جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'جابجایی پلاگین'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن پشتیبانی وردپرس

 • بخش وردپرس
  • وردپرس
  • افزونه ها
  • پوسته ها
  • فروشگاه سازها
 • بازارچه
  • بخش خرید و فروش
  • بازار کار
 • دیگر
  • بخش برنامه نویسی
  • بحث آزاد
 • بایگانی
  • بایگانی

پیدا شد 1 نتیجه

 1. سلام من داشتم تو دایرکت ادمین کار میکردم که به اشتباه وقتی میخواستم روی یه ساب دامین وردپرس رو کپی کنم کل محتویات فولدر پلاگین سایت اصلی رو کات کردم و وقتی فهمیدم دوباره کات کردم سر جاش ولی از اون به بعد پنل ادمین وردپرس بالا میاد ولی سایت بالا نمیاد و بر رسی هایی که کردم مربوط به پلاگین w3 total cache میشه . میزنم کل کش رو پاک کنه ولی بازم بالا نمیاد اصلا از پنل ادمین هم وارد قسمت پلاگین ها نمیشه . پلاگین رو از فولدر بک آپی که چند روز پیش گرفته بودم برگردوندم بازم درست نشد. پلاگین رو پاک میکنم پنل ادمین هم بالا نمیاد و پیغام هایی برای همین افزونه میده. iهمین الان موفق شدم پلاگین رو از تو وردپرس غیر فعال و پاک کنم و دوباره نصب کردم ولی بازم سایت رو که میزنم بیاد صفحه سفید میاد بالا. ری استور هم کردم پلاگین رو بازم نشد (دقیقا سایت یه وقت هایی این شکلی میشد که با خالی کردن کش درست میشد ، البطه اون وقتا هم برای خود من به این حالت در نمیومد سایت و برای غیر لاگین ها بود ، ولی الان کلا بالا نمیاد. خواستم بدونم قبل از نصب دوباره وردپرس راهی هست که تست کنم؟ دامینی که بالا نمیاد www.101recipe.com هست الان چک کردم دیدم یه ساب دامین به اسم 101.101recipe.com هم دارم اونم بالا نمیاد (اون یه وردپرس دیگه هست و به این یکی ارتباتی نداره !) گفتم شاید بشه با دستکاری فایل htacces درستش کرد RewriteEngine on # BEGIN W3TC Browser Cache <IfModule mod_mime.c> AddType text/css .css AddType text/x-component .htc AddType application/x-javascript .js AddType application/javascript .js2 AddType text/javascript .js3 AddType text/x-js .js4 AddType text/html .html .htm AddType text/richtext .rtf .rtx AddType image/svg+xml .svg .svgz AddType text/plain .txt AddType text/xsd .xsd AddType text/xsl .xsl AddType text/xml .xml AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx AddType video/avi .avi AddType image/bmp .bmp AddType application/java .class AddType video/divx .divx AddType application/msword .doc .docx AddType application/vnd.ms-fontobject .eot AddType application/x-msdownload .exe AddType image/gif .gif AddType application/x-gzip .gz .gzip AddType image/x-icon .ico AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe AddType application/json .json AddType application/vnd.ms-access .mdb AddType audio/midi .mid .midi AddType video/quicktime .mov .qt AddType audio/mpeg .mp3 .m4a AddType video/mp4 .mp4 .m4v AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe AddType application/vnd.ms-project .mpp AddType application/x-font-otf .otf AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt AddType audio/ogg .ogg AddType application/pdf .pdf AddType image/png .png AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx AddType audio/x-realaudio .ra .ram AddType application/x-shockwave-flash .swf AddType application/x-tar .tar AddType image/tiff .tif .tiff AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc AddType audio/wav .wav AddType audio/wma .wma AddType application/vnd.ms-write .wri AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw AddType application/zip .zip </IfModule> <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresByType text/css A31536000 ExpiresByType text/x-component A31536000 ExpiresByType application/x-javascript A31536000 ExpiresByType application/javascript A31536000 ExpiresByType text/javascript A31536000 ExpiresByType text/x-js A31536000 ExpiresByType text/html A3600 ExpiresByType text/richtext A3600 ExpiresByType image/svg+xml A3600 ExpiresByType text/plain A3600 ExpiresByType text/xsd A3600 ExpiresByType text/xsl A3600 ExpiresByType text/xml A3600 ExpiresByType video/asf A31536000 ExpiresByType video/avi A31536000 ExpiresByType image/bmp A31536000 ExpiresByType application/java A31536000 ExpiresByType video/divx A31536000 ExpiresByType application/msword A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000 ExpiresByType application/x-msdownload A31536000 ExpiresByType image/gif A31536000 ExpiresByType application/x-gzip A31536000 ExpiresByType image/x-icon A31536000 ExpiresByType image/jpeg A31536000 ExpiresByType application/json A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000 ExpiresByType audio/midi A31536000 ExpiresByType video/quicktime A31536000 ExpiresByType audio/mpeg A31536000 ExpiresByType video/mp4 A31536000 ExpiresByType video/mpeg A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000 ExpiresByType application/x-font-otf A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000 ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000 ExpiresByType audio/ogg A31536000 ExpiresByType application/pdf A31536000 ExpiresByType image/png A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000 ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000 ExpiresByType image/svg+xml A31536000 ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000 ExpiresByType application/x-tar A31536000 ExpiresByType image/tiff A31536000 ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000 ExpiresByType audio/wav A31536000 ExpiresByType audio/wma A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000 ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000 ExpiresByType application/zip A31536000 </IfModule> <IfModule mod_deflate.c> <IfModule mod_headers.c> Header append Vary User-Agent env=!dont-vary </IfModule> AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon application/json <IfModule mod_mime.c> # DEFLATE by extension AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml </IfModule> </IfModule> <FilesMatch "\.(css|htc|js|js2|js3|js4|CSS|HTC|JS|JS2|JS3|JS4)$"> <IfModule mod_headers.c> Header set Pragma "public" Header append Cache-Control "public" Header unset Set-Cookie Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3" </IfModule> </FilesMatch> <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$"> <IfModule mod_headers.c> Header set Pragma "public" Header append Cache-Control "public" Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3" </IfModule> </FilesMatch> <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|JSON|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$"> <IfModule mod_headers.c> Header set Pragma "public" Header append Cache-Control "public" Header unset Set-Cookie Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3" </IfModule> </FilesMatch> # END W3TC Browser Cache # BEGIN WordPress # END WordPress RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101.101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101.101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101.101recipe.com/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101.101recipe.com$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101recipe.ir/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://101recipe.ir$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101recipe.ir/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.101recipe.ir$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.ir/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.goleasia.ir$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.ir/.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://goleasia.ir$ [NC] RewriteRule .*\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp)$ - [F,NC]