احسان ویکی

مشکل در تگ های سایت

15 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

مشکل اینه که وقتی روی تگ هایی که زیر پستام هست می زنم میره توی صفحه مصاحبه های سایتم . یه صفحه کماملا بی ربط . بعد اینکه با اون تگا تو گوگل سرچ می کنن چیزی رو که می خوان ، اونام رو لینک می زنن به صفحه اشتباه میرن . مشکل چیه؟ کسی می تونه کمک کنه؟ اینم یه پست اگه خواستید رو تگ های زیرش کلیک کنید ببنید متوجه می شید مشکل چیه

http://nabzetaraneh.com/songs/t-day-az-sadegim-nist-ft-gomnam

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سایت نیومد بالا

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

1- ابتدا کد مربوط به صفحه single.php رو قرار بدید .

2- افزونه ها رو فعال و غیرفعال کنید و تست کنید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سایت نیومد بالا

چرا نیومد ؟ سایت که راحت میاد بالا

1- ابتدا کد مربوط به صفحه single.php رو قرار بدید .

2- افزونه ها رو فعال و غیرفعال کنید و تست کنید.

کدوم کد رو کجا بزارم ؟ متوجه نشدم ببخشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

چرا نیومد ؟ سایت که راحت میاد بالا

کدوم کد رو کجا بزارم ؟ متوجه نشدم ببخشید

فک کنم منظور دوستمون کد های مربوط به single.php قالبتون هست که گفتن اینجا بذارین تا کدها بررسی شه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<?php
get_header();
$s_p = T20_sidebar_primary();
wp_reset_postdata();
global $post;
$meta = get_post_meta($post->ID,'_layout',true);
if ( isset($meta) && !empty($meta) && $meta != 'inherit' ) :
$layout = $meta;
else :
$layout = ot_get_option('layout-global');
endif;
if ( $layout == 'both-sidebar' ):
?>
<div class="grid_3 alpha">
<?php dynamic_sidebar( $s_p ); ?>
</div><!--/.grid_3-->
<div class="grid_6">
<?php elseif ( $layout == 'both-sidebar-right' ): ?><div class="grid_6 alpha">
<?php elseif ( $layout == 'sidebar-right' ): ?><div class="grid_8 alpha">
<?php elseif ( $layout == 'both-sidebar-left' ): ?><div class="grid_6 righter omega">
<?php elseif ( $layout == 'sidebar-left' ): ?><div class="grid_8 righter omega">
<?php elseif ( $layout == 'without-sidebar' ): ?><div class="grid_12 clearfix">
<?php endif; ?>
<div class="def-block single_post clearfix">
<?php get_template_part('inc/page-title'); ?>

<div class="song_likes minus_title">
<?php
if(function_exists('like_counter_p')) { like_counter_p(); }
if(function_exists('dislike_counter_p')) { dislike_counter_p(); } else { echo '<span style="opacity: 0">No Rating</span>'; }
?>
<?php $plays_w='';$plays= get_field('views'); if ($plays) $plays_w = ' بازدید'; echo '<div id="plays" style="margin:0 15px 0 0;"><span class="plays">'.farsi_num($plays).$plays_w.'</span></div><meta itemprop="interactionCount" content="UserPlays:'.$plays.'"/>'; ?>
</div><!-- /likes ronakweb.com -->
<?php while ( have_posts() ): the_post(); ?>
<article <?php post_class('post_tt clearfix'); ?>>

<div class="inside_single" itemprop="description">
<div class="ed-news-thumbnail fl">

<ul class="ed_interview_slider_items thumbnail">
<?php
for ($n=0;$n<=8;$n++){
if (get_field("ed_intreview_slide_$n")){
?>
<li class='item'><a href="<?php echo esc_url(get_field("ed_intreview_slide_$n")); ?>" class="prettyPhoto" rel="gallery"><img src="<?php edthumb(array(300,300),esc_url(get_field("ed_intreview_slide_$n")));?>" alt='<?php the_title();?>' title='<?php the_title();?>'></a></li>
<?php }}
?>
<li class='item'><a href="<?php echo get_post_thumb(); ?>" class="prettyPhoto" rel="gallery"><img src="<?php edthumb(array(300,300));?>" alt='<?php the_title();?>' title='<?php the_title();?>'></a></li>
</ul>

</div>
<div class="ed-news-content fr">
<?php the_content(); ?>
</div>
</div>
<?php if (get_field('ed_source')){?>
<div class="ed_source">
<span class='attr'>منبع :</span>
<a href='<?php echo esc_url(get_field('ed_source_link')); ?>'><?php echo esc_attr(get_field('ed_source'));?></a>
</div>
<?php } wp_link_pages(array('before'=>'<div class="wp-pagenavi clearfix"><span class="extend mid">'.ot_get_option('pages_post_tr').'</span>','after'=>'</div>','link_after'=>'</b>','link_before'=>'<b>')); ?>

<div class="meta">
<span> <i class="fa fa-user mi"></i><?php echo get_the_author(); ?></span>
<span> <i class="fa fa-calendar mi"></i><?php the_time('j M, Y'); ?></span>
<?php if ( comments_open() ): ?><span><i class="fa fa-comments mi"></i><?php comments_number( __('0 comment', 'T20'), __('1 Comment', 'T20'), __('% Comments', 'T20') ); ?></span><?php endif; ?>
<?php
$categories = get_the_category();
if ($categories[0]->term_id === 29)
echo "<span><a href='http://www.nabzetaraneh.com/music-news/'><i class='fa fa-music mi'></i>اخبار موزیک</a></span>";
else
echo "<span><a href='http://www.nabzetaraneh.com/interview'><i class='fa fa-music mi'></i>مصاحبه با هنرمندان</a></span>";

?>
</div>
</article><!--/.post-->
<?php endwhile; ?>
<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>
<?php if ( ot_get_option( 'share_post' ) != 'none' ) : get_template_part('inc/share-posts'); endif; ?>
</div><!-- /block -->
<?php if ( ( ot_get_option( 'author_box' ) != 'off' ) && get_the_author_meta( 'description' ) ): ?>
<div class="def-block mbf clearfix">
<h4><?php echo ot_get_option('author_post_tr'); ?> <?php the_author_meta('display_name'); ?></h4><span class="liner"></span>
<div class="author_box clearfix">
<div class="author_avatar"><?php echo get_avatar(get_the_author_meta('user_email'),'90'); ?></div>
<p class="author_desc"><?php the_author_meta('description'); ?></p>
<div class="widget_social">
<div class="social with_color">
<?php if ( get_the_author_meta( 'url' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'url' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('Website', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-home"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'facebook' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'facebook' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Facebook', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'twitter' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'twitter' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Twitter', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'dribbble' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'dribbble' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Dribbble', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-dribbble"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'github' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'github' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Github', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-github"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'instagram' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'instagram' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Instagram', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'linkedin' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'linkedin' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Linkedin', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'pinterest' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'pinterest' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Pinterest', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'skype' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'skype' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Skype', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-skype"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'cloud' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'cloud' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Soundcloud', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-soundcloud"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'youtube' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'youtube' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Youtube', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'tumblr' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'tumblr' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Tumblr', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-tumblr"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'star' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'star' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Reverbnation', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-star"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'flickr' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'flickr' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Flickr', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-flickr"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'googleplus' ) ) : ?>
<a rel="author" itemprop="author" href="<?php the_author_meta( 'googleplus' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Google+', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'foursquare' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'foursquare' ); ?>" class="toptip" title="<?php the_author_meta( 'display_name' ); ?> <?php _e('on Foursquare', 'T20'); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-foursquare"></i></a>
<?php endif ?>
<?php if ( get_the_author_meta( 'envelope' ) ) : ?>
<a href="<?php the_author_meta( 'envelope' ); ?>" class="toptip" title="<?php _e('Contact with', 'T20'); ?> <?php the_author_meta( 'display_name' ); ?>" target="_blank"><i class="fa fa-envelope-o"></i></a>
<?php endif ?>
</div>
</div>
</div><!-- /author -->
</div><!-- /block -->
<?php endif; ?>

