ni.ma67

صفحه بندی نشدن خبرهای یک دسته

5 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام و احترام به دوستان عزیز

من تغییراتی در سایتم دادم و در ستونی که قبلا خبرهای جدید منتشر میشد و صفحه بندی هم با پلاگین WP-Paginate بدرستی انجام میشد و مشکلی نداشت

الان تغییری که دادم این هست که در همون ستون الان خبرهای فقط یک دسته نمایش داده میشه و الان دیگه صفحه بندی انجام نمیشه!!

ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن.

کد هم در زیر میتونید ملاحظه فرمایید:


<!-- Right Col -->
<div class="col2">
<?php
$paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
$sticky=get_option('sticky_posts');
$args=array(
'caller_get_posts'=>1,
'post__not_in' => $sticky,
'paged'=>$paged,
);
query_posts($args);
?><h2 class="title">آخرین اخبار برگزیده</h2>
<div class="list-news">
<div class="indent">
<?php query_posts('showposts=3&cat=5193'); while(have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="item">
<div class="indent">
<div class="options">
<?php the_time('j F Y') ?>
| کد خبر : <strong class="font-en1">
<?php the_ID(); ?>
</strong></div>
<h3>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'titr',true)!= "") : ?>
<?php echo get_post_meta($post->ID, "titr", true); ?>
<?php endif; ?>
</h3>
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>">
<?php the_title(); ?>
</a></h2>
<div class="actions">
<ul>
<li class="comment">
<?php comments_popup_link('0 نظر', '1 نظر', '% نظر'); ?>
</li>
<li class="readmore"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="پیوند ثابت برای : <?php the_title(); ?>">ادامه خبر ...</a></li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>
<?php
if(function_exists('wp_paginate')){
wp_paginate();
}
?>
</div>
<br /><br />

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading"> آخرین اخبار دانشگاه پیام نور
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-pnu-1.png" title="اخبار پیام نور" alt="اخبار پیام نور" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 2 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/" title="اخبار پیام نور">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">اخبار مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-pnu-marakez-1.png" title="اخبار مراکز و واحدهای پیام نور" alt="اخبار مراکز و واحدهای پیام نور" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;"/>
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 3 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/" title="اخبار مراکز و واحدهای پیام نور">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>


<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">آگهی های روز استخدامی
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/agahi-estekhdam-1.png" title="آگهی استخدامی" alt="آگهی استخدامی" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<script src="http://pnuna.com/JOBPNUNA.php"></script>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://job.pnuna.com" title="آگهی استخدامی">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">اخبار آموزش عالی و سایر دانشگاه ها
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-ale-1.png" title="اخبار آموزش عالی - دانشگاه" alt="اخبار آموزش عالی - دانشگاه" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 5047 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c/" title="اخبار آموزش عالی - دانشگاه">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>


<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">اخبار دانشگاه آزاد
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-azad-1.png" title="اخبار دانشگاه آزاد" alt="اخبار دانشگاه آزاد" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 5048 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/" title="اخبار دانشگاه آزاد">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">آخرین اخبار کارشناسی دانشگاه پیام نور
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-pnu-karshenasi-1.png" title="اخبار کارشناسی پیام نور" alt="اخبار کارشناسی پیام نور" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 19 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/" title="اخبار کارشناسی پیام نور">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">آخرین اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
<img src="http://pnuna.com/wp-content/uploads/uni-pnu-arshad-1.png" title="اخبار کارشناسی ارشد پیام نور" alt="اخبار کارشناسی ارشد پیام نور" width="80" height="80" style="border: 1px solid #354B60; border-radius:5px; float:left; margin-right:10px;" />
</div>
<div class="panel-body">
<ul>
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 10, 'orderby' => 'DESC', 'category' => 24 );
$rand_posts = get_posts( $args );
$i = 0;
foreach( $rand_posts as $post ):
$i++;
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank">
<?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="panel-footer">
<a href="http://pnuna.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/" title="اخبار کارشناسی ارشد پیام نور">آرشیو مطالب ...</a>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
<!-- End Right Col -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کوئری مربوط به پست‌های برگزیده رو به این حالت تغییر بدید:


<?php query_posts('showposts=3&cat=5193&paged=' . $paged);

موفق باشید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون از شما

درست شد

فقط یک مشکل دیگه. من مثلا 3 پست رو نشون میده و کلا 21 پست تو دسته خبرهای برگزیده هست.

ولی تعداد صفحه ای که ایجاد کرده 181 صفحه است!! اینو باید چیکار کنم؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کوئری مربوط به پست‌های برگزیده رو به این حالت تغییر بدید:


<?php query_posts('showposts=3&cat=5193&paged=' . $paged);

موفق باشید.

ممنون از شما

درست شد

فقط یک مشکل دیگه. من مثلا 3 پست رو نشون میده و کلا 21 پست تو دسته خبرهای برگزیده هست.

ولی تعداد صفحه ای که ایجاد کرده 181 صفحه است!! اینو باید چیکار کنم؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


showposts=3

این مقداری برای نمایش است

به هر مقدار که میخواهید میتوانید قرار دهید مثال :


<?php query_posts('showposts=15&cat=5193&paged=' . $paged);

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری