رفتن به مطلب
caspianhero

درج تاریخ شمسی در قالب

پست های پیشنهاد شده

با سلام بر اساتید

میخواستم بدونم چطور می توانم تارخ شمسی در قالب درج کنم؟؟ به این سایت نگاه کنید!! دقیقا بالای صفحه اش هست!!

http://p30sazan.com

سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بستگی داره از چه افزونه ای برای پارسی سازی استفاده کنید

افزونه های جلالی و wp-persian کد


امروز <?php echo jdate('d F Y');?>

افزونه parsidate


امروز: <?php echo parsidate('d F Y',$datetime='now',$lang='per');?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با اجازه دوستان

کد مرتبط با افزونه ای که فعال دارید ( جلالی یا wp-persian ) رو در جایی که میخواید تاریخ نمایش داده بشه قرار بدید

اکثرا در header.php که در تمامی صفحات نمایش داده بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون دوست عزیز:من دارم از قالب صحیفه استفاده می کنم!! ایا می تونم داخل اش این کد را بنویسم؟؟ ایا چنین امکانی وجود داره؟؟

دوستان فایل هدر را قرار میدم یا بگید کدام قسمت کد را باید نوشت یا یک نفر زحمت اش را بکشه!!من دارم از افزونه جلالی استفاده می کنم!! همانیکه به صورت پسش فرض روی وردپرس نصب هست!!

dll.escomp.ir/doc/header.zip

سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بستگی داره از چه افزونه ای برای پارسی سازی استفاده کنید

افزونه های جلالی و wp-persian کد


امروز <?php echo jdate('d F Y');?>

افزونه parsidate


امروز: <?php echo parsidate('d F Y',$datetime='now',$lang='per');?>

استاد ببخشید من از پارسی دیت استفاده میکنم این کد رو قرار دادم حالا میخوام رنگ عبارت امروز 17 اردیبهشت عوض بشه میشه به این کد رنگ قرمز اضافه کنید و بدید؟

ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


<font color="red">امروز <?php echo jdate('d F Y');?></font>

قوانین را بخونید اسپم نفرستنید تغییر رنگ که فیلم آمو.زشی نمی خواد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوست عزیز:اشتباه گرفتی!!!! کی تغییر رنگ خواست!! :blink:

شما فایل header.php رو اینجا قرار بدین.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوست عزیز نکته:

1- اگه افزونه جلالی رو دارین غیر فعالش کنید.

2- افزونه wp-parsidate رو نصب کنید.

3- این کد ها رو جایگزین کد های header پوستتون کنید.


<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?> prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php wp_head(); ?>
</head>
<?php global $is_IE ?>
<body id="top" <?php body_class(); ?>>
<?php if( tie_get_option('banner_bg_url') && tie_get_option('banner_bg') ): ?>
<a href="<?php echo tie_get_option('banner_bg_url') ?>" target="_blank" class="background-cover"></a>
<?php else: ?>
<div class="background-cover"></div>
<?php endif; ?>
<?php $full_width =''; if( tie_get_option( 'full_logo' )) $full_width = ' full-logo';
$center_logo =''; if( tie_get_option( 'center_logo' )) $center_logo = ' center-logo';
?>
<header id="theme-header" class="theme-header<?php echo $full_width.$center_logo ?>">
<?php if(!tie_get_option( 'top_menu' )): ?>
<div class="top-nav">
<?php if(tie_get_option( 'top_date' )):
if( tie_get_option('todaydate_format') ) $date_format = tie_get_option('todaydate_format');
else $date_format = 'l , j F Y';
?>
<span class="today-date">امروز: <?php echo parsidate('d F Y',$datetime='now',$lang='per');?></span><?php endif; ?>

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'top-menu', 'theme_location' => 'top-menu', 'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback' ) ); ?>
<?php if(tie_get_option( 'top_right' ) == 'search'): ?>
<div class="search-block">
<form method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url(); ?>/">
<button class="search-button" type="submit" value="<?php if( !$is_IE ) _e( 'Search' , 'tie' ) ?>"></button>
<input type="text" id="s" name="s" value="<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>" onfocus="if (this.value == '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>';}" />
</form>
</div><!-- .search-block /-->
<?php elseif( tie_get_option('top_right') == 'social' ):
tie_get_social( 'yes' , 16 , 'tooldown' ); ?>
<?php endif; ?>

