رفتن به مطلب

ارور در فایل functions.php قالب


group

پست های پیشنهاد شده

با سلام .

در خط 335 قالب

functions.php

یک نا هماهنگی وجود دارد که نمیتوانم این خطا را رفع کنم . ممنون میشم دوستان بررسی کنند و ببیند که مشکل از کجاست .


// Add the website description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && ( is_home() || is_front_page() ))
$website_title .= " " . $separator . " " . $site_description;
// Add a page number if necessary:
if ($paged >= 2 || $page >= 2)
$website_title .= " " . $separator . " " . _('Page ', 'pi_framework') . max($paged, $page);
return $website_title;
}
add_filter('wp_title', 'pi_wp_title', 10, 2);

ممنون میشوم بفرمایید که کجای این کد مشکل دارد .

ویرایش شده توسط group
لینک به ارسال

فانکشن pi_wp_title کجاست ؟

ویرایش شده توسط ایگل دیزاین
لینک به ارسال


// Add the website description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && (is_home() || is_front_page())) {
$website_title .= " " . $separator . " " . $site_description;
// Add a page number if necessary:
}elseif ($paged >= 2 || $page >= 2) {
$website_title .= " " . $separator . " " . _('Page ', 'pi_framework') . max($paged, $page);
}
return $website_title;
add_filter('wp_title', 'pi_wp_title', 10, 2);

جایگزین کنید و خبر بدید

لینک به ارسال

با سلام .

در خط 335 قالب

functions.php

یک نا هماهنگی وجود دارد که نمیتوانم این خطا را رفع کنم . ممنون میشم دوستان بررسی کنند و ببیند که مشکل از کجاست .


// Add the website description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && ( is_home() || is_front_page() ))
$website_title .= " " . $separator . " " . $site_description;
// Add a page number if necessary:
if ($paged >= 2 || $page >= 2)
$website_title .= " " . $separator . " " . _('Page ', 'pi_framework') . max($paged, $page);
return $website_title;
}
add_filter('wp_title', 'pi_wp_title', 10, 2);

ممنون میشوم بفرمایید که کجای این کد مشکل دارد .

خط 335 کدامیک از این خطوط است ؟

لینک به ارسال

با سلام .

خیر مشکل حل نشد .

لطفا کل فانکشن را قرار دهید

لینک به ارسال

این طوری نمیشه حداقل باید ده تا خط قبل ده تا خط هم بعد رو قرار بدید

لینک به ارسال

یک موضوعی که یادم اومد و چندروز پیش خودم برام این مشکل پیش اومد بخاطر کامنت های داخل این فایل بود، لطفا کامتارو بردارید و مجدد تست کنید. من با این روش مشکلم حل شد

لینک به ارسال

این کد خیلی مشکل توشه ولی باید از اول کامل درست شه

لینک به ارسال

یک موضوعی که یادم اومد و چندروز پیش خودم برام این مشکل پیش اومد بخاطر کامنت های داخل این فایل بود، لطفا کامتارو بردارید و مجدد تست کنید. من با این روش مشکلم حل شد

دوست عزیز چه ربطی داره :| ؟

لینک به ارسال

با سلام .

خدمت شما :



/* --------------------------------------------------------------------
* Register all scripts which are needed for theme
* -------------------------------------------------------------------- */

if (!function_exists('pi_register_scripts')) {

function pi_register_scripts() {
if (!is_admin()) {
global $pi_theme_options;

/* jQuery Modernizr plugin */
wp_register_script('modernizr', TEMPLATEURL . '/js/modernizr.custom.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* CarouFredSel carousel plugin */
wp_register_script('caroufredsel', TEMPLATEURL . '/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* Nivo slider - Image slider */
wp_register_script('nivoslider', TEMPLATEURL . '/js/jquery.nivo.slider.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* jQuery Placeholder plugin */
wp_register_script('placeholder', TEMPLATEURL . '/js/jquery.placeholder.min.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* jPlayer - video player */
wp_register_script('jplayer', TEMPLATEURL . '/js/jplayer/jquery.jplayer.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* Touch Swipe plugin for mobile devices */
wp_register_script('touchswipe', TEMPLATEURL . '/js/jquery.touchSwipe.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* HTML5Shiv plugin for IE6-IE8 */
wp_register_script('html5shiv', TEMPLATEURL . '/js/html5shiv.js', array('jquery'), '1.0');
/* jQuery Selectivizr plugin for IE6+ */
wp_register_script('selectivizr', TEMPLATEURL . '/js/selectivizr-min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery Responsive menu plugin */
wp_register_script('dl-menu', TEMPLATEURL . '/js/jquery.dlmenu.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('isotope', TEMPLATEURL . '/js/jquery.isotope.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('images_loaded', TEMPLATEURL . '/js/imagesloaded.pkgd.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('pi_include', TEMPLATEURL . '/js/include.js', array('jquery', 'placeholder', 'dl-menu'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('pi_framework_functions', TEMPLATEURL . '/js/pi-framework.functions.js', array('jquery'), '1.0', FALSE);


