رفتن به مطلب
lawgostar

تغییر چینش تاریخ

پست های پیشنهاد شده

سلام

توی عکس زیر قسمت خوش امد گویی را با کادر قرمز مشخص کردم هرچی گشتم کدش را پیدا نکردم :

1- کد در کدام قسمت است ؟

2- چونه تاریخ را از نظر چینش برعکس کنم؟

3- اگر بخواهم ساعت را نیز اضافه کنم چه کدی بگذارم؟

post-24-0-41477700-1427197299_thumb.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام ، 1: میتونه در هر قسمتی باشه ، به قیافه اش میخوره بیشتر که باید توی footer.php (چون بعد content اومده) باشه ، با استفاده از نرم افزار ها (از جمله notepad++ یا dreamweaver) قالب رو برای واژه زیر بگردید:


<!-- begin quickbar -->

2: حروف رو جا به جا میکنین برای مثال Y رو از سمت چپش میبرید سمت راست

برای اینکه بدونید هر حرف چکار میکنه صفحه زیر رو مطالعه کنید:

https://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

3: برای ساعت هم باید به همون کد حروف رو اضافه کنید مثل g:i انواع فرمت های تاریخ و ساعت در لینک بالا هست (اگر نیاز به توضیحات بیشتر هست بگید تا توضیح بدیم)

4 (از اونجایی که میدونم دنبال قالب سئو شده هستید): قالب خیلی خوبه ، بعضی از موارد سئو رو هم خوب رعایت کرده ولی سوتی های افتضاحی داده... نمونه اش هم هدینگ هاش و طریقه استفاده از تاتیل ها و متا تگ ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این پوشه

quickbar

هست


<?php
/**
* The quickbar stuff
*
* @package fastfood
* @since fastfood 0.33
*/
//quickbar
if ( !function_exists( 'fastfood_quickbar' ) ) {
function fastfood_quickbar( $args = '' ) {
global $post, $fastfood_opt, $current_user;
wp_reset_postdata();

