رفتن به مطلب

amirhossein2015

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  1
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0

درباره amirhossein2015

 • درجه
  تازه کار
 1. amirhossein2015

  مشکل در کد های breadcrumb

  سلام نمایش breadcrumb بصورت پیش فرض در قالب سایت من فعال است. ولی کد های آن از نظر گوگل استاندارد نیست و bredcrumb در گوگل نشان داده نمیشود. در این سایت روش valid کردن هست ولی من متوجه نشدم چگونه آن را اصلاح کنم https://developers.g...ata/breadcrumbs کد های breadcrumb قالب این است. Header.php: <?php cryout_breadcrumbs_hook();?> Theme-functions.php: function nirvana_breadcrumbs() { $nirvanas= nirvana_get_theme_options(); foreach ($nirvanas as $key => $value) { ${"$key"} = $value ; } $showOnHome = 1; // 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show $separator = '<i class="icon-angle-right"></i>'; // separator between crumbs $home = '<a href="'.home_url().'"><i class="icon-homebread"></i></a>'; // text for the 'Home' link $showCurrent = 1; // 1 - show current post/page title in breadcrumbs, 0 - don't show $before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb $after = '</span>'; // tag after the current crumb global $post; $homeLink = home_url(); if (is_front_page() && $nirvana_frontpage=="Enable") {return;} if (is_home() && $nirvana_frontpage!="Enable") { if ($showOnHome == 1) echo '<div id="breadcrumbs"><div id="breadcrumbs-box"><a href="' . $homeLink . '"><i class="icon-homebread"></i>' . __('Home Page','nirvana') . '</a></div></div>'; } else { echo '<div id="breadcrumbs"><div id="breadcrumbs-box">' . $home . $separator . ' '; if ( is_category() ) { $thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false); if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $separator . ' '); echo $before . __('Archive by category','nirvana').' "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after; } elseif ( is_search() ) { echo $before . __('Search results for','nirvana').' "' . get_search_query() . '"' . $after; } elseif ( is_day() ) { echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $separator . ' '; echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $separator . ' '; echo $before . get_the_time('d') . $after; } elseif ( is_month() ) { echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $separator . ' '; echo $before . get_the_time('F') . $after; } elseif ( is_year() ) { echo $before . get_the_time('Y') . $after; } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) { if ( get_post_type() != 'post' ) { $post_type = get_post_type_object(get_post_type()); $slug = $post_type->rewrite; echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a>'; if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $separator . ' ' . $before . get_the_title() . $after; } else { $cat = get_the_category(); if (isset($cat[0])) {$cat = $cat[0];} else {$cat = false;} if ($cat) {$cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $separator . ' ');} else {$cats=false;} if ($showCurrent == 0 && $cats) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$separator\s$#", "$1", $cats); echo $cats; if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after; } } elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) { $post_type = get_post_type_object(get_post_type()); echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after; } elseif ( is_attachment() ) { $parent = get_post($post->post_parent); $cat = get_the_category($parent->ID); if (isset($cat[0])) {$cat = $cat[0];} else {$cat=false;} if ($cat) echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $separator . ' '); echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a>'; if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $separator . ' ' . $before . get_the_title() . $after; } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) { if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after; } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) { $parent_id = $post->post_parent; $breadcrumbs = array(); while ($parent_id) { $page = get_page($parent_id); $breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>'; $parent_id = $page->post_parent; } $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs); for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) { echo $breadcrumbs[$i]; if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $separator . ' '; } if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $separator . ' ' . $before . get_the_title() . $after; } elseif ( is_tag() ) { echo $before . __('Posts tagged','nirvana').' "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after; } elseif ( is_author() ) { global $author; $userdata = get_userdata($author); echo $before . __('Articles posted by','nirvana'). ' ' . $userdata->display_name . $after; } elseif ( is_404() ) { echo $before . __('Error 404','nirvana') . $after; } if ( get_query_var('paged') ) { if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' ('; echo __('Page','nirvana') . ' ' . get_query_var('paged'); if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')'; } echo '</div></div>'; }
×
×
 • اضافه کردن...