<?php tie_language_selector_flags(); ?>
</div><!-- .top-menu /-->
<?php endif; ?>
<div class="header-content">
<?php if( is_category() || is_single() ){
if( is_category() ) $category_id = get_query_var('cat') ;
if( is_single() ){
$categories = get_the_category( $post->ID );
$category_id = $categories[0]->term_id ;
}
$cat_options = get_option( "tie_cat_$category_id");
}
if( !empty($cat_options['cat_custom_logo']) ){
$logo_margin =''; if( $cat_options['logo_margin'] ) $logo_margin = ' style="margin-top:'.$cat_options['logo_margin'].'px"'; ?>
<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>
<h2>
<?php if( $cat_options['logo_setting'] == 'title' ): ?>
<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></a>
<?php else : ?>
<?php if( !empty($cat_options['logo']) ) $logo = $cat_options['logo'];
elseif( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );
else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';
?>
<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">
<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php echo single_cat_title( '', false ) ?>" /><strong><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></strong>
</a>
<?php endif; ?>
</h2>
</div><!-- .logo /-->
<?php if( $cat_options['logo_retina'] && $cat_options['logo_retina_width'] && $cat_options['logo_retina_height']): ?>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;
if(retina) {
jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo $cat_options['logo_retina']; ?>');
jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo $cat_options['logo_retina_width']; ?>');
jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo $cat_options['logo_retina_height']; ?>');
}
});
</script>
<?php endif; ?>
<?php
}else{
$logo_margin =''; if( tie_get_option( 'logo_margin' )) $logo_margin = ' style="margin-top:'.tie_get_option( 'logo_margin' ).'px"'; ?>
<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>
<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '<h1>'; else echo '<h2>'; ?>
<?php if( tie_get_option('logo_setting') == 'title' ): ?>
<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a>
<span><?php bloginfo( 'description' ); ?></span>
<?php else : ?>
<?php if( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );
else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';
?>
<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">
<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><strong><?php bloginfo('name'); ?> <?php bloginfo( 'description' ); ?></strong>
</a>
<?php endif; ?>
<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '</h1>'; else echo '</h2>'; ?>
</div><!-- .logo /-->
<?php if( tie_get_option( 'logo_retina' ) && tie_get_option( 'logo_retina_width' ) && tie_get_option( 'logo_retina_height' )): ?>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;
if(retina) {
jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina' ); ?>');
jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_width' ); ?>');
jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_height' ); ?>');
}
});
</script>
<?php endif; ?>
<?php } ?>
<?php tie_banner('banner_top' , '<div class="ads-top">' , '</div>' ); ?>
<div class="clear"></div>
</div>
<?php $stick = ''; ?>
<?php if( tie_get_option( 'stick_nav' ) ) $stick = ' class="fixed-enabled"' ?>
<?php if(!tie_get_option( 'main_nav' )): ?>
<?php
//UberMenu Support
$navID = 'main-nav';
if ( class_exists( 'UberMenu' ) ){
$uberMenus = get_option( 'wp-mega-menu-nav-locations' );
if( !empty($uberMenus) && is_array($uberMenus) && in_array("primary", $uberMenus)) $navID = 'main-nav-uber';
}?>
<nav id="<?php echo $navID; ?>"<?php echo $stick; ?>>
<div class="container">
<?php $orig_post = $post; wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'main-menu', 'theme_location' => 'primary' ,'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback', 'walker' => new tie_mega_menu_walker() ) ); $post = $orig_post; ?>
<?php if(tie_get_option( 'random_article' )): ?>
<a href="<?php echo home_url(); ?>/?tierand=1" class="random-article tieicon-shuffle ttip" title="<?php _e( 'Random Article' , 'tie' ) ?>"></a>
<?php endif ?>
</div>
</nav><!-- .main-nav /-->
<?php endif; ?>
</header><!-- #header /-->

<?php get_template_part( 'includes/breaking-news' ); // Get Breaking News template ?>
<?php
$sidebar = '';
if( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';
if( is_singular() || ( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) ){
$current_ID = $post->ID;
if( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) $current_ID = woocommerce_get_page_id('shop');
$get_meta = get_post_custom( $current_ID );
if( !empty($get_meta["tie_sidebar_pos"][0]) ){
$sidebar_pos = $get_meta["tie_sidebar_pos"][0];
if( $sidebar_pos == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';
elseif( $sidebar_pos == 'full' ) $sidebar = ' full-width';
elseif( $sidebar_pos == 'right' ) $sidebar = ' sidebar-right';
}
}
if( function_exists('is_bbpress') && is_bbpress() && tie_get_option( 'bbpress_full' )) $sidebar = ' full-width';
?>
<div id="main-content" class="container<?php echo $sidebar ; ?>">

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...