ایزی دیزاین

بکگراند انیمیشنی هدر سایت

8 پست در این موضوع قرار دارد

با عرض سلام
میخواستم بدونم سایت زیر از چه نوع بک گراندی استفاده کرده و چطور میشه همچنین بک گراندی رو در هدر سایت وردپرسی ایجاد کنیم
با تشکر
ادرس سایت
http://moderntheme.ir/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگه منظورتون عکس بک گراند هست که درون فایل component.css هست
 

.demo-1 .large-header {
	background-image: url('../img/demo-1-bg.jpg');
}

اگه منظورتون افکتش هست که با js هست که اسمش

particles.js

  هست

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در ۱ ساعت قبل، Mobin گفته است :

اگه منظورتون عکس بک گراند هست که درون فایل component.css هست
 


.demo-1 .large-header {
	background-image: url('../img/demo-1-bg.jpg');
}

اگه منظورتون افکتش هست که با js هست که اسمش

particles.js

  هست

particles.js در گیت

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام و درود @iwf2050

 

ضمن تشکر از دوستان جهت پاسخگویی.

این Canvas ای که توی سایتی که اشاره کردید از کتابخونه particles.js توش استفاده نشده ولی particles.js هم فک کنم بشه همچین چیزی ساخت.

کدهای مربوط به Canvas سایت مورد نظر کدهای زیر هست.

(function() {

  var width, height, largeHeader, canvas, ctx, points, target, animateHeader = true;

  // Main
  initHeader();
  initAnimation();
  addListeners();

  function initHeader() {
    width = window.innerWidth;
    height = window.innerHeight;
    target = {x: width/2, y: height/2};

    largeHeader = document.getElementById('large-header');
    largeHeader.style.height = height+'px';

    canvas = document.getElementById('demo-canvas');
    canvas.width = width;
    canvas.height = height;
    ctx = canvas.getContext('2d');

    // create points
    points = [];
    for(var x = 0; x < width; x = x + width/20) {
      for(var y = 0; y < height; y = y + height/20) {
        var px = x + Math.random()*width/20;
        var py = y + Math.random()*height/20;
        var p = {x: px, originX: px, y: py, originY: py };
        points.push(p);
      }
    }

    // for each point find the 5 closest points
    for(var i = 0; i < points.length; i++) {
      var closest = [];
      var p1 = points[i];
      for(var j = 0; j < points.length; j++) {
        var p2 = points[j]
        if(!(p1 == p2)) {
          var placed = false;
          for(var k = 0; k < 5; k++) {
            if(!placed) {
              if(closest[k] == undefined) {
                closest[k] = p2;
                placed = true;
              }
            }
          }

          for(var k = 0; k < 5; k++) {
            if(!placed) {
              if(getDistance(p1, p2) < getDistance(p1, closest[k])) {
                closest[k] = p2;
                placed = true;
              }
            }
          }
        }
      }
      p1.closest = closest;
    }

    // assign a circle to each point
    for(var i in points) {
      var c = new Circle(points[i], 2+Math.random()*2, 'rgba(255,255,255,0.3)');
      points[i].circle = c;
    }
  }

  // Event handling
  function addListeners() {
    if(!('ontouchstart' in window)) {
      window.addEventListener('mousemove', mouseMove);
    }
    window.addEventListener('scroll', scrollCheck);
    window.addEventListener('resize', resize);
  }

  function mouseMove(e) {
    var posx = posy = 0;
    if (e.pageX || e.pageY) {
      posx = e.pageX;
      posy = e.pageY;
    }
    else if (e.clientX || e.clientY)  {
      posx = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft;
      posy = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop;
    }
    target.x = posx;
    target.y = posy;
  }

  function scrollCheck() {
    if(document.body.scrollTop > height) animateHeader = false;
    else animateHeader = true;
  }

  function resize() {
    width = window.innerWidth;
    height = window.innerHeight;
    largeHeader.style.height = height+'px';
    canvas.width = width;
    canvas.height = height;
  }

