کیانا

تبدیل این کد به 3 ستونه

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان عزیز ظهر جمعتون بخیر

خیلی ممنون میشم منو تو این زمینه راهنمایی کنید خیلی نیاز دارم

از قالب jarida استفاده میکنم و توی صفحه اصلی محتویات رو 2 ستونه نشون میده که میخوام تبدیلش کنم به 3 ستونه

ممنون میشم کمک کنید.


<?php elseif( $home_layout == '1c' ): //************** 1C ****************************************************** ?>
<section class="cat-box wide-box tie-cat-<?php echo $Cat_ID ?>">
<h2 class="cat-box-title"><a href="<?php echo get_category_link( $Cat_ID ); ?>"><?php echo $cat_title ; ?></a></h2>
<div class="cat-box-content">

<?php $count = 0; $count2 = 0; if($cat_query->have_posts()): ?>
<ul>
<?php while ( $cat_query->have_posts() ) : $cat_query->the_post(); $count ++ ;?>
<?php if($count == 1) : ?>
<li class="first-news">
<div class="inner-content">
<?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) : ?>
<div class="post-thumbnail">
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark">
<?php the_post_thumbnail( 'tie-large' ) ; ?>
<?php tie_get_score( true ); ?>
</a>
</div><!-- post-thumbnail /-->
<?php else: ?>
<div class="empty-space"></div>
<?php endif; ?>

<h2 class="post-box-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php get_template_part( 'includes/boxes-meta' ); ?>
<div class="entry">
<p><?php tie_excerpt_home() ?></p>
<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e( 'Read More »', 'tie' ) ?></a>
</div>
</div>
</li><!-- .first-news -->
<?php else: $count2 ++ ; ?>
<li <?php if( $count2 == 2){ echo 'class="last-column"'; $count2=0;} ?>>
<?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) : ?>
<div class="post-thumbnail">
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark">
<?php the_post_thumbnail( 'tie-small' ) ; ?>
<?php tie_get_score(); ?>
</a>
</div><!-- post-thumbnail /-->
<?php endif; ?>
<h3 class="post-box-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php get_template_part( 'includes/boxes-meta' ); ?>
</li>
<?php endif; ?>
<?php endwhile;?>
</ul>
<div class="clear"></div>[/size]
[size=3] <?php endif; ?>
</div><!-- .cat-box-content /-->
</section><!-- Wide Box -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

بحث در مورد قالب های تجاری داخل انجمن ممنوعه.

بایگانی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.