رفتن به مطلب
m.Mosibat

یک تغییر در تابع Breadcrumb

پست های پیشنهاد شده

با سلام

دوستان عزیز ممنون میشم کسی که میتونه یه تغییر کوچیک تویه تابع زیر برام بده :

تابع مربوط به نمایش breadcrumb هستش و من میخوام یک تغییر در قسمت برچسب ها داشته باشم

در حال حاضر برای برچسب ها به این صورت عمل میکنه : خانه » برچسب ها "تست"

من میخوام به این صورت بشه : خانه » برچسب ها » تست

یعنی کلمه برچسب ها به صورت مجزا برای تمام تگ ها لینک دار بشه و لینکشم بشه site.com/tag

function the_breadcrumb() {

if(of_get_option('breadcrumb')) {

$delimiter = "<span class='delimiter'>»</span>";

$home = __('Home', 'theme'); // text for the 'Home' link

$before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb

$after = '</span>'; // tag after the current crumb

if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

echo '<div id="crumbs">';

global $post;

$homeLink = home_url();

echo __('You Are Here: ', 'theme') . ' <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

if ( is_category() ) {

global $wp_query;

$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();

$thisCat = $cat_obj->term_id;

$thisCat = get_category($thisCat);

$parentCat = get_category($thisCat->parent);

if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));

echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_day() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {

echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {

if ( get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

$slug = $post_type->rewrite;

echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} else {

$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo $before . get_the_title() . $after;

}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {

$parent = get_post($post->post_parent);

$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {

$parent_id = $post->post_parent;

$breadcrumbs = array();

while ($parent_id) {

$page = get_page($parent_id);

$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';

$parent_id = $page->post_parent;

}

$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);

foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_search() ) {

echo $before . __('Search results for ', 'theme') . '"' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_tag() ) {

echo $before . __('Posts tagged ', 'theme') . '"' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_author() ) {

global $author;

$userdata = get_userdata($author);

echo $before . __('Articles posted by ', 'theme') . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {

echo $before . __('Error 404 ', 'theme') . $after;

}

if ( get_query_var('paged') ) {

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';

echo __('Page', 'theme') . ' ' . get_query_var('paged');

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';

}

echo '</div>';

}

}

} // end breadcrumbs

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

تست کنید

// Breadcrumbs

function the_breadcrumb() {

if(of_get_option('breadcrumb')) {

$delimiter = "<span class='delimiter'>»</span>";

$home = __('Home', 'theme'); // text for the 'Home' link

$before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb

$after = '</span>'; // tag after the current crumb

$taglink = $homeLink .'/tag';

if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

echo '<div id="crumbs">';

global $post;

$homeLink = home_url();

echo __('You Are Here: ', 'theme') . ' <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

if ( is_category() ) {

global $wp_query;

$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();

$thisCat = $cat_obj->term_id;

$thisCat = get_category($thisCat);

$parentCat = get_category($thisCat->parent);

if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));

echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_day() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {

echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {

if ( get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

$slug = $post_type->rewrite;

echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} else {

$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo $before . get_the_title() . $after;

}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {

$parent = get_post($post->post_parent);

$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {

$parent_id = $post->post_parent;

$breadcrumbs = array();

while ($parent_id) {

$page = get_page($parent_id);

$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';

$parent_id = $page->post_parent;

}

$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);

foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_search() ) {

echo $before . __('Search results for ', 'theme') . '"' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_tag() ) {

echo $before . '<a href="' . $taglink . '">' . __('Posts tagged ', 'theme') . '</a>' .'"' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_author() ) {

global $author;

$userdata = get_userdata($author);

echo $before . __('Articles posted by ', 'theme') . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {

echo $before . __('Error 404 ', 'theme') . $after;

}

if ( get_query_var('paged') ) {

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';

echo __('Page', 'theme') . ' ' . get_query_var('paged');

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';

}

echo '</div>';

}

}

}

ویرایش شده توسط Black_sky
:برای کدهای بلند از longbox استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

راستی کد خوبی هست می‌تونید برای استفاده دوستان در بخش آموزش اضافه کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام

دوستان عزیز ممنون میشم کسی که میتونه یه تغییر کوچیک تویه تابع زیر برام بده :

تابع مربوط به نمایش breadcrumb هستش و من میخوام یک تغییر در قسمت برچسب ها داشته باشم

در حال حاضر برای برچسب ها به این صورت عمل میکنه : خانه » برچسب ها "تست"

من میخوام به این صورت بشه : خانه » برچسب ها » تست

یعنی کلمه برچسب ها به صورت مجزا برای تمام تگ ها لینک دار بشه و لینکشم بشه site.com/tag

function the_breadcrumb() {

if(of_get_option('breadcrumb')) {

$delimiter = "<span class='delimiter'>»</span>";

$home = __('Home', 'theme'); // text for the 'Home' link

$before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb

$after = '</span>'; // tag after the current crumb

if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

echo '<div id="crumbs">';

global $post;

$homeLink = home_url();

echo __('You Are Here: ', 'theme') . ' <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

if ( is_category() ) {

global $wp_query;

$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();

$thisCat = $cat_obj->term_id;

$thisCat = get_category($thisCat);

$parentCat = get_category($thisCat->parent);

if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));

echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_day() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {

echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {

if ( get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

$slug = $post_type->rewrite;

echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} else {

$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo $before . get_the_title() . $after;

}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {

$parent = get_post($post->post_parent);

$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {

$parent_id = $post->post_parent;

$breadcrumbs = array();

while ($parent_id) {

$page = get_page($parent_id);

$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';

$parent_id = $page->post_parent;

}

$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);

foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_search() ) {

echo $before . __('Search results for ', 'theme') . '"' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_tag() ) {

echo $before . __('Posts tagged ', 'theme') . '"' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_author() ) {

global $author;

$userdata = get_userdata($author);

echo $before . __('Articles posted by ', 'theme') . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {

echo $before . __('Error 404 ', 'theme') . $after;

}

if ( get_query_var('paged') ) {

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';

echo __('Page', 'theme') . ' ' . get_query_var('paged');

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';

}

echo '</div>';

}

}

} // end breadcrumbs

عزیز هیچ تغییری ایجاد نشد!

مطمئنید منظورم رو درست متوجه شدین ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام

تست بفرمائید :

function the_breadcrumb() {

if(of_get_option('breadcrumb')) {

$delimiter = "<span class='delimiter'>»</span>";

$home = __('Home', 'theme'); // text for the 'Home' link

$before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb

$after = '</span>'; // tag after the current crumb

if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

echo '<div id="crumbs">';

global $post;

$homeLink = home_url();

echo __('You Are Here: ', 'theme') . ' <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

if ( is_category() ) {

global $wp_query;

$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();

$thisCat = $cat_obj->term_id;

$thisCat = get_category($thisCat);

$parentCat = get_category($thisCat->parent);

if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));

echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_day() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {

echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {

echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {

if ( get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

$slug = $post_type->rewrite;

echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} else {

$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo $before . get_the_title() . $after;

}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {

$post_type = get_post_type_object(get_post_type());

echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {

$parent = get_post($post->post_parent);

$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];

echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {

$parent_id = $post->post_parent;

$breadcrumbs = array();

while ($parent_id) {

$page = get_page($parent_id);

$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';

$parent_id = $page->post_parent;

}

$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);

foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';

echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_search() ) {

echo $before . __('Search results for ', 'theme') . '"' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_tag() ) {

echo $before . __('Posts tagged ', 'theme') . ' ' . $delimiter . ' ' . single_tag_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_author() ) {

global $author;

$userdata = get_userdata($author);

echo $before . __('Articles posted by ', 'theme') . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {

echo $before . __('Error 404 ', 'theme') . $after;

}

if ( get_query_var('paged') ) {

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';

echo __('Page', 'theme') . ' ' . get_query_var('paged');

if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';

}

echo '</div>';

}

}

} // end breadcrumbs

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آقا نمایشش درست شد اما میخوام کلمه "برچسب‌ها" لینک داشته باشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عزیز هیچ تغییری ایجاد نشد!

مطمئنید منظورم رو درست متوجه شدین ؟

شما می‌خواستید قسمت برچسب‌ها لینک دار بشه دیگه٬ غیر از این هست؟

من چنتا کد اضافه کردم:

آدرس مورد نظر


$taglink = $homeLink .'/tag';

لینک دار کردن عنوان تگ‌ها


elseif ( is_tag() ) {
echo $before . '<a href="' . $taglink . '">' . __('Posts tagged ', 'theme') . '</a>' .'"' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

خودم هم تست کردم البته

فکر کنم کد خودتون رو دوباره کپی کردید ...

ویرایش شده توسط مهدی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شما می‌خواستید قسمت برچسب‌ها لینک دار بشه دیگه٬ غیر از این هست؟

من چنتا کد اضافه کردم:

آدرس مورد نظر


$taglink = $homeLink .'/tag';

لینک دار کردن عنوان تگ‌ها


elseif ( is_tag() ) {
echo $before . '<a href="' . $taglink . '">' . __('Posts tagged ', 'theme') . '</a>' .'"' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

خودم هم تست کردم البته

فکر کنم کد خودتون رو دوباره کپی کردید ...

ظاهرا من اشتباه کردم ممنون عزیز.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...