  // animation
  function initAnimation() {
    animate();
    for(var i in points) {
      shiftPoint(points[i]);
    }
  }

  function animate() {
    if(animateHeader) {
      ctx.clearRect(0,0,width,height);
      for(var i in points) {
        // detect points in range
        if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 4000) {
          points[i].active = 0.3;
          points[i].circle.active = 0.6;
        } else if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 20000) {
          points[i].active = 0.1;
          points[i].circle.active = 0.3;
        } else if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 40000) {
          points[i].active = 0.02;
          points[i].circle.active = 0.1;
        } else {
          points[i].active = 0;
          points[i].circle.active = 0;
        }

        drawLines(points[i]);
        points[i].circle.draw();
      }
    }
    requestAnimationFrame(animate);
  }

  function shiftPoint(p) {
    TweenLite.to(p, 1+1*Math.random(), {x:p.originX-50+Math.random()*100,
      y: p.originY-50+Math.random()*100, ease:Circ.easeInOut,
      onComplete: function() {
        shiftPoint(p);
      }});
  }

  // Canvas manipulation
  function drawLines(p) {
    if(!p.active) return;
    for(var i in p.closest) {
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(p.x, p.y);
      ctx.lineTo(p.closest[i].x, p.closest[i].y);
      ctx.strokeStyle = 'rgba(156,217,249,'+ p.active+')';
      ctx.stroke();
    }
  }

  function Circle(pos,rad,color) {
    var _this = this;

    // constructor
    (function() {
      _this.pos = pos || null;
      _this.radius = rad || null;
      _this.color = color || null;
    })();

    this.draw = function() {
      if(!_this.active) return;
      ctx.beginPath();
      ctx.arc(_this.pos.x, _this.pos.y, _this.radius, 0, 2 * Math.PI, false);
      ctx.fillStyle = 'rgba(156,217,249,'+ _this.active+')';
      ctx.fill();
    };
  }

  // Util
  function getDistance(p1, p2) {
    return Math.pow(p1.x - p2.x, 2) + Math.pow(p1.y - p2.y, 2);
  }
  
})();

که از Canvas و requestAnimationFrame با هم جهت ایجاد این افکت استفاده شده.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 13 ساعت قبل، mehran-b گفته است :

سلام و درود @iwf2050

 

ضمن تشکر از دوستان جهت پاسخگویی.

این Canvas ای که توی سایتی که اشاره کردید از کتابخونه particles.js توش استفاده نشده ولی particles.js هم فک کنم بشه همچین چیزی ساخت.

کدهای مربوط به Canvas سایت مورد نظر کدهای زیر هست.


(function() {

  var width, height, largeHeader, canvas, ctx, points, target, animateHeader = true;

  // Main
  initHeader();
  initAnimation();
  addListeners();

  function initHeader() {
    width = window.innerWidth;
    height = window.innerHeight;
    target = {x: width/2, y: height/2};

    largeHeader = document.getElementById('large-header');
    largeHeader.style.height = height+'px';

    canvas = document.getElementById('demo-canvas');
    canvas.width = width;
    canvas.height = height;
    ctx = canvas.getContext('2d');

    // create points
    points = [];
    for(var x = 0; x < width; x = x + width/20) {
      for(var y = 0; y < height; y = y + height/20) {
        var px = x + Math.random()*width/20;
        var py = y + Math.random()*height/20;
        var p = {x: px, originX: px, y: py, originY: py };
        points.push(p);
      }
    }

    // for each point find the 5 closest points
    for(var i = 0; i < points.length; i++) {
      var closest = [];
      var p1 = points[i];
      for(var j = 0; j < points.length; j++) {
        var p2 = points[j]
        if(!(p1 == p2)) {
          var placed = false;
          for(var k = 0; k < 5; k++) {
            if(!placed) {
              if(closest[k] == undefined) {
                closest[k] = p2;
                placed = true;
              }
            }
          }

          for(var k = 0; k < 5; k++) {
            if(!placed) {
              if(getDistance(p1, p2) < getDistance(p1, closest[k])) {
                closest[k] = p2;
                placed = true;
              }
            }
          }
        }
      }
      p1.closest = closest;
    }

    // assign a circle to each point
    for(var i in points) {
      var c = new Circle(points[i], 2+Math.random()*2, 'rgba(255,255,255,0.3)');
      points[i].circle = c;
    }
  }

  // Event handling
  function addListeners() {
    if(!('ontouchstart' in window)) {
      window.addEventListener('mousemove', mouseMove);
    }
    window.addEventListener('scroll', scrollCheck);
    window.addEventListener('resize', resize);
  }

  function mouseMove(e) {
    var posx = posy = 0;
    if (e.pageX || e.pageY) {
      posx = e.pageX;
      posy = e.pageY;
    }
    else if (e.clientX || e.clientY)  {
      posx = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft;
      posy = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop;
    }
    target.x = posx;
    target.y = posy;
  }

  function scrollCheck() {
    if(document.body.scrollTop > height) animateHeader = false;
    else animateHeader = true;
  }

  function resize() {
    width = window.innerWidth;
    height = window.innerHeight;
    largeHeader.style.height = height+'px';
    canvas.width = width;
    canvas.height = height;
  }

  // animation
  function initAnimation() {
    animate();
    for(var i in points) {
      shiftPoint(points[i]);
    }
  }

  function animate() {
    if(animateHeader) {
      ctx.clearRect(0,0,width,height);
      for(var i in points) {
        // detect points in range
        if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 4000) {
          points[i].active = 0.3;
          points[i].circle.active = 0.6;
        } else if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 20000) {
          points[i].active = 0.1;
          points[i].circle.active = 0.3;
        } else if(Math.abs(getDistance(target, points[i])) < 40000) {
          points[i].active = 0.02;
          points[i].circle.active = 0.1;
        } else {
          points[i].active = 0;
          points[i].circle.active = 0;
        }

        drawLines(points[i]);
        points[i].circle.draw();
      }
    }
    requestAnimationFrame(animate);
  }

  function shiftPoint(p) {
    TweenLite.to(p, 1+1*Math.random(), {x:p.originX-50+Math.random()*100,
      y: p.originY-50+Math.random()*100, ease:Circ.easeInOut,
      onComplete: function() {
        shiftPoint(p);
      }});
  }

  // Canvas manipulation
  function drawLines(p) {
    if(!p.active) return;
    for(var i in p.closest) {
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(p.x, p.y);
      ctx.lineTo(p.closest[i].x, p.closest[i].y);
      ctx.strokeStyle = 'rgba(156,217,249,'+ p.active+')';
      ctx.stroke();
    }
  }

  function Circle(pos,rad,color) {
    var _this = this;

    // constructor
    (function() {
      _this.pos = pos || null;
      _this.radius = rad || null;
      _this.color = color || null;
    })();

    this.draw = function() {
      if(!_this.active) return;
      ctx.beginPath();
      ctx.arc(_this.pos.x, _this.pos.y, _this.radius, 0, 2 * Math.PI, false);
      ctx.fillStyle = 'rgba(156,217,249,'+ _this.active+')';
      ctx.fill();
    };
  }

  // Util
  function getDistance(p1, p2) {
    return Math.pow(p1.x - p2.x, 2) + Math.pow(p1.y - p2.y, 2);
  }
  
})();

که از Canvas و requestAnimationFrame با هم جهت ایجاد این افکت استفاده شده.

 

ایا امکانش هست کمی بیشتر توضیح بدید که چطور باید از کدهای بالا استفاده کنیم و از این افکت استفاده کنیم ؟

در صورت امکان لطف کنید با یک مثال توضیح بدید .

با تشکر و احترام فراوان

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 14 ساعت قبل، Mobin گفته است :

اگه منظورتون عکس بک گراند هست که درون فایل component.css هست
 


.demo-1 .large-header {
	background-image: url('../img/demo-1-bg.jpg');
}

اگه منظورتون افکتش هست که با js هست که اسمش

particles.js

  هست

ایا امکانش هست کمی بیشتر توضیح بدید که چطور باید از particles.js استفاده کنیم ؟

در صورت امکان لطف کنید با یک مثال توضیح بدید .

با تشکر و احترام فراوان

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 34 دقیقه قبل، iwf2050 گفته است :

ایا امکانش هست کمی بیشتر توضیح بدید که چطور باید از کدهای بالا استفاده کنیم و از این افکت استفاده کنیم ؟

در صورت امکان لطف کنید با یک مثال توضیح بدید .

با تشکر و احترام فراوان

canvas.html

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بسیار ممنونم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری