رفتن به مطلب

مشکل در تگ های سایت


پست های پیشنهاد شده

سلام

مشکل اینه که وقتی روی تگ هایی که زیر پستام هست می زنم میره توی صفحه مصاحبه های سایتم . یه صفحه کماملا بی ربط . بعد اینکه با اون تگا تو گوگل سرچ می کنن چیزی رو که می خوان ، اونام رو لینک می زنن به صفحه اشتباه میرن . مشکل چیه؟ کسی می تونه کمک کنه؟ اینم یه پست اگه خواستید رو تگ های زیرش کلیک کنید ببنید متوجه می شید مشکل چیه

http://nabzetaraneh.com/songs/t-day-az-sadegim-nist-ft-gomnam

لینک به ارسال

1- ابتدا کد مربوط به صفحه single.php رو قرار بدید .

2- افزونه ها رو فعال و غیرفعال کنید و تست کنید.

لینک به ارسال

سایت نیومد بالا

چرا نیومد ؟ سایت که راحت میاد بالا

1- ابتدا کد مربوط به صفحه single.php رو قرار بدید .

2- افزونه ها رو فعال و غیرفعال کنید و تست کنید.

کدوم کد رو کجا بزارم ؟ متوجه نشدم ببخشید

لینک به ارسال

چرا نیومد ؟ سایت که راحت میاد بالا

کدوم کد رو کجا بزارم ؟ متوجه نشدم ببخشید

فک کنم منظور دوستمون کد های مربوط به single.php قالبتون هست که گفتن اینجا بذارین تا کدها بررسی شه

لینک به ارسال

<?php
get_header();
$s_p = T20_sidebar_primary();
wp_reset_postdata();
global $post;
$meta = get_post_meta($post->ID,'_layout',true);
if ( isset($meta) && !empty($meta) && $meta != 'inherit' ) :
$layout = $meta;
else :
$layout = ot_get_option('layout-global');
endif;
if ( $layout == 'both-sidebar' ):
?>
<div class="grid_3 alpha">
<?php dynamic_sidebar( $s_p ); ?>
</div><!--/.grid_3-->
<div class="grid_6">
<?php elseif ( $layout == 'both-sidebar-right' ): ?><div class="grid_6 alpha">
<?php elseif ( $layout == 'sidebar-right' ): ?><div class="grid_8 alpha">
<?php elseif ( $layout == 'both-sidebar-left' ): ?><div class="grid_6 righter omega">
<?php elseif ( $layout == 'sidebar-left' ): ?><div class="grid_8 righter omega">
<?php elseif ( $layout == 'without-sidebar' ): ?><div class="grid_12 clearfix">
<?php endif; ?>
<div class="def-block single_post clearfix">
<?php get_template_part('inc/page-title'); ?>

<div class="song_likes minus_title">
<?php
if(function_exists('like_counter_p')) { like_counter_p(); }
if(function_exists('dislike_counter_p')) { dislike_counter_p(); } else { echo '<span style="opacity: 0">No Rating</span>'; }
?>
<?php $plays_w='';$plays= get_field('views'); if ($plays) $plays_w = ' بازدید'; echo '<div id="plays" style="margin:0 15px 0 0;"><span class="plays">'.farsi_num($plays).$plays_w.'</span></div><meta itemprop="interactionCount" content="UserPlays:'.$plays.'"/>'; ?>
</div><!-- /likes ronakweb.com -->
<?php while ( have_posts() ): the_post(); ?>
<article <?php post_class('post_tt clearfix'); ?>>

<div class="inside_single" itemprop="description">
<div class="ed-news-thumbnail fl">

<ul class="ed_interview_slider_items thumbnail">
<?php
for ($n=0;$n<=8;$n++){
if (get_field("ed_intreview_slide_$n")){
?>
<li class='item'><a href="<?php echo esc_url(get_field("ed_intreview_slide_$n")); ?>" class="prettyPhoto" rel="gallery"><img src="<?php edthumb(array(300,300),esc_url(get_field("ed_intreview_slide_$n")));?>" alt='<?php the_title();?>' title='<?php the_title();?>'></a></li>
<?php }}
?>
<li class='item'><a href="<?php echo get_post_thumb(); ?>" class="prettyPhoto" rel="gallery"><img src="<?php edthumb(array(300,300));?>" alt='<?php the_title();?>' title='<?php the_title();?>'></a></li>
</ul>

</div>
<div class="ed-news-content fr">
<?php the_content(); ?>
</div>
</div>
<?php if (get_field('ed_source')){?>
<div class="ed_source">
<span class='attr'>منبع :</span>
<a href='<?php echo esc_url(get_field('ed_source_link')); ?>'><?php echo esc_attr(get_field('ed_source'));?></a>
</div>
<?php } wp_link_pages(array('before'=>'<div class="wp-pagenavi clearfix"><span class="extend mid">'.ot_get_option('pages_post_tr').'</span>','after'=>'</div>','link_after'=>'</b>','link_before'=>'<b>')); ?>

<div class="meta">
<span> <i class="fa fa-user mi"></i><?php echo get_the_author(); ?></span>
<span> <i class="fa fa-calendar mi"></i><?php the_time('j M, Y'); ?></span>
<?php if ( comments_open() ): ?><span><i class="fa fa-comments mi"></i><?php comments_number( __('0 comment', 'T20'), __('1 Comment', 'T20'), __('% Comments', 'T20') ); ?></span><?php endif; ?>
<?php
$categories = get_the_category();
if ($categories[0]->term_id === 29)
echo "<span><a href='http://www.nabzetaraneh.com/music-news/'><i class='fa fa-music mi'></i>اخبار موزیک</a></span>";
else
echo "<span><a href='http://www.nabzetaraneh.com/interview'><i class='fa fa-music mi'></i>مصاحبه با هنرمندان</a></span>";

?>
</div>
</article><!--/.post-->
<?php endwhile; ?>
<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>
<?php if ( ot_get_option( 'share_post' ) != 'none' ) : get_template_part('inc/share-posts'); endif; ?>
</div><!-- /block -->
<?php if ( ( ot_get_option( 'author_box' ) != 'off' ) && get_the_author_meta( 'description' ) ): ?>
<div class="def-block mbf clearfix">
<h4><?php echo ot_get_option('author_post_tr'); ?> <?php the_author_meta('display_name'); ?></h4><span class="liner"></span>
<div class="author_box clearfix">
<div class="author_avatar"><?php echo get_avatar(get_the_author_meta('user_email'),'90'); ?></div>
<p class="author_desc"><?php the_author_meta('description'); ?></p>
<div class="widget_social">
<div class="social with_color">
<?php if ( get_the_author_meta( 'url' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'url' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('Website', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-home"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'facebook' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'facebook' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Facebook', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'twitter' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'twitter' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Twitter', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'dribbble' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'dribbble' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Dribbble', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-dribbble"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'github' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'github' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Github', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-github"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'instagram' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'instagram' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Instagram', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'linkedin' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'linkedin' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Linkedin', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'pinterest' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'pinterest' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Pinterest', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'skype' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'skype' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Skype', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-skype"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'cloud' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'cloud' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Soundcloud', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-soundcloud"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'youtube' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'youtube' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Youtube', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'tumblr' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'tumblr' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Tumblr', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-tumblr"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'star' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'star' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Reverbnation', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-star"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'flickr' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'flickr' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Flickr', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-flickr"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'googleplus' ) ) : ?>
<a rel="author" itemprop="author" href="<?php the_author_meta( 'googleplus' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Google+', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'foursquare' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'foursquare' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Foursquare', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-foursquare"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'envelope' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'envelope' ); ?>" class="toptip" title="<?php _e('Contact with', 'T20'); ?> <?php the_author_meta( 'display_name' ); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-envelope-o"></i></a>
<?php endif ?>
</div>
</div>
</div><!-- /author -->
</div><!-- /block -->
<?php endif; ?>

<ul class="def-block post_nav clearfix">
<?php if ( is_rtl() ) { ?>
<?php $prevPost = get_previous_post(true); if($prevPost) { ?>
<li class="previous">
<?php $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php previous_post_link('%link', $prevthumbnail . ' <strong>'.ot_get_option('prev_post_tr').' <i class="fa fa-chevron-left"></i></strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } $nextPost = get_next_post(true); if($nextPost) { ?>
<li class="next">
<?php $nextthumbnail = get_the_post_thumbnail($nextPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php next_post_link('%link', $nextthumbnail . ' <strong><i class="fa fa-chevron-right"></i> '.ot_get_option('next_post_tr').'</strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } ?>
<?php } else { ?>
<?php $prevPost = get_previous_post(true); if($prevPost) { ?>
<li class="next">
<?php $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php previous_post_link('%link', $prevthumbnail . ' <strong>'.ot_get_option('prev_post_tr').' <i class="fa fa-chevron-left"></i></strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } $nextPost = get_next_post(true); if($nextPost) { ?>
<li class="previous">
<?php $nextthumbnail = get_the_post_thumbnail($nextPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php next_post_link('%link', $nextthumbnail . ' <strong><i class="fa fa-chevron-right"></i> '.ot_get_option('next_post_tr').'</strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } ?>
<?php } ?>
</ul>

<?php if ( ot_get_option( 'related_posts' ) != 'none' ) : get_template_part('inc/related-posts'); endif; ?>

<?php
if ( !function_exists ( 'dsq_comment' ) ) {
comments_template('/comments.php',true);
} else {
if ( function_exists ( 'dsq_comment' ) && comments_open() ) {
echo '<div class="def-block mt clearfix">';
comments_template('/comments.php',true);
echo '</div>';
}
}
?>
</div><!--/grid posts -->
<?php
get_sidebar();
get_footer();
?>

لینک به ارسال

دوست عزیز در کد فوق مشکلی وجود ندارد مشکل در صفحه های دیگه است باید به صورت خصوصی بررسی کنم .

لینک به ارسال

دوست عزیز در کد فوق مشکلی وجود ندارد مشکل در صفحه های دیگه است باید به صورت خصوصی بررسی کنم .

تو یاهو ادتون کردم

لینک به ارسال

این کد رو :

<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>

پیدا کنید و با کد زیر عوض کنید:

<?php the_tags(); ?>

لینک به ارسال

این کد رو :

<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>

پیدا کنید و با کد زیر عوض کنید:

<?php the_tags(); ?>

نشد دوست عزیز . مشکل اینه که اصلا صفحه تگ ها و دسته ها انگار نا پدید شده

لینک به ارسال

نشد دوست عزیز . مشکل اینه که اصلا صفحه تگ ها و دسته ها انگار نا پدید شده

اگر میتونید دسترسی ارسال کنید تا بررسی کنم.

لینک به ارسال

همچنان کسی بلد نیست ؟ چیارو تو اینجمن بلدید ؟ بگید همونارو بپرسیم :))

دوست عزیز ، اگر به توانایی های دوستان انجمن اعتماد ندارید میتونید برید به هرسایتی که دلتون خواست! کسی شما رو به زور اینجا نگه نداشته که سؤال بپرسید و کسی هم مجبور به پاسخ دادن شما نیست.

اگر مثل یه آدم متشخّص ، با شعور و ادب و نزاکت تاپیکتون رو آپ میکردید پاسختون رو چه من چه دوستان دیگه بالآخره میدادند.

ولی راه توهین رو در پیش گرفتید ، فقط جهت راهنمایی کوچیک مشکل شما از کوئری های فایل هاتونه.

اگر قصد ادامه فعّالیّت در انجمن رو دارید لطفاً ادب و شخصیّت خودتون رو رعایت کنید وگرنه که خیرپیش.

موفّق باشید.

لینک به ارسال

دوست عزیز ، اگر به توانایی های دوستان انجمن اعتماد ندارید میتونید برید به هرسایتی که دلتون خواست! کسی شما رو به زور اینجا نگه نداشته که سؤال بپرسید و کسی هم مجبور به پاسخ دادن شما نیست.

اگر مثل یه آدم متشخّص ، با شعور و ادب و نزاکت تاپیکتون رو آپ میکردید پاسختون رو چه من چه دوستان دیگه بالآخره میدادند.

ولی راه توهین رو در پیش گرفتید ، فقط جهت راهنمایی کوچیک مشکل شما از کوئری های فایل هاتونه.

اگر قصد ادامه فعّالیّت در انجمن رو دارید لطفاً ادب و شخصیّت خودتون رو رعایت کنید وگرنه که خیرپیش.

موفّق باشید.

