محمد رسولی

مشکل در قسمت نظرات

4 پست در این موضوع قرار دارد

سلام و خسته نباشید

مشکلی پیش اومده اینکه زمانی کسی نظری ارسال می کند قبلا نظر او نمایش داده می شد و پیغام اینکه بعد از تایید مدیریت نمایش داده می شود، ظاهر می شد ولی حالا چنین نیست و فقط صفحه رفرش می شود و خبری از نظر همراه با اون پیغام نیست. البته نظر ارسال می شود و بعد از تایید نمایش داده می شود.

ممنون میشم کمکم کنید.

www.didebani.com

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

فایل comments.php پوسته پیشفرض وردپرس رو جایگزین کنید ببینید حل میشه یا نه.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام.

خب این مشکل دقیقاً از کی پیش اومد؟

افزونه ی خاصی نصب یا فایل هات رو ویرایش کردی؟

اگه با جایگزین کردن فایل comments.php حل نشد سوالای بالا رو جواب بده و فایل functions.phpت هم اینجا بذار.

موفّق باشی.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با گذاشتن اون فایل این ارور را داد و قسمت نظرات بالا نیومد:

Fatal error: Call to undefined function twentyfifteen_comment_nav() in /home3/dideban/public_html/wp-content/themes/dideban-v6/comments.php on line 33

حتی با قالب پیشفرض هم همون مشکل وجود دارد.

نمیدونم از کی بوده افزونه نصب کردم ولی فایلی ویرایش نکردم

فانکشن:


<?php
/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Custom functions
/* ------------------------------------------------------------------------- */

// Use a child theme instead of placing custom functions here
// http://codex.wordpress.org/Child_Themes

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* OptionTree framework integration: Use in theme mode
/* ------------------------------------------------------------------------- */

add_filter( 'ot_show_pages', '__return_false' );
add_filter( 'ot_show_new_layout', '__return_false' );
add_filter( 'ot_theme_mode', '__return_true' );
load_template( get_template_directory() . '/option-tree/ot-loader.php' );

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Load theme files
/* ------------------------------------------------------------------------- */
if ( ! function_exists( 'alx_load' ) ) {

function alx_load() {
// Load theme languages
load_theme_textdomain( 'anew', get_template_directory().'/languages' );

// Load theme options and meta boxes
load_template( get_template_directory() . '/functions/theme-options.php' );
load_template( get_template_directory() . '/functions/meta-boxes.php' );

// Load custom widgets
load_template( get_template_directory() . '/functions/widgets/alx-tabs.php' );
load_template( get_template_directory() . '/functions/widgets/alx-video.php' );
load_template( get_template_directory() . '/functions/widgets/alx-posts.php' );

// Load custom shortcodes
load_template( get_template_directory() . '/functions/shortcodes.php' );
// Load dynamic styles
load_template( get_template_directory() . '/functions/dynamic-styles.php' );

// Load TGM plugin activation
load_template( get_template_directory() . '/functions/class-tgm-plugin-activation.php' );
}

}
add_action( 'after_setup_theme', 'alx_load' );

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Base functionality
/* ------------------------------------------------------------------------- */

// Content width
if ( !isset( $content_width ) ) { $content_width = 600; }

/* Theme setup
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_setup' ) ) {
function alx_setup() {
// Enable automatic feed links
add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

// Enable featured image
add_theme_support( 'post-thumbnails' );

// Enable post format support
add_theme_support( 'post-formats', array( 'audio', 'aside', 'chat', 'gallery', 'image', 'link', 'quote', 'status', 'video' ) );

// Declare WooCommerce support
add_theme_support( 'woocommerce' );

// Thumbnail sizes
add_image_size( 'thumb-small', 160, 160, true );
add_image_size( 'thumb-medium', 520, 245, true );
add_image_size( 'thumb-large', 700, 329, true );
// Custom menu areas
register_nav_menus( array(
'topbar' => 'Topbar',
'footer' => 'Footer',
) );
}

}
add_action( 'after_setup_theme', 'alx_setup' );

/* Register sidebars
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_sidebars' ) ) {

function alx_sidebars() {
register_sidebar(array( 'name' => 'Primary','id' => 'primary','description' => "Normal full width sidebar", 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>'));
if ( ot_get_option('footer-widgets') >= '1' ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer 1','id' => 'footer-1', 'description' => "Widetized footer", 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>')); }
if ( ot_get_option('footer-widgets') >= '2' ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer 2','id' => 'footer-2', 'description' => "Widetized footer", 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>')); }
if ( ot_get_option('footer-widgets') >= '3' ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer 3','id' => 'footer-3', 'description' => "Widetized footer", 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>')); }
if ( ot_get_option('footer-widgets') >= '4' ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer 4','id' => 'footer-4', 'description' => "Widetized footer", 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>')); }
}

