رفتن به مطلب

axa

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  12
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0

درباره axa

 • درجه
  تازه کار
 1. سلام قالب من برای ورود با حساب گوگل از این فایل استفاده می‌کنه من میخوام کاربر بعد از ورود به my account ریدایرکت نشه و همان صفحه فعلی ریفریش بشه فکر کنم مربوط به خط زیر باشه wp_redirect( get_permalink( get_option( 'woocommerce_myaccount_page_id' ) ) ); و اینکه کاربر بعد از ورود، نام جیمیل او به همراه عدد تصادفی نمایش داده میشه، اما من میخوام نام و نام خانوادگی کاربر از حساب گوگلش دریافت کنه و در سایت نمایش بده فکر کنم مربوط به pre_user_nickname باشه کسی هست کمکم کنه <?php add_action( 'init', 'mf_register_auth_urls' ); function mf_register_auth_urls() { add_rewrite_rule( '^auth/([\w-]+)', 'index.php?social_driver=$matches[1]', 'top' ); flush_rewrite_rules(); } add_filter( 'query_vars', 'mf_add_auth_query_vars' ); function mf_add_auth_query_vars( $vars ) { $vars[] = 'social_driver'; return $vars; } add_action( 'parse_request', 'mf_handle_social_urls' ); function mf_handle_social_urls( $query ) { if ( isset( $query->query_vars['social_driver'] ) && mf_get_option( 'auth_google' ) && mf_get_option( 'google_client_id' ) && mf_get_option( 'google_client_secret' ) ) { $driver = $query->query_vars['social_driver']; $whitelist = [ 'google' ]; if ( in_array( $driver, $whitelist ) ) { $method = 'mf_auth_by_' . $driver; if ( function_exists( $method ) ) { $method(); } } exit; } } function mf_auth_by_google() { $client_id = mf_get_option( 'google_client_id' ); $client_secret = mf_get_option( 'google_client_secret' ); include MF_THEME_PATH . 'library/hybridauth/autoload.php'; $config = [ 'callback' => esc_url( home_url( 'auth/google' ) ), 'keys' => [ 'key' => $client_id, 'secret' => $client_secret ] ]; try { $google = new Hybridauth\Provider\Google( $config ); $google->authenticate(); $userProfile = $google->getUserProfile(); if ( ! empty( $userProfile ) ) { $email = $userProfile->email; if ( email_exists( $email ) ) { $user_data = get_user_by( "email", $email ); mf_login_user( $user_data ); wp_redirect( get_permalink( get_option( 'woocommerce_myaccount_page_id' ) ) ); } else { list( $user_login, $no_matter_data ) = explode( '@', $email ); $u_login = $user_login . rand( 1000, 9999999 ); $password = bin2hex( random_bytes( 15 ) ); $user_register_data = [ 'user_login' => apply_filters( 'pre_user_login', $u_login ), 'user_email' => apply_filters( 'pre_user_email', $email ), 'user_pass' => apply_filters( 'pre_user_pass', $password ), ]; $user_id = wp_insert_user( $user_register_data ); if ( ! is_wp_error( $user_id ) ) { $user_data = get_user_by( "id", $user_id ); mf_login_user( $user_data ); do_action( 'user_register', $user_id ); wp_redirect( get_permalink( get_option( 'woocommerce_myaccount_page_id' ) ) ); } } } } catch ( \Exception $e ) { echo 'Oops, we ran into an issue! ' . $e->getMessage(); } } function mf_login_user( $user ) { wp_set_current_user( $user->ID, $user->user_login ); wp_set_auth_cookie( $user->ID ); do_action( 'wp_login', $user->user_login, $user ); } socials-auth.php
 2. axa

  مشکل کاراکترها در rtl

  سلام برای حل این مشکل در ویرایشگر وردپرس ابتدا جمله فارسی را نوشته و بعد روی کاراکتر ویژه کلیک کرده و گزینه left-to-right mark را انتخاب کرده بعد کلمه یا جمله ای که با کاراکتر ویژه شروع میشه را بنویسید مثال فایل .exe فایل ‎.exe میبینید که درست شد
 3. axa

  محافظت از فایل ها توسط کد php

  سلام دوستان میتونید از کد زیر استفاده کنید <?php // Allow direct file download (hotlinking)? // Empty - allow hotlinking // If set to nonempty value (Example: example.com) will only allow downloads when referrer contains this text define('ALLOWED_REFERRER', ''); // If hotlinking not allowed then make hackers think there are some server problems if (ALLOWED_REFERRER !== '' && (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) || strpos(strtoupper($_SERVER['HTTP_REFERER']),strtoupper(ALLOWED_REFERRER)) === false) ) { die("Internal server error. Please contact system administrator."); } // get the file request, throw error if nothing supplied // hide notices @ini_set('error_reporting', E_ALL & ~ E_NOTICE); /* turn off compression on the server @apache_setenv('no-gzip', 1); @ini_set('zlib.output_compression', 'Off'); /**/ if(!isset($_REQUEST['f']) || empty($_REQUEST['f'])) { header("HTTP/1.0 400 Bad Request"); exit; } // sanitize the file request, keep just the name and extension // also, replaces the file location with a preset one ('./myfiles/' in this example) $file_path = $_REQUEST['f']; $path_parts = pathinfo($file_path); $file_name = $path_parts['basename']; $file_ext = $path_parts['extension']; $file_path = './myfiles/' . $file_name; // allow a file to be streamed instead of sent as an attachment $is_attachment = isset($_REQUEST['stream']) ? false : true; // make sure the file exists if (is_file($file_path)) { $file_size = filesize($file_path); $file = @fopen($file_path,"rb"); if ($file) { // set the headers, prevent caching header("Pragma: public"); header("Expires: -1"); header("Cache-Control: public, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$file_name\""); // set appropriate headers for attachment or streamed file if ($is_attachment) header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$file_name\""); else header('Content-Disposition: inline;'); // set the mime type based on extension, add yours if needed. $ctype_default = "application/octet-stream"; $content_types = array( // archives 'zip' => 'application/zip', // documents 'pdf' => 'application/pdf', 'doc' => 'application/msword', 'xls' => 'application/vnd.ms-excel', 'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint', // executables 'exe' => 'application/octet-stream', // images 'gif' => 'image/gif', 'png' => 'image/png', 'jpg' => 'image/jpeg', 'jpeg' => 'image/jpeg', // audio 'mp3' => 'audio/mpeg', 'wav' => 'audio/x-wav', // video 'mpeg' => 'video/mpeg', 'mpg' => 'video/mpeg', 'mpe' => 'video/mpeg', 'mov' => 'video/quicktime', 'avi' => 'video/x-msvideo', ); $ctype = isset($content_types[$file_ext]) ? $content_types[$file_ext] : $ctype_default; header("Content-Type: " . $ctype); //check if http_range is sent by browser (or download manager) if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) { list($size_unit, $range_orig) = explode('=', $_SERVER['HTTP_RANGE'], 2); if ($size_unit == 'bytes') { //multiple ranges could be specified at the same time, but for simplicity only serve the first range //http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-http-range-retrieval-00.txt list($range, $extra_ranges) = explode(',', $range_orig, 2); } else { $range = ''; header('HTTP/1.1 416 Requested Range Not Satisfiable'); exit; } } else { $range = ''; } //figure out download piece from range (if set) list($seek_start, $seek_end) = explode('-', $range, 2); //set start and end based on range (if set), else set defaults //also check for invalid ranges. $seek_end = (empty($seek_end)) ? ($file_size - 1) : min(abs(intval($seek_end)),($file_size - 1)); $seek_start = (empty($seek_start) || $seek_end < abs(intval($seek_start))) ? 0 : max(abs(intval($seek_start)),0); //Only send partial content header if downloading a piece of the file (IE workaround) if ($seek_start > 0 || $seek_end < ($file_size - 1)) { header('HTTP/1.1 206 Partial Content'); header('Content-Range: bytes '.$seek_start.'-'.$seek_end.'/'.$file_size); header('Content-Length: '.($seek_end - $seek_start + 1)); } else header("Content-Length: $file_size"); header('Accept-Ranges: bytes'); set_time_limit(0); fseek($file, $seek_start); while(!feof($file)) { print(@fread($file, 1024*8)); ob_flush(); flush(); if (connection_status()!=0) { @fclose($file); exit; } } // file save was a success @fclose($file); exit; } else { // file couldn't be opened header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error"); exit; } } else { // file does not exist header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; }
 4. axa

  مشکل کاراکترها در rtl

  دوستان کسی نیست به من کمک کنه
 5. axa

  محافظت از فایل ها توسط کد php

  سلام دوستان من بعد از کلی جستجو در سایتهای خارجی، کد خوبی را پیدا کردم که بدون نیاز به دیتایس از فایلها محافظت میکنه و امکان ‌hotlink هم داره که بر امنیتش اضافه میکنه اسکریپتهایی هستند که این کاررا انجام میدند اما چون هاست دانلود من امکان افزودن دیتابیس را نداره و پشتیبانی هم ساپورت نمیکنه این کد بهترین کد برای اکثر دوستان مثل من هست ولی متاسفانه مشکل resume شدن دانلود را نداره در ادامه <?php ############################################################### # File Download 1.31 ############################################################### # Visit http://www.zubrag.com/scripts/ for updates ############################################################### # Sample call: # download.php?f=phptutorial.zip # # Sample call (browser will try to save with new file name): # download.php?f=phptutorial.zip&fc=php123tutorial.zip ############################################################### // Allow direct file download (hotlinking)? // Empty - allow hotlinking // If set to nonempty value (Example: example.com) will only allow downloads when referrer contains this text define('ALLOWED_REFERRER', ''); // Download folder, i.e. folder where you keep all files for download. // MUST end with slash (i.e. "/" ) define('BASE_DIR','/home/user/downloads/'); // log downloads? true/false define('LOG_DOWNLOADS',true); // log file name define('LOG_FILE','downloads.log'); // Allowed extensions list in format 'extension' => 'mime type' // If myme type is set to empty string then script will try to detect mime type // itself, which would only work if you have Mimetype or Fileinfo extensions // installed on server. $allowed_ext = array ( // archives 'zip' => 'application/zip', // documents 'pdf' => 'application/pdf', 'doc' => 'application/msword', 'xls' => 'application/vnd.ms-excel', 'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint', // executables 'exe' => 'application/octet-stream', // images 'gif' => 'image/gif', 'png' => 'image/png', 'jpg' => 'image/jpeg', 'jpeg' => 'image/jpeg', // audio 'mp3' => 'audio/mpeg', 'wav' => 'audio/x-wav', // video 'mpeg' => 'video/mpeg', 'mpg' => 'video/mpeg', 'mpe' => 'video/mpeg', 'mov' => 'video/quicktime', 'avi' => 'video/x-msvideo' ); #################################################################### ### DO NOT CHANGE BELOW #################################################################### // If hotlinking not allowed then make hackers think there are some server problems if (ALLOWED_REFERRER !== '' && (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) || strpos(strtoupper($_SERVER['HTTP_REFERER']),strtoupper(ALLOWED_REFERRER)) === false) ) { die("Internal server error. Please contact system administrator."); } // Make sure program execution doesn't time out // Set maximum script execution time in seconds (0 means no limit) set_time_limit(0); if (!isset($_GET['f']) || empty($_GET['f'])) { die("Please specify file name for download."); } // Nullbyte hack fix if (strpos($_GET['f'], "\0") !== FALSE) die(''); // Get real file name. // Remove any path info to avoid hacking by adding relative path, etc. $fname = basename($_GET['f']); // Check if the file exists // Check in subfolders too function find_file ($dirname, $fname, &$file_path) { $dir = opendir($dirname); while ($file = readdir($dir)) { if (empty($file_path) && $file != '.' && $file != '..') { if (is_dir($dirname.'/'.$file)) { find_file($dirname.'/'.$file, $fname, $file_path); } else { if (file_exists($dirname.'/'.$fname)) { $file_path = $dirname.'/'.$fname; return; } } } } } // find_file // get full file path (including subfolders) $file_path = ''; find_file(BASE_DIR, $fname, $file_path); if (!is_file($file_path)) { die("File does not exist. Make sure you specified correct file name."); } // file size in bytes $fsize = filesize($file_path); // file extension $fext = strtolower(substr(strrchr($fname,"."),1)); // check if allowed extension if (!array_key_exists($fext, $allowed_ext)) { die("Not allowed file type."); } // get mime type if ($allowed_ext[$fext] == '') { $mtype = ''; // mime type is not set, get from server settings if (function_exists('mime_content_type')) { $mtype = mime_content_type($file_path); } else if (function_exists('finfo_file')) { $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME); // return mime type $mtype = finfo_file($finfo, $file_path); finfo_close($finfo); } if ($mtype == '') { $mtype = "application/force-download"; } } else { // get mime type defined by admin $mtype = $allowed_ext[$fext]; } // Browser will try to save file with this filename, regardless original filename. // You can override it if needed. if (!isset($_GET['fc']) || empty($_GET['fc'])) { $asfname = $fname; } else { // remove some bad chars $asfname = str_replace(array('"',"'",'\\','/'), '', $_GET['fc']); if ($asfname === '') $asfname = 'NoName'; } // set headers header("Pragma: public"); header("Expires: 0"); header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); header("Cache-Control: public"); header("Content-Description: File Transfer"); header("Content-Type: $mtype"); header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$asfname\""); header("Content-Transfer-Encoding: binary"); header("Content-Length: " . $fsize); // download // @readfile($file_path); $file = @fopen($file_path,"rb"); if ($file) { while(!feof($file)) { print(fread($file, 1024*8)); flush(); if (connection_status()!=0) { @fclose($file); die(); } } @fclose($file); } // log downloads if (!LOG_DOWNLOADS) die(); $f = @fopen(LOG_FILE, 'a+'); if ($f) { @fputs($f, date("m.d.Y g:ia")." ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." ".$fname."\n"); @fclose($f); } ?> ولی متاسفانه مشکلش نداشتن resume در حین دانلود هست کدی پیدا کردم که قابلیت resume را داره <?php $file = 'File address'; if (file_exists($file)) { date_default_timezone_set('GMT'); // $data_file = $file; $data_size = filesize($data_file); // $mime = 'application/otect-stream'; // $filename = basename($data_file); // // if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']) || isset($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_RANGE'])) { $ranges_str = (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))?$_SERVER['HTTP_RANGE']:$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_RANGE']; $ranges_arr = explode('-', substr($ranges_str, strlen('bytes='))); // if ((intval($ranges_arr[0]) >= intval($ranges_arr[1]) && $ranges_arr[1] != "" && $ranges_arr[0] != "" ) || ($ranges_arr[1] == "" && $ranges_arr[0] == "") ) { // $ranges_arr[0] = 0; $ranges_arr[1] = $data_size - 1; } } else { $ranges_arr[0] = 0; $ranges_arr[1] = $data_size - 1; } // $file = fopen($data_file, 'rb'); $start = $stop = 0; if ($ranges_arr[0] === "") { // $stop = $data_size - 1; $start = $data_size - intval($ranges_arr[1]); } elseif ($ranges_arr[1] === "") { //No last // $start = intval($ranges_arr[0]); $stop = $data_size - 1; } else { // $stop = intval($ranges_arr[1]); $start = intval($ranges_arr[0]); } // fseek($file, $start, SEEK_SET); $start = ftell($file); fseek($file, $stop, SEEK_SET); $stop = ftell($file); $data_len = $stop - $start; // if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']) || isset($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_RANGE'])) { header('HTTP/1.0 206 Partial Content'); header('Status: 206 Partial Content'); } header('Accept-Ranges: bytes'); header('Content-type: ' . $mime); header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"'); header("Content-Range: bytes $start-$stop/" . $data_size ); header("Content-Length: " . ($data_len + 1)); // fseek($file, $start, SEEK_SET); $bufsize = 2048000; ignore_user_abort(true); @set_time_limit(0); while (!(connection_aborted() || connection_status() == 1) && $data_len > 0) { echo fread($file, $bufsize); $data_len -= $bufsize; flush(); } fclose($file); exit; }else{ echo "not found";} ?> چطور میشه کدهایی که مریوط به resume هست را در کد اول قرار داد لطفا به من کمک کنین پیشاپیش ممنون
 6. axa

