رفتن به مطلب
Mohammad Javad

سوال در مورد ایجاد پنل تنظیمات در مدیریت

پست های پیشنهاد شده

سلام

من با استفاده از این اموزش یک پنل تنظیمات درست کردم

درست هم کار میکنم ولی

وقتی تنظیمات رو انجام میدهم و ذخیره میکنم

اطلاعات در پنل تنظیمات نمیمانند ولی داخل سایت تغییر ایجاد میشود

مشکل چیست؟

از Parsa هم که این افزونه رو درست کردند تشکر میکنم

wpp-options.php

ویرایش شده توسط mohammad2016

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کد پیشفرض که باید درست باشه

با get_option مقدار رو به متغییر بدید

و به خصوصیت value فیلد نسب

<input type="text" name="wpp_email" value="<?php echo $wpp_email ?>" />

طبق نمونه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کد پیشفرض که باید درست باشه

با get_option مقدار رو به متغییر بدید

و به خصوصیت value فیلد نسب

<input type="text" name="wpp_email" value="<?php echo $wpp_email ?>" />

طبق نمونه

من دقیقا مثل تمونه عمل کردم کد ها رو ببینین


<?php
/*
Plugin Name: wpp options
Plugin URI: http://forum.wp-parsi.com
Description: simple options
Author: Parsa
Version: 1.0
Author URI: http://forum.wp-parsi.com
*/
add_action('admin_menu', 'wpp_custom_menu_page');
function wpp_custom_menu_page() {
add_menu_page('تنظیمات', 'تنظیمات', '8', 'wpp_set', 'wpp_settings');
}
function wpp_settings(){

if(isset($_POST['wpp_submit'])){
update_option( "wpp_p1", $_POST['wpp_p1'] );
update_option( "wpp_p1d", $_POST['wpp_p1d'] );
update_option( "wpp_p2", $_POST['wpp_p2'] );
update_option( "wpp_p2d", $_POST['wpp_p2d'] );
update_option( "wpp_p3", $_POST['wpp_p3'] );
update_option( "wpp_p3d", $_POST['wpp_p3d'] );

}

$wpp_p1 = get_option( "wpp_p1" );
$wpp_p1d = get_option( "wpp_p1d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p2" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p2d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p3" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p3d" );


?>
<div class="wrap">
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1" value="<?php echo $wpp_p1 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1d" value="<?php echo $wpp_p1d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2" value="<?php echo $wpp_p2 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2d" value="<?php echo $wpp_p2d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3" value="<?php echo $wpp_p3 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3d" value="<?php echo $wpp_p3d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<td><input type="submit" name="wpp_submit" value="ذخیره" class="button" /></td>

</tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}
?>

چند بار چک کردم ولی متوجه نشدم چه اشتباهی کردم

____________________________________________________________

اپدیت

یک جا اشتباه کرده بودم اونو درست کردم الان فقط قسمت پروژه 3 مشکل داره

____________________________________________________________

اپدیت

مشکلم حل شد

ممنون

یک سوال دیگه

ایا این کار در سرعت سایت تاثیری داره؟

ویرایش شده توسط mohammad2016

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدتون دو تا مشکل داره

این رو تست کنید


<?php
/*
Plugin Name: wpp options
Plugin URI: http://forum.wp-parsi.com
Description: simple options
Author: Parsa
Version: 1.0
Author URI: http://forum.wp-parsi.com
*/
add_action('admin_menu', 'wpp_custom_menu_page');
function wpp_custom_menu_page() {
add_menu_page('تنظیمات', 'تنظیمات', '8', 'wpp_set', 'wpp_settings');
}
function wpp_settings(){
if(isset($_POST['wpp_submit'])){
update_option( "wpp_p1", $_POST['wpp_p1'] );
update_option( "wpp_p1d", $_POST['wpp_p1d'] );
update_option( "wpp_p2", $_POST['wpp_p2'] );
update_option( "wpp_p2d", $_POST['wpp_p2d'] );
update_option( "wpp_p3", $_POST['wpp_p3'] );
update_option( "wpp_p3d", $_POST['wpp_p3d'] );
}
$wpp_p1 = get_option( "wpp_p1" );
$wpp_p1d = get_option( "wpp_p1d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p2" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p2d" );
$wpp_p3 = get_option( "wpp_p3" );
$wpp_p3d = get_option( "wpp_p3d" );

