رفتن به مطلب

تیکه کد


پست های پیشنهاد شده

سلام میخوام توی برگه single.php  یه کد بزاریم که نمایش بده مطلب منتشر شده یا رد شده یا منتظر تایید هست 

 

مثلان من یه برگه ساختم که مطلب نویسندگان رو نشون میده حالا میخوام با استفاده از یه کد بهشون نشون بدم مطلیشو رد یا تایید یا منتظر تایید هست وقت نشون بده تایید شده یا رد شده یا منتظر تایید هست

لینک به ارسال
در در ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ در 21:33، Hasna گفته است :

سلام میخوام توی برگه single.php  یه کد بزاریم که نمایش بده مطلب منتشر شده یا رد شده یا منتظر تایید هست 

 

مثلان من یه برگه ساختم که مطلب نویسندگان رو نشون میده حالا میخوام با استفاده از یه کد بهشون نشون بدم مطلیشو رد یا تایید یا منتظر تایید هست وقت نشون بده تایید شده یا رد شده یا منتظر تایید هست

سلام

<?php 
$status = get_post_status ( get_the_ID() );

switch( $status ) {
	case false:
		echo 'خطا!!!';
		breack;
	case 'publish':
		echo 'منتشر شده';
		breack;
	case 'draft':
		echo 'پیشنویس';
		breack;
	case 'pending':
		echo 'در انتظار تأیید';
		breack;

}

 

لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، yazdaniwp گفته است :

سلام


<?php 
$status = get_post_status ( get_the_ID() );

switch( $status ) {
	case false:
		'خطا!!!';
		breack;
	case 'publish':
		'منتشر شده';
		breack;
	case 'draft':
		'پیشنویس';
		breack;
	case 'pending':
		'در انتظار تأیید';
		breack;

}

 

ببخشید میشه ببخشید این کل مطلب نویسنده رو نشون میده این کد میخوام یه کد بزارم تو این کدی که پایین هست که نشون بده تایید شده رد شده تا درحال برسی هست 

 

<?php 
$args = array(
  'author'    => $current_user->ID, // 1
  'post_status' => 'post',
  'posts_per_page' => -10
  );
// the query
$the_query = new WP_Query( $args ); ?>
 
<?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?>
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
<div class="center">
<div id="app_statistics">
<ul>
<li><span class="app_statistics-label">مالک:</span><span class="app_statistics-value"><?php the_field('Manufacturer_name'); ?></span></li>
<li><span class="app_statistics-label">نام برنامه:</span><span class="app_statistics-value"><?php the_title(); ?></span></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">دسته بندی:</span>
<span class="app_statistics-value"style="text-decoration: none"><?php the_category(','); ?></span></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">ضعیت انتشار:</span>
<span class="app_statistics-value" style="color: #008000;"><?php 
$status = get_post_status ( get_the_ID() );

switch( $status ) {
	case false:
		'خطا!!!';
		breack;
	case 'publish':
		'منتشر شده';
		breack;
	case 'draft':
		'پیشنویس';
		breack;
	case 'pending':
		'در انتظار تأیید';
		breack;

} ?></span>
</li>
<li>
<?php if( get_field('Ages') ): ?>
<span class="app_statistics-label">محدودیت سنی :</span>
<span class="app_statistics-value">+<?php the_field('Ages'); ?></span>
<?php endif; ?></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">سازگاری با :</span>
<span class="app_statistics-value"><?php the_field('new_post'); ?></span>
<li><span class="app_statistics-label">ایکون برنامه:</span><span class="app_statistics-value"><img id="icon-app" src="<?php $url= wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );echo $url; ?>" + new Date().getTime(); alt="<?php the_title(); ?>" width="30" height="30" /></span>
</ul>
</div>
</main>
</div>
<?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php else : ?>
    <p><?php _e( 'برنامه ای در لیست فعال ها پیدا نشد' ); ?></p>
<?php endif; ?>

اینو میزارم مطلب هارو نشون میده ولی دکمه نمایش وضیعت که بگه رد شده یا فعال هست یا پیشنویس هست رو نشون نمیده

لینک به ارسال
در در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در 20:50، Hasna گفته است :

