رفتن به مطلب

تبدیل مگامنوی HTML به مگامنو وردپرس


پست های پیشنهاد شده

با سلام خدمت دوستان

من یک قالب HTML دارم که منوی " مگامنو" داره

می خواستم این مگامنو رو در پوسته وردپرسی که دارم طراحی می کنم ، پیاده سازی کنم

اگر امکان داره یکی از دوستان زحمت تبدیلش رو بکشه ،

اگر تبدیل نمیکنید ، بگین که مراحل کار چیه ؟ آیا باید حتماً از افزونه های مرتبط با مگا منو استفاده بشه ؟

اگر فقط تنظیمات wp_nav_menu رو درست انجام بدم کافیه و نیازی به افزونه نیست ؟ (در این حالت ترتیب گزینه های مگامنو در قسمت فهرست وردپرس چطور تنظیم میشن ؟)

اینم از کد HTML مگامنو :


<div class="page-header-menu" style="display: block;">
<div class="container-fluid">
<!-- BEGIN HEADER SEARCH BOX -->
<form class="search-form" action="page_general_search.html" method="GET">
<div class="input-group">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="query">
<span class="input-group-btn">
<a href="javascript:;" class="btn submit">
<i class="icon-magnifier"></i>
</a>
</span>
</div>
</form>
<!-- END HEADER SEARCH BOX -->
<!-- BEGIN MEGA MENU -->
<!-- DOC: Apply "hor-menu-light" class after the "hor-menu" class below to have a horizontal menu with white background -->
<!-- DOC: Remove data-hover="dropdown" and data-close-others="true" attributes below to disable the dropdown opening on mouse hover -->
<div class="hor-menu ">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="menu-dropdown classic-menu-dropdown ">
<a href="javascript:;"> Dashboard
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu pull-left">
<li class=" ">
<a href="index.html" class="nav-link ">
<i class="icon-bar-chart"></i> Default Dashboard
<span class="badge badge-success">1</span>
</a>
</li>
<li class=" ">
<a href="dashboard_2.html" class="nav-link ">
<i class="icon-bulb"></i> Dashboard 2 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="dashboard_3.html" class="nav-link ">
<i class="icon-graph"></i> Dashboard 3
<span class="badge badge-danger">3</span>
</a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="menu-dropdown mega-menu-dropdown ">
<a href="javascript:;"> UI Features
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu" style="min-width: 710px">
<li>
<div class="mega-menu-content">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<a href="ui_colors.html"> Color Library </a>
</li>
<li>
<a href="ui_general.html"> General Components </a>
</li>
<li>
<a href="ui_buttons.html"> Buttons </a>
</li>
<li>
<a href="ui_confirmations.html"> Popover Confirmations </a>
</li>
<li>
<a href="ui_icons.html"> Font Icons </a>
</li>
<li>
<a href="ui_socicons.html"> Social Icons </a>
</li>
<li>
<a href="ui_typography.html"> Typography </a>
</li>
<li>
<a href="ui_tabs_accordions_navs.html"> Tabs, Accordions & Navs </a>
</li>
<li>
<a href="ui_tree.html"> Tree View </a>
</li>
<li>
<a href="maps_google.html"> Google Maps </a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-4">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<a href="maps_vector.html"> Vector Maps </a>
</li>
<li>
<a href="ui_timeline.html"> Timeline </a>
</li>
<li>
<a href="ui_page_progress_style_1.html"> Page Progress Bar - Flash </a>
</li>
<li>
<a href="ui_page_progress_style_2.html"> Page Progress Bar - Big Counter </a>
</li>
<li>
<a href="ui_blockui.html"> Block UI </a>
</li>
<li>
<a href="ui_bootstrap_growl.html"> Bootstrap Growl Notifications </a>
</li>
<li>
<a href="ui_notific8.html"> Notific8 Notifications </a>
</li>
<li>
<a href="ui_toastr.html"> Toastr Notifications </a>
</li>
<li>
<a href="ui_bootbox.html"> Bootbox Dialogs </a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-4">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<a href="ui_alerts_api.html"> Metronic Alerts API </a>
</li>
<li>
<a href="ui_session_timeout.html"> Session Timeout </a>
</li>
<li>
<a href="ui_idle_timeout.html"> User Idle Timeout </a>
</li>
<li>
<a href="ui_modals.html"> Modals </a>
</li>
<li>
<a href="ui_extended_modals.html"> Extended Modals </a>
</li>
<li>
<a href="ui_tiles.html"> Tiles </a>
</li>
<li>
<a href="ui_datepaginator.html"> Date Paginator </a>
</li>
<li>
<a href="ui_nestable.html"> Nestable List </a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="menu-dropdown classic-menu-dropdown active">
<a href="javascript:;"> Layouts
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu pull-left">
<li class=" ">
<a href="layout_mega_menu_light.html" class="nav-link "> Light Mega Menu </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="layout_top_bar_light.html" class="nav-link "> Light Top Bar Dropdowns </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="layout_fluid_page.html" class="nav-link "> Fluid Page </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="layout_top_bar_fixed.html" class="nav-link "> Fixed Top Bar </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="layout_mega_menu_fixed.html" class="nav-link "> Fixed Mega Menu </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="layout_disabled_menu.html" class="nav-link "> Disabled Menu Links </a>
</li>
<li class=" active">
<a href="layout_blank_page.html" class="nav-link active"> Blank Page </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="menu-dropdown mega-menu-dropdown mega-menu-full">
<a href="javascript:;"> Components
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu" style="min-width: ">
<li>
<div class="mega-menu-content">
<div class="row">
<div class="col-md-3">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<h3>Components 1</h3>
</li>
<li>
<a href="components_date_time_pickers.html"> Date & Time Pickers </a>
</li>
<li>
<a href="components_color_pickers.html"> Color Pickers </a>
</li>
<li>
<a href="components_select2.html"> Select2 Dropdowns </a>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_select.html"> Bootstrap Select </a>
</li>
<li>
<a href="components_multi_select.html"> Multi Select </a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<h3>Components 2</h3>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_select_splitter.html"> Select Splitter </a>
</li>
<li>
<a href="components_typeahead.html"> Typeahead Autocomplete </a>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_tagsinput.html"> Bootstrap Tagsinput </a>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_switch.html"> Bootstrap Switch </a>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_maxlength.html"> Bootstrap Maxlength </a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<h3>Components 3</h3>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_fileinput.html"> Bootstrap File Input </a>
</li>
<li>
<a href="components_bootstrap_touchspin.html"> Bootstrap Touchspin </a>
</li>
<li>
<a href="components_form_tools.html"> Form Widgets & Tools </a>
</li>
<li>
<a href="components_context_menu.html"> Context Menu </a>
</li>
<li>
<a href="components_editors.html"> Markdown & WYSIWYG Editors </a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3">
<ul class="mega-menu-submenu">
<li>
<h3>Components 4</h3>
</li>
<li>
<a href="components_code_editors.html"> Code Editors </a>
</li>
<li>
<a href="components_ion_sliders.html"> Ion Range Sliders </a>
</li>
<li>
<a href="components_noui_sliders.html"> NoUI Range Sliders </a>
</li>
<li>
<a href="components_knob_dials.html"> Knob Circle Dials </a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="menu-dropdown classic-menu-dropdown ">
<a href="javascript:;"> More
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu pull-left">
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-settings"></i> Form Stuff
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="form_controls.html" class="nav-link "> Bootstrap Form
<br>Controls </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_controls_md.html" class="nav-link "> Material Design
<br>Form Controls </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_icheck.html" class="nav-link "> iCheck Controls </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_layouts.html" class="nav-link "> Form Layouts </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_editable.html" class="nav-link "> Form X-editable </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_wizard.html" class="nav-link "> Form Wizard </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_validation.html" class="nav-link "> Form Validation </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_image_crop.html" class="nav-link "> Image Cropping </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_fileupload.html" class="nav-link "> Multiple File Upload </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="form_dropzone.html" class="nav-link "> Dropzone File Upload </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-briefcase"></i> Tables
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle"> Static Tables
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="">
<a href="table_static_basic.html" class="nav-link "> Basic Tables </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_static_responsive.html" class="nav-link "> Responsive Tables </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle"> Datatables
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="">
<a href="table_datatables_managed.html" class="nav-link "> Managed Datatables </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_buttons.html" class="nav-link "> Buttons Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_colreorder.html" class="nav-link "> Colreorder Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_rowreorder.html" class="nav-link "> Rowreorder Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_scroller.html" class="nav-link "> Scroller Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_fixedheader.html" class="nav-link "> FixedHeader Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_responsive.html" class="nav-link "> Responsive Extension </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_editable.html" class="nav-link "> Editable Datatables </a>
</li>
<li class="">
<a href="table_datatables_ajax.html" class="nav-link "> Ajax Datatables </a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="?p=" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-wallet"></i> Portlets
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="portlet_boxed.html" class="nav-link "> Boxed Portlets </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="portlet_light.html" class="nav-link "> Light Portlets </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="portlet_solid.html" class="nav-link "> Solid Portlets </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="portlet_ajax.html" class="nav-link "> Ajax Portlets </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="portlet_draggable.html" class="nav-link "> Draggable Portlets </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-bar-chart"></i> Charts
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="charts_amcharts.html" class="nav-link "> amChart </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="charts_flotcharts.html" class="nav-link "> Flot Charts </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="charts_flowchart.html" class="nav-link "> Flow Charts </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="charts_google.html" class="nav-link "> Google Charts </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="charts_echarts.html" class="nav-link "> eCharts </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="charts_morris.html" class="nav-link "> Morris Charts </a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="menu-dropdown classic-menu-dropdown ">
