رفتن به مطلب

سایتمون باز نمیشه!!


پست های پیشنهاد شده

من سایتتان را چک کردم این نوشته روی سایت بود فکر نکنم مشکلی داشته باشه

فقط برای تست سایت

HTML سالم است برای تست PHP روی لینک زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید

اینو کدش رو حذف کردم ولی بازم هست...

شما وارد مدیریت بشید

پوسته رو تغییر بدید

افزونه رو غیرفعال کنید

بعدببینید فرقی میکنه؟

تغییری نکرد

لینک به ارسال

دوست من شما الان باید ایندکس وردپرس رو در روت هاستتون قرار بدید و فایل قبلی رو حذف کنید که این نوشته که دوستمون گفتند بره و معلوم بشه سایتتون باز میشه یاخیر ..

لینک به ارسال

باور کنید من پاک کردم فایل دیگه هست پاک کنم؟

4رو سایتمون قطعه یکی نیست واقعا راهنمایی کنه!

هر رورشی رفتم بالا نیومد!

چند روش معرفی کنید انجام بدم...

لینک به ارسال

دوست عزیز دسترسی به بخش پنل مدیریتتون بازه ؛ وارد پنل مدیریت بشین و قالبتون رو عوض کنید و قالب پیشفرض وردپرسو فعال کنید؛ اگه نمیتونید از cpanel هاست وارد پوشه theme سایت بشید و یه بک آپ ازش بگیرید و بعد تم های این پوشه رو پاک کنید و یک تم استاندارد رو آپ کنید ویا اگر هم تم پیشفرض وردپرس رو توی این فولدر دارید بقیه تم ها رو پاک کنید و بذارید سایت با تم پیشفرض بالا بیاد

ویرایش شده توسط silver21
لینک به ارسال

دوست عزیز الان روی دوفایلی که من برای تست دادم سایتتون لود می شه هر دوی اونها را بعد از تست باید حرذف کنید الان در مرورگرتون آدرس را به این شکل بنویسید سایتتون بالا می آد

WWW.MASHHADIA.IR/index.php

فایل مهمی که باید حذف بشه اسمش index.html هست به پسوند و کوچکی و بزرگی حروف و نداشتن هیچ حرف اضافه ای در نامش دقت کنید و دقیقا فایل خواسته شده را حذف کنید

و تست بگیرید احتمالا فایلی را اشتباه حذف کرده باشید

اگر ساییتون باز بالا نیامد بگید تا فایلی که اشتباهی حذف کردید را بگذارم

لینک به ارسال

دوست عزیز دسترسی به بخش پنل مدیریتتون بازه ؛ وارد پنل مدیریت بشین و قالبتون رو عوض کنید و قالب پیشفرض وردپرسو فعال کنید؛ اگه نمیتونید از cpanel هاست وارد پوشه theme سایت بشید و یه بک آپ ازش بگیرید و بعد تم های این پوشه رو پاک کنید و یک تم استاندارد رو آپ کنید ویا اگر هم تم پیشفرض وردپرس رو توی این فولدر دارید بقیه تم ها رو پاک کنید و بذارید سایت با تم پیشفرض بالا بیاد

دوست عزیز دسترسی به بخش پنل مدیریتتون بازه ؛ وارد پنل مدیریت بشین و قالبتون رو عوض کنید و قالب پیشفرض وردپرسو فعال کنید؛ اگه نمیتونید از cpanel هاست وارد پوشه theme سایت بشید و یه بک آپ ازش بگیرید و بعد تم های این پوشه رو پاک کنید و یک تم استاندارد رو آپ کنید ویا اگر هم تم پیشفرض وردپرس رو توی این فولدر دارید بقیه تم ها رو پاک کنید و بذارید سایت با تم پیشفرض بالا بیاد

اینا همه رو امتحان کردم

دوست عزیز الان روی دوفایلی که من برای تست دادم سایتتون لود می شه هر دوی اونها را بعد از تست باید حرذف کنید الان در مرورگرتون آدرس را به این شکل بنویسید سایتتون بالا می آد

WWW.MASHHADIA.IR/index.php

فایل مهمی که باید حذف بشه اسمش index.html هست به پسوند و کوچکی و بزرگی حروف و نداشتن هیچ حرف اضافه ای در نامش دقت کنید و دقیقا فایل خواسته شده را حذف کنید

و تست بگیرید احتمالا فایلی را اشتباه حذف کرده باشید

اگر ساییتون باز بالا نیامد بگید تا فایلی که اشتباهی حذف کردید را بگذارم

ممنون واسه من با این ادرس بالا نیومد دقیقا من همین فایل با همین اسم رو پاک کردم

می خواین مشخصات روبدم خودتون ببنید!

لینک به ارسال

دوستان یک راه حلی جلو ما بزارین سایتمون باز شه..

یک کم صبورتر باشید

فایلی که حذف بشه که نمایش داده نمی شه اگر آدرسی که دادمم هم براتون باز نشده فایل index.php رو پاک کردید نه index.html

index.zip

لینک به ارسال

اگر با این فایل هم نشد

آدرس یک از مطالبتون رو مستقیم وارد کنید و اگر اون هم باز نشد اعلام کنید

نکته

اینکه چهار روز سایت شما قطعه دلیل نمی شه زندگی دیگران مختل بشه صبور باشید و منتظر پاسخ

بعید هم ندونید که سایتتون مشکلش خیلی بالاتر باشه و در واقع ترافیکتون توسط هکر ربوده شده باشه

لینک به ارسال

اگر با این فایل هم نشد

آدرس یک از مطالبتون رو مستقیم وارد کنید و اگر اون هم باز نشد اعلام کنید

نکته

اینکه چهار روز سایت شما قطعه دلیل نمی شه زندگی دیگران مختل بشه صبور باشید و منتظر پاسخ

بعید هم ندونید که سایتتون مشکلش خیلی بالاتر باشه و در واقع ترافیکتون توسط هکر ربوده شده باشه

ممنون

من هم از کسی نخواستم زندگیش مختل بشه

شما جبهه گرفتید

توجه:

اینجا دوستان زیادی زدن مسلط به وردپرس برای همین میگم بیان کمک کنن!

همین...

اگر ترافیکم توسط هکر ربوده شده چرا تمام زیر دامنه های من بدون هیچ مشکلی باز میشه!

بنده قصد بی احترامی به کسی رو نداشتم اگرم حرفی زدم بابت کمک بوده نه بی احترامی بازم عذر خواهی می کنم..

تمام موارد رو انجام دادم بازم سایت باز نشد..

موفق باشید

لینک به ارسال

شما بخش مدیریت سایتتون هم درسته

وردپرس رو حذف و نصب دستی کردید؟

---

این تاپیک زیاداسپم میشه

تا الان هم به خاطر مشکلتون قفل نکردم

اما اگر اسپم مجدد ارسال بشه طبق قوانین تاپیک قفل میشه

به چیزی که خیلی اینجا حساس هستیم اسپم هس

صبور باشید این مشکلات زیاد پیش میاد و همیشه راه حل دارن

لینک به ارسال
اگر ترافیکم توسط هکر ربوده شده چرا تمام زیر دامنه های من بدون هیچ مشکلی باز میشه!

هکر الزاما انسان نیست که متوجه داشتن ساب دامین بشود خیلی وقتها یک اسکریپت و نرم افزار این کار را براش انجام می ده

سرورو شما خارج از وردپرس دیده می شه ومشکلی هم نداره ولی روی وردپرس نه

من نمی تونم تایپیک ها رو برگردم عقب یکی یکی موارد رو چک کنید هرکدام انجام نشده انجام دهید

دسترسی فایل ها 666 یا بالاتر باشند

پوشه ها 755 یا بالاتر

فایل htaccess را تغییر نام بدید یا حذف کنید

فایل wp-config.php دسترسیش حداقل 444 باشه و محتواش شبیه به

<?php

/**

* The base configurations of the WordPress.

*

* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,

* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information

* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing

* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

*

* This file is used by the wp-config.php creation script during the

* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file

* to "wp-config.php" and fill in the values.

*

* @package WordPress

*/

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'نام دیتابیس');

/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'نام کاربری دیتابیس');

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'رمز دیتابیس');

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */

define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */

define('DB_COLLATE', '');

/**#@+

* Authentication Unique Keys and Salts.