چه توهینی کردم؟ گفتم بلد نیستن دوستان خب نیستن دیگه دروغ نمی گم که . در کمال ادب سوالمو پرسیدم . درضمن این اولین سوال بی جواب این انجمن نیست ، فقط شما جواب میدی به همه سوالا . کس دیگه ای نیست که . سوالمم کاملا درست بود . من نمیدونم باید در چه موردی سوال کنم که دوستان بلد باشن. اگه می شه یه بخشی راه بندازید که بدونیم دوستان چه چیزایی بلد هستن اگه تو اون زمینه مشکل پیش اومد ازشون بپرسیم . مشکلات دیگه رو نپرسیم . این توهینه؟ :|

لینک به ارسال

چه توهینی کردم؟ گفتم بلد نیستن دوستان خب نیستن دیگه دروغ نمی گم که . در کمال ادب سوالمو پرسیدم . درضمن این اولین سوال بی جواب این انجمن نیست ، فقط شما جواب میدی به همه سوالا . کس دیگه ای نیست که . سوالمم کاملا درست بود . من نمیدونم باید در چه موردی سوال کنم که دوستان بلد باشن. اگه می شه یه بخشی راه بندازید که بدونیم دوستان چه چیزایی بلد هستن اگه تو اون زمینه مشکل پیش اومد ازشون بپرسیم . مشکلات دیگه رو نپرسیم . این توهینه؟ :|

قبلاً هم بحث شده در مورد اینکه چرا سؤالات بی پاسخ میمونن ، ببینید دوست عزیز ، این سؤالی که شما پرسیدید فقط مربوط به خود شما و درواقع یعنی سؤال شما اختصاصی هست ، توی انجمن های مطرح جهانی اینگونه سؤال ها همون اوّل بایگانی میشن چون در اصل اینگونه سؤالات رو باید بدید به یه برنامه نویس تا با پرداخت هزینه براتون درستش کنه.

ولی حالا اینکه ما بایگانی نمیکنیم در حال حاضر و پاسخ میدیم به برخیشون انتظار داریم یه سری مقدمات معمولی حداقل فراهم باشه ، مثلاً وقتی که شما با tag ها مشکل دارید باید از قبل خودتون کد هاتون رو برای ما بذارید تا ما بلافاصله چک کنیم ، همین سری تاپیک ها هست که وقت کاربرای دیگه رو میگیره و پاسخ دادن به تاپیک های دیگه سخت میشه.

درضمن از اونجایی که من با دوستان در ارتباط هستم میخوام این نوید رو بدم که دلیل اینکه تاپیک ها بی پاسخ نمیمونن خسته شدن از انجمن نیست (هرچند واقعاً اوضاع سؤالات مأیوس کننده است) ، دوستان درگیر پروژه های جدید هستن و به زودی تغییرات بزرگی رو احساس خواهیم کرد (اینکه میگم به زودی یعنی الآن داره روش کار میشه)

و در پایان اینکه شما دارید به جمع خطاب میکنید که چی بلدید توی این انجمن درواقع توهین به کلّ کادر دوستانه ماست. مطمئن باشید ما تمام سعی خودمون رو برای پاسخگویی به شما میکنیم ، امّا یادتون باشه که انجمن یه مکان هست که باید تعامل 2 طرفه باشه ، به قول شما این روز ها نمیبینیم که کاربرای عادی پاسخ تاپیکی رو بدن و خیلی کم دیده میشه... مثلاً خود شما اگر سؤالی میپرسید باید سعی کنید سؤالی هم پاسخ بدید.

مطمئن باشید اولویت ما با تاپیک هایی هست که عنوان های تازه و خوب داشته باشند ، توی پست استارتر تمام اطلّاعات لازم رو داشته باشند و اگرم به پاسخ نرسیدند آپ کنند تا پاسخ بدیم.

به شخصه حتّی دیدم که با وجود اینکه ما طبق قوانین به سؤالاتی که توی خصوصی ارسال میشه پاسخ نمیدیم ولی اگر لینک یه همچین تاپیکی برای هرکدوم از دوستان ارسال بشه 100% جوابگو خواهند بود.

پس بیایم یکم بیشتر با هم همکاری کنیم و صبر هم داشته باشیم ، این بحثم بهتره اینجا ادامه ندیم ، قبلاً توی چندین تاپیک تمام توضیحات داده شده.

موفّق باشید. (اگر نتونستین کوئری سایتتون رو درست کنید از ژنراتور کوئری ساز وردپرس پارسی استفاده کنید).

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...