رفتن به مطلب

ارور در هنگام کلیک بر روی عکس پست


پست های پیشنهاد شده

با سلام من یه قالب را برای سایت به مناسبت ماه محرم گذاشتم اما در بعضی از پستها هنگام کلیک بر روی عکس ارور میده!

Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/parsipul/public_html/wp-content/themes/moharam/functions.php on line 36

قالب هم از اینجا دانلود کردم

http://mandegarweb.com/wordpress/free-wordpress-theme/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85/

لینک به ارسال

وقتی روی بعضی عکسها کلیک میکنم لینک اشتباه میده نمونه لینک http://2o3.ir/xa5s5

عکسهای که مشکل دارنند چک کردم دیدم خودکار لینک همون مطلب + parsipuls-com-4-15 اما این عدد اخرش رندومه در بعضی عکسها عوض میشه

لینک به ارسال

WP_Error رو فعال کردید؟ غیرفعال کنید صفحه کامل بالا میاد؟

خط 36 فانکشن رو هم بزارید اینجا.

لینک به ارسال

wp_eror چیست ؟ کجاست ؟ صفحه هات سایت منظورتونه ؟ بلی بالا میاد

این هم از خط 36


echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');

لینک به ارسال

با این جایگزین و تست کنید:

		  echo get_category_parents($cat, TRUE, '  / ');

لینک به ارسال

بله متاسفانه

Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/parsipul/public_html/wp-content/themes/moharam/functions.php on line

on line

36

ویرایش شده توسط hossein98
لینک به ارسال

تقدیم به شما


<div class="span-24">
<div id="footer-column-container">
<div id="footer2" style="width: 33%; float: left; margin:0;">
<div class="footer-column1 section" id="col1"><div class="widget-wrap">
<ul>
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer Right') ) : ?>
<h3><?php _e('Recent Posts','mandegarweb'); ?></h3>
<?php wp_get_archives('title_li=&type=postbypost&limit=3'); ?>
<?php endif; ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer3" style="width: 33%; float: left; margin:0;">
<div class="footer-column2 section" id="col2"><div class="widget-wrap">
<ul>
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer Center') ) : ?>
<h3><?php _e('Calendar','mandegarweb'); ?></h3>
<?php get_calendar();?>
<?php endif; ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer4" style="width: 33%; float:right; margin:0;">
<div class="footer-column3 section" id="col3"><div class="widget-wrap">
<ul>
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer Left') ) : ?>
<h3><?php _e('Blogroll','mandegarweb'); ?></h3>
<?php wp_list_bookmarks('&categorize=0&title_li='); ?>
<?php endif; ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>
<?php /* دوست عزیز آماده سازی و بهینه سازی این پوسته بصورت استاندارد و بدون نقص زمان بر بوده امکانش بود که نوشته های فوتر رو کد کنیم و با هر ترفند یا هر نرم افزاری نشه فایل رو دیکد کرد اما برای احترام گذاشتن به شخصیت شما ما اینکار رو نکردیم و متقابل از شما هم انتظار داریم که زحمات گروه ماندگار وب رو با حذف کردن لینک این سایت از بین نبرید و ما رو در ارائه خدمات رایگان دلسرد نکنید . ممنون از یاری شما */?>
<div class="span-24" id="footer-wrap">
<div id="footer">
<div id="copyrights">
© <?php _e('All Rights For','mandegarweb'); ?> <a title="<?php bloginfo('description'); ?>" href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a> <?php _e('Reserved','mandegarweb'); ?>
</div>
<div style="text-align: right;" trbidi="on">
<table background="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/layers.png" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 36px; width: 950px;"><tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 40px; width: 264px; margin-left:35px;"><tbody>
<tr>
<td><div align="center" style="margin: 0px;">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: white;"><?php _e('Template Optimization : ','mandegarweb'); ?></span>
</span></span><a title="<?php _e('علی فاطمی', 'mandegarweb'); ?>" href="http://www.3eo.ir/"><span style="color: #8F8F8F;"><?php _e('3eo','mandegarweb'); ?></span></a></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 40px; width: 264px;"><tbody>
<tr>
<td><div align="center" style="margin: 0px;">
<span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size12px;"><span style="color: white;"><?php _e('Completed By : ','mandegarweb'); ?></span>
</span></span><a title="<?php _e('mandegarweb.com', 'mandegarweb'); ?>" href="http://mandegarweb.com/"><span style="color: #8F8F8F;"><?php _e('Mandegar Web','mandegarweb'); ?></span></a></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 40px; width: 264px;"><tbody>
<tr>
<td><div align="center" style="margin: 0px;">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: white;"><?php _e('Support : ','mandegarweb'); ?></span>
</span></span><a title="<?php _e('Word Press', 'mandegarweb'); ?>" href="http://forum.wp-parsi.com/"><span style="color: #8F8F8F;"><?php _e('Wp-Parsi','mandegarweb'); ?></span></a></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end outer-wrapper -->
<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>

