رفتن به مطلب
mahdi.

عدم ورود به صفحه ویرایش برگه و پست

پست های پیشنهاد شده

سلام خدمت دوستان و اساتید محترم

من وردپرسم افزونه هاش آپدیت نمیشد و میگفت باید php 5.6 باشه و my sql  رو هم ارتقا بدم , من روی سرور ارتقا دادم و اوکی شد و تمام افزونه ها و وردپرسم آپدیت شد

ولی دیگه نمیتونم وارد صفحه ویرایش و افزودن برگه و پست بشم , کلا صفحه سفید بالا میاد

http://example.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page

http://example.com/wp-admin/post.php?post=425&action=edit

افزونه ها رو هم دونه دونه غیر فعال کردم ssh رو هم غیر فعال کردم که اگر از افزونه باشه حل بشه که متاسفانه نشد

ممنونم میشم راهنمایی کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام و احترام 

لطفا وارد هاست خوب بشوید در پوشه اصلی فایل wp-config.php را پیدا و ویرایش کنید 

این قسمت را پیدا کنید 

define('WP_DEBUG', false);

و به این تغییر دهید 

define('WP_DEBUG', true);

و دوباره به قسمت ارسال مطلب بروید و متن خطایی که ظاهر میشود را برای ما در اینجا قرار دهید 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنونم از پاسخگویی شما , گذاشتم ولی هیچ پیغامی دریافت نکردم 

چندین بار هم صفحه ها رو ریفرش کردم صفحه خود ورود وردپرس رو هم ریفرش کردم ولی پیغام خطایی مبتنی بر ایراد وردپرس نداد

کد زیر هم صفحه wp-config سایتم هست

<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'WPCACHEHOME', '/home/*****/domains/**********.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager
//define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager
define('DB_NAME', '********');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', '********');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '********');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', '********');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');

/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', true);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

/** https */

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

متوجه شدم از چی هست , افزونه WP-Parsidate نسخه 2.3.2 با وردپرس جدید سازگار نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خود من و خیلی از دوستان دیگر داریم از این افزونه استفاده میکنیم شما باید ببینید چه کدی از قالب یا افزونه ای دیگه با این پلاگین نا سازگاری دارد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کلا با ویرایش جدید وردپرس مشکل داره من کل کد های قالب خودمو بازنویسی کردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...