/* Enqueue scripts */
wp_enqueue_script('jquery');
wp_enqueue_script('modernizr');
wp_enqueue_script('touchswipe');
wp_enqueue_script('dl-menu');
wp_enqueue_script('pi_include');
wp_enqueue_script('pi_framework_functions');

// verify current browser visitor is using
$IE_version = pi_detect_ie();
if (isset($IE_version['ie6']) || isset($IE_version['ie7']) || isset($IE_version['ie8'])) {
wp_enqueue_script('html5shiv');
wp_enqueue_script('placeholder');
wp_enqueue_script('selectivizr');
}

if (is_home() || is_singular('post') || is_archive() || is_search() || is_singular('product')) {
wp_enqueue_script('jplayer');
wp_enqueue_script('nivoslider');
wp_enqueue_script('isotope');
}

// check if Content Manager is inactive and load stellar.js script
if (!CONTENT_MANAGER || (CONTENT_MANAGER && !cma_get_settings('section-parallax'))) {
wp_enqueue_script('pi_stellar', TEMPLATEURL . '/js/jquery.stellar.min.js', array('jquery', 'pi_include'), '1.0', TRUE);
}

// check if Content Manager is inactive and load waypoints.js script
if (!CONTENT_MANAGER || (CONTENT_MANAGER && !cma_get_settings('elements-animation'))) {
wp_enqueue_script('pi_waypoints', TEMPLATEURL . '/js/waypoints.min.js', array('jquery', 'pi_include'), '1.0', TRUE);
}

// WooCommerce scripts
if (PI_WOOCOMMERCE) {
wp_enqueue_script('pi_woocommerce', TEMPLATEURL . '/js/woocommerce.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
}

// pass settings to include.js file
$parallax = $pi_theme_options['parallax'];
$static_header = $pi_theme_options['static_header'];
$retina = $pi_theme_options['retina'];
$one_page_menu = $pi_theme_options['one_page_menu'];

wp_localize_script('pi_include', 'PiElvyre', array(
'parallax' => $parallax,
'staticHeader' => $static_header,
'retina' => $retina,
'one_page_menu' => $one_page_menu
));
}
}

}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'pi_register_scripts');


/* --------------------------------------------------------------------
* Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
* -------------------------------------------------------------------- */

if (!isset($content_width))
$content_width = 600;

/* --------------------------------------------------
* Load necesarry scripts for proper theme work.
* -------------------------------------------------- */

if (!function_exists('pi_theme_setup')) {

function pi_theme_setup() {

// Add default posts and comments RSS feed links to <head>.
add_theme_support('automatic-feed-links');

// Registering Main menu
register_nav_menu('primary', 'Primary Menu');

// Registering footer menu
register_nav_menu('footer', 'Footer Menu');

// Add support for a variety of post formats
add_theme_support('post-formats', array('video', 'quote', 'audio', 'gallery', 'link'));

// Add support for Shortcodes in Widgets
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

// This theme uses Featured Images (also known as post thumbnails) for per-post/per-page Custom Header images
add_theme_support('post-thumbnails', array('post', 'product'));

// adds support for WooCommerce plugin
add_theme_support('woocommerce');

// Make theme available for translation
load_theme_textdomain('pi_framework', PI_THEME_DIR . 'languages');
$locale = get_locale();
$locale_file = PI_THEME_DIR . "languages/$locale.php";
if (is_readable($locale_file))
require_once( $locale_file );
}

}

add_action('after_setup_theme', 'pi_theme_setup');

/* --------------------------------------------------------------------
* Load necesarry scripts.
-------------------------------------------------------------------- */

if (!function_exists('pi_include_scripts')) {

function pi_include_scripts() {
// including all scripts required for theme proper work
require_once(get_template_directory() . '/includes/includes.php');
}

}
add_action('after_setup_theme', 'pi_include_scripts', 11);

/* --------------------------------------------------------------------
* Print the <title> tag based on what is being viewed.
-------------------------------------------------------------------- */

function pi_wp_title($title, $separator) {

global $page, $paged;

$website_title = $title;

// Add the website name.
$website_title .= get_bloginfo('name');

// Add the website description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && ( is_home() || is_front_page() ))
$website_title .= " " . $separator . " " . $site_description;

// Add a page number if necessary:
if ($paged >= 2 || $page >= 2)
$website_title .= " " . $separator . " " . _('Page ', 'pi_framework') . max($paged, $page);

return $website_title;
}

add_filter('wp_title', 'pi_wp_title', 10, 2);

/* ------------------------------------------------------------------
* Add menu icon to first level menu items.
------------------------------------------------------------------- */
if (!function_exists('pi_add_menu_icon')) {

function pi_add_menu_icon($item) {
global $pi_theme_options;

// find selected icons from Theme options and set for each menu item
if ($item->post_type == 'nav_menu_item' && $item->menu_item_parent == 0) {

// get icons from theme options
$menu_icons = isset($pi_theme_options['menu_icons']) ? $pi_theme_options['menu_icons'] : '';

// if icons is set, add span element before menu item text
if (!empty($menu_icons[$item->ID]))
$menu_icon = "<span class='nav-icon {$menu_icons[$item->ID]}'></span>";
else
$menu_icon = '';

return $menu_icon;
}
}

}

add_filter('elvyre_menu_icon', 'pi_add_menu_icon');

/* ---------------------------------------------------------
* Menu Walker
*
* Custom Menu Walker with addition of icons.
---------------------------------------------------------- */
if (!class_exists('Elvyre_Menu_Walker')) {


class Elvyre_Menu_Walker extends Walker_Nav_Menu {

/**
* Start the element output.
*
* @see Walker::start_el()
*
* @since 3.0.0
*
* @param string $output Passed by reference. Used to append additional content.
* @param object $item Menu item data object.
* @param int $depth Depth of menu item. Used for padding.
* @param array $args An array of arguments. @see wp_nav_menu()
* @param int $id Current item ID.
*/
function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0) {
global $wp_query;
$indent = ( $depth ) ? str_repeat("\t", $depth) : '';
//$hide_icons = of_get_option('menu_hide_icons', 0);
$class_names = $value = '';

$classes = empty($item->classes) ? array() : (array) $item->classes;
$classes[] = 'menu-item-' . $item->ID;

$class_names = join(' ', apply_filters('nav_menu_css_class', array_filter($classes), $item, $args));
$class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr($class_names) . '"' : '';

$id = apply_filters('nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args);
$id = $id ? ' id="' . esc_attr($id) . '"' : '';

$output .= $indent . '<li' . $id . $value . $class_names . '>';

$attributes = !empty($item->attr_title) ? ' title="' . esc_attr($item->attr_title) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->target) ? ' target="' . esc_attr($item->target) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->xfn) ? ' rel="' . esc_attr($item->xfn) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->url) ? ' href="' . esc_attr($item->url) . '"' : '';
//$attributes .= $hide_icons ? ' class="no-icons"' : '';

$item_output = $args->before;
$item_output .= '<a' . $attributes . '>';
$item_output .= $args->link_before . apply_filters('elvyre_menu_icon', $item) . apply_filters('the_title', $item->title, $item->ID) . $args->link_after;
$item_output .= '</a>';
$item_output .= ($depth == 0) ? '<span>' . $item->description . '</span>' : "";
$item_output .= $args->after;

$output .= apply_filters('walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args);
}

}

}



کجاش قالب مشکل داره ؟

لینک به ارسال

تست کنید


/* --------------------------------------------------------------------
* Register all scripts which are needed for theme
* -------------------------------------------------------------------- */
if (!function_exists('pi_register_scripts')) {
function pi_register_scripts() {
if (!is_admin()) {
global $pi_theme_options;
/* jQuery Modernizr plugin */
wp_register_script('modernizr', TEMPLATEURL . '/js/modernizr.custom.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* CarouFredSel carousel plugin */
wp_register_script('caroufredsel', TEMPLATEURL . '/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* Nivo slider - Image slider */
wp_register_script('nivoslider', TEMPLATEURL . '/js/jquery.nivo.slider.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* jQuery Placeholder plugin */
wp_register_script('placeholder', TEMPLATEURL . '/js/jquery.placeholder.min.js', 'jquery', '1.0', TRUE);
/* jPlayer - video player */
wp_register_script('jplayer', TEMPLATEURL . '/js/jplayer/jquery.jplayer.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* Touch Swipe plugin for mobile devices */
wp_register_script('touchswipe', TEMPLATEURL . '/js/jquery.touchSwipe.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* HTML5Shiv plugin for IE6-IE8 */
wp_register_script('html5shiv', TEMPLATEURL . '/js/html5shiv.js', array('jquery'), '1.0');
/* jQuery Selectivizr plugin for IE6+ */
wp_register_script('selectivizr', TEMPLATEURL . '/js/selectivizr-min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery Responsive menu plugin */
wp_register_script('dl-menu', TEMPLATEURL . '/js/jquery.dlmenu.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('isotope', TEMPLATEURL . '/js/jquery.isotope.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('images_loaded', TEMPLATEURL . '/js/imagesloaded.pkgd.min.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('pi_include', TEMPLATEURL . '/js/include.js', array('jquery', 'placeholder', 'dl-menu'), '1.0', TRUE);
/* jQuery custom scripts and plugins init */
wp_register_script('pi_framework_functions', TEMPLATEURL . '/js/pi-framework.functions.js', array('jquery'), '1.0', FALSE);

/* Enqueue scripts */
wp_enqueue_script('jquery');
wp_enqueue_script('modernizr');
wp_enqueue_script('touchswipe');
wp_enqueue_script('dl-menu');
wp_enqueue_script('pi_include');
wp_enqueue_script('pi_framework_functions');
// verify current browser visitor is using
$IE_version = pi_detect_ie();
if (isset($IE_version['ie6']) || isset($IE_version['ie7']) || isset($IE_version['ie8'])) {
wp_enqueue_script('html5shiv');
wp_enqueue_script('placeholder');
wp_enqueue_script('selectivizr');
}
if (is_home() || is_singular('post') || is_archive() || is_search() || is_singular('product')) {
wp_enqueue_script('jplayer');
wp_enqueue_script('nivoslider');
wp_enqueue_script('isotope');
}
// check if Content Manager is inactive and load stellar.js script
if (!CONTENT_MANAGER || (CONTENT_MANAGER && !cma_get_settings('section-parallax'))) {
wp_enqueue_script('pi_stellar', TEMPLATEURL . '/js/jquery.stellar.min.js', array('jquery', 'pi_include'), '1.0', TRUE);
}
// check if Content Manager is inactive and load waypoints.js script
if (!CONTENT_MANAGER || (CONTENT_MANAGER && !cma_get_settings('elements-animation'))) {
wp_enqueue_script('pi_waypoints', TEMPLATEURL . '/js/waypoints.min.js', array('jquery', 'pi_include'), '1.0', TRUE);
}
// WooCommerce scripts
if (PI_WOOCOMMERCE) {
wp_enqueue_script('pi_woocommerce', TEMPLATEURL . '/js/woocommerce.js', array('jquery'), '1.0', TRUE);
}
// pass settings to include.js file
$parallax = $pi_theme_options['parallax'];
$static_header = $pi_theme_options['static_header'];
$retina = $pi_theme_options['retina'];
$one_page_menu = $pi_theme_options['one_page_menu'];
wp_localize_script('pi_include', 'PiElvyre', array(
'parallax' => $parallax,
'staticHeader' => $static_header,
'retina' => $retina,
'one_page_menu' => $one_page_menu
));
}
}
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'pi_register_scripts');

/* --------------------------------------------------------------------
* Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
* -------------------------------------------------------------------- */
if (!isset($content_width)){
$content_width = 600;
}
/* --------------------------------------------------
* Load necesarry scripts for proper theme work.
* -------------------------------------------------- */
if (!function_exists('pi_theme_setup')) {
function pi_theme_setup() {
// Add default posts and comments RSS feed links to <head>.
add_theme_support('automatic-feed-links');
// Registering Main menu
register_nav_menu('primary', 'Primary Menu');
// Registering footer menu
register_nav_menu('footer', 'Footer Menu');
// Add support for a variety of post formats
add_theme_support('post-formats', array('video', 'quote', 'audio', 'gallery', 'link'));
// Add support for Shortcodes in Widgets
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');
// This theme uses Featured Images (also known as post thumbnails) for per-post/per-page Custom Header images
add_theme_support('post-thumbnails', array('post', 'product'));
// adds support for WooCommerce plugin
add_theme_support('woocommerce');
// Make theme available for translation
load_theme_textdomain('pi_framework', PI_THEME_DIR . 'languages');
$locale = get_locale();
$locale_file = PI_THEME_DIR . "languages/$locale.php";
if (is_readable($locale_file)){
require_once( $locale_file );
}
}
}
add_action('after_setup_theme', 'pi_theme_setup');
/* --------------------------------------------------------------------
* Load necesarry scripts.
-------------------------------------------------------------------- */
if (!function_exists('pi_include_scripts')) {
function pi_include_scripts() {
// including all scripts required for theme proper work
require_once(get_template_directory() . '/includes/includes.php');
}
}
add_action('after_setup_theme', 'pi_include_scripts', 11);
/* --------------------------------------------------------------------
* Print the <title> tag based on what is being viewed.
-------------------------------------------------------------------- */
function pi_wp_title($title, $separator) {
global $page, $paged;
$website_title = $title;
// Add the website name.
$website_title .= get_bloginfo('name');
// Add the website description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && ( is_home() || is_front_page() ))
$website_title .= " " . $separator . " " . $site_description;
// Add a page number if necessary:
if ($paged >= 2 || $page >= 2)
$website_title .= " " . $separator . " " . _('Page ', 'pi_framework') . max($paged, $page);
return $website_title;
}
add_filter('wp_title', 'pi_wp_title', 10, 2);
/* ------------------------------------------------------------------
* Add menu icon to first level menu items.
------------------------------------------------------------------- */
if (!function_exists('pi_add_menu_icon')) {
function pi_add_menu_icon($item) {
global $pi_theme_options;
// find selected icons from Theme options and set for each menu item
if ($item->post_type == 'nav_menu_item' && $item->menu_item_parent == 0) {
// get icons from theme options
$menu_icons = isset($pi_theme_options['menu_icons']) ? $pi_theme_options['menu_icons'] : '';
// if icons is set, add span element before menu item text
if (!empty($menu_icons[$item->ID]))
$menu_icon = "<span class='nav-icon {$menu_icons[$item->ID]}'></span>";
else
$menu_icon = '';
return $menu_icon;
}
}
}
add_filter('elvyre_menu_icon', 'pi_add_menu_icon');
/* ---------------------------------------------------------
* Menu Walker
*
* Custom Menu Walker with addition of icons.
---------------------------------------------------------- */
if (!class_exists('Elvyre_Menu_Walker')) {

class Elvyre_Menu_Walker extends Walker_Nav_Menu {
/**
* Start the element output.
*
* @see Walker::start_el()
*
* @since 3.0.0
*
* @param string $output Passed by reference. Used to append additional content.
* @param object $item Menu item data object.
* @param int $depth Depth of menu item. Used for padding.
* @param array $args An array of arguments. @see wp_nav_menu()
* @param int $id Current item ID.
*/
function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0) {
global $wp_query;
$indent = ( $depth ) ? str_repeat("\t", $depth) : '';
//$hide_icons = of_get_option('menu_hide_icons', 0);
$class_names = $value = '';
$classes = empty($item->classes) ? array() : (array) $item->classes;
$classes[] = 'menu-item-' . $item->ID;
$class_names = join(' ', apply_filters('nav_menu_css_class', array_filter($classes), $item, $args));
$class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr($class_names) . '"' : '';
$id = apply_filters('nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args);
$id = $id ? ' id="' . esc_attr($id) . '"' : '';
$output .= $indent . '<li' . $id . $value . $class_names . '>';
$attributes = !empty($item->attr_title) ? ' title="' . esc_attr($item->attr_title) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->target) ? ' target="' . esc_attr($item->target) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->xfn) ? ' rel="' . esc_attr($item->xfn) . '"' : '';
$attributes .=!empty($item->url) ? ' href="' . esc_attr($item->url) . '"' : '';
//$attributes .= $hide_icons ? ' class="no-icons"' : '';
$item_output = $args->before;
$item_output .= '<a' . $attributes . '>';
$item_output .= $args->link_before . apply_filters('elvyre_menu_icon', $item) . apply_filters('the_title', $item->title, $item->ID) . $args->link_after;
$item_output .= '</a>';
$item_output .= ($depth == 0) ? '<span>' . $item->description . '</span>' : "";
$item_output .= $args->after;
$output .= apply_filters('walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args);
}
}
}

لینک به ارسال

این طوری نمیشه این مشکل رو حل کرد باید یه دسترسی چیزی بدید

لینک به ارسال
  • 3 سال بعد...

 <div class="woo-header-cart">
            <a class="cart-contents" href="<?php echo $woocommerce->cart->get_cart_url(); ?>" title="<?php _e('View your shopping cart', 'woothemes'); ?>">
                <span><?php echo $woocommerce->cart->cart_contents_count;?></span>
                <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
سلام خط دوم در فایل function.php ایراد میگیره در وردپرس. می تونید راهنمایی کنید لطفا . خیلی فوری است. باعت میشه صفحه پیشخوان وردپرس Service unavailable را بدهد

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...