فرحان

http://forum.wp-parsi.com/topic/32563-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88

1 پست در این موضوع قرار دارد

سلام. کد قسمت اول رو به صورت زیر تغییر بدید:


<?php
$con=mysql_connect("localhost","storetab_shopand","2296966@");
$db=mysql_select_db("storetab_andrshop ",$con)
$name=$_POST['name'];
$family=$_POST['family'];
$user=$_POST['username'];
$pass=$_POST['password'];
$email=$_POST['email'];
$status=$_POST['status'];
$sqlq1="select * from users where Username='$user' ";
$result=mysql_Query($sqlq1);
if($result === FALSE) {
die(mysql_error()); // khata
}
$row=mysql_fetch_array($result);
if($row){
print "ut";
}else{
$sqlQ="insert into users (Name,Family,Username,Password,Email,Status) VALUES('$name','$family','$user','$pass','$email','$status')";
$result=mysql_Query($sqlQ);
if($result){
print "ok";
}
else
{
print "no";
}
}
mysql_close($con);
?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.