رفتن به مطلب

mildason

عضو سایت
 • تعداد ارسال‌ها

  8
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

نوشته‌ها ارسال شده توسط mildason

 1. سلام خدمت دوستان 

  بنده میخواستم در صفحه سبد خرید، رنگ محصولی که مشتری سفارش داده نمایش داده بشه.داخل عکس مشخصه که همه چی هست به غیر از رنگ انتخاب شده.چطور میتونم یک نوشته ساده زیر نام محصول ، یا اصلاً یک ستون به اسم رنگ محصول که زیرش رنگ محصول نوشته شده باشه قرار بدم.

  از یک هوک برای نمایش شناسه محصول استفاده کردم و جواب داد ولی برای رنگ هر چی سرچ کردم نتونستم پیدا کنم.

  add_action( 'woocommerce_after_cart_item_name', 'woocommerce_ir_sku_below_cart_item_name', 11, 2 );
  function woocommerce_ir_sku_below_cart_item_name( $cart_item, $cart_item_key ) {
      $_product = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product', $cart_item['data'], $cart_item, $cart_item_key );
      $sku = $_product->get_name();
      if ( ! $sku ) return;
      echo '<p><small>شناسه محصول : ' . $sku . '</small></p>';
      }

  image.thumb.png.c0a655e30758ba7a6b706ef3d0e9c203.png

 2. <?php
  /**
   * Cart Page
   *
   * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/cart/cart.php.
   *
   * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
   * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
   * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
   * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
   * the readme will list any important changes.
   *
   * @see     https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
   * @package WooCommerce\Templates
   * @version 3.8.0
   */

  defined( 'ABSPATH' ) || exit;

  do_action( 'woocommerce_before_cart' ); ?>

  <form class="woocommerce-cart-form" action="<?php echo esc_url( wc_get_cart_url() ); ?>" method="post">
      <?php do_action( 'woocommerce_before_cart_table' ); ?>

      <table class="shop_table shop_table_responsive cart woocommerce-cart-form__contents" cellspacing="0">
          <thead>
              <tr>
                  <th class="product-remove">&nbsp;</th>
                  <th class="product-thumbnail">&nbsp;</th>
                  <th class="product-name"><?php esc_html_e( 'Product', 'woocommerce' ); ?></th>
                  <th class="product-price"><?php esc_html_e( 'Price', 'woocommerce' ); ?></th>
                  <th class="product-quantity"><?php esc_html_e( 'Quantity', 'woocommerce' ); ?></th>
                  <th class="product-subtotal"><?php esc_html_e( 'Subtotal', 'woocommerce' ); ?></th>
              </tr>
          </thead>
          <tbody>
              <?php do_action( 'woocommerce_before_cart_contents' ); ?>

              <?php
              foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
                  $_product   = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product', $cart_item['data'], $cart_item, $cart_item_key );
                  $product_id = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product_id', $cart_item['product_id'], $cart_item, $cart_item_key );

                  if ( $_product && $_product->exists() && $cart_item['quantity'] > 0 && apply_filters( 'woocommerce_cart_item_visible', true, $cart_item, $cart_item_key ) ) {
                      $product_permalink = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_permalink', $_product->is_visible() ? $_product->get_permalink( $cart_item ) : '', $cart_item, $cart_item_key );
                      ?>
                      <tr class="woocommerce-cart-form__cart-item <?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_class', 'cart_item', $cart_item, $cart_item_key ) ); ?>">

                          <td class="product-remove">
                              <?php
                                  echo apply_filters( // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped
                                      'woocommerce_cart_item_remove_link',
                                      sprintf(
                                          '<a href="%s" class="remove" aria-label="%s" data-product_id="%s" data-product_sku="%s">&times;</a>',
                                          esc_url( wc_get_cart_remove_url( $cart_item_key ) ),
                                          esc_html__( 'Remove this item', 'woocommerce' ),
                                          esc_attr( $product_id ),
                                          esc_attr( $_product->get_sku() )
                                      ),
                                      $cart_item_key
                                  );
                              ?>
                          </td>

                          <td class="product-thumbnail">
                          <?php
                          $thumbnail = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_thumbnail', $_product->get_image(), $cart_item, $cart_item_key );

                          if ( ! $product_permalink ) {
                              echo $thumbnail; // PHPCS: XSS ok.
                          } else {
                              printf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( $product_permalink ), $thumbnail ); // PHPCS: XSS ok.
                          }
                          ?>
                          </td>

                          <td class="product-name" data-title="<?php esc_attr_e( 'Product', 'woocommerce' ); ?>">
                          <?php
                          if ( ! $product_permalink ) {
                              echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_name', $_product->get_name(), $cart_item, $cart_item_key ) . '&nbsp;' );
                          } else {
                              echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_name', sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( $product_permalink ), $_product->get_name() ), $cart_item, $cart_item_key ) );
                          }

                          do_action( 'woocommerce_after_cart_item_name', $cart_item, $cart_item_key );

                          // Meta data.
                          echo wc_get_formatted_cart_item_data( $cart_item ); // PHPCS: XSS ok.