*

* Change these to different unique phrases!

* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

*

* @since 2.6.0

*/

define('AUTH_KEY', 'اینجا می تونه کد باشه ولی اول و آخر کدها با علائم رعایت شده باشند ');

define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');

define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

/**#@-*/

/**

* WordPress Database Table prefix.

*

* You can have multiple installations in one database if you give each a unique

* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

*/

$table_prefix = 'wp_';

/**

* WordPress Localized Language, defaults to English.

*

* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen

* language must be installed to wp-content/languages. For example, install

* fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian

* language support.

*/

define('WPLANG', 'fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team :)

/**

* For developers: WordPress debugging mode.

*

* Change this to true to enable the display of notices during development.

* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

* in their development environments.

*/

define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */

if ( !defined('ABSPATH') )

define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

اگر کدی اضافه داشت بگذارید اینجا در ابتدا و انتهاش هم باید علائم


<?php
و در انتها
?>

وجود داشته باشند

فایل index.php گه آخرین مرحله داده شد را در پوشه public_html کپی و ریپلیس فایل قبلی بکنید

پوشه themes را تغییر نام دهید

پوشه plugins را تغییر نام دهید

و

پوشه wp-content را تغییر نام دهید

در هر مرحله سایت را با دقت و حذف کوکی ها چک کنید هر جا سایت بالا آمد اعلا کنید که با تغییر چه فایل یا فولدری اتفاق افتاده تا بررسی شود

لینک به ارسال

شما بخش مدیریت سایتتون هم درسته

وردپرس رو حذف و نصب دستی کردید؟

---

این تاپیک زیاداسپم میشه

تا الان هم به خاطر مشکلتون قفل نکردم

اما اگر اسپم مجدد ارسال بشه طبق قوانین تاپیک قفل میشه

به چیزی که خیلی اینجا حساس هستیم اسپم هس

صبور باشید این مشکلات زیاد پیش میاد و همیشه راه حل دارن

بله انجام دادم

لینک به ارسال

هکر الزاما انسان نیست که متوجه داشتن ساب دامین بشود خیلی وقتها یک اسکریپت و نرم افزار این کار را براش انجام می ده

سرورو شما خارج از وردپرس دیده می شه ومشکلی هم نداره ولی روی وردپرس نه

من نمی تونم تایپیک ها رو برگردم عقب یکی یکی موارد رو چک کنید هرکدام انجام نشده انجام دهید

دسترسی فایل ها 666 یا بالاتر باشند

پوشه ها 755 یا بالاتر

فایل htaccess را تغییر نام بدید یا حذف کنید

فایل wp-config.php دسترسیش حداقل 444 باشه و محتواش شبیه به

<?php

/**

* The base configurations of the WordPress.

*

* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,

* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information

* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing

* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

*

* This file is used by the wp-config.php creation script during the

* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file

* to "wp-config.php" and fill in the values.

*

* @package WordPress

*/

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'نام دیتابیس');

/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'نام کاربری دیتابیس');

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'رمز دیتابیس');

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */

define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */

define('DB_COLLATE', '');

/**#@+

* Authentication Unique Keys and Salts.

*

* Change these to different unique phrases!

* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

*

* @since 2.6.0

*/

define('AUTH_KEY', 'اینجا می تونه کد باشه ولی اول و آخر کدها با علائم رعایت شده باشند ');

define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');

define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

/**#@-*/

/**

* WordPress Database Table prefix.

*

* You can have multiple installations in one database if you give each a unique

* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

*/

$table_prefix = 'wp_';

/**

* WordPress Localized Language, defaults to English.

*

* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen

* language must be installed to wp-content/languages. For example, install

* fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian

* language support.

*/

define('WPLANG', 'fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team :)

/**

* For developers: WordPress debugging mode.

*

* Change this to true to enable the display of notices during development.

* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

* in their development environments.

*/

define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */

if ( !defined('ABSPATH') )

define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

اگر کدی اضافه داشت بگذارید اینجا در ابتدا و انتهاش هم باید علائم


<?php
و در انتها
?>

وجود داشته باشند

فایل index.php گه آخرین مرحله داده شد را در پوشه public_html کپی و ریپلیس فایل قبلی بکنید

پوشه themes را تغییر نام دهید

پوشه plugins را تغییر نام دهید

و

پوشه wp-content را تغییر نام دهید

در هر مرحله سایت را با دقت و حذف کوکی ها چک کنید هر جا سایت بالا آمد اعلا کنید که با تغییر چه فایل یا فولدری اتفاق افتاده تا بررسی شود

تویه کانفبنگم این کد اخر اخر هست

برش داشتم چیزی تغیر نکرد


define('EMPTY_TRASH_DAYS', 10 );
if(is_admin()) {
add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );
}

این اصلا موجود نیست:

فایل htaccess را تغییر نام بدید یا حذف کنید

تمام موارد دیگه انجام شد بازم تغییر نکرد

ممنون

لینک به ارسال

4رو سایتمون قطعه یکی نیست واقعا راهنمایی کنه!

الان ما اینجا واقعا کمکتون نمیکنیم :mellow:

دوست عزیز هر مسئله‌ای که باشه نهایت با غیرفعال کردن تمام افزونه‌ها و بارگزاری از نو فایل‌های وردپرس و تماما روی حالات پیش‌فرض (پوسته و افزونه ) و حذف فایل‌های اضافی باید حل بشه ..

و راه‌ةا برای حل مشکلتون گفته شده ، احساس میکنم کارها رو با دقت یا به صورت کامل انجام ندادید ..

لینک به ارسال

الان ما اینجا واقعا کمکتون نمیکنیم :mellow:

دوست عزیز هر مسئله‌ای که باشه نهایت با غیرفعال کردن تمام افزونه‌ها و بارگزاری از نو فایل‌های وردپرس و تماما روی حالات پیش‌فرض (پوسته و افزونه ) و حذف فایل‌های اضافی باید حل بشه ..

و راه‌ةا برای حل مشکلتون گفته شده ، احساس میکنم کارها رو با دقت یا به صورت کامل انجام ندادید ..

شمار سرورید و اختیار دارید باور کیند اینکارو ها کردم

واقعا شاید مشکل از منه

ولی سایت باز نشد!

خودمم خسته شدم

******

سایتمون بلاخره درست شد

وو ممنون از همه دوستان

چه طوری درست شد:

با حذف تمام پوسته های سایت و نصب یک پوسته جدید!

خوب الان بخوام پوسته قبلیم رو درست کنم بهترین راه حل چیه؟

چیکار کنم چون اون چوسته رو یم خواییم با تشکر

ویرایش شده توسط hamidrta
لینک به ارسال

شناسایی کد مخرب در پوسته کار خیلی سختیه

پوسته را فقط از سایت اصلی وردپرس و یا سایتهای خیلی معتبر دریافت کنید

ساده ترین راه سرقت ترافیک دستکاری یک پوسته فروشی و ارائه رایگانشه و قاعدتا جذابیت های پوسته کاربر زیادی رو جمع می کنه که بعد از مدتی ترافیکشون رو از دست می دند

کدی که در کانفیگ گفتید دارید


if(is_admin()) {
add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );
}

ولی خط اولش برای خالی کردن جعبه مطالب حذف شده بعد از ده روزه و مهم نیست

لینک به ارسال

شناسایی کد مخرب در پوسته کار خیلی سختیه

پوسته را فقط از سایت اصلی وردپرس و یا سایتهای خیلی معتبر دریافت کنید

ساده ترین راه سرقت ترافیک دستکاری یک پوسته فروشی و ارائه رایگانشه و قاعدتا جذابیت های پوسته کاربر زیادی رو جمع می کنه که بعد از مدتی ترافیکشون رو از دست می دند

کدی که در کانفیگ گفتید دارید


if(is_admin()) {
add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );
}

ولی خط اولش برای خالی کردن جعبه مطالب حذف شده بعد از ده روزه و مهم نیست

خسته نباشید پوسته رو از این جا خریدیدمم

و همین رو میخواییم!

http://wp-iran.com/

لینک به ارسال

اختصاصی خودشون هست؟ یا فارسی شده؟ چون پیداش نکردم

لینک به ارسال

اگر میتونید برای بنده پیام خصوصی کنید تا بررسی بشه

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...