}
add_action( 'widgets_init', 'alx_sidebars' );

/* Enqueue javascript
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_scripts' ) ) {

function alx_scripts() {
wp_enqueue_script( 'flexslider', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.flexslider.min.js', array( 'jquery' ),'', false );
wp_enqueue_script( 'jplayer', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.jplayer.min.js', array( 'jquery' ),'', true );
wp_enqueue_script( 'scripts', get_template_directory_uri() . '/js/scripts.js', array( 'jquery' ),'', true );
if ( is_singular() ) { wp_enqueue_script( 'sharrre', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.sharrre.min.js', array( 'jquery' ),'', true ); }
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); }
}

}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'alx_scripts' );

/* Enqueue css
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_styles' ) ) {

function alx_styles() {
wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
if ( ot_get_option('responsive') != 'off' ) { wp_enqueue_style( 'responsive', get_template_directory_uri().'/responsive.css' ); }
if ( ot_get_option('custom') == 'on' ) { wp_enqueue_style( 'custom', get_template_directory_uri().'/custom.css' ); }
wp_enqueue_style( 'font-awesome', get_template_directory_uri().'/fonts/font-awesome.min.css' );
}

}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'alx_styles' );

/* Register custom sidebars
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_custom_sidebars' ) ) {
function alx_custom_sidebars() {
if ( !ot_get_option('sidebar-areas') =='' ) {

$sidebars = ot_get_option('sidebar-areas', array());

if ( !empty( $sidebars ) ) {
foreach( $sidebars as $sidebar ) {
if ( isset($sidebar['title']) && !empty($sidebar['title']) && isset($sidebar['id']) && !empty($sidebar['id']) && ($sidebar['id'] !='sidebar-') ) {
register_sidebar(array('name' => ''.$sidebar['title'].'','id' => ''.strtolower($sidebar['id']).'','before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">','after_widget' => '</div>','before_title' => '<h3>','after_title' => '</h3>'));
}
}
}
}
}

}
add_action( 'widgets_init', 'alx_custom_sidebars' );

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Template functions
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Layout class
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_layout_class' ) ) {

function alx_layout_class() {
// Default layout
$layout = 'col-2cl';
$default = 'col-2cl';
// Check for page/post specific layout
if ( is_page() || is_single() ) {
// Reset post data
wp_reset_postdata();
global $post;
// Get meta
$meta = get_post_meta($post->ID,'_layout',true);
// Get if set and not set to inherit
if ( isset($meta) && !empty($meta) && $meta != 'inherit' ) { $layout = $meta; }
// Else check for page-global / single-global
elseif ( is_single() && ( ot_get_option('layout-single') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-single',''.$default.'');
elseif ( is_page() && ( ot_get_option('layout-page') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-page',''.$default.'');
// Else get global option
else $layout = ot_get_option('layout-global',''.$default.'');
}

// Set layout based on page
elseif ( is_home() && ( ot_get_option('layout-home') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-home',''.$default.'');
elseif ( is_category() && ( ot_get_option('layout-archive-category') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-archive-category',''.$default.'');
elseif ( is_archive() && ( ot_get_option('layout-archive') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-archive',''.$default.'');
elseif ( is_search() && ( ot_get_option('layout-search') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-search',''.$default.'');
elseif ( is_404() && ( ot_get_option('layout-404') !='inherit' ) ) $layout = ot_get_option('layout-404',''.$default.'');

// Global option
else $layout = ot_get_option('layout-global',''.$default.'');