$defaults = array( 'r_posts' => 1, 'p_categories' => 1, 'r_comments' => 1, 'user' => 1 );
$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
?>
<!-- begin quickbar -->
<div id="quickbar"<?php if ( $fastfood_opt['fastfood_statusbar'] == 0 ) echo ' class="no-status"'; ?>>
<!-- quickbar tool - uncomment to use
<div class="menutoolitem">
<div class="itemimg menutool_trig" style="background-image: url( '<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/qbartool.png' );"></div>
<div class="menutool">[put here your code]</div>
</div>
quickbar tool -->
<br />
<?php if ( $args['r_posts'] && $fastfood_opt['fastfood_qbar_recpost'] == 1 ) { // recent posts menu ?>
<div class="menuitem">
<div id="mii_rpost" class="itemimg"></div>
<div class="menuback">
<div class="menulcont">
<div class="mentit"><?php _e( 'Recent Posts', 'fastfood' ); ?></div>
<ul class="solid_ul">
<?php fastfood_get_recententries() ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
<?php if ( $args['p_categories'] && $fastfood_opt['fastfood_qbar_cat'] == 1 ) { // popular categories menu ?>
<div class="menuitem">
<div id="mii_pcats" class="itemimg"></div>
<div class="menuback">
<div class="menulcont">
<div class="mentit"><?php _e( 'Categories', 'fastfood' ); ?></div>
<ul class="solid_ul">
<?php fastfood_get_categories_wpr(); ?>
<li class="all_cat"><a title="<?php _e( 'View all categories', 'fastfood' ); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/?allcat=y"><?php _e( 'More...', 'fastfood' ); ?></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
<?php if ( $args['r_comments'] && $fastfood_opt['fastfood_qbar_reccom'] == 1 ) { //recent comments menu ?>
<div class="menuitem">
<div id="mii_rcomm" class="itemimg"></div>
<div class="menuback">
<div class="menulcont">
<div class="mentit"><?php _e( 'Recent Comments', 'fastfood' ); ?></div>
<ul class="solid_ul">
<?php fastfood_get_recentcomments(); ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
<?php if ( $args['user'] && $fastfood_opt['fastfood_qbar_user'] == 1 ) { //user links menu ?>
<div class="menuitem" id="user_menuback">
<div id="mii_cuser" class="itemimg"></div>
<div class="menuback">
<div class="menulcont">
<div class="mentit"><?php _e( 'User', 'fastfood' ); ?></div>
<ul class="solid_ul">
<li id="logged">
<?php
if ( is_user_logged_in() ) { //fix for notice when user not log-in
get_currentuserinfo();
$email = $current_user->user_email;
echo get_avatar( $email, 50, $default=get_template_directory_uri() . '/images/user.png', 'user-avatar' );
printf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>.', 'fastfood' ), admin_url( 'profile.php' ), '<strong>' . $current_user->display_name . '</strong>' );
} else {
echo get_avatar( 'dummyemail', 50, $default=get_template_directory_uri() . '/images/user.png', 'user-avatar' );
echo __( 'Not logged in', 'fastfood' );
}
?>
</li>
<?php if ( ! is_user_logged_in() || current_user_can( 'read' ) ) { wp_register(); }?>
<?php if ( is_user_logged_in() ) { ?>
<?php if ( current_user_can( 'read' ) ) { ?>
<li><a href="<?php echo esc_url( admin_url( 'profile.php' ) ); ?>"><?php _e( 'Your Profile', 'fastfood' ); ?></a></li>
<?php if ( current_user_can( 'publish_posts' ) ) { ?>
<li><a title="<?php _e( 'Add New Post', 'fastfood' ); ?>" href="<?php echo esc_url( admin_url( 'post-new.php' ) ); ?>"><?php _e( 'Add New Post', 'fastfood' ); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php if ( current_user_can( 'moderate_comments' ) ) {
$awaiting_mod = wp_count_comments();
$awaiting_mod = $awaiting_mod->moderated;
$awaiting_mod = $awaiting_mod ? ' (' . number_format_i18n( $awaiting_mod ) . ')' : '';
?>
<li><a title="<?php _e( 'Comments', 'fastfood' ); ?>" href="<?php echo esc_url( admin_url( 'edit-comments.php' ) ); ?>"><?php _e( 'Comments', 'fastfood' ); ?></a><?php echo $awaiting_mod; ?></li>
<?php } ?>
<?php } ?>
<li><a title="<?php _e( 'Log out', 'fastfood' ); ?>" href="<?php echo esc_url( wp_logout_url() ); ?>"><?php _e( 'Log out', 'fastfood' ); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php if ( ! is_user_logged_in() ) {?>
<?php fastfood_mini_login(); ?>
<?php } ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
<?php
}
}
// Get Recent Comments
if ( !function_exists( 'fastfood_get_recentcomments' ) ) {
function fastfood_get_recentcomments() {
$comments = get_comments( 'status=approve&number=10&type=comment' ); // valid type values (not documented) : 'pingback','trackback','comment'
if ( $comments ) {
foreach ( $comments as $comment ) {
//if( post_password_required( get_post( $comment->comment_post_ID ) ) ) { continue; } // uncomment to skip comments on protected posts. Hi Emma
$post = get_post( $comment->comment_post_ID );
setup_postdata( $post );
//trim the post title if > 35 chars
$post_title_short = mb_strimwidth( get_the_title( $post->ID ), 0, 35, '…' );

if ( post_password_required( $post ) ) {
//hide comment author in protected posts
$com_auth = __( 'someone', 'fastfood' );
} else {
//trim the comment author if > 20 chars
$com_auth = mb_strimwidth( $comment->comment_author, 0, 20, '…' );
}
echo '<li>'. sprintf( __( '%s about %s', 'fastfood' ), $com_auth, '<a href="' . get_permalink( $post->ID ) . '#comment-' . $comment->comment_ID . '">' . $post_title_short . '</a>' ) . '<div class="preview">';
if ( post_password_required( $post ) ) {
echo '[' . __( 'No preview: this is a comment of a protected post', 'fastfood' ) . ']';
} else {
comment_excerpt( $comment->comment_ID );
}
echo '</div></li>';
}
} else {
echo '<li>' . __( 'No comments yet.', 'fastfood' ) . '</li>';
}
wp_reset_postdata();
}
}
// Get Recent Entries
if ( !function_exists( 'fastfood_get_recententries' ) ) {
function fastfood_get_recententries( $number = 10 ) {
$r = new WP_Query( array( 'posts_per_page' => $number, 'no_found_rows' => true, 'post_status' => 'publish', 'ignore_sticky_posts' => true ) );
if ( $r->have_posts() ) {
while ( $r->have_posts() ) {
$r->the_post();
//trim the post title if > 35 chars
$post_title_short = mb_strimwidth( get_the_title(), 0, 35, '…' );