لینک به ارسال

محتوایی که در الا دادین محتوا فایل فانکشنز نبود !

پوسته تست شد و هیچ موردی در اون نبود

لینک به ارسال

درود

پوسته را پاک کردم دوباره نصب کردم اما مشکل حل نشد

این هم فانکشتز


<?php
load_theme_textdomain('mandegarweb',get_template_directory().'/lang');
function breadcrumbs() {
$delimiter = '»';
$name = __('Home','mandegarweb'); //text for the 'Home' link
$currentBefore = '<span class="current">';
$currentAfter = '</span>';
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
echo '<div class="breadcrumbs">';
global $post;
$home = get_bloginfo('url');
echo ' ' . _e('You are here :','mandegarweb') . ' <a href="' . $home . '">' . $name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
echo $currentBefore . 'Archive by category '';
single_cat_title();
echo ''' . $currentAfter;
} elseif ( is_day() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $currentBefore . get_the_time('d') . $currentAfter;
} elseif ( is_month() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $currentBefore . get_the_time('F') . $currentAfter;
} elseif ( is_year() ) {
echo $currentBefore . get_the_time('Y') . $currentAfter;
} elseif ( is_single() ) {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo $currentBefore;
the_title();
echo $currentAfter;
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $currentBefore;
the_title();
echo $currentAfter;
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
echo $currentBefore;
the_title();
echo $currentAfter;
} elseif ( is_search() ) {
echo $currentBefore . 'Search results for '' . get_search_query() . ''' . $currentAfter;
} elseif ( is_tag() ) {
echo $currentBefore . 'Posts tagged '';
single_tag_title();
echo ''' . $currentAfter;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $currentBefore . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $currentAfter;
} elseif ( is_404() ) {
echo $currentBefore . 'Error 404' . $currentAfter;
}
if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}
echo '</div>';
}
}
function more($more) {
return ' ...';
}
add_filter('excerpt_more', 'more');
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
function get_image_url(){
$image_id = get_post_thumbnail_id();
$image_url = wp_get_attachment_image_src($image_id,'full');
$image_url = $image_url[0];
echo $image_url;
}
register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'Header Navigation', '' ),

) );
function mandegarweb_pm(){ ?>
<div class="menu-secondary-wrap" style="color:#fff;font-weight:bold;">
<ul class="menus menu-secondary"><li><br>  <?php _e('Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. You should have WP 3.0+ version for custom menus to work.','mandegarweb'); ?></li></ul>
</div>
<?php }
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'Sidebar',
'before_widget' => '<div class="sidebar section" id="sidebarright"><div class="widget-wrap">',
'after_widget' => '</div></div>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Right',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Center',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Left',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
?>

لینک به ارسال

فکر کنم مربوط به دسته بندی uncategorized باشه.

کد زیر را به انتهای فایل functions.php اضافه و پوسته را لود کنید.


function my_em_posttype_cat_default($EM_Object){
global $post;
if( $post->post_type == EM_POST_TYPE_EVENT || $post->post_type == EM_POST_TYPE_LOCATION ){
$categories = get_the_category();
if( count($categories) == 0 ){
//assign a category to this
wp_set_object_terms($post->ID, 'uncategorized','category');
}
}
}
add_action('template_redirect','my_em_posttype_cat_default', 1,1);

لینک به ارسال

اینجور که کاملا سایت منهدم شد :D سیو کردم ارور داد

Fatal error: Cannot redeclare my_em_posttype_cat_default() (previously declared in /home/parsipul/public_html/wp-content/themes/moharam/functions.php:138) in /home/parsipul/public_html/wp-content/themes/moharam/functions.php on line 161

xtremefbx.gifxtremem3d.gif

لینک به ارسال

سلام مشکل برای برد کرامپ هست شما اولین نفری هستید که این مشکل براتون پیش اومده رو خیلی از سایتها نصب شده و مشکلی در این رابطه گزارش نشده

اگه میتونید فایل ها رو ویرایش کنید لطفا" کل فانکشن برد کرامپ فعلی رو حذف و از لینک زیر برای ایجاد برد کرامپ جدید استفاده کنید یادتون نره تو برگه های اصلی باید تابع برد کرامپ رو هم تغییر بدبد

اسپیدبار یا نمایش موقعیت کنونی کاربران در وردپرس

لینک به ارسال

خوب یه سوال ؟؟ همه پستها این مشکل را ندارند و فقط بعضی از پستها به این مشکل بر خوردنند !!

من نمیدونم کد هاش کدومه میشه زحمتش را بکشید اون کدها را حذف کنید و من دوباره بسازم !1 کد ها پست بالایی پیوست شده مممنون!!

لینک به ارسال

فانکشن زیر رو جایگزین کنید :


<?php
load_theme_textdomain('mandegarweb',get_template_directory().'/lang');
function dimox_breadcrumbs() {
$delimiter = '»';
$home = 'Home'; // text for the 'Home' link
$before = '<span>'; // tag before the current crumb
$after = '</span>'; // tag after the current crumb
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
echo '<div id="crumbs">';
global $post;
$homeLink = get_bloginfo('url');
echo '<a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';
if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
echo $before . 'Archive by category "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;
} elseif ( is_day() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('d') . $after;
} elseif ( is_month() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('F') . $after;
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time('Y') . $after;
} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo $before . get_the_title() . $after;
}
} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_search() ) {
echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . 'Posts tagged "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . 'Error 404' . $after;
}
if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}
echo '</div>';
}
}
function more($more) {
return ' ...';
}
add_filter('excerpt_more', 'more');
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
function get_image_url(){
$image_id = get_post_thumbnail_id();
$image_url = wp_get_attachment_image_src($image_id,'full');
$image_url = $image_url[0];
echo $image_url;
}
register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'Header Navigation', '' ),

) );
function mandegarweb_pm(){ ?>
<div class="menu-secondary-wrap" style="color:#fff;font-weight:bold;">
<ul class="menus menu-secondary"><li><br>  <?php _e('Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. You should have WP 3.0+ version for custom menus to work.','mandegarweb'); ?></li></ul>
</div>
<?php }
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'Sidebar',
'before_widget' => '<div class="sidebar section" id="sidebarright"><div class="widget-wrap">',
'after_widget' => '</div></div>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Right',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Center',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Left',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
?>

بعد از ذخیره باید به تمام برگه های اصلی برید و خط زیر رو :


<?php breadcrumbs(); ?>

به


<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

تغییر بدید

الان که میبینم همون خط خطا دار تو بردکرامپ جدید هم هست به هر حال امتحان کردنش ضرری نداره برای اینکه زیاد وقت نذارید نیازی نیست تابع رو تو تمام فایلها تغییر بدید فقط جهت امتحان تابع رو تو فایل تک نوشته single تغییر بدید

لینک به ارسال

ممنون ک وقت گذاشتید و فایل را واسم ویرایش کردید !دیگه اون ارور را نمیده اما حالت عادی هم نیستش اگر به دوتا لینک زیر برید و روی عکس های داخل پست کلیک کنید منظورم را میفهمید

حالت عادی و درست : http://parsipuls.com/1391/08/6547/naser-sadr-maste-mey.html

حالت غیر عادی : http://parsipuls.com/1391/08/6517/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3.html

لینک به ارسال

در رابطه با اروری که گفتید:

Catchable fatal error theme fix


http://wp-events-plugin.com/blog/2012/01/05/catchable-fatal-error-fix-when-upgrading/

لینک به ارسال

اوون ارور که با کمک امیر جان حل شد!! فقط یه عیب دیگه هستش که تو دو پست قبلی اعلام کردم

لینک به ارسال

در پست اولتون عکس رو وراد پست کردید. با آدرس مستقیم.

اما در پست دوم آدرس عکس رو بصورت پیوست وارد کردید.

مشکل از وردپرس و پوسته نیست.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...