?>
<div class="wrap">
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p1'])) { echo $_POST['wpp_p1']; } else { echo $wpp_p1; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p1d'])) { echo $_POST['wpp_p1d']; } else { echo $wpp_p1d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p2'])) { echo $_POST['wpp_p2']; } else { echo $wpp_p2; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p2d'])) { echo $_POST['wpp_p2d']; } else { echo $wpp_p2d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p3'])) { echo $_POST['wpp_p3']; } else { echo $wpp_p3; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p3d'])) { echo $_POST['wpp_p3d']; } else { echo $wpp_p3d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<td><input type="submit" name="wpp_submit" value="ذخیره" class="button" ></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}
?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدتون دو تا مشکل داره

این رو تست کنید


<?php
/*
Plugin Name: wpp options
Plugin URI: http://forum.wp-parsi.com
Description: simple options
Author: Parsa
Version: 1.0
Author URI: http://forum.wp-parsi.com
*/
add_action('admin_menu', 'wpp_custom_menu_page');
function wpp_custom_menu_page() {
add_menu_page('تنظیمات', 'تنظیمات', '8', 'wpp_set', 'wpp_settings');
}
function wpp_settings(){
if(isset($_POST['wpp_submit'])){
update_option( "wpp_p1", $_POST['wpp_p1'] );
update_option( "wpp_p1d", $_POST['wpp_p1d'] );
update_option( "wpp_p2", $_POST['wpp_p2'] );
update_option( "wpp_p2d", $_POST['wpp_p2d'] );
update_option( "wpp_p3", $_POST['wpp_p3'] );
update_option( "wpp_p3d", $_POST['wpp_p3d'] );
}
$wpp_p1 = get_option( "wpp_p1" );
$wpp_p1d = get_option( "wpp_p1d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p2" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p2d" );
$wpp_p3 = get_option( "wpp_p3" );
$wpp_p3d = get_option( "wpp_p3d" );

?>
<div class="wrap">
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p1'])) { echo $_POST['wpp_p1']; } else { echo $wpp_p1; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p1d'])) { echo $_POST['wpp_p1d']; } else { echo $wpp_p1d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p2'])) { echo $_POST['wpp_p2']; } else { echo $wpp_p2; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p2d'])) { echo $_POST['wpp_p2d']; } else { echo $wpp_p2d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p3'])) { echo $_POST['wpp_p3']; } else { echo $wpp_p3; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3d" value="<?php if(isset($_POST['wpp_p3d'])) { echo $_POST['wpp_p3d']; } else { echo $wpp_p3d; } ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<td><input type="submit" name="wpp_submit" value="ذخیره" class="button" ></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}
?>

تشکر

مشکلم حل شد

ایا این کار در سرعت سایت تاثیری داره؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نه در حدی که قابل مشاهده باشه البته اگر تعداد متغیرها رو زیاد کنید تاثیر می گذاره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من افزونه رو نصب کنردم این ارور رو میده

افزونه هنگام فعال شدن٬ 3 نویسه از یک خروجی غیرمنتظره تولید کرد. اگر با پیغام خطای “headers already sent”٬ مشکلات مربوط به خوراک و یا مسائل دیگر مواجه شدید سعی کنید افزونه را غیرفعال یا حذف کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای اینکه این ارور را نگیرید باید فضاهای خالی خارج php از فایلتون حذف بشه یعنی سندتون رو کلا با php بنویسید بدون فاصله و اینتر خارج از php

البته این یک هشدار عادیه و مشکلی برای سایت ایجاد نمی کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

چجوری میشه روی این افزونه رمز گذاشت؟

یعنی اگر بخواهم تغییری بدهم باید رمز رو هم وارد کنم تا تغییر ذخیره شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این رو می شه به کد اضافه کرد


<input id="password" type="text" onblur="passwordCheck()" required>
<script type="text/javascript">
<!--
function passwordCheck() {
var p1 = document.getElementById("password").value;
if(p1!="demoi")
{
document.getElementById("password").value = '';
alert("لطفا رمز صحیح را وارد نمایید");
}
}
//-->
</script>

اما ایمن نیست چون جاوا اسکریپت به هر حال قابل خوندنه

ولی می تونید با php صفحه را رمز دار کنید تا قبل از ورود به صفحه مجبور به زدن رمز باشنمد

چه نیازی به رمز وروده مگه کاربری ها در اختیارتون نیست ؟ صفحه را برای یک کاربری خاص باز بگذارید

حتی می شود برای یک یا چند کاربر خاص باز گذاشت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این رو می شه به کد اضافه کرد


<input id="password" type="text" onblur="passwordCheck()" required>
<script type="text/javascript">
<!--
function passwordCheck() {
var p1 = document.getElementById("password").value;
if(p1!="demoi")
{
document.getElementById("password").value = '';
alert("لطفا رمز صحیح را وارد نمایید");
}
}
//-->
</script>

اما ایمن نیست چون جاوا اسکریپت به هر حال قابل خوندنه

ولی می تونید با php صفحه را رمز دار کنید تا قبل از ورود به صفحه مجبور به زدن رمز باشنمد

چه نیازی به رمز وروده مگه کاربری ها در اختیارتون نیست ؟ صفحه را برای یک کاربری خاص باز بگذارید

حتی می شود برای یک یا چند کاربر خاص باز گذاشت

کلا میخواستم بودنم میشه روی افزونه رمز گذاشت یا نه؟ :D

یه سوال دیگه این افزونه داخلfunctions.php باشه بهتر نیست؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در اون فایل هم می تونه باشه که در اینصورت دیگه افزونه نیست می شه جزو توابع قالبتون و فقط در قالب جاری فعاله

در نتیجه بهتار در افزونه ها باقی بمونه تا با تغییر احتمالی قالب به مشکل نخورید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به مشکل برخوردم

وارد پیشخوان نتونستم بشوم ( پیشخوان سفید شد )

وقتی این افزونه رو غیرفعال کردم پیشخوان درست شد

چیکار کنم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدهای افزونهخ را به صورت کامل php کنید به شکلی که علامت


<?php

فقط یکبار و قبل از هر کارکتر دیگری (حتی فاصله) قرار گرفته باشه و فایل با یک


?>

بسته بشه و در ادامش هیچ کارکتری نباشه

(php بیش از یکبار باز و بسته نشه)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدش اینه

چک کردم درسته


<?php
/*
Plugin Name: wpp options
Plugin URI: http://forum.wp-parsi.com
Description: simple options
Author: Parsa
Version: 1.0
Author URI: http://forum.wp-parsi.com
*/
add_action('admin_menu', 'wpp_custom_menu_page');
function wpp_custom_menu_page() {
add_menu_page('تنظیمات', 'تنظیمات', '8', 'wpp_set', 'wpp_settings');
}
function wpp_settings(){
if(isset($_POST['wpp_submit'])){
update_option( "wpp_p1", $_POST['wpp_p1'] );
update_option( "wpp_p1d", $_POST['wpp_p1d'] );
update_option( "wpp_p2", $_POST['wpp_p2'] );
update_option( "wpp_p2d", $_POST['wpp_p2d'] );
update_option( "wpp_p3", $_POST['wpp_p3'] );
update_option( "wpp_p3d", $_POST['wpp_p3d'] );
update_option( "wpp_pkage1", $_POST['wpp_pkage1'] );
update_option( "wpp_pkage2", $_POST['wpp_pkage2'] );
update_option( "wpp_pkage3", $_POST['wpp_pkage3'] );
update_option( "wpp_pkage4", $_POST['wpp_pkage4'] );
update_option( "wpp_pkage_hazine", $_POST['wpp_pkage_hazine'] );
update_option( "wpp_pkage_adres", $_POST['wpp_pkage_adres'] );
}
$wpp_p1 = get_option( "wpp_p1" );
$wpp_p1d = get_option( "wpp_p1d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p2" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p2d" );
$wpp_p3 = get_option( "wpp_p3" );
$wpp_p3d = get_option( "wpp_p3d" );
$wpp_pkage1 = get_option( "wpp_pkage1" );
$wpp_pkage2 = get_option( "wpp_pkage2" );
$wpp_pkage3 = get_option( "wpp_pkage3" );
$wpp_pkage4 = get_option( "wpp_pkage4" );
$wpp_pkage_hazine = get_option( "wpp_pkage_hazine" );
$wpp_pkage_adres = get_option( "wpp_pkage_adres" );
?>
<div class="wrap">
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1" value="<?php echo $wpp_p1 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1d" value="<?php echo $wpp_p1d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2" value="<?php echo $wpp_p2 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2d" value="<?php echo $wpp_p2d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3" value="<?php echo $wpp_p3 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3d" value="<?php echo $wpp_p3d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage1" value="<?php echo $wpp_pkage1 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage2" value="<?php echo $wpp_pkage2 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage3" value="<?php echo $wpp_pkage3 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">زمان طراحی پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage4" value="<?php echo $wpp_pkage4 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">قیمت پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage_hazine" value="<?php echo $wpp_pkage_hazine ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">آدرس پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage_adres" value="<?php echo $wpp_pkage_adres ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<td><input type="submit" name="wpp_submit" value="ذخیره" class="button" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}
?>