<ul class="def-block post_nav clearfix">
<?php if ( is_rtl() ) { ?>
<?php $prevPost = get_previous_post(true); if($prevPost) { ?>
<li class="previous">
<?php $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php previous_post_link('%link', $prevthumbnail . ' <strong>'.ot_get_option('prev_post_tr').' <i class="fa fa-chevron-left"></i></strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } $nextPost = get_next_post(true); if($nextPost) { ?>
<li class="next">
<?php $nextthumbnail = get_the_post_thumbnail($nextPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php next_post_link('%link', $nextthumbnail . ' <strong><i class="fa fa-chevron-right"></i> '.ot_get_option('next_post_tr').'</strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } ?>
<?php } else { ?>
<?php $prevPost = get_previous_post(true); if($prevPost) { ?>
<li class="next">
<?php $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php previous_post_link('%link', $prevthumbnail . ' <strong>'.ot_get_option('prev_post_tr').' <i class="fa fa-chevron-left"></i></strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } $nextPost = get_next_post(true); if($nextPost) { ?>
<li class="previous">
<?php $nextthumbnail = get_the_post_thumbnail($nextPost->ID, 'tumb' ); ?>
<?php next_post_link('%link', $nextthumbnail . ' <strong><i class="fa fa-chevron-right"></i> '.ot_get_option('next_post_tr').'</strong> <span>%title</span>', TRUE); ?>
</li>
<?php } ?>
<?php } ?>
</ul>

<?php if ( ot_get_option( 'related_posts' ) != 'none' ) : get_template_part('inc/related-posts'); endif; ?>

<?php
if ( !function_exists ( 'dsq_comment' ) ) {
comments_template('/comments.php',true);
} else {
if ( function_exists ( 'dsq_comment' ) && comments_open() ) {
echo '<div class="def-block mt clearfix">';
comments_template('/comments.php',true);
echo '</div>';
}
}
?>
</div><!--/grid posts -->
<?php
get_sidebar();
get_footer();
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز در کد فوق مشکلی وجود ندارد مشکل در صفحه های دیگه است باید به صورت خصوصی بررسی کنم .

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز در کد فوق مشکلی وجود ندارد مشکل در صفحه های دیگه است باید به صورت خصوصی بررسی کنم .

تو یاهو ادتون کردم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد رو :

<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>

پیدا کنید و با کد زیر عوض کنید:

<?php the_tags(); ?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد رو :

<?php the_tags('<p class="tagcloud single_post"><span>'.ot_get_option('tags_post_tr').'</span> ','','</p>'); ?>

پیدا کنید و با کد زیر عوض کنید:

<?php the_tags(); ?>

نشد دوست عزیز . مشکل اینه که اصلا صفحه تگ ها و دسته ها انگار نا پدید شده

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نشد دوست عزیز . مشکل اینه که اصلا صفحه تگ ها و دسته ها انگار نا پدید شده

اگر میتونید دسترسی ارسال کنید تا بررسی کنم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همچنان کسی بلد نیست ؟ چیارو تو اینجمن بلدید ؟ بگید همونارو بپرسیم :))

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همچنان کسی بلد نیست ؟ چیارو تو اینجمن بلدید ؟ بگید همونارو بپرسیم :))

دوست عزیز ، اگر به توانایی های دوستان انجمن اعتماد ندارید میتونید برید به هرسایتی که دلتون خواست! کسی شما رو به زور اینجا نگه نداشته که سؤال بپرسید و کسی هم مجبور به پاسخ دادن شما نیست.

اگر مثل یه آدم متشخّص ، با شعور و ادب و نزاکت تاپیکتون رو آپ میکردید پاسختون رو چه من چه دوستان دیگه بالآخره میدادند.

ولی راه توهین رو در پیش گرفتید ، فقط جهت راهنمایی کوچیک مشکل شما از کوئری های فایل هاتونه.

اگر قصد ادامه فعّالیّت در انجمن رو دارید لطفاً ادب و شخصیّت خودتون رو رعایت کنید وگرنه که خیرپیش.