ببخشید میشه ببخشید این کل مطلب نویسنده رو نشون میده این کد میخوام یه کد بزارم تو این کدی که پایین هست که نشون بده تایید شده رد شده تا درحال برسی هست 

 
<?php 
$args = array(
  'author'    => $current_user->ID, // 1
  'post_status' => 'post',
  'posts_per_page' => -10
  );
// the query
$the_query = new WP_Query( $args ); ?>
 
<?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?>
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
<div class="center">
<div id="app_statistics">
<ul>
<li><span class="app_statistics-label">مالک:</span><span class="app_statistics-value"><?php the_field('Manufacturer_name'); ?></span></li>
<li><span class="app_statistics-label">نام برنامه:</span><span class="app_statistics-value"><?php the_title(); ?></span></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">دسته بندی:</span>
<span class="app_statistics-value"style="text-decoration: none"><?php the_category(','); ?></span></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">ضعیت انتشار:</span>
<span class="app_statistics-value" style="color: #008000;"><?php 
$status = get_post_status ( get_the_ID() );

switch( $status ) {
	case false:
		'خطا!!!';
		breack;
	case 'publish':
		'منتشر شده';
		breack;
	case 'draft':
		'پیشنویس';
		breack;
	case 'pending':
		'در انتظار تأیید';
		breack;

} ?></span>
</li>
<li>
<?php if( get_field('Ages') ): ?>
<span class="app_statistics-label">محدودیت سنی :</span>
<span class="app_statistics-value">+<?php the_field('Ages'); ?></span>
<?php endif; ?></li>
<li>
<span class="app_statistics-label">سازگاری با :</span>
<span class="app_statistics-value"><?php the_field('new_post'); ?></span>
<li><span class="app_statistics-label">ایکون برنامه:</span><span class="app_statistics-value"><img id="icon-app" src="<?php $url= wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );echo $url; ?>" + new Date().getTime(); alt="<?php the_title(); ?>" width="30" height="30" /></span>
</ul>
</div>
</main>
</div>
<?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php else : ?>
    <p><?php _e( 'برنامه ای در لیست فعال ها پیدا نشد' ); ?></p>
<?php endif; ?>

اینو میزارم مطلب هارو نشون میده ولی دکمه نمایش وضیعت که بگه رد شده یا فعال هست یا پیشنویس هست رو نشون نمیده

خواهش میکنم. کدتون رو کامل بازنویسی کردم. اون تعداد -10 رو نمیدونم چرا گذاشتید، برای نمایش همه مطالب -1 میذاریم نه -10. چند تا تگ رو درست نبسته بودید، کلا ایراد زیاد داشت. یه کم کدهاتون رو تمیزتر بنویسید راحت تر میشه خطایابی کرد.

<?php 
$args = array(
  'author'     => get_current_user_id(),
  'post_status'  => 'post',
  'posts_per_page' => -1,
);

$the_query = new WP_Query( $args );
 
if ( $the_query->have_posts() ) :
  while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>

	 <div class="center">
		 <div id="app_statistics">
			<ul>

			 <li>
        <span class="app_statistics-label">مالک:</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_field( 'Manufacturer_name' ); ?></span>
       </li>

			 <li>
        <span class="app_statistics-label">نام برنامه:</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_title(); ?></span>
       </li>

			 <li>
			  <span class="app_statistics-label">دسته بندی:</span>
        <span class="app_statistics-value"style="text-decoration: none"><?php the_category( ',' ); ?></span>
       </li>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">ضعیت انتشار:</span>
        <span class="app_statistics-value" style="color: #008000;">
         <?php 
					$status = get_post_status ( get_the_ID() );

          switch( $status ) {
            case false:
              echo 'خطا!!!';
              break;
            case 'publish':
              echo 'منتشر شده';
              break;
            case 'draft':
              echo 'پیشنویس';
              break;
            case 'pending':
              echo 'در انتظار تأیید';
              break;

          } ?>
        </span>
       </li>

			 <?php if( get_field( 'Ages' ) ): ?>
       <li>
        <span class="app_statistics-label">محدودیت سنی :</span>
        <span class="app_statistics-value">+<?php the_field( 'Ages' ); ?></span>
       </li>
       <?php endif; ?>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">سازگاری با :</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_field( 'new_post' ); ?></span>
       </li>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">ایکون برنامه:</span>
        <span class="app_statistics-value">
         <img id="icon-app" src="<?php echo wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id( get_the_ID() ) ); ?>" alt="<?php echo get_the_title(); ?>" width="30" height="30" />
        </span>
       </li>

      </ul>
    </div>
   </div>

	<?php 
	endwhile;
  wp_reset_postdata();
else :
  echo '<p>برنامه ای در لیست فعال ها پیدا نشد</p>';
endif;

 

لینک به ارسال
در 21 ساعت قبل، yazdaniwp گفته است :

خواهش میکنم. کدتون رو کامل بازنویسی کردم. اون تعداد -10 رو نمیدونم چرا گذاشتید، برای نمایش همه مطالب -1 میذاریم نه -10. چند تا تگ رو درست نبسته بودید، کلا ایراد زیاد داشت. یه کم کدهاتون رو تمیزتر بنویسید راحت تر میشه خطایابی کرد.


<?php 
$args = array(
  'author'     => get_current_user_id(),
  'post_status'  => 'post',
  'posts_per_page' => -1,
);

$the_query = new WP_Query( $args );
 
if ( $the_query->have_posts() ) :
  while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>

	 <div class="center">
		 <div id="app_statistics">
			<ul>

			 <li>
        <span class="app_statistics-label">مالک:</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_field( 'Manufacturer_name' ); ?></span>
       </li>

			 <li>
        <span class="app_statistics-label">نام برنامه:</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_title(); ?></span>
       </li>

			 <li>
			  <span class="app_statistics-label">دسته بندی:</span>
        <span class="app_statistics-value"style="text-decoration: none"><?php the_category( ',' ); ?></span>
       </li>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">ضعیت انتشار:</span>
        <span class="app_statistics-value" style="color: #008000;">
         <?php 
					$status = get_post_status ( get_the_ID() );

          switch( $status ) {
            case false:
              echo 'خطا!!!';
              break;
            case 'publish':
              echo 'منتشر شده';
              break;
            case 'draft':
              echo 'پیشنویس';
              break;
            case 'pending':
              echo 'در انتظار تأیید';
              break;

          } ?>
        </span>
       </li>

			 <?php if( get_field( 'Ages' ) ): ?>
       <li>
        <span class="app_statistics-label">محدودیت سنی :</span>
        <span class="app_statistics-value">+<?php the_field( 'Ages' ); ?></span>
       </li>
       <?php endif; ?>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">سازگاری با :</span>
        <span class="app_statistics-value"><?php the_field( 'new_post' ); ?></span>
       </li>

       <li>
        <span class="app_statistics-label">ایکون برنامه:</span>
        <span class="app_statistics-value">
         <img id="icon-app" src="<?php echo wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id( get_the_ID() ) ); ?>" alt="<?php echo get_the_title(); ?>" width="30" height="30" />
        </span>
       </li>

      </ul>
    </div>
   </div>

	<?php 
	endwhile;
  wp_reset_postdata();
else :
  echo '<p>برنامه ای در لیست فعال ها پیدا نشد</p>';
endif;

 

ببخشید اینجوری میشه میخوام واسه مطلب های منتشر شده  بنویسه منتشر شده پیش نویس هارو هم بنویسع و رد شده بنویس رد شده این واسه مطلب های منتشرشده همشو نشون میده میخوام واسه رد شده ها بزنه رد شده تاییدی ها بزنه تایید شده

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۹-۱۱۴۹۲۷_Chrome.jpg

لینک به ارسال
در 14 ساعت قبل، Hasna گفته است :

ببخشید اینجوری میشه میخوام واسه مطلب های منتشر شده  بنویسه منتشر شده پیش نویس هارو هم بنویسع و رد شده بنویس رد شده این واسه مطلب های منتشرشده همشو نشون میده میخوام واسه رد شده ها بزنه رد شده تاییدی ها بزنه تایید شده

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۹-۱۱۴۹۲۷_Chrome.jpg

یه ایراد تایپی داشت کد، اصلاحش کردم. کد رو مجدد تست کنید.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...