// Return layout class
return $layout;
}

}

/* Dynamic sidebar primary
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_sidebar_primary' ) ) {
function alx_sidebar_primary() {
// Default sidebar
$sidebar = 'primary';
// Set sidebar based on page
if ( is_home() && ot_get_option('s1-home') ) $sidebar = ot_get_option('s1-home');
if ( is_single() && ot_get_option('s1-single') ) $sidebar = ot_get_option('s1-single');
if ( is_archive() && ot_get_option('s1-archive') ) $sidebar = ot_get_option('s1-archive');
if ( is_category() && ot_get_option('s1-archive-category') ) $sidebar = ot_get_option('s1-archive-category');
if ( is_search() && ot_get_option('s1-search') ) $sidebar = ot_get_option('s1-search');
if ( is_404() && ot_get_option('s1-404') ) $sidebar = ot_get_option('s1-404');
if ( is_page() && ot_get_option('s1-page') ) $sidebar = ot_get_option('s1-page');
// Check for page/post specific sidebar
if ( is_page() || is_single() ) {
// Reset post data
wp_reset_postdata();
global $post;
// Get meta
$meta = get_post_meta($post->ID,'_sidebar_primary',true);
if ( $meta ) { $sidebar = $meta; }
}
// Return sidebar
return $sidebar;
}

}

/* Social links
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_social_links' ) ) {
function alx_social_links() {
if ( !ot_get_option('social-links') =='' ) {
$links = ot_get_option('social-links', array());
if ( !empty( $links ) ) {
echo '<ul class="social-links">';
foreach( $links as $item ) {

// Build each separate html-section only if set
if ( isset($item['title']) && !empty($item['title']) )
{ $title = 'title="' .$item['title']. '"'; } else $title = '';
if ( isset($item['social-link']) && !empty($item['social-link']) )
{ $link = 'href="' .$item['social-link']. '"'; } else $link = '';
if ( isset($item['social-target']) && !empty($item['social-target']) )
{ $target = 'target="' .$item['social-target']. '"'; } else $target = '';
if ( isset($item['social-icon']) && !empty($item['social-icon']) )
{ $icon = 'class="fa ' .$item['social-icon']. '"'; } else $icon = '';
if ( isset($item['social-color']) && !empty($item['social-color']) )
{ $color = 'style="color: ' .$item['social-color']. ';"'; } else $color = '';

// Put them together
if ( isset($item['title']) && !empty($item['title']) && isset($item['social-icon']) && !empty($item['social-icon']) && ($item['social-icon'] !='fa-') ) {
echo '<li><a rel="nofollow" class="social-tooltip" '.$title.' '.$link.' '.$target.'><i '.$icon.' '.$color.'></i></a></li>';
}
}
echo '</ul>';
}
}
}

}

/* Site name/logo
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_site_title' ) ) {
function alx_site_title() {
// Text or image?
if ( ot_get_option('custom-logo') ) {
$logo = '<img src="'.ot_get_option('custom-logo').'" alt="'.get_bloginfo('name').'">';
} else {
$logo = get_bloginfo('name');
}

$link = '<a href="'.home_url('/').'" rel="home">'.$logo.'</a>';

if ( is_front_page() || is_home() ) {
$sitename = '<h1 class="site-title">'.$link.'</h1>'."\n";
} else {
$sitename = '<p class="site-title">'.$link.'</p>'."\n";
}

return $sitename;
}

}

/* Page title
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_page_title' ) ) {
function alx_page_title() {
global $post;
$heading = get_post_meta($post->ID,'_heading',true);
$subheading = get_post_meta($post->ID,'_subheading',true);
$title = $heading?$heading:the_title();
if($subheading) {
$title = $title.' <span>'.$subheading.'</span>';
}
return $title;
}

}

/* Get images attached to post
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_post_images' ) ) {
function alx_post_images( $args=array() ) {
global $post;
$defaults = array(
'numberposts' => -1,
'order' => 'ASC',
'orderby' => 'menu_order',
'post_mime_type' => 'image',
'post_parent' => $post->ID,
'post_type' => 'attachment',
);
$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
return get_posts( $args );
}

}

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Admin panel functions
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Post formats script
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_post_formats_script' ) ) {
function alx_post_formats_script( $hook ) {
// Only load on posts, pages
if ( !in_array( $hook, array('post.php','post-new.php') ) )
return;
wp_enqueue_script( 'post-formats', get_template_directory_uri() . '/functions/js/post-formats.js', array( 'jquery' ) );
}

}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'alx_post_formats_script' );

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Filters
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Body class
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_body_class' ) ) {
function alx_body_class( $classes ) {
$classes[] = alx_layout_class();
if ( ot_get_option( 'boxed' ) != 'on' ) { $classes[] = 'full-width'; }
if ( ot_get_option( 'boxed' ) == 'on' ) { $classes[] = 'boxed'; }
if ( has_nav_menu('topbar') ) { $classes[] = 'topbar-enabled'; }
if ( ot_get_option('mobile-sidebar-hide') != 'on' ) { $classes[] = 'mobile-sidebar-hide'; }
if ( ot_get_option('light-header-text') ) { $classes[] = 'light-header-text'; }
return $classes;
}

