رفتن به مطلب

S@eid

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  259
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2

آخرین بار برد S@eid در مهر 7 2015

S@eid یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

154 خیلی خوب

درباره S@eid

 • درجه
  کاربر ثابت
 • تاریخ تولد ۷۸/۰۱/۱۲

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • موقعیت
  ارومیه
 • علاقمندی ها
  I ♥ WordPress
 • آشنایی با وردپرس
  مبتدی
 • سطح برنامه نویسی
  مبتدی
 • آشنایی با طراحی
  مبتدی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمی شود.

 1. S@eid

  راهنمایی در استفاده از افزونه edd

  دیجی کالا سایت فروش محصولات واقعی هستش ولی افزونه edd برای محصولات مجازی هستش. برای بخش ثبت نام هم میشه
 2. S@eid

  افزونه اسلاید شو اختصاصی

  https://wordpress.org/plugins/logo-slider/
 3. S@eid

  افزونه عضویت حرفه ای

  بهتر هستش برید سراغ سایت های اسکریپت
 4. میتونید از این فرم ساز استفاده کنید https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
 5. S@eid

  سیستم رزرو فارسی

  بنده که تا الان ندیدم فارسی کرده باشن دوستان
 6. S@eid

  چطور دسترسی مدیریت رو تغییر بدم؟

  از افزونه فوق استفاده کنید. https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/
 7. S@eid

  استفاده از h1 در قالب برگه خاص

  شما میتونی این کد رو به صورت خالی استفاده کنی مثلا <h1> </h1>
 8. S@eid

  افزونه عضویت حرفه ای

  باید هزینه کنید تا براتون برنامه نویسی کنن. پیش نهاد میکنم یه اسکریپت جدا باشه برای این کار
 9. با سلام و خسته نباشید بنده برای زمینه های دلخواه از کد زیر استفاده کردم ولی متاسفانه برای کابران مهمان نمایش داده نمیشه فقط برای اعضا نشون میده <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'makhzan',true); if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?> <br> <div class="box download "><div class="box-inner-block"><i class="fa tie-shortcode-boxicon"></i> <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'makhzan',true); ?>" class="shortc-button small red ">دانلود از مخزن وردپرس</a> </div></div> <?php endif; ?>
 10. S@eid

  نمایش ندادن تبلیغات در سایت

  شما از ابزارک html استفاده کردین ؟
 11. S@eid

  مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین

  رو عکس بالا dbhost باید بشه localhost نمونه کد: <?php /** * The base configuration for WordPress * * The wp-config.php creation script uses this file during the * installation. You don't have to use the web site, you can * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values. * * This file contains the following configurations: * * * MySQL settings * * Secret keys * * Database table prefix * * ABSPATH * * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * * @package WordPress */ // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'wp'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'root'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', ''); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Authentication Unique Keys and Salts. * * Change these to different unique phrases! * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'PT^B;i(Y$;h/|}HXI:XTLATZx RH1EnXxNBMG9Xci$HL}t s.M:Q37Z^9-4[m-uK'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'T^b #H6]L|F%Qj>1o-L$xiwgP,nk,mc_PJ*eOE0ztUqIu(gkUQs:-ZZX<z-OfI2<'); define('LOGGED_IN_KEY', 'ZNb,+A?Wg++@vB,9?pG~y7`:jrKPhN!n~7|NWvS:jorxyt/{{hf|v9?3-r] >%/f'); define('NONCE_KEY', 'Z033F)$HyE8DCcHa^JN+*b@pPsqB+Y (%L2Y*ez/cP2*lly8x{7-Z!_@`SrA&jg:'); define('AUTH_SALT', ')ayFdU{,oGX)#6Hl8uRC+l+U9bof8@JRr+F;x!gy|H^)0]tt-Xo`@i.PC|Pcu^X='); define('SECURE_AUTH_SALT', 'pI9wV8O-,gP:$WkvPaqQEv2Pe`0_OB90X9^Be^L05&<mF/-3Hf0Hd?7eKM3KvGf)'); define('LOGGED_IN_SALT', 'k-P`-Tnwi;v:9sKd-|y9vDMX0bB+PZ]b ,TB%xut*}d(9=hzY/V5aG]i4v{7u3cc'); define('NONCE_SALT', ')|;-Iy7(T]60Af1R_@^G[pM<)0PD?0qplYc%@l{52>FM/UwEwmONU_arHiSMv_S5'); /**#@-*/ /** * WordPress Database Table prefix. * * You can have multiple installations in one database if you give each * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. * * For information on other constants that can be used for debugging, * visit the Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define('WP_DEBUG', false); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 12. S@eid

  درخواست یک آمارگیر سبک و معتبر

  بهترین افزونه امارگیر سبک و حرفه ای وردپرس که فارسی هم می باشد. https://wordpress.org/plugins/wp-statistics/
 13. S@eid

  عدم فعال شدن نظرات

  عدم نمایش بخش نظرات برای مطالب سایت
 14. S@eid

  مشکل ریسپانسیو در هاست

  بنده که مشکلی ندیدم
 15. S@eid

  فهرست ها

  تا جای که اطلاع دارم باید دستی این کار رو انجام بدین
×
×
 • اضافه کردن...