//trim the post author if > 20 chars
$post_auth = mb_strimwidth( get_the_author(), 0, 20, '…' );
echo '<li><a href="' . get_permalink() . '" title="' . the_title_attribute( array( 'echo' => 0 ) ) . '">' . $post_title_short . '</a> ' . sprintf( __( 'by %s', 'fastfood' ), $post_auth ) . '<div class="preview">';
if ( post_password_required() ) {
echo '<img class="alignleft wp-post-image" src="' . get_template_directory_uri() . '/images/lock.png" alt="thumb" />';
echo '[' . __( 'No preview: this is a protected post', 'fastfood' ) . ']';
} else {
echo get_the_post_thumbnail( get_the_ID(), array( 50,50 ), array( 'class' => 'alignleft' ) );
the_excerpt();
}
echo '</div></li>';
}
}
wp_reset_postdata();
}
}
// Get Categories List (with posts related)
if ( !function_exists( 'fastfood_get_categories_wpr' ) ) {
function fastfood_get_categories_wpr() {
$args=array(
'orderby' => 'count',
'number' => 10,
'order' => 'DESC'
);
$categories=get_categories( $args );
foreach( $categories as $category ) {
echo '<li class="ql_cat_li"><a href="' . get_category_link( $category->term_id ) . '" title="' . sprintf( __( "View all posts in %s", 'fastfood' ), $category->name ) . '" ' . '>' . $category->name . '</a> ( ' . $category->count . ')<div class="cat_preview"><div class="mentit">' . __( 'Recent Posts', 'fastfood' ) . '</div><ul class="solid_ul">';
$tmp_cat_ID = $category->cat_ID;
$post_search_args = array(
'numberposts' => 5,
'category' => $tmp_cat_ID,
'no_found_rows' => true
);
$lastcatposts = get_posts( $post_search_args );
foreach( $lastcatposts as $post ) {
setup_postdata( $post );
$post_title = get_the_title( $post->ID );
//trim the post title if > 35 chars
$post_title_short = mb_strimwidth( $post_title, 0, 35, '…' );
//trim the post author if > 20 chars
$post_auth = mb_strimwidth( get_the_author(), 0, 20, '…' );
echo '<li><a href="' . get_permalink( $post->ID ) . '" title="' . esc_attr( strip_tags( $post_title ) ) . '">' . $post_title_short . '</a> ' . __( 'by', 'fastfood' ) . ' ' . $post_auth . '</li>';
}
echo '</ul></div></li>';
}
wp_reset_postdata();
}
}
// display a simple login form in quickbar
if ( !function_exists( 'fastfood_mini_login' ) ) {
function fastfood_mini_login() {
global $fastfood_opt;
$args = array(
'redirect' => home_url(),
'form_id' => 'ff-loginform',
'id_username' => 'ff-user_login',
'id_password' => 'ff-user_pass',
'id_remember' => 'ff-rememberme',
'id_submit' => 'ff-submit' );
?>
<li class="ql_cat_li">
<a title="<?php _e( 'Log in', 'fastfood' ); ?>" href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e( 'Log in', 'fastfood' ); ?></a>
<?php if ( isset( $fastfood_opt['fastfood_qbar_minilogin'] ) && ( $fastfood_opt['fastfood_qbar_minilogin'] == 1 ) && ( !class_exists("siCaptcha") ) ) { ?>
<div id="ff_minilogin_wrap" class="cat_preview">
<div class="mentit"><?php _e( 'Log in', 'fastfood' ); ?></div>
<div id="ff_minilogin" class="solid_ul">
<?php wp_login_form($args); ?>
<a id="closeminilogin" href="#"><?php _e( 'Close', 'fastfood' ); ?></a>
</div>
</div>
<?php } ?>
</li>
<?php
}
}

میشه تاریخ و ساعت را اوکی کنید چون من تاریخ را پیدا نکردم . اون متن خوش امد را کجا باید عوض کنم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به من گفتند دنبال این کد باش

<!-- begin quickbar -->

حالا شما بگید توی کدوم قسمت هست این کد؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بله مثل اینکه قالب شما هر قسمت رو توی یه پوشه گذاشته

دنبال واژه statusbar بگردید


<div id="statusbar">

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...