}
add_filter( 'body_class', 'alx_body_class' );

/* Site title
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_wp_title' ) ) {
function alx_wp_title( $title ) {
// Do not filter for RSS feed / if SEO plugin installed
if ( is_feed() || class_exists('All_in_One_SEO_Pack') || class_exists('HeadSpace_Plugin') || class_exists('Platinum_SEO_Pack') || class_exists('wpSEO') || defined('WPSEO_VERSION') )
return $title;
if ( is_front_page() ) {
$title = get_bloginfo('name').' - '.get_bloginfo('description');
}
if ( is_front_page() && get_bloginfo('description') == '' ) {
$title = get_bloginfo('name');
}
if ( !is_front_page() ) {
$title .= ' - '.get_bloginfo('name');
}
return $title;
}

}
add_filter( 'wp_title', 'alx_wp_title' );

/* Custom rss feed
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_feed_link' ) ) {
function alx_feed_link( $output, $feed ) {
// Do not redirect comments feed
if ( strpos( $output, 'comments' ) )
return $output;
// Return feed url
return ot_get_option('rss-feed',$output);
}

}
add_filter( 'feed_link', 'alx_feed_link', 10, 2 );

/* Custom favicon
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_favicon' ) ) {
function alx_favicon() {
if ( ot_get_option('favicon') ) {
echo '<link rel="shortcut icon" href="'.ot_get_option('favicon').'" />'."\n";
}
}

}
add_filter( 'wp_head', 'alx_favicon' );

/* Tracking code
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_tracking_code' ) ) {
function alx_tracking_code() {
if ( ot_get_option('tracking-code') ) {
echo ''.ot_get_option('tracking-code').''."\n";
}
}

}
add_filter( 'wp_footer', 'alx_tracking_code' );

/* Excerpt ending
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_excerpt_more' ) ) {
function alx_excerpt_more( $more ) {
return '...';
}

}
add_filter( 'excerpt_more', 'alx_excerpt_more' );

/* Excerpt length
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_excerpt_length' ) ) {
function alx_excerpt_length( $length ) {
return ot_get_option('excerpt-length',$length);
}

}
add_filter( 'excerpt_length', 'alx_excerpt_length', 999 );

/* Add wmode transparent to media embeds
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_embed_wmode_transparent' ) ) {

function alx_embed_wmode_transparent( $html, $url, $attr ) {
if ( strpos( $html, "<embed src=" ) !== false )
{ return str_replace('</param><embed', '</param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed wmode="opaque" ', $html); }
elseif ( strpos ( $html, 'feature=oembed' ) !== false )
{ return str_replace( 'feature=oembed', 'feature=oembed&wmode=opaque', $html ); }
else
{ return $html; }
}

}
add_filter( 'embed_oembed_html', 'alx_embed_wmode_transparent', 10, 3 );

/* Add responsive container to embeds
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_embed_html' ) ) {
function alx_embed_html( $html, $url ) {

$pattern = '/^https?:\/\/(www\.)?twitter\.com/';
$is_twitter = preg_match( $pattern, $url );

if ( 1 === $is_twitter ) {
return $html;
}

return '<div class="video-container">' . $html . '</div>';
}
}
add_filter( 'embed_oembed_html', 'alx_embed_html', 10, 3 );
add_filter( 'video_embed_html', 'alx_embed_html' ); // Jet pack

/* Upscale cropped thumbnails
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_thumbnail_upscale' ) ) {

function alx_thumbnail_upscale( $default, $orig_w, $orig_h, $new_w, $new_h, $crop ){
if ( !$crop ) return null; // let the wordpress default function handle this
$aspect_ratio = $orig_w / $orig_h;
$size_ratio = max($new_w / $orig_w, $new_h / $orig_h);
$crop_w = round($new_w / $size_ratio);
$crop_h = round($new_h / $size_ratio);
$s_x = floor( ($orig_w - $crop_w) / 2 );
$s_y = floor( ($orig_h - $crop_h) / 2 );
return array( 0, 0, (int) $s_x, (int) $s_y, (int) $new_w, (int) $new_h, (int) $crop_w, (int) $crop_h );
}

}
add_filter( 'image_resize_dimensions', 'alx_thumbnail_upscale', 10, 6 );

/* Add shortcode support to text widget
/* ------------------------------------ */
add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