                          // Backorder notification.
                          if ( $_product->backorders_require_notification() && $_product->is_on_backorder( $cart_item['quantity'] ) ) {
                              echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_backorder_notification', '<p class="backorder_notification">' . esc_html__( 'Available on backorder', 'woocommerce' ) . '</p>', $product_id ) );
                          }
                          ?>
                          </td>

                          <td class="product-price" data-title="<?php esc_attr_e( 'Price', 'woocommerce' ); ?>">
                              <?php
                                  echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_price', WC()->cart->get_product_price( $_product ), $cart_item, $cart_item_key ); // PHPCS: XSS ok.
                              ?>
                          </td>

                          <td class="product-quantity" data-title="<?php esc_attr_e( 'Quantity', 'woocommerce' ); ?>">
                          <?php
                          if ( $_product->is_sold_individually() ) {
                              $product_quantity = sprintf( '1 <input type="hidden" name="cart[%s][qty]" value="1" />', $cart_item_key );
                          } else {
                              $product_quantity = woocommerce_quantity_input(
                                  array(
                                      'input_name'   => "cart[{$cart_item_key}][qty]",
                                      'input_value'  => $cart_item['quantity'],
                                      'max_value'    => $_product->get_max_purchase_quantity(),
                                      'min_value'    => '0',
                                      'product_name' => $_product->get_name(),
                                  ),
                                  $_product,
                                  false
                              );
                          }

                          echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_quantity', $product_quantity, $cart_item_key, $cart_item ); // PHPCS: XSS ok.
                          ?>
                          </td>

                          <td class="product-subtotal" data-title="<?php esc_attr_e( 'Subtotal', 'woocommerce' ); ?>">
                              <?php
                                  echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_subtotal', WC()->cart->get_product_subtotal( $_product, $cart_item['quantity'] ), $cart_item, $cart_item_key ); // PHPCS: XSS ok.
                              ?>
                          </td>
                      </tr>
                      <?php
                  }
              }
              ?>

              <?php do_action( 'woocommerce_cart_contents' ); ?>

              <tr>
                  <td colspan="6" class="actions">

                      <?php if ( wc_coupons_enabled() ) { ?>
                          <div class="coupon">
                              <label for="coupon_code"><?php esc_html_e( 'Coupon:', 'woocommerce' ); ?></label> <input type="text" name="coupon_code" class="input-text" id="coupon_code" value="" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Coupon code', 'woocommerce' ); ?>" /> <button type="submit" class="button" name="apply_coupon" value="<?php esc_attr_e( 'Apply coupon', 'woocommerce' ); ?>"><?php esc_attr_e( 'Apply coupon', 'woocommerce' ); ?></button>
                              <?php do_action( 'woocommerce_cart_coupon' ); ?>
                          </div>
                      <?php } ?>

                      <button type="submit" class="button" name="update_cart" value="<?php esc_attr_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?>"><?php esc_html_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?></button>

                      <?php do_action( 'woocommerce_cart_actions' ); ?>

                      <?php wp_nonce_field( 'woocommerce-cart', 'woocommerce-cart-nonce' ); ?>
                  </td>
              </tr>

              <?php do_action( 'woocommerce_after_cart_contents' ); ?>
          </tbody>
      </table>
      <?php do_action( 'woocommerce_after_cart_table' ); ?>
  </form>

  <?php do_action( 'woocommerce_before_cart_collaterals' ); ?>

  <div class="cart-collaterals">
      <?php
          /**
           * Cart collaterals hook.
           *
           * @hooked woocommerce_cross_sell_display
           * @hooked woocommerce_cart_totals - 10
           */
          do_action( 'woocommerce_cart_collaterals' );
      ?>
  </div>

  <?php do_action( 'woocommerce_after_cart' ); ?>

 3. سلام خسته نباشید.

  من یک فروشگاه پارچه متری دارم.کاربر زمانی که به طور مثال 1.5 متر از یک محصول و 2.5 متر از محصولی دیگه رو خرید میکنه، در قسمت آیکون سبد خرید به جای تعداد محصولات (2)، جمع متراژ پارچه رو محسابه میکنه که عدد 4 رو نشون میده.از چه افزونه ای باید برای رفع این مشکل استفاده کنم که همون تعداد محصولات (2) رو نمایش بده.

  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید 

  Untitled-1.jpg

×
×
 • اضافه کردن...