رفتن به مطلب

صفحه سفید مرگ!


پست های پیشنهاد شده

قبل از تایپک باز کردن جستجو کردم حسابی، ولی به نتیجه نرسیدم.

نمیدونم چه مشکلی برای سایتم به وجود اومده که کلا صفجه سفید میشه سایت نمایش داده نمیشه.وقتی وارد مدیریت میشم .نه افزونه ای باقی مونده نه قالب نه مطلب و نظرات و...

محیط وردپرس به انگلیسی تبدیل شده و هیچ چیزی تو وردپرس باقی نمونه.و کارهایی که من انجام دادم:

-افزونه ها رو رو چک کردم و پوشه رو تغییر نام دادم

-قالب رو چک کردم و تغییر نام دادم و قالب دیگه ریختم رو هاست و از طریق phpmyadmin تغییرات لازم رو انجام دادم

-فایل htaccess چک کردم چیز مشکوکی ندیم حتی حذف کردم

-وردپرس رو به صورت دستی آپدیت کردم ولی دوباره مشکل پابرجاست(حتی بعد از آپدیت هم محیط وردپرس به زبان انگلیسی میاد

-از دیتابیس بک آپ گرفتم و بک آپ رو با نوت پد باز کردم مطالبم موجود هست

-بک آپ ندارم نه خودم نه هاستینگ

-ساب دامین ها کار میکنه فقط دامین اصلی سفید میاد

-wp-config چک کردم

-از محیط وردپرس اپدیت کردم ولی نمیشه !!

این راه ها رو تست کردم ای دوستان میخوام کمک کنید لطفا!!

اینم آدرس سایت:

http://androiddan.ir

اینم خودم طراحی کردم یه نظری بدید لطفا(فقط اینکدسش رو ببینید :)

http://androiddan.ir/mysaite/

ویرایش شده توسط sirvan
لینک به ارسال

پلاگین پارسی ساز رو نصب کنید

"بسته پارسی ساز" نسخه "1.3.4" منتشر شد

فایل کانفیگ رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید :

define('WP_DEBUG', false);

و به این صورت تغییرش بدبد :

define('WP_DEBUG', true);

ببینید چه خطایی میده.

لینک به ارسال

ممنون از دوست عزیز که جواب دادید.این روش رو هم امتحان کردم ولی هیچ خطایی نشون نمیده بازم صفحه سفید میاد.

وردپرس رو تو یه پوشه جدا ریختم رو هاست با همون دیتابیس ست کردم ولی حتی یه مطلب هم نشون داده نشد!!

راهی داره که مطالب و نظرات و کاربران رو بیرون بکشم بعد دوباره وردپرس نصب کنم و مطالب رو ریستوری کنم؟

با چند قالب دیگه هم تست کردم بالا نمیاد

<?php

/**

* Basic Functions

*

* DISCLAIMER

*

* Do not edit or add directly to this file if you wish to upgrade MarketPlace to newer

* versions in the future. If you wish to customise MarketPlace for your needs, modify on your own risk.

*

* @package WpForest

* @category Functions

* @author Vikas Bhardwaj

* @copyright Copyright © 2011 gayatri Corp.

* @license http://themeshive.com/license/wp-forest

*/

/**

* Loads translation file

* @since 2.0

*/

load_theme_textdomain( 'WpForest', TEMPLATEPATH . '/lngfilezxc' );

/**

* Defines all required functions and veriables

* @param string

* @return string

* @since 1.0

*/

DEFINE("THEME_VERSION", "2.3.3");

DEFINE("THEME_RELEASE_DATE", "21 April 2012");

define('UPLOAD', get_template_directory_uri().'/upload');

/**

* Registers all essential functions in initiation of theme

* @since 1.0

*/

session_start();

add_action('init', 'MarketItemTheme_create_post_type' );

//add_action('init', 'createhtaccess' );

add_action("template_redirect", 'MarketItemTheme_template_redirect');

add_action('generate_rewrite_rules', 'MarketItemTheme_rewrite_rules' );

add_action('query_vars', 'MarketItemTheme_add_query_vars');

add_action( 'widgets_init', 'WpForest_add_sidebars' );

//add_action('init', 'comment_posts_per_page' );

//constants - Application API ID and Application Secret

//define('FACEBOOK_APP_ID', get_option('wpf_connect_api_id'));

//define('FACEBOOK_SECRET', get_option('wpf_connect_secret'));

/**

* Admin setting pannels

* @since 1.0

*/

require_once('admin/options_base.php');

require_once('admin/function_base.php');

require_once('admin/setting.php');

//require_once('admin/charts.php');

//require_once('setting/user-options.php');

require_once('admin/withdraw-request.php');

require_once('admin/history-setting.php');

require_once('admin/user-options.php');

require_once('admin/affiliate-info.php');

require_once('admin/bank_payment_info.php');

require_once('users/login-register.php');

//require_once( 'functions/scripts.php');

require_once( 'users/navigation.php');

//only for testing may be these function available in next versions

require_once('functions/development/functions.php');

/**

* Include all classes, drop-ins and shipping/gateways modules

*/

$include_files = array();

//admin dashboard

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/class/*.php" ));

// Modules

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/modules/*.php" ));

// Extras

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/extra/*.php" ));

// Drop-ins (addons, premium features etc)

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/drop-ins/*.php" ));

if ($include_files) :

foreach($include_files as $filename) :

if (!empty($filename) && strstr($filename, 'php')) :

include_once($filename);

endif;

endforeach;

endif;

/**

* Defines the pricing structure

* @param string - pricing

* @return string

* @since 1.0

*/

function MarketItemTheme_currency()

{

$c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol'));

if(empty($c))

return get_option('MarketItemTheme_currency');

return $c;

}

function WpForest_currency()

{

$c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol'));

if(empty($c))

return get_option('MarketItemTheme_currency');

return $c;

}

/*function comment_posts_per_page() {

query_comment( "limit=2" );

}

add_filter( 'pre_get_comment', 'comment_posts_per_page' );

/**

* registers all custom queries for extensibility of theme

* @param string - $public_query_vars

* @return string

* @since 1.0

*/

function MarketItemTheme_add_query_vars($public_query_vars)

{

$public_query_vars[] = 'my_custom_page_type';

$public_query_vars[] = 'step';

$public_query_vars[] = 'my_second_page';

$public_query_vars[] = 'third_page';

$public_query_vars[] = 'username';

$public_query_vars[] = 'pid';

$public_query_vars[] = 'post_id';

$public_query_vars[] = 'diposit';

$public_query_vars[] = 'page';

$public_query_vars[] = 'aff';

$public_query_vars[] = 'method';

$public_query_vars[] = 'order_id';

return $public_query_vars;

}

/**

* Runs when post is published from draft, underreview

* @param string - $post

* @return

* @since 1.0

*/

function WpForest_run_when_post_published($post)

{

if($post->post_type == 'MarketItem'):

update_post_meta($post->ID, 'under_review', "0");

$user = get_userdata($post->post_author);

$user_email = $user->user_email;

$message = sprintf(__('Your MarketItem (%s) has been posted on the website<br/>

See the MarketItem here: <a href="%s">%s</a>', 'WpForest'), $post->post_title, get_permalink($post->ID), $post->post_title );

sitemile_send_email($user_email, sprintf(__('Your new MarketItem has been approved - %s', 'WpForest'), $post->post_title), $message);

endif;

}

add_action('new_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

add_action('draft_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

add_action('pending_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

/**

* Evaluates the permalink structure and add admin notices

* @return string

* @since 1.0

*/

function WpForest_admin_notices(){

$msg = sprintf( __( 'You need to set your <a href="%1$s">permalink custom structure</a> to contain <b>/%postname%/</b> before WP Forest will work properly.', '' ), 'options-permalink.php' );

echo "<div class='error fade'><p>$msg</p></div>";

}

if ( !stristr( get_option( 'permalink_structure' ), '%postname%' ) ) {

add_action('admin_notices', 'WpForest_admin_notices');

}

function count_user_posts_by_type($userid, $post_type='market-item') {

global $wpdb;

$where = get_posts_by_author_sql($post_type, TRUE, $userid);

$count = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts $where" );

return apply_filters('get_usernumposts', $count, $userid);

}

// Don't add the wp-includes/js/comment-reply.js script to single post pages unless threaded comments are enabled

function theme_queue_js(){

if (!is_admin()){

if ( is_singular() AND comments_open() AND (get_option('thread_comments') == 1))

wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

}

}

add_action('wp_print_scripts', 'theme_queue_js');

function MarketItem_isValidEmail($email){

return eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email);

}

add_filter('pre_get_posts', 'query_post_type');

function query_post_type($query) {

if(is_category() || is_tag()) {

$post_type = get_query_var('post_type');

if($post_type)

$post_type = $post_type;

else

$post_type = array('post','market-item'); // replace cpt to your custom post type

$query->set('post_type',$post_type);

return $query;

}

}

function add_googleplusone() {

echo '<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>';

}

add_action('wp_footer', 'add_googleplusone');

function pinterest_image() {

global $post, $posts;

$first_img = '';

ob_start();

ob_end_clean();

$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);

$first_img = $matches [1] [0];

if(empty($first_img)){ //Defines a default image

$first_img = "/images/default.jpg";

}

return $first_img;

}

show_admin_bar(false);

function prevent_admin_access() {

if (strpos(strtolower($_SERVER['REQUEST_URI']), '/wp-admin') !== false && !current_user_can('administrator')) {

wp_redirect(get_option('siteurl').'/my-account/');

}

}

add_action('init', 'prevent_admin_access', 0);

add_filter( "term_links-category", 'limit_terms');

add_filter( "term_links-item-cat", 'limit_terms');

function limit_terms($val) {

return array_splice($val, 0, 5);

}

function implement_ajax() {

if(isset($_POST['main_catid']))

{

$categories= get_categories('child_of='.$_POST['main_catid'].'&hide_empty=0&taxonomy=item-cat');

foreach ($categories as $cat) {

$option .= '<option value="'.$cat->term_id.'">';

$option .= $cat->cat_name;

$option .= ' ('.$cat->category_count.')';

$option .= '</option>';

}

echo '<option value="-1" selected="selected">انتخاب زیر موضوع</option>'.$option;

die();

} // end if

}

add_action('wp_ajax_my_special_action', 'implement_ajax');

add_action('wp_ajax_nopriv_my_special_action', 'implement_ajax');

لینک به ارسال

تست کنید:

<?php

load_theme_textdomain( 'WpForest', TEMPLATEPATH . '/lngfilezxc' );

/**

* Defines all required functions and veriables

* @param string

* @return string

* @since 1.0

*/

DEFINE("THEME_VERSION", "2.3.3");

DEFINE("THEME_RELEASE_DATE", "21 April 2012");

define('UPLOAD', get_template_directory_uri().'/upload');

/**

* Registers all essential functions in initiation of theme

* @since 1.0

*/

session_start();

add_action('init', 'MarketItemTheme_create_post_type' );

//add_action('init', 'createhtaccess' );

add_action("template_redirect", 'MarketItemTheme_template_redirect');

add_action('generate_rewrite_rules', 'MarketItemTheme_rewrite_rules' );

add_action('query_vars', 'MarketItemTheme_add_query_vars');

add_action( 'widgets_init', 'WpForest_add_sidebars' );

//add_action('init', 'comment_posts_per_page' );

//constants - Application API ID and Application Secret

//define('FACEBOOK_APP_ID', get_option('wpf_connect_api_id'));

//define('FACEBOOK_SECRET', get_option('wpf_connect_secret'));

/**

* Admin setting pannels

* @since 1.0

*/

require_once('admin/options_base.php');

require_once('admin/function_base.php');

require_once('admin/setting.php');

//require_once('admin/charts.php');

//require_once('setting/user-options.php');

require_once('admin/withdraw-request.php');

require_once('admin/history-setting.php');

require_once('admin/user-options.php');

require_once('admin/affiliate-info.php');

require_once('admin/bank_payment_info.php');

require_once('users/login-register.php');

//require_once( 'functions/scripts.php');

require_once( 'users/navigation.php');

//only for testing may be these function available in next versions

require_once('functions/development/functions.php');

/**

* Include all classes, drop-ins and shipping/gateways modules

*/

$include_files = array();

//admin dashboard

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/class/*.php" ));

// Modules

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/modules/*.php" ));

// Extras

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/extra/*.php" ));

// Drop-ins (addons, premium features etc)

$include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/drop-ins/*.php" ));

if ($include_files) :

foreach($include_files as $filename) :

if (!empty($filename) && strstr($filename, 'php')) :

include_once($filename);

endif;

endforeach;

endif;

/**

* Defines the pricing structure

* @param string - pricing

* @return string

* @since 1.0

*/

function MarketItemTheme_currency()

{

$c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol'));

if(empty($c))

return get_option('MarketItemTheme_currency');

return $c;

}

function WpForest_currency()

{

$c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol'));

if(empty($c))

return get_option('MarketItemTheme_currency');

return $c;

}

/*function comment_posts_per_page() {

query_comment( "limit=2" );

}

add_filter( 'pre_get_comment', 'comment_posts_per_page' );

/**

* registers all custom queries for extensibility of theme

* @param string - $public_query_vars

* @return string

* @since 1.0

*/

function MarketItemTheme_add_query_vars($public_query_vars)

{

$public_query_vars[] = 'my_custom_page_type';

$public_query_vars[] = 'step';

$public_query_vars[] = 'my_second_page';

$public_query_vars[] = 'third_page';

$public_query_vars[] = 'username';

$public_query_vars[] = 'pid';

$public_query_vars[] = 'post_id';

$public_query_vars[] = 'diposit';

$public_query_vars[] = 'page';

$public_query_vars[] = 'aff';

$public_query_vars[] = 'method';

$public_query_vars[] = 'order_id';

return $public_query_vars;

}

/**

* Runs when post is published from draft, underreview

* @param string - $post

* @return

* @since 1.0

*/

function WpForest_run_when_post_published($post)

{

if($post->post_type == 'MarketItem'):

update_post_meta($post->ID, 'under_review', "0");

$user = get_userdata($post->post_author);

$user_email = $user->user_email;

$message = sprintf(__('Your MarketItem (%s) has been posted on the website<br/>

See the MarketItem here: <a href="%s">%s</a>', 'WpForest'), $post->post_title, get_permalink($post->ID), $post->post_title );

sitemile_send_email($user_email, sprintf(__('Your new MarketItem has been approved - %s', 'WpForest'), $post->post_title), $message);

endif;

}

add_action('new_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

add_action('draft_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

add_action('pending_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1);

/**

* Evaluates the permalink structure and add admin notices

* @return string

* @since 1.0

*/

function WpForest_admin_notices(){

$msg = sprintf( __( 'You need to set your <a href="%1$s">permalink custom structure</a> to contain <b>/%postname%/</b> before WP Forest will work properly.', '' ), 'options-permalink.php' );

echo "<div class='error fade'><p>$msg</p></div>";

}

if ( !stristr( get_option( 'permalink_structure' ), '%postname%' ) ) {

add_action('admin_notices', 'WpForest_admin_notices');

}

function count_user_posts_by_type($userid, $post_type='market-item') {

global $wpdb;

$where = get_posts_by_author_sql($post_type, TRUE, $userid);

$count = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts $where" );

return apply_filters('get_usernumposts', $count, $userid);

}

// Don't add the wp-includes/js/comment-reply.js script to single post pages unless threaded comments are enabled

function theme_queue_js(){

if (!is_admin()){

if ( is_singular() AND comments_open() AND (get_option('thread_comments') == 1))

wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

}

}

add_action('wp_print_scripts', 'theme_queue_js');

function MarketItem_isValidEmail($email){

return eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email);

}

add_filter('pre_get_posts', 'query_post_type');

function query_post_type($query) {

if(is_category() || is_tag()) {

$post_type = get_query_var('post_type');

if($post_type)

$post_type = $post_type;

else

$post_type = array('post','market-item'); // replace cpt to your custom post type

$query->set('post_type',$post_type);

return $query;

}

}

function add_googleplusone() {

echo '<script type="text/javascript" src="http://apis.google.c...</script>';

}

add_action('wp_footer', 'add_googleplusone');

function pinterest_image() {

global $post, $posts;

$first_img = '';

ob_start();

ob_end_clean();

$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);

$first_img = $matches [1] [0];

if(empty($first_img)){ //Defines a default image

$first_img = "/images/default.jpg";

}

return $first_img;

}

show_admin_bar(false);

function prevent_admin_access() {

if (strpos(strtolower($_SERVER['REQUEST_URI']), '/wp-admin') !== false && !current_user_can('administrator')) {

wp_redirect(get_option('siteurl').'/my-account/');

}

}

add_action('init', 'prevent_admin_access', 0);

add_filter( "term_links-category", 'limit_terms');

add_filter( "term_links-item-cat", 'limit_terms');

function limit_terms($val) {

return array_splice($val, 0, 5);

}

function implement_ajax() {

if(isset($_POST['main_catid']))

{

$categories= get_categories('child_of='.$_POST['main_catid'].'&hide_empty=0&taxonomy=item-cat');

foreach ($categories as $cat) {

$option .= '<option value="'.$cat->term_id.'">';

$option .= $cat->cat_name;

$option .= ' ('.$cat->category_count.')';

$option .= '</option>';

}

echo '<option value="-1" selected="selected">انتخاب زیر موضوع</option>'.$option;

die();

} // end if

}

add_action('wp_ajax_my_special_action', 'implement_ajax');

add_action('wp_ajax_nopriv_my_special_action', 'implement_ajax');

?>

لینک به ارسال

بازم هنوز بالا نمیاد :(

من با چند قالب دیگه هم تست کردم.واقعا نمیدونم چکار کنم الان چند خریدار واسه سایتم دارم و این مشکل براش پیش اومده

از دوستان کسی که میتونه مشکل منو حل کنه پیام بفرستید هزینه شم بگید ممنون

بازم ممنون از دوستانی که کمک میکنند

لینک به ارسال

با قالب دیگر هم مشکل پا برجاست ؟ اطلاعات برای من بفرستید تا بررسی کنم

لینک به ارسال

قربونت در درجه اول پلاگین ها را غیر فعال کن پوشته پلاگین تغییر نام بده

دوم اگه نشئ پوشته قالب تغییر نام بده

ووکامرس نصب کردی ؟

افزونه های جانبی ووکامرس پاک کن

ویرایش شده توسط mortezafox
لینک به ارسال

قربونت در درجه اول پلاگین ها را غیر فعال کن پوشته پلاگین تغییر نام بده

دوم اگه نشئ پوشته قالب تغییر نام بده

ووکامرس نصب کردی ؟

افزونه های جانبی ووکامرس پاک کن

پلایگین غیر فعال کردن، قالب عوض کردم، و همه چیزایی که تو پست اول گفتم.از وردپرس استفاده میکنم

لینک به ارسال

مشکل براتون برطرف کردم و میتوانید استفاده کنید

موفق باشید

لینک به ارسال

مشکل براتون برطرف کردم و میتوانید استفاده کنید

موفق باشید

ممنون از دوست خوبمون بایت رفع مشکل.سپاسگذارم

لینک به ارسال

مشکل براتون برطرف کردم و میتوانید استفاده کنید

موفق باشید

سلام. لطفاً بنویسید که چطور رفع کردید که دیگران هم استفاده کنند.

لینک به ارسال
  • 1 سال بعد...

سلام، بعد از بروررسانی وردپرس و برخی افزونه ها(همینطور ووکامرس) ،گاهی اوقات این صفحه سفید برام ظاهر میشه، دلیل اصلی مشکل دقیقا از کجاست؟ با فعال کردن حالت دیباگ هم خطایی نشون نمیده...

لینک به ارسال

سلام، بعد از بروررسانی وردپرس و برخی افزونه ها(همینطور ووکامرس) ،گاهی اوقات این صفحه سفید برام ظاهر میشه، دلیل اصلی مشکل دقیقا از کجاست؟ با فعال کردن حالت دیباگ هم خطایی نشون نمیده...

معمولا مشکل از تایم اوت سروره (اگر خطایی در دیباگ نمایش داده نشه) و به منابع سخت افزاری سایتتون مربوط می شه و باری که افزونه ها به سایت تحمیل می کنند همینطور می تونه از انکدینگ اشتباه فایلها و فارسی سازی مستقیم افزونه ها و قالب (بدون استفاده از فایل زبان) باشه + ده ها علت دیگه که به صورت عمومی نمی شه در مورد همشون حرف زد و باید به صورت موردی چک بشه

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...