/* Browser detection body_class() output
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_browser_body_class' ) ) {

function alx_browser_body_class( $classes ) {
global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;
if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
elseif($is_IE) {
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$browser = substr( "$browser", 25, 8);
if ($browser == "MSIE 7.0" ) {
$classes[] = 'ie7';
$classes[] = 'ie';
} elseif ($browser == "MSIE 6.0" ) {
$classes[] = 'ie6';
$classes[] = 'ie';
} elseif ($browser == "MSIE 8.0" ) {
$classes[] = 'ie8';
$classes[] = 'ie';
} elseif ($browser == "MSIE 9.0" ) {
$classes[] = 'ie9';
$classes[] = 'ie';
} else {
$classes[] = 'ie';
}
}
else $classes[] = 'unknown';
if( $is_iphone ) $classes[] = 'iphone';
return $classes;
}

}
add_filter( 'body_class', 'alx_browser_body_class' );

/* ------------------------------------------------------------------------- *
* Actions
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Script for no-js / js class
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_html_js_class' ) ) {
function alx_html_js_class () {
echo '<script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace("no-js","js");</script>'. "\n";
}

}
add_action( 'wp_head', 'alx_html_js_class', 1 );

/* IE js header
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_ie_js_header' ) ) {
function alx_ie_js_header () {
$html = '';
echo '<!--[if lt IE 9]>'. "\n";
echo '<script src="' . esc_url( get_template_directory_uri() . '/js/ie/html5.js' ) . '"></script>'. "\n";
echo '<script src="' . esc_url( get_template_directory_uri() . '/js/ie/selectivizr.js' ) . '"></script>'. "\n";
echo '<![endif]-->'. "\n";
echo $html;
}

}
add_action( 'wp_head', 'alx_ie_js_header' );

/* IE js footer
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_ie_js_footer' ) ) {
function alx_ie_js_footer () {
$html = '';
echo '<!--[if lt IE 9]>'. "\n";
echo '<script src="' . esc_url( get_template_directory_uri() . '/js/ie/respond.js' ) . '"></script>'. "\n";
echo '<![endif]-->'. "\n";
echo $html;
}

}
add_action( 'wp_footer', 'alx_ie_js_footer', 20 );

/* TGM plugin activation
/* ------------------------------------ */
if ( ! function_exists( 'alx_plugins' ) ) {
function alx_plugins() {
if ( ot_get_option('recommended-plugins') != 'off' ) {
// Add the following plugins
$plugins = array(
array(
'name' => 'Regenerate Thumbnails',
'slug' => 'regenerate-thumbnails',
'required' => false,
'force_activation' => false,
'force_deactivation'=> false,
),
array(
'name' => 'WP-PageNavi',
'slug' => 'wp-pagenavi',
'required' => false,
'force_activation' => false,
'force_deactivation'=> false,
),
array(
'name' => 'Responsive Lightbox',
'slug' => 'light',
'source' => get_template_directory() . '/functions/plugins/light.zip',
'required' => false,
'force_activation' => false,
'force_deactivation'=> false,
),
array(
'name' => 'Contact Form 7',
'slug' => 'contact-form-7',
'required' => false,
'force_activation' => false,
'force_deactivation'=> false,
)
);
tgmpa( $plugins );
}
}

}
add_action( 'tgmpa_register', 'alx_plugins' );

/* WooCommerce basic support
/* ------------------------------------ */
function alx_wc_wrapper_start() {
echo '<section class="content">';
echo '<div class="pad">';
}
function alx_wc_wrapper_end() {
echo '</div>';
echo '</section>';
}
remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10);
remove_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10);
add_action('woocommerce_before_main_content', 'alx_wc_wrapper_start', 10);
add_action('woocommerce_after_main_content', 'alx_wc_wrapper_end', 10);

/* WP-PageNavi support - @devinsays (via GitHub)
/* ------------------------------------ */
function alx_deregister_styles() {
wp_deregister_style( 'wp-pagenavi' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'alx_deregister_styles', 100 );
function the_views_fa() {
$post_views = intval(post_custom('views'));
$views_options = get_option('views_options');
if ($always || should_views_be_displayed($views_options)) {
$output = $prefix.str_replace('%VIEW_COUNT%', number_format_i18n($post_views), $views_options['template']).$postfix;
if(function_exists(farsi_num)){
$output = farsi_num($output);
}
echo apply_filters('the_views_fa', $output);
}
}

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری