که در تصویر شماره 9 میبینید افزونه yarpp زیر افزونه جت پک قرار گرفته که مطابق تصویر شماره 10 میخایم بالای اون قرار بگیره . 
    
   تقاضا دارم راهنمایی بفرمائید . 
  • توسط pooyanazad
   سلام دوستان 
   من یکسالیه دارم با پوسته 2014 کلنجار میرم و هنوز نتونستم فونت کلمه ((پیمایش نوشته ها)) رو پیدا کنیم و تغییر بدم .
   اگر کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم .
  • توسط runy
   سلام
   ارتفاع تگ های h1 و h2 را چطور باید تغییر دهم .
   تگ h2 حاشیه هایی داره که در طراحی فاصله هایی انداخته مانند تصویر ضمیمه.
   با دستور line-height نمیشه با فونت سایز هم تا حدی میشه کم کرد فونت را بازم نمیشه.
   باید چکنم؟؟
   تصویر را در ضمیمه ببنید.
   آنلاین :


   http://nedaj.ir/  • توسط pooyanazad


   فونت تمام سرتیتر نوشته‌هام تو صفحه اول H1 هست ،میخوام H2 کنم ولی پیداش نمیکنم.خیلی گشتم .   در واقع الآن 6 تا H1 داخل صفحه اول هست.   پوسته2014 خود وردپرس

   http://charkh-khayyati.ir