رفتن به مطلب
arshialove

مشكل در عنوان سايت

پست های پیشنهاد شده

باسلام!

دوستان عزيز سه چهار روزه عنوان سايتم به آدرس تغيير كرده!

از قسمت تنظيمات رفتم ديدم عنوانش سايتم هست ولي آدرس رو فقط نشون ميده!مشكل از چيه دوستان؟؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

سید جان متوجه نشدم.آدرس بگو کجارو بهت بگم؟؟

من مبتدی ام و دست تنها...

تگ تایتل کجاست؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینا کدای بعد تگ head :

?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />

<link href='http://fonts.googlea...ns:regular,bold' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<?php wp_head(); ?></head>

<?php global $is_IE ?>

<body id="top" <?php body_class(); ?>>

<?php if( tie_get_option('banner_bg_url') && tie_get_option('banner_bg') ): ?>

<a href="<?php echo tie_get_option('banner_bg_url') ?>" target="_blank" class="background-cover"></a>

<?php else: ?>

<div class="background-cover"></div>

<?php endif; ?>

<?php $full_width =''; if( tie_get_option( 'full_logo' )) $full_width = ' full-logo';

$center_logo =''; if( tie_get_option( 'center_logo' )) $center_logo = ' center-logo';

?>

<header id="theme-header" class="theme-header<?php echo $full_width.$center_logo ?>">

<?php if(!tie_get_option( 'top_menu' )): ?>

<div class="top-nav">

<?php if(tie_get_option( 'top_date' )):

if( tie_get_option('todaydate_format') ) $date_format = tie_get_option('todaydate_format');

else $date_format = 'l , j F Y';

?>

<span class="today-date"><?php if(function_exists('jdate')) echo jdate ($date_format) ;else echo date_i18n( $date_format , current_time( 'timestamp' ) ); ?></span><?php endif; ?>

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'top-menu', 'theme_location' => 'top-menu', 'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback' ) ); ?>

<?php if(tie_get_option( 'top_right' ) == 'search'): ?>

<div class="search-block">

<form method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url(); ?>/">

<button class="search-button" type="submit" value="<?php if( !$is_IE ) _e( 'Search' , 'tie' ) ?>"></button>

<input type="text" id="s" name="s" value="<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>" onfocus="if (this.value == '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>';}" />

</form>

</div><!-- .search-block /-->

<?php elseif( tie_get_option('top_right') == 'social' ):

tie_get_social( 'yes' , 16 , 'tooldown' ); ?>

<?php endif; ?>

<?php tie_language_selector_flags(); ?>

</div><!-- .top-menu /-->

<?php endif; ?>

<div class="header-content">

<?php if( is_category() || is_single() ){

if( is_category() ) $category_id = get_query_var('cat') ;

if( is_single() ){

$categories = get_the_category( $post->ID );

$category_id = $categories[0]->term_id ;

}

$cat_options = get_option( "tie_cat_$category_id");

}

if( !empty($cat_options['cat_custom_logo']) ){

$logo_margin =''; if( $cat_options['logo_margin'] ) $logo_margin = ' style="margin-top:'.$cat_options['logo_margin'].'px"'; ?>

<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>

<h2>

<?php if( $cat_options['logo_setting'] == 'title' ): ?>

<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></a>

<?php else : ?>

<?php if( !empty($cat_options['logo']) ) $logo = $cat_options['logo'];

elseif( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );

else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';

?>

<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">

<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php echo single_cat_title( '', false ) ?>" /><strong><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></strong>

</a>

<?php endif; ?>

</h2>

</div><!-- .logo /-->

<?php if( $cat_options['logo_retina'] && $cat_options['logo_retina_width'] && $cat_options['logo_retina_height']): ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($) {

var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;

if(retina) {

jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo $cat_options['logo_retina']; ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo $cat_options['logo_retina_width']; ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo $cat_options['logo_retina_height']; ?>');

}

});

</script>

<?php endif; ?>

<?php

}else{

$logo_margin =''; if( tie_get_option( 'logo_margin' )) $logo_margin = ' style="margin-top:'.tie_get_option( 'logo_margin' ).'px"'; ?>

<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>

<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '<h1>'; else echo '<h2>'; ?>

<?php if( tie_get_option('logo_setting') == 'title' ): ?>

<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a>

<span><?php bloginfo( 'description' ); ?></span>

<?php else : ?>

<?php if( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );

else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';

?>

<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">

<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><strong><?php bloginfo('name'); ?> <?php bloginfo( 'description' ); ?></strong>

</a>

<?php endif; ?>

<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '</h1>'; else echo '</h2>'; ?>

</div><!-- .logo /-->

<?php if( tie_get_option( 'logo_retina' ) && tie_get_option( 'logo_retina_width' ) && tie_get_option( 'logo_retina_height' )): ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($) {

var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;

if(retina) {

jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina' ); ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_width' ); ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_height' ); ?>');

}

});

</script>

<?php endif; ?>

<?php } ?>

<?php tie_banner('banner_top' , '<div class="ads-top">' , '</div>' ); ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php $stick = ''; ?>

<?php if( tie_get_option( 'stick_nav' ) ) $stick = ' class="fixed-enabled"' ?>

<?php if(!tie_get_option( 'main_nav' )): ?>

<nav id="main-nav"<?php echo $stick; ?>>

<?php $orig_post = $post; wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'main-menu', 'theme_location' => 'primary' ,'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback', 'walker' => new tie_mega_menu_walker() ) ); $post = $orig_post; ?>

<?php if(tie_get_option( 'random_article' )): ?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>/?tierand" class="random-article tieicon-shuffle ttip" title="<?php _e( 'Random Article' , 'tie' ) ?>"></a>

<?php endif ?>

</nav><!-- .main-nav /-->

<?php endif; ?>

</header><!-- #header /-->

<?php get_template_part( 'includes/breaking-news' ); // Get Breaking News template ?>

<?php

$sidebar = '';

if( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

if( is_singular() || ( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) ){

$current_ID = $post->ID;

if( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) $current_ID = woocommerce_get_page_id('shop');

$get_meta = get_post_custom( $current_ID );

if( !empty($get_meta["tie_sidebar_pos"][0]) ){

$sidebar_pos = $get_meta["tie_sidebar_pos"][0];

if( $sidebar_pos == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

elseif( $sidebar_pos == 'full' ) $sidebar = ' full-width';

elseif( $sidebar_pos == 'right' ) $sidebar = ' sidebar-right';

}

}

if( function_exists('is_bbpress') && is_bbpress() && tie_get_option( 'bbpress_full' )) $sidebar = ' full-width';

?>

<div id="main-content" class="container<?php echo $sidebar ; ?>">

ویرایش شده توسط Black_sky
برای نمایش از code استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

همون تیکه که من می خواستم رو نزاشتی :دی

تگ


<title>xxx</title>

رو بزارید

در ضمن برای گذاشتن کد از <> در نوار ابزار استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون

این همه کدهای سربرگ خدمت شما

:

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?> prefix="og: http://ogp.me/ns#">

<head>

<script type="text/javascript">var mihanwebads_user_id = 1563;</script>

<script type="text/javascript" src="http://hi.storycity....bads"></script>

<script type="text/javascript">var v2_p2up_user_id = 1332;</script>

<script type="text/javascript" src="http://v2.p2up.ir/we...e/js"></script>

?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />

<link href='http://fonts.googlea...ns:regular,bold' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<?php wp_head(); ?></head>

<?php global $is_IE ?>

<body id="top" <?php body_class(); ?>>

<?php if( tie_get_option('banner_bg_url') && tie_get_option('banner_bg') ): ?>

<a href="<?php echo tie_get_option('banner_bg_url') ?>" target="_blank" class="background-cover"></a>

<?php else: ?>

<div class="background-cover"></div>

<?php endif; ?>

<?php $full_width =''; if( tie_get_option( 'full_logo' )) $full_width = ' full-logo';

$center_logo =''; if( tie_get_option( 'center_logo' )) $center_logo = ' center-logo';

?>

<header id="theme-header" class="theme-header<?php echo $full_width.$center_logo ?>">

<?php if(!tie_get_option( 'top_menu' )): ?>

<div class="top-nav">

<?php if(tie_get_option( 'top_date' )):

if( tie_get_option('todaydate_format') ) $date_format = tie_get_option('todaydate_format');

else $date_format = 'l , j F Y';

?>

<span class="today-date"><?php if(function_exists('jdate')) echo jdate ($date_format) ;else echo date_i18n( $date_format , current_time( 'timestamp' ) ); ?></span><?php endif; ?>

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'top-menu', 'theme_location' => 'top-menu', 'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback' ) ); ?>

<?php if(tie_get_option( 'top_right' ) == 'search'): ?>

<div class="search-block">

<form method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url(); ?>/">

<button class="search-button" type="submit" value="<?php if( !$is_IE ) _e( 'Search' , 'tie' ) ?>"></button>

<input type="text" id="s" name="s" value="<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>" onfocus="if (this.value == '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>';}" />

</form>

</div><!-- .search-block /-->

<?php elseif( tie_get_option('top_right') == 'social' ):

tie_get_social( 'yes' , 16 , 'tooldown' ); ?>

<?php endif; ?>

<?php tie_language_selector_flags(); ?>

</div><!-- .top-menu /-->

<?php endif; ?>

<div class="header-content">

<?php if( is_category() || is_single() ){

if( is_category() ) $category_id = get_query_var('cat') ;

if( is_single() ){

$categories = get_the_category( $post->ID );

$category_id = $categories[0]->term_id ;

}

$cat_options = get_option( "tie_cat_$category_id");

}

if( !empty($cat_options['cat_custom_logo']) ){

$logo_margin =''; if( $cat_options['logo_margin'] ) $logo_margin = ' style="margin-top:'.$cat_options['logo_margin'].'px"'; ?>

<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>

<h2>

<?php if( $cat_options['logo_setting'] == 'title' ): ?>

<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></a>

<?php else : ?>

<?php if( !empty($cat_options['logo']) ) $logo = $cat_options['logo'];

elseif( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );

else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';

?>

<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">

<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php echo single_cat_title( '', false ) ?>" /><strong><?php echo single_cat_title( '', false ) ?></strong>

</a>

<?php endif; ?>

</h2>

</div><!-- .logo /-->

<?php if( $cat_options['logo_retina'] && $cat_options['logo_retina_width'] && $cat_options['logo_retina_height']): ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($) {

var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;

if(retina) {

jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo $cat_options['logo_retina']; ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo $cat_options['logo_retina_width']; ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo $cat_options['logo_retina_height']; ?>');

}

});

</script>

<?php endif; ?>

<?php

}else{

$logo_margin =''; if( tie_get_option( 'logo_margin' )) $logo_margin = ' style="margin-top:'.tie_get_option( 'logo_margin' ).'px"'; ?>

<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>

<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '<h1>'; else echo '<h2>'; ?>

<?php if( tie_get_option('logo_setting') == 'title' ): ?>

<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a>

<span><?php bloginfo( 'description' ); ?></span>

<?php else : ?>

<?php if( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );

else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';

?>

<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">

<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><strong><?php bloginfo('name'); ?> <?php bloginfo( 'description' ); ?></strong>

</a>

<?php endif; ?>

<?php if( !is_singular() && !is_category() && !is_tag() ) echo '</h1>'; else echo '</h2>'; ?>

</div><!-- .logo /-->

<?php if( tie_get_option( 'logo_retina' ) && tie_get_option( 'logo_retina_width' ) && tie_get_option( 'logo_retina_height' )): ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($) {

var retina = window.devicePixelRatio > 1 ? true : false;

if(retina) {

jQuery('#theme-header .logo img').attr('src', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina' ); ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('width', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_width' ); ?>');

jQuery('#theme-header .logo img').attr('height', '<?php echo tie_get_option( 'logo_retina_height' ); ?>');

}

});

</script>

<?php endif; ?>

<?php } ?>

<?php tie_banner('banner_top' , '<div class="ads-top">' , '</div>' ); ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php $stick = ''; ?>

<?php if( tie_get_option( 'stick_nav' ) ) $stick = ' class="fixed-enabled"' ?>

<?php if(!tie_get_option( 'main_nav' )): ?>

<nav id="main-nav"<?php echo $stick; ?>>

<?php $orig_post = $post; wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'main-menu', 'theme_location' => 'primary' ,'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback', 'walker' => new tie_mega_menu_walker() ) ); $post = $orig_post; ?>

<?php if(tie_get_option( 'random_article' )): ?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>/?tierand" class="random-article tieicon-shuffle ttip" title="<?php _e( 'Random Article' , 'tie' ) ?>"></a>

<?php endif ?>

</nav><!-- .main-nav /-->

<?php endif; ?>

</header><!-- #header /-->

<?php get_template_part( 'includes/breaking-news' ); // Get Breaking News template ?>

<?php

$sidebar = '';

if( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

if( is_singular() || ( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) ){

$current_ID = $post->ID;

if( function_exists( 'is_woocommerce' ) && is_woocommerce() ) $current_ID = woocommerce_get_page_id('shop');

$get_meta = get_post_custom( $current_ID );

if( !empty($get_meta["tie_sidebar_pos"][0]) ){

$sidebar_pos = $get_meta["tie_sidebar_pos"][0];

if( $sidebar_pos == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

elseif( $sidebar_pos == 'full' ) $sidebar = ' full-width';

elseif( $sidebar_pos == 'right' ) $sidebar = ' sidebar-right';

}

}

if( function_exists('is_bbpress') && is_bbpress() && tie_get_option( 'bbpress_full' )) $sidebar = ' full-width';

?>

<div id="main-content" class="container<?php echo $sidebar ; ?>">

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تگ title پاک شده دیگه.

این تیکه رو پاک کنید:

?></title>

و تگ زیر رو به جاش بزارید:


<title><?php bloginfo('name'); ?></title>

کدهاتون رو هم از این به بعد مثل من با استفاده از <> در نوار ابزار ادیتور بزارید تا راحت بشه خوند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون این یکی برطرف شد.

زحمت بکش اون مشکل دیگم که مطرح کردم واسه دیرباز شدن سایت ببین چشه؟؟؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام ، با هاست صحبت کن ببین اشکال از اونا نباشه

از این آدرس v2.p2up.ir و up.pnu.club.com چی میگیری ؟ عکس آپ کردی ؟ اینها سرعت رو میگیرن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام ، با هاست صحبت کن ببین اشکال از اونا نباشه

از این آدرس v2.p2up.ir و up.pnu.club.com چی میگیری ؟ عکس آپ کردی ؟ اینها سرعت رو میگیرن

ببخشید جواب اون سوالتو اینجا دادم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...