موفّق باشید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز ، اگر به توانایی های دوستان انجمن اعتماد ندارید میتونید برید به هرسایتی که دلتون خواست! کسی شما رو به زور اینجا نگه نداشته که سؤال بپرسید و کسی هم مجبور به پاسخ دادن شما نیست.

اگر مثل یه آدم متشخّص ، با شعور و ادب و نزاکت تاپیکتون رو آپ میکردید پاسختون رو چه من چه دوستان دیگه بالآخره میدادند.

ولی راه توهین رو در پیش گرفتید ، فقط جهت راهنمایی کوچیک مشکل شما از کوئری های فایل هاتونه.

اگر قصد ادامه فعّالیّت در انجمن رو دارید لطفاً ادب و شخصیّت خودتون رو رعایت کنید وگرنه که خیرپیش.

موفّق باشید.

چه توهینی کردم؟ گفتم بلد نیستن دوستان خب نیستن دیگه دروغ نمی گم که . در کمال ادب سوالمو پرسیدم . درضمن این اولین سوال بی جواب این انجمن نیست ، فقط شما جواب میدی به همه سوالا . کس دیگه ای نیست که . سوالمم کاملا درست بود . من نمیدونم باید در چه موردی سوال کنم که دوستان بلد باشن. اگه می شه یه بخشی راه بندازید که بدونیم دوستان چه چیزایی بلد هستن اگه تو اون زمینه مشکل پیش اومد ازشون بپرسیم . مشکلات دیگه رو نپرسیم . این توهینه؟ :|

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

چه توهینی کردم؟ گفتم بلد نیستن دوستان خب نیستن دیگه دروغ نمی گم که . در کمال ادب سوالمو پرسیدم . درضمن این اولین سوال بی جواب این انجمن نیست ، فقط شما جواب میدی به همه سوالا . کس دیگه ای نیست که . سوالمم کاملا درست بود . من نمیدونم باید در چه موردی سوال کنم که دوستان بلد باشن. اگه می شه یه بخشی راه بندازید که بدونیم دوستان چه چیزایی بلد هستن اگه تو اون زمینه مشکل پیش اومد ازشون بپرسیم . مشکلات دیگه رو نپرسیم . این توهینه؟ :|

قبلاً هم بحث شده در مورد اینکه چرا سؤالات بی پاسخ میمونن ، ببینید دوست عزیز ، این سؤالی که شما پرسیدید فقط مربوط به خود شما و درواقع یعنی سؤال شما اختصاصی هست ، توی انجمن های مطرح جهانی اینگونه سؤال ها همون اوّل بایگانی میشن چون در اصل اینگونه سؤالات رو باید بدید به یه برنامه نویس تا با پرداخت هزینه براتون درستش کنه.

ولی حالا اینکه ما بایگانی نمیکنیم در حال حاضر و پاسخ میدیم به برخیشون انتظار داریم یه سری مقدمات معمولی حداقل فراهم باشه ، مثلاً وقتی که شما با tag ها مشکل دارید باید از قبل خودتون کد هاتون رو برای ما بذارید تا ما بلافاصله چک کنیم ، همین سری تاپیک ها هست که وقت کاربرای دیگه رو میگیره و پاسخ دادن به تاپیک های دیگه سخت میشه.

درضمن از اونجایی که من با دوستان در ارتباط هستم میخوام این نوید رو بدم که دلیل اینکه تاپیک ها بی پاسخ نمیمونن خسته شدن از انجمن نیست (هرچند واقعاً اوضاع سؤالات مأیوس کننده است) ، دوستان درگیر پروژه های جدید هستن و به زودی تغییرات بزرگی رو احساس خواهیم کرد (اینکه میگم به زودی یعنی الآن داره روش کار میشه)

و در پایان اینکه شما دارید به جمع خطاب میکنید که چی بلدید توی این انجمن درواقع توهین به کلّ کادر دوستانه ماست. مطمئن باشید ما تمام سعی خودمون رو برای پاسخگویی به شما میکنیم ، امّا یادتون باشه که انجمن یه مکان هست که باید تعامل 2 طرفه باشه ، به قول شما این روز ها نمیبینیم که کاربرای عادی پاسخ تاپیکی رو بدن و خیلی کم دیده میشه... مثلاً خود شما اگر سؤالی میپرسید باید سعی کنید سؤالی هم پاسخ بدید.

مطمئن باشید اولویت ما با تاپیک هایی هست که عنوان های تازه و خوب داشته باشند ، توی پست استارتر تمام اطلّاعات لازم رو داشته باشند و اگرم به پاسخ نرسیدند آپ کنند تا پاسخ بدیم.

به شخصه حتّی دیدم که با وجود اینکه ما طبق قوانین به سؤالاتی که توی خصوصی ارسال میشه پاسخ نمیدیم ولی اگر لینک یه همچین تاپیکی برای هرکدوم از دوستان ارسال بشه 100% جوابگو خواهند بود.

پس بیایم یکم بیشتر با هم همکاری کنیم و صبر هم داشته باشیم ، این بحثم بهتره اینجا ادامه ندیم ، قبلاً توی چندین تاپیک تمام توضیحات داده شده.

موفّق باشید. (اگر نتونستین کوئری سایتتون رو درست کنید از ژنراتور کوئری ساز وردپرس پارسی استفاده کنید).

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط MVahedi
   با سلام خدمت دوستان اهل فن
   من یک سری تصاویر در کتابخونه ی وردپرسم دارم که از قدیم تگ alt یا ندارند یا مناسب نیست.
   من به دنبال راهی هستم که بتونه این ۳ مورد رو انجام بده :
   1- اگر تصویری تگ alt نداشت عنوان مطلب رو به عنوان تگ alt قرار بده براش
   2- اگر تصویری تگ alt داشت به عنوان مثال تگ alt آن 123 بود تگ alt جدید را به تگ قبلی اضافه کند و نتیجه بشود : 123 + عنوان مطلب
   3- این موارد باید به صورت re generate کردن تصاویر و ذخیره مجدد در دیتابیس باشه یا همون bulk و نمیخوام زمان رندر فقط مشخص باشه. به نحوی که پس از پاک کردن افزونه نتایج از بین نرن.
    
   راهنمایی : مورد ۱ و ۲ رو افزونه ی Seo friendly images انجام میده اما مورد ۳ دقیقا همون چیزیه که نمی تونه.
    
   دوستان هزینه هم پرداخت میشه
  • توسط Selno
   سلام یه سوال ! این تصویر صفحه سینگل قالب منه و اون بخش پایین تگ هارو درون دکمه های رنگی قرار دادم ولی وقتی از تابع the_tag در وردپرس استفاده میکنم دیگه نمیشه هر تگ رو داخل یه button گزاشت و رنگ مجزا بهش داد میخواستم ببینم راهی هست که من به هر کدوم از تگ ها استایل متفاوتی بدم ؟

  • توسط boborim
   سلام,دوستان کسی می دونه که چه جوری میشه متا تگ noindex رو از صفحه ی سبد خرید و صورتحساب ووکامرس حذف کرد ( منطورم اصلا در پلاگین yoast نیست )؟
   به طور مثال سورس سایت زیر رو ببینید که دارای متا تگ noindex هست ( این متا تگ در وسط صفخه آخر تگ head هست ) :

   hamyarwp.com/cart/


   خیلی گشتم که بشه حذفش کرد اما دیگه به ذهنم نمیرسه از کجا داره می خونه این خط کد رو !
  • توسط pouria1980
   با سلام
   مدت چند هفته است که برای هر مطلب وقتی تگ قرار می دم در اخر که می خوام ذخیره کنم . تگ ها ذخیره نمی شن !! ممنون می شم راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟
   با تشکر 
  • توسط alireza.pir
   درود، در صفحه نمایش تگ سایت ما، مشکلی وجود داره، با ویژوال کامپوزر طراحی شده این برگه ها، ولی در صفحه تگ، به صورت همون کد های ویژوال کامپوزر نمایش میده:
    
   https://tkado.ir/tag/کارت-پستال-سه-بعدی/
    
   چطور میتونم این مشکل رو رفع کنم؟