کدش اینه

چک کردم درسته


<?php
/*
Plugin Name: wpp options
Plugin URI: http://forum.wp-parsi.com
Description: simple options
Author: Parsa
Version: 1.0
Author URI: http://forum.wp-parsi.com
*/
add_action('admin_menu', 'wpp_custom_menu_page');
function wpp_custom_menu_page() {
add_menu_page('تنظیمات', 'تنظیمات', '8', 'wpp_set', 'wpp_settings');
}
function wpp_settings(){
if(isset($_POST['wpp_submit'])){
update_option( "wpp_p1", $_POST['wpp_p1'] );
update_option( "wpp_p1d", $_POST['wpp_p1d'] );
update_option( "wpp_p2", $_POST['wpp_p2'] );
update_option( "wpp_p2d", $_POST['wpp_p2d'] );
update_option( "wpp_p3", $_POST['wpp_p3'] );
update_option( "wpp_p3d", $_POST['wpp_p3d'] );
update_option( "wpp_pkage1", $_POST['wpp_pkage1'] );
update_option( "wpp_pkage2", $_POST['wpp_pkage2'] );
update_option( "wpp_pkage3", $_POST['wpp_pkage3'] );
update_option( "wpp_pkage4", $_POST['wpp_pkage4'] );
update_option( "wpp_pkage_hazine", $_POST['wpp_pkage_hazine'] );
update_option( "wpp_pkage_adres", $_POST['wpp_pkage_adres'] );
}
$wpp_p1 = get_option( "wpp_p1" );
$wpp_p1d = get_option( "wpp_p1d" );
$wpp_p2 = get_option( "wpp_p2" );
$wpp_p2d = get_option( "wpp_p2d" );
$wpp_p3 = get_option( "wpp_p3" );
$wpp_p3d = get_option( "wpp_p3d" );
$wpp_pkage1 = get_option( "wpp_pkage1" );
$wpp_pkage2 = get_option( "wpp_pkage2" );
$wpp_pkage3 = get_option( "wpp_pkage3" );
$wpp_pkage4 = get_option( "wpp_pkage4" );
$wpp_pkage_hazine = get_option( "wpp_pkage_hazine" );
$wpp_pkage_adres = get_option( "wpp_pkage_adres" );
?>
<div class="wrap">
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1" value="<?php echo $wpp_p1 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p1d" value="<?php echo $wpp_p1d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2" value="<?php echo $wpp_p2 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p2d" value="<?php echo $wpp_p2d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">عنوان پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3" value="<?php echo $wpp_p3 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">درصد پروژه شماره 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_p3d" value="<?php echo $wpp_p3d ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 1: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage1" value="<?php echo $wpp_pkage1 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 2: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage2" value="<?php echo $wpp_pkage2 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">پکیج گزینه 3: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage3" value="<?php echo $wpp_pkage3 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">زمان طراحی پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage4" value="<?php echo $wpp_pkage4 ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">قیمت پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage_hazine" value="<?php echo $wpp_pkage_hazine ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th width="200" scope="row">آدرس پکیج: </th>
<td><input type="text" name="wpp_pkage_adres" value="<?php echo $wpp_pkage_adres ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<td><input type="submit" name="wpp_submit" value="ذخیره" class="button" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}
?>

___________

اپدیت

الان اخرش رو دیدم فکر کنم

این اضافست


<?php
}

خط یدونه به اخری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدتون نباید در


?>
<div class="wrap">

قطع بشه و در آخر ادامه داشته باشه

کل کدتون باید php باشه - نه php + html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدتون نباید در


?>
<div class="wrap">

قطع بشه و در آخر ادامه داشته باشه

کل کدتون باید php باشه - نه php + html


?>
<div class="wrap">

متوجه نشدم

اینجا هم که هم php هست و هم html

http://forum.wp-parsi.com/tutorials/article/145-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کد رو تست کردم مشکلی نداره

در notepad++ از منوی انکدینگ گزینه utf-8 without bom رو انتخاب و ذخیره کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوباره پیشخوان سفید شد

مجبور شدم افزونه رو غیرفعال کنم

افزونه رو پیوست کردم ببینید مشکلش چیه

تشکرwpp-options1.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تشکر این دفعه این ارور رو نداد

افزونه هنگام فعال شدن٬ 3 نویسه از یک خروجی غیرمنتظره تولید کرد. اگر با پیغام خطای “headers already sent”٬ مشکلات مربوط به خوراک و یا مسائل دیگر مواجه شدید سعی کنید افزونه را غیرفعال یا حذف کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مشکلی نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

چطور میتونم پنل تنظیمات رو به functions.php انتقال بدم تا نیازی به افزونه نباشه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدها را به فایل functions.php منتقل کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...