رفتن به مطلب
::AmiR::

مشکل در تنظیمات دلخواه عکس در انتشار خبر

پست های پیشنهاد شده

سلام و خدا قوت

دوستان جسارتا مشکلی دارم که اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.من از پوسته ی اختصاصی استفاده میکنم که طراحی شده برام ولی متاسفانه طراح در دسترس نیست.مشکلی که دارم این است که نمیتوانم تنظیمات دلخواه خودم رو روی جینش تصاویر قرار بدهم مثلا تصاویر را راست چین و یا چپ چین کنم و همه ی تصاویر من خودبه خود در پوسته وسط چین میشود

به عنوان مثال تصویر شماره ی 1 نحوه ی درخواست من از پوسته برای قرار دادن عکس را نشان می دهد و تصویر شماره 2 نحوه ی قرار گرفتن تصویر در پوسته را نشان می دهد.

کد بخش اخبار من این است

<?php get_header();?> 
<div class="wrapper"></div>     
</div> 
<div style="width: 100%;">       
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="970">
<!-- MSTableType="nolayout" -->
<tr>
<td height="90" background="http://www.hormozgantoday.ir/utiliti/logo/hedervoice.gif">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="969" height="19">
<!-- MSTableType="layout" -->
<tr>
<td width="81"></td>
<td width="852" align="left"><?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('هدر ادامه متن')) : ?><?php endif; ?></td>
<td height="19" width="15"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>   <div class="wrapepr"></div>   
</div> 
<!-- End Header --> <!-- Start Body --> 	
<div class="page" style="border-top: none; background-color: #EFEFEF; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;">
<!-- Start Advertisement Column --> 	
<div style="width: 130px; float: right; padding: 5px; text-align: center;"> 
<div class =adv style="display:block;">
<div style="width: 120px; float: right; padding: 5px; text-align: center; background:#fff; margin-top:-2px;">	 	
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('بلوک تبلیغات سمت راست ادامه مطلب')) : ?>
<a href="#"> <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/ads.png"> </a>
<?php endif; ?>
</div>
</div> 		 	
<div class="wrapper"></div> 		</div> 		
<div style="margin-top:3px;width: 660px; min-height: 350px; margin-right: 5px; float: right; background-color: #FFF; padding: 10px;"> 
<!-- Start Ticker --> 		
<div class="ticker_container"> 
<img alt="" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/r_teletext.gif" class="fr_img"> 
<div id="ticker-wrapper" class="no-js"> 		
<ul id="js-news" class="js-hidden">
<?php $recent = new WP_Query("showposts=5");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
<li class="news-item"><a href="<?php the_permalink(); ?>" target="_blank"><?php the_title(); ?></a></li> 	
<?php endwhile; ?>
</ul>
</div> 	
<img alt="" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/l_teletext.gif" class="fl_img">
<div class="wrapper"></div>
</div>
<!-- End Ticker --> 		
<div style="width: 100%;"> 		
<?php if (have_posts()): while (have_posts()) : the_post(); ?>
<style>
.toolbar{
width:660px;
height:30px;
}
.tools{
width:660px;
height:30px;
margin:5px 0;
}
.id{
width:200px;
float:right;
font-size:11px;
color:#1809a6;
margin:10px 0 0 0;
}	
.date{
width:330px;
margin:10px 0 0 0;
float:left;
font-size:11px;
text-align:left;color:#1809a6;
}	
.news_radi{
width:280px;
float:right;
}		
.news_radi{
width:480px;
float:right;
}		
#size-f{
width:130px;
float:left;
}	
</style>
<div class="toolbar">  
<div class="date"><font style="color:#333">تاریخ انتشار : </font><?php the_time('l d F Y') ?> ساعت : <?php the_time('G:i'); ?></div>
<div class="id"><font style="color:#333">کد خبر : </font> <?php the_ID(); ?></div> 
</div> 	
<div class="tools"> 		 	
<div class="news_radi" style="font-size:10px;"><?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?></div>
<div id="size-f">
<?php if(function_exists('wp_print')) { print_link(); } ?>
<?php if(function_exists('wp_email')) { email_link(); } ?>
<a href="#" class="fontSizeMinus"></a> 	
<a href="#" class="fontReset"></a> 		
<a href="#" class="fontSizePlus"></a>
</div>
</div>
<br>
<div style="direction: rtl;"> 
<div class="rutitr" style="text-align:center"><?php echo get_post_meta($post->ID, "webatd_roo", true); ?></div>
<div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> 
<h2 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"> <?php the_title(); ?></a></h2> 
</div>
</p>		
<div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;">
<?php the_excerpt(); ?>
</div> 
<div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;line-height: 165%;">
<div class="post-img" align="justify">
<?php the_content(); ?>
<?php edit_post_link( __( 'ویرایش خبر', ' ' ), '</span>' ); ?>
</div> 
<input type="text" value="<?php echo wp_get_shortlink(get_the_ID()); ?>" onclick="this.focus(); this.select();"/>
<div class="wrapper"></div> 
</div> 
</div> 			
<div class="wrapper"></div> 				 	 	
<div class="tags_container"> 		
<div class="wrapper">
<br>
<br>
</div> 		 		 	
<div id="size-f" style="width:650px; font-size:11px;">
<a class="home" href="<?php bloginfo('url');?>"> بازدید از صفحه اصلی </a> 
<br>
<br>
<br>
<!-- Start Advertisement -->
<div class =r_column_ad style="display:block;"> 	
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('edame4')) : ?>
<?php endif; ?>
</div> 
<div class="wrapper"></div> 	
<!-- End Advertisement --> 
</div>
</div> 	
<?php endwhile; endif;?>	
</div> 	
<div style="width: 100%;"> 	
<div id="related" style="float:right; margin-top: 10px;width: 300px; height:auto; background:#fefefe; border:1px solid #ccc; padding:4px;">					
<h4>اخبار مربوط به (<?php the_tags(' ');?>)</h4>
<?php

//for use in the loop, list 5 post titles related to first tag on current post
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
echo '';
$first_tag = $tags[0]->term_id;
$args=array(
'tag__in' => array($first_tag),
'post__not_in' => array($post->ID),
'showposts'=>9,
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<div class="mv_container">   
<a class="title4" target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>    
</div> 
<?php
endwhile;
}
}
?>
</div>
<div style="float:left;padding-right: 20px;margin-top: 10px;width: 330px;">
<!-- Start Latests News --> 	
<div class="inner_l_box"> 
<!-- Start Title --> 		
<div style="width: 100%;"> 		
<a href="#" class="tab_btn tab_btn_active" id="latest_news_btn">آخرین اخبار</a> 	
<div class="tab_sep_news"></div> 			
<a href="#" class="tab_btn" id="most_visited_btn">پربازدید ها</a> 
<div class="tab_sep_news"></div> 			
<a href="#" class="tab_btn" id="most_commented_btn">پربحث ترین عناوین</a> 
<div class="wrapper"></div> 
</div> 		<!-- End Title --> 		 		<!-- Start Content --> 		
<div class="inner_l_column_content" id="latest_news_content"> 			          
<?php query_posts('showposts=9'); if (have_posts()) : ?>				
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="mv_container">   
<a class="title4" target="_blank" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>    
</div>  
<?php endwhile;?>
<?php endif; wp_reset_query(); ?>
<div class="wrapper"></div> 		</div> 		<!-- End Content -->
<!-- Start Content --> 		
<div class="inner_l_column_content" id="most_visited_content" style="display: none;"> 
<?php get_most_viewed('post', 9);?> 
<div class="wrapper"></div> 		

</div> 		<!-- End Content --> 		<!-- Start Content --> 	

<div class="inner_l_column_content" id="most_commented_content" style="display: none;"> 


<?php query_posts(array('orderby' => 'comment_count', 'showposts' =>9 )); ?>
<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="mv_container">   
<a class="title4" target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>"><?php echo $post->post_title; ?></a>    
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; wp_reset_query(); ?>
<div class="wrapper"></div> 	
</div> 	
<!-- End Content --> 	
</div> 	<!-- End Latests News --> 
</div> 
<div id="comment">	<?php comments_template(); ?></div>
</div> 
<div class="wrapper"></div> 	
</div> 	<!-- End News --> <!-- Start Advertisement Column --> 	
<?php include (TEMPLATEPATH . "/ads-left-single.php"); ?>
<!-- End Advertisement Column --> 	 	
<div class="wrapper"></div> 
</div> <!-- End Body --> <!-- Start Header --> 
<?php get_footer();?>

 

 

و کد استایلی که برای تصاویر در نظر گرفته شده این است

 

.post-img img{
clear: both;
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding:5px;
border-radius:3px;
-o-border-radius:3px;
-webkit-border-radius:3px;

 

 

ممنون میشم راهنمایی کنید تا بتونم تصاویر خودم رو به دلخواه خودم تنظیم کنم

moshkel1.jpg

moshkel2.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

3 تا کد پایین برای وسط چین شدن هستش ...

display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;

شما میتونید برای حرفه ای تر شدن کار از افزونه visual Composer استفاده کنید ، هرجا خواستید عکس بذارید یا متن یا ... خوبیش اینه که رسپانسیو میشه و موارد دیگر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 23 دقیقه قبل، وردپرس فارسی گفته است :

سلام

3 تا کد پایین برای وسط چین شدن هستش ...


display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;

شما میتونید برای حرفه ای تر شدن کار از افزونه visual Composer استفاده کنید ، هرجا خواستید عکس بذارید یا متن یا ... خوبیش اینه که رسپانسیو میشه و موارد دیگر .

تشکر چون وب سایت خبری است استفاده از افزونه به مرور زمان مشکل ساز میشه برام

من اون موارد رو هم حذف میکنم توی استایل عکس فقط راست چین میشه و با تغییراتی که اعمال میکتم همچنان راست چین میمونه

ویرایش شده توسط ::AmiR::

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من الان چک کردم ، همون 3 تا کد بالا که گفتم از کلس زیر حذف کنید کلاً میره سمت راست ، که اگر داخل وردپرس ، چپ چین ، یا راست چین کنید باید کار بده .

کلس
.post-img img {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto; 
}

 

اون 3 تا باید حذف بشه . ضمناً بعد از حذف این استایل ها یادتون نره کش رو پاک کنید یا Ctr+F5 رو بزنید ، ممکنه کش سیو شده باشه و تغییرات ایجاد نشه .

ویرایش شده توسط وردپرس فارسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بله دقیقا همین کار رو انجام میدم عکس سمت راست میره ولی هر کاری میکنم و هر کدی میزنم عکس ها تغییر حالت نمیده.نه چپ چین میشه و نه وسط و نه ...

بارها و بارها کش رو هم خالی میکنم و کنتل اف 5 هم میزنم ولی بی فایده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بزرگواران کسی نمیتونه کمکی در این زمینه به من بکنه!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 10 دقیقه قبل، ::AmiR:: گفته است :

بزرگواران کسی نمیتونه کمکی در این زمینه به من بکنه!

سلام دوست عزیز،

این آدرس yon.ir/Xx0p که شما برای پیش نمایش آنلاین دادی تصویر بزرگه و قابلیت راست / چپ چین شدن رو نداره و همچنین فضای کانتینر برای این کار کمه

شما یک تصویر با سایز کوچک رو راست / چپ چین کنید بنده راهنماییتون کنم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در 8/27/2016 at 23:53، boysun گفته است :

سلام دوست عزیز،

این آدرس yon.ir/Xx0p که شما برای پیش نمایش آنلاین دادی تصویر بزرگه و قابلیت راست / چپ چین شدن رو نداره و همچنین فضای کانتینر برای این کار کمه

شما یک تصویر با سایز کوچک رو راست / چپ چین کنید بنده راهنماییتون کنم 

کلا هر سایز تصویر بزارم نمیشه و توی ادیت در محیط پنل ادمین درست نشون میده ولی در قالب خودبه خود وسط میاد.فایل نمونه در پست اول رو مشاهده بفرمایید .اون تصویر کوچک هست ولی بازم مشکل هست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در ۱۳۹۵/۶/۱۱ ه‍.ش. at 00:10، boysun گفته است :

این پست منظورتونه ؟

http://goo.gl/EjGxCE

خیر

پست اولم رو خدمت شما عرض کردم که پیوست عکس هم ارسال شده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...