رفتن به مطلب

نحوه تغییر رنگ مدیران


پست های پیشنهاد شده

باید مدیران رو براساس ایمیل یا شماره سطح دسترسی متمایز و بعد براشون کلاس تعریف کنید.

تشخیص با ایمیل:

http://buildinternet.com/2009/09/automatically-highlight-admin-comments-in-wordpress/

تشخیص براساس آی دی مدیر:

http://www.handy-html.com/highlight-admin-comments-in-wordpress/

لینک به ارسال

منظورتون رنگ پس زمینه نظرات است؟

شاید لینک های زیر کمکتان کند:


http://www.rezaonline.net/blog/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1


http://www.yekweb.com/different-style-for-admin-comments/


http://www.line97.com/1389/09/highlight-author-comments/

می نوانید از افزونه های زیر نیز استفاده کنید:


http://wordpress.org/extend/plugins/simple-author-highlighter/


http://wordpress.org/extend/plugins/highlight-author-comments/

لینک به ارسال
  • 6 ماه بعد...

این آموزش رو دقت کنید ، میتونید هر استایلی رو که بخواید عوض کنید ، چه رنگ عنوان ، چه بک گراند و ....


http://www.rezaonline.net/blog/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85.html

لینک به ارسال
  • 1 ماه بعد...

باید مدیران رو براساس ایمیل یا شماره سطح دسترسی متمایز و بعد براشون کلاس تعریف کنید.

تشخیص با ایمیل:

http://buildinternet.com/2009/09/automatically-highlight-admin-comments-in-wordpress/

تشخیص براساس آی دی مدیر:

http://www.handy-html.com/highlight-admin-comments-in-wordpress/

لطفا راهنمایی کنید :

با استفاده از روش آی دی مدیر:

کد زیر را پیدا کردم


<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">

و کد زیر را جایگزین کردم :


<li class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
echo $oddcomment;
?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

کد Css را نیز در style rvhv nhnl


.adminComment {
background-color: #ccff00 !important;
}

و تغییرات انجام نشد لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید

لینک به ارسال

کاربر YOU

شما $comment->user_id را چاپ کنید ببینید دارای مقدار هست یا خیر

echo $comment->user_id;

روش تکمیلی:


if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
else
$oddcomment = "userComment";

لینک به ارسال

کاربر YOU

شما $comment->user_id را چاپ کنید ببینید دارای مقدار هست یا خیر

echo $comment->user_id;

روش تکمیلی:


if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
else
$oddcomment = "userComment";

کد زیر را جایگزین کردم ولی تغییری نکرد


<li class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
else
$oddcomment = "userComment";
?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

این کد چیه oddcomment من قبلا نداشتم؟

$comment->user_id اینا تو قالب گذاشتم چیزی نداد کجا باید بزارم؟

لینک به ارسال

کد زیر را جایگزین کردم ولی تغییری نکرد


<li class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
else
$oddcomment = "userComment";
?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

این کد چیه oddcomment من قبلا نداشتم؟

$comment->user_id اینا تو قالب گذاشتم چیزی نداد کجا باید بزارم؟

oddcomment در مثال مرتضی بوده. چندان مهم نیست ، فقط یک متغییر هست

$comment->user_id در همین بخش نظرات داخل حلقه کامنت بزارید

(فایل کامنت را پیوست کنید)

لینک به ارسال

<?php

/**

* @package WordPress

* @subpackage Default_Theme

*/

// Do not delete these lines

if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

if ( post_password_required() ) { ?>

<p class="nocomments">این مطلب توسط رمز محافظت شده است. لطفا رمز عبور خود را وارد کنید.</p>

<?php

return;

}

?>

<!--functions-->

<?php

function custom_comment_fun($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment;

if ($comment->user_id == 1)

$oddcomment = "adminComment";

else

$oddcomment = "userComment";

?>

<li class="<?php echo $oddcomment ?>" id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="comment-text">

<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-body">

<div class="comment-author vcard">

<?php echo get_avatar($comment,$size=$args['avatar_size']); ?>

<cite class="comment-name"><?php comment_author_link() ?></cite> <span class="says">گفته:</span>

<span style="float:left"><?php comment_time('H:i') ?> - <?php comment_date('Y/m/j') ?></a>

</div>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em><?php _e('با تشكر از نظر شما !!! نظر شما در انتظار تائید مدیریت سایت میباشد.') ?></em>

<?php endif; ?>

<div class="comment-meta commentmetadata">

<a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"></a>

</div>

<?php comment_text(); ?>

<div class="reply">

<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>

</div>

</div>

<?php

// Do not include the </li> tag.

}

?>

<!-- تنظیمات -->

<?php if ( have_comments() ) : ?>

<div class="navigation">

<div class="alignleft"><?php previous_comments_link() ?></div>

<div class="alignright"><?php next_comments_link() ?></div>

</div>

<?php wp_list_comments('type=comment&avatar_size=30&callback=custom_comment_fun'); ?>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<!-- If comments are open, but there are no comments. -->

<?php else : // comments are closed ?>

<!-- If comments are closed. -->

<strong><?php _e('Comments are closed','dnld'); ?>.</strong>

<!--<strong><p class="nocomments">متأسفم، نظرات این نوشته بسته است.</p></strong> -->

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<div id="respond">

<div class="cancel-comment-reply">

<small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>

</div>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p>برای ارسال دیدگاه، شما بایستی <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a>.</p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p>ورود بعنوان <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>" title="خارج شوید">خروج »</a></p>

<?php else : ?>

<input type="text" name="author" id="author" placeholder="*نام (ضروری)" title="لطفا فارسی تایپ نمائید" size="35" tabindex="1" />

<br />

<input type="text" name="email" id="email" placeholder="*ایمیل (نمایش داده نمی شود) (ضروری)" size="35" tabindex="2" />

<br />

<input type="text" name="url" id="url" placeholder="وبلاگ / وب‌سایت(اختیاری)" size="35" tabindex="3" />

<?php endif; ?>

<!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->

<p><textarea name="comment" id="comment" placeholder="لطفا در صورت امکان پیام خود را فارسی تایپ کنید" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>

<p><input name="submit" type="submit" id="submit" style="cursor: pointer" tabindex="5" value="ارسال دیدگاه" />

<?php comment_id_fields(); ?>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

لینک به ارسال

<?php

/**

* @package WordPress

* @subpackage Default_Theme

*/

// Do not delete these lines

if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

if ( post_password_required() ) { ?>

<p class="nocomments">این مطلب توسط رمز محافظت شده است. لطفا رمز عبور خود را وارد کنید.</p>

<?php

return;

}

?>

<!--functions-->

<?php

function custom_comment_fun($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment;

if ($comment->user_id == 1)

$oddcomment = "adminComment";

else

$oddcomment = "userComment";

?>

<li class="<?php echo $oddcomment ?>" id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="comment-text">

<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-body">

<div class="comment-author vcard">

<?php echo get_avatar($comment,$size=$args['avatar_size']); ?>

<cite class="comment-name"><?php comment_author_link() ?></cite> <span class="says">گفته:</span>

<span style="float:left"><?php comment_time('H:i') ?> - <?php comment_date('Y/m/j') ?></a>

</div>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em><?php _e('با تشكر از نظر شما !!! نظر شما در انتظار تائید مدیریت سایت میباشد.') ?></em>

<?php endif; ?>

<div class="comment-meta commentmetadata">

<a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"></a>

</div>

<?php comment_text(); ?>

<div class="reply">

<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>

</div>

</div>

<?php

// Do not include the </li> tag.

}

?>

<!-- تنظیمات -->

<?php if ( have_comments() ) : ?>

<div class="navigation">

<div class="alignleft"><?php previous_comments_link() ?></div>

<div class="alignright"><?php next_comments_link() ?></div>

</div>

<?php wp_list_comments('type=comment&avatar_size=30&callback=custom_comment_fun'); ?>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<!-- If comments are open, but there are no comments. -->

<?php else : // comments are closed ?>

<!-- If comments are closed. -->

<strong><?php _e('Comments are closed','dnld'); ?>.</strong>

<!--<strong><p class="nocomments">متأسفم، نظرات این نوشته بسته است.</p></strong> -->

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<div id="respond">

<div class="cancel-comment-reply">

<small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>

</div>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p>برای ارسال دیدگاه، شما بایستی <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a>.</p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p>ورود بعنوان <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>" title="خارج شوید">خروج »</a></p>

<?php else : ?>

<input type="text" name="author" id="author" placeholder="*نام (ضروری)" title="لطفا فارسی تایپ نمائید" size="35" tabindex="1" />

<br />

<input type="text" name="email" id="email" placeholder="*ایمیل (نمایش داده نمی شود) (ضروری)" size="35" tabindex="2" />

<br />

<input type="text" name="url" id="url" placeholder="وبلاگ / وب‌سایت(اختیاری)" size="35" tabindex="3" />

<?php endif; ?>

<!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->

<p><textarea name="comment" id="comment" placeholder="لطفا در صورت امکان پیام خود را فارسی تایپ کنید" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>

<p><input name="submit" type="submit" id="submit" style="cursor: pointer" tabindex="5" value="ارسال دیدگاه" />

<?php comment_id_fields(); ?>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

هیچ تغییری نکرد

دوستان و اساتید اگه امکان داره راهنمایی نمایند

لینک به ارسال

شما برای کلاس adminComment رنگی در استایل انتخاب کردید؟ اصلا استایلی دادید؟

لینک به ارسال

شما برای کلاس adminComment رنگی در استایل انتخاب کردید؟ اصلا استایلی دادید؟

بله استایل دادم ولی تغییری نکرد


.adminComment {
background-color: #ccff00 !important;
}

لینک به ارسال

کاربر YOU

شما $comment->user_id را چاپ کنید ببینید دارای مقدار هست یا خیر

echo $comment->user_id;

چطوری؟

یه راهنمایی لطفا

لینک به ارسال

کدش که نوشته شده است در تگ php و داخل حلقه کانتها قرار بدید

لینک به ارسال

کدش که نوشته شده است در تگ php و داخل حلقه کانتها قرار بدید

کد زیر را قرار دادم


<?php echo $comment->user_id; ?>

جواب = 1

ولی همچنان تغییر رنگ مدیر تغییری نمیکند

لینک به ارسال

با چند کاربر دارید کامنت ارسال میکنید؟

هنگامی که لاگین نیستید هم تست ارسال داشته باشید

لینک به ارسال
با چند کاربر دارید کامنت ارسال میکنید؟ هنگامی که لاگین نیستید هم تست ارسال داشته باشید

متوجه شدم مشکل از css بود با کد زیر درست شد


.adminComment {
background: #f2fff1 ;
color:#547700 !important;
text-shadow:1px 1px #d0e995 !important;
}
.userComment {
background: #F1F6FC !important;

ویرایش شده توسط YOU
لینک به ارسال
  • 3 ماه بعد...

سلام به استادان عزیز

من میخواستم روش تشخیص با ایمیل رو انجام بدم ولی روش سختری نسبت به آی پی داشت.

باید مدیران رو براساس ایمیل یا شماره سطح دسترسی متمایز و بعد براشون کلاس تعریف کنید.

تشخیص با ایمیل:

http://buildinternet.com/2009/09/automatically-highlight-admin-comments-in-wordpress/

تشخیص براساس آی دی مدیر:

http://www.handy-html.com/highlight-admin-comments-in-wordpress/

اگه میشه مراحلش رو شرح بدید. متوجه نشدم روش کار رو :( خیلی ممنون

ویرایش شده توسط morsvaba
لینک به ارسال

سلام به استادان عزیز

من میخواستم روش تشخیص با ایمیل رو انجام بدم ولی روش سختری نسبت به آی پی داشت.

اگه میشه مراحلش رو شرح بدید. متوجه نشدم روش کار رو :( خیلی ممنون

شما چه مشکلی دارید

بهتره تغییرات را بدهید و در صورت مشکل مطرح کنید

لینک به ارسال

نمیفهمم کدنویس چی میگه. و اینکه کدوم کد و کجا باید اضافه کنم. الان قسمت میانی پست گفته تو فایل comment.php قالب ـتون کدها رو زیر foreach قرار بدید. اصلا همیچین دستوری پیدا نکردم تو فایل کامنت!

ممنون میشم راهنمایی کنید.

ویرایش شده توسط morsvaba
لینک به ارسال

نمیفهمم کدنویس چی میگه. و اینکه کدوم کد و کجا باید اضافه کنم. الان قسمت میانی پست گفته تو فایل comment.php قالب ـتون کدها رو زیر foreach قرار بدید. اصلا همیچین دستوری پیدا نکردم تو فایل کامنت!

ممنون میشم راهنمایی کنید.

کد فایل comments را اینجا قرار دهید

لینک به ارسال

<?php

/**

* The template for displaying Comments.

*

* The area of the page that contains both current comments

* and the comment form. The actual display of comments is

* handled by a callback to graphene_comment which is

* located in the functions.php file.

*

* @package Graphene

* @since Graphene 1.0

*/

global $graphene_settings;

?>

<?php

/* Only show comments depending on the theme setting */

if ( ! graphene_should_show_comments() ) :

return;

endif;

?>

<?php if ( post_password_required() && ( comments_open() || have_comments() ) ) : ?>

<div id="comments">

<p class="nopassword"><?php _e( 'This post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'graphene' ); ?></p>

<?php do_action( 'graphene_protected_comment' ); ?>

</div><!-- #comments -->

<?php

/* Stop the rest of comments.php from being processed,

* but don't kill the script entirely -- we still have

* to fully load the template.

*/

return;

endif;

?>

<?php do_action( 'graphene_before_comment_template' ); ?>

<?php /* Lists all the comments for the current post */ ?>

<?php if ( have_comments() ) : ?>

<?php /* Get the comments and pings count */

global $graphene_tabbed_comment;

$comments_num = graphene_get_comment_count();

// to also show comments awaiting approval

$allcomments_num = graphene_get_comment_count( 'comments', false );

$pings_num = graphene_get_comment_count( 'pings' );

if ( $comments_num )

$comment_count = sprintf( _n( '%d دیدگاه', '%d دیدگاه', $comments_num, 'graphene' ), number_format_i18n( $comments_num ) );

if ( $pings_num )

$ping_count = sprintf( _n( '%d ping', '%d pings', $pings_num, 'graphene' ), number_format_i18n( $pings_num ) );

$graphene_tabbed_comment = ( $comments_num && $pings_num ) ? true : false;

$class = 'clearfix';

if ( ! $comments_num ) $class .= ' no-comment';

if ( ! $pings_num ) $class .= ' no-ping';

$is_paginated = get_option( 'page_comments' );

?>

<div id="comments" class="<?php echo $class; ?>">

<?php if ( $comments_num ) : ?>

<h4 class="comments gutter-left current"><?php if ($graphene_tabbed_comment) {echo '<a href="#">'.$comment_count.'</a>';} else {echo $comment_count;}?></h4>

<?php endif; ?>

<?php if ( $pings_num ) : ?>

<h4 class="pings gutter-left"><?php if ($graphene_tabbed_comment) {echo '<a href="#">'.$ping_count.'</a>';} else {echo $ping_count;}?></h4>

<?php endif; ?>

<?php if ( ( ( $is_paginated && get_option( 'comments_per_page' ) > 3 ) || ! $is_paginated ) && ( $comments_num > 3 || $pings_num > 6 ) ) : ?>

<p class="comment-form-jump"><a href="#respond"><?php _e( 'Skip to comment form', 'graphene' ); ?></a> ↓</p>

<?php endif; ?>

<?php do_action( 'graphene_before_comments' ); ?>

<?php if ( $comments_num || $allcomments_num ) : ?>

<ol class="clearfix" id="comments_list">

<?php

/* Loop through and list the comments. Tell wp_list_comments()

* to use graphene_comment() to format the comments.

* If you want to overload this in a child theme then you can

* define graphene_comment() and that will be used instead.

* See graphene_comment() in functions.php for more.

*/

$args = array( 'callback' => 'graphene_comment', 'style' => 'ol', 'type' => 'comment' );

wp_list_comments( apply_filters( 'graphene_comments_list_args', $args ) ); ?>

<?php // Are there comments to navigate through? ?>

<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && $is_paginated ) : ?>

<div class="comment-nav clearfix">

<?php if ( function_exists( 'wp_commentnavi' ) ) : ?>

<?php wp_commentnavi(); ?>

<p class="commentnavi-view-all"><?php wp_commentnavi_all_comments_link(); ?></p>

<?php else : ?>

<p><?php paginate_comments_links(); ?> </p>

<?php endif; ?>

<?php do_action( 'graphene_comments_pagination' ); ?>

</div>

<?php endif; // Ends the comment navigation ?>

</ol>

<?php endif; ?>

<?php if ( $pings_num ) : ?>

<ol class="clearfix<?php if (!$comments_num) echo ' display-block'; ?>" id="pings_list">

<?php

/* Loop through and list the pings. Use the same callback function as

* listing comments above, graphene_comment() to format the pings.

*/

$args = array( 'callback' => 'graphene_comment', 'style' => 'ol', 'type' => 'pings', 'per_page' => 0 );

wp_list_comments( apply_filters( 'graphene_pings_list_args', $args ) ); ?>

</ol>

<?php endif; ?>

<?php do_action( 'graphene_after_comments' ); ?>

</div>

<?php endif; // Ends the comment listing ?>

<?php /* Display comments disabled message if there's already comments, but commenting is disabled */ ?>

<?php if ( ! comments_open() && have_comments() ) : ?>

<div id="respond">

<h3 id="reply-title"><?php _e( 'Comments have been disabled.', 'graphene' ); ?></h3>

<?php do_action( 'graphene_comments_disabled' ); ?>

</div>

<?php endif; ?>

<?php /* Display the comment form if comment is open */ ?>

<?php if ( comments_open() ) : ?>

<div id="comment-form-wrap" class="clearfix">

<?php do_action( 'graphene_before_commentform' );

/* Get the comment form. */

$allowedtags = '';

if ( ! $graphene_settings['hide_allowedtags'] ){

$allowedtags .= '<p class="form-allowed-tags">';

$allowedtags .= sprintf( __( 'You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: %s', 'graphene' ), '<code>' . allowed_tags() . '</code>' );

$allowedtags .= '</p>';

}

$args = array(

'comment_notes_after' => apply_filters( 'graphene_comment_allowedtags', $allowedtags ),

'id_form' => 'commentform',

'label_submit' => __( 'Submit Comment', 'graphene' ),

);

comment_form( apply_filters( 'graphene_comment_form_args', $args ) );

do_action( 'graphene_after_commentform' ); ?>

</div>

<?php endif; // Ends the comment status ?>

ویرایش شده توسط morsvaba
لینک به ارسال

@morsvaba

در فایل functions تابع graphene_comment را پیدا کنید و تغییراتی که بعد از حلقه گفته شده است را انجام دهید

لینک به ارسال

functions تم؟ این تابع وجود نداره!

کد:


require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-comments.php' ); // Functions for comments

تو این تم مدنظر نیست؟

<?php

/**

* Graphene WordPress Theme, Copyright 2010-2012 Syahir Hakim

* Graphene is distributed under the terms of the GNU GPL version 3

*

* Graphene functions and definitions

*

* @package Graphene

* @since Graphene 1.0

*/

/**

* Before we do anything, let's get the mobile extension's init file if it exists

*/

$mobile_path = dirname( dirname( __FILE__ ) ) . '/graphene-mobile/includes/theme-plugin.php';

if ( file_exists( $mobile_path ) ) { include( $mobile_path ); }

/**

* Load the various theme files

*/

global $graphene_settings;

require( get_template_directory() . '/admin/options-init.php' ); // Theme options and admin interface setup

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-scripts.php' ); // Theme stylesheets and scripts

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-utils.php' ); // Theme utilities

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-head.php' ); // Functions for output into the HTML <head> element

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-menu.php' ); // Functions for navigation menus

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-loop.php' ); // Functions for posts/pages loops

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-comments.php' ); // Functions for comments

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-widgets.php' ); // Functions for custom widgets

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-slider.php' ); // Functions for the slider

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-panes.php' ); // Functions for the homepage panes

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-plugins.php' ); // Native plugins support

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-shortcodes.php' ); // Theme shortcodes

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-webfonts.php' ); // Theme webfonts

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-functions.php' ); // Other functions that are not categorised above

require( $graphene_settings['template_dir'] . '/includes/theme-setup.php' ); // Theme setup

ویرایش شده توسط morsvaba
لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...