  مشکل کاراکترها در rtl

  سلام دوستان مشکلی که من دارم و شاید اکثر دوستان داشته باشند اینه که در وردپرس وقتی مینوسیم .htaccess کاراکتر دات باید سمت چپ قرار بگیره و یا عبارت /root ایا میشه با تابع preg_replace درستش کرد؟ کد زیر براکت را درست میکنه function dtbaker_rtl_bracket_hack($content){ if(is_rtl()){ $content = preg_replace('#<p>([^<]+)\)\s*</p>#','<p>$1)&#x200E;</p>',$content); $content = preg_replace('#<p>\s*\(([^<]+)</p>#','<p>&#x200E;($1</p>',$content); } return $content; } add_filter('the_content','dtbaker_rtl_bracket_hack',100,1); برای اینکه بخواهیم کاراکترهای . و / را درست کنیم کدش چطوری میشه لطفا کمک کنین ممنون
 7. axa

  راستچین کردن پلاگین فاکتور ووکامرس

  با سلام دوستان قصد دارم پلاگین WooCommerce Print Invoice & Delivery Note که به نظر من بهترین پلاگین فاکتور ووکامرس و البته رایگان را معرفی کنم البته شاید دوستان با این پلاگین آشنایی داشته باشند. توسعه دهنده این پلاگین متاسفانه برای راستچین کردن پلاگین مهارت کافی را ندارد. من خیلی بهش ور رفتم ولی متاسفانه نتیجه خوبی نداد وگرنه راستچین شداش را در اختیار توسعه دهنده میگذاشتم تا بسیاری از دوستان با زبان نوشتاری راست به چپ از این پلاگین لذت میبردند. دوستان ایا کسی هست که خیرخواهانه این پلاگین را راست چین کنه و دیگران را از این نعمت بهره مند سازه؟ فایل زبان پلاگین فارسی هست فقط راستچین کردنش باقی مانده این پلاگین سبک در عین اینکه امکانات لازم برای داشتن فاکتور خوب داره، فایل style ان فکر نکنم بیشتر از چند دقیقه کار ببره ولی در مجموع از کسی که کمک کنه این پلاگین راستچین بشه تشکر فراوان دارم یاحق
 8. axa

  اشتباه نشان دادن تعداد اپدیت ها در وردپرس

  مچکرم برادر مچکرم برادر با پاک کردن کش توسط پلاگین WP Fastest Cache مشکل حل شد WP Fastest Cache > Database Cleanup
 9. axa

  مشکل جدی با پلاگین parsidate

  سلام دوستان راه حل بسیار ساده ای پیدا کردم و ان استفاده از ابزارهای ووکامرس هست گ به این مسیر برید و گزینه ی ،، فارسی سازی قیمت ها ،، را فعال کنید ووکامرس فارسی> ابزار های > گزینه های قیمت موفق باشید.
 10. axa

  فارسی نشدن قیمت وکامرس با parsidate

  سلام دوستان راه حل بسیار ساده ای پیدا کردم و ان استفاده از ابزارهای ووکامرس هست گ به این مسیر برید و گزینه ی ،، فارسی سازی قیمت ها ،، را فعال کنید ووکامرس فارسی> ابزار های > گزینه های قیمت موفق باشید.
 11. axa

  فارسی نشدن قیمت وکامرس با parsidate

  سلام دوستان من وقتی پلاگین را فعال میکنم و گزینه ی هماهنگی با وکامرس را میزنم اعداد فارسی نیمشه حتی فونت سایت را تغییر دادم و درست نشد ولی وقتی وکامرس را به ورژن قبل از 3 تغییر دادم قیمت ها فارسی شدند من سورس ها را چک کردم ولی متاسفانه به دلیل زیاد بودنش واقعا خسته شدم. چطور میشه با مستندات و توابع پلاگین به صورت دستی اعداد قیمت های وکامرس را فارسی کرد ممنون میشم اگر به صورت مبتدی مراحل را توضیح بدید وبسایت روی لوکال هست.
 12. سلام دوستان،خسته نباشین مشکل من نمایش غلط تعداد اپدیت های وردپرس هست تمام پلاگین های سایتم اپدیت هست ولی در بخش بروزرسانی ها تعداد اپدیت های را 8 عدد نشان میشه فایلهای وردپرس را هم پاک کردم و دوباره جایگزین کردم ولی بازم نشده به نظر شما مشکل کجاست
×
×
 • اضافه کردن...