<a href="javascript:;">
<i class="icon-briefcase"></i> Pages
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu pull-left">
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-basket"></i> eCommerce
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="ecommerce_index.html" class="nav-link ">
<i class="icon-home"></i> Dashboard </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="ecommerce_orders.html" class="nav-link ">
<i class="icon-basket"></i> Orders </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="ecommerce_orders_view.html" class="nav-link ">
<i class="icon-tag"></i> Order View </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="ecommerce_products.html" class="nav-link ">
<i class="icon-graph"></i> Products </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="ecommerce_products_edit.html" class="nav-link ">
<i class="icon-graph"></i> Product Edit </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-docs"></i> Apps
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="app_todo.html" class="nav-link ">
<i class="icon-clock"></i> Todo 1 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="app_todo_2.html" class="nav-link ">
<i class="icon-check"></i> Todo 2 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="app_inbox.html" class="nav-link ">
<i class="icon-envelope"></i> Inbox </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="app_calendar.html" class="nav-link ">
<i class="icon-calendar"></i> Calendar </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-user"></i> User
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="page_user_profile_1.html" class="nav-link ">
<i class="icon-user"></i> Profile 1 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_user_profile_1_account.html" class="nav-link ">
<i class="icon-user-female"></i> Profile 1 Account </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_user_profile_1_help.html" class="nav-link ">
<i class="icon-user-following"></i> Profile 1 Help </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_user_profile_2.html" class="nav-link ">
<i class="icon-users"></i> Profile 2 </a>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle">
<i class="icon-notebook"></i> Login
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="">
<a href="page_user_login_1.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 1 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_user_login_2.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 2 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_user_login_3.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 3 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_user_login_4.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 4 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_user_login_5.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 5 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_user_login_6.html" class="nav-link " target="_blank"> Login Page 6 </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_user_lock_1.html" class="nav-link " target="_blank">
<i class="icon-lock"></i> Lock Screen 1 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_user_lock_2.html" class="nav-link " target="_blank">
<i class="icon-lock-open"></i> Lock Screen 2 </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-social-dribbble"></i> General
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="page_general_about.html" class="nav-link ">
<i class="icon-info"></i> About </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_contact.html" class="nav-link ">
<i class="icon-call-end"></i> Contact </a>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle">
<i class="icon-notebook"></i> Portfolio
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="">
<a href="page_general_portfolio_1.html" class="nav-link "> Portfolio 1 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_portfolio_2.html" class="nav-link "> Portfolio 2 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_portfolio_3.html" class="nav-link "> Portfolio 3 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_portfolio_4.html" class="nav-link "> Portfolio 4 </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle">
<i class="icon-magnifier"></i> Search
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class="">
<a href="page_general_search.html" class="nav-link "> Search 1 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_search_2.html" class="nav-link "> Search 2 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_search_3.html" class="nav-link "> Search 3 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_search_4.html" class="nav-link "> Search 4 </a>
</li>
<li class="">
<a href="page_general_search_5.html" class="nav-link "> Search 5 </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_pricing.html" class="nav-link ">
<i class="icon-tag"></i> Pricing </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_faq.html" class="nav-link ">
<i class="icon-wrench"></i> FAQ </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_blog.html" class="nav-link ">
<i class="icon-pencil"></i> Blog </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_blog_post.html" class="nav-link ">
<i class="icon-note"></i> Blog Post </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_invoice.html" class="nav-link ">
<i class="icon-envelope"></i> Invoice </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_general_invoice_2.html" class="nav-link ">
<i class="icon-envelope"></i> Invoice 2 </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown-submenu ">
<a href="javascript:;" class="nav-link nav-toggle ">
<i class="icon-settings"></i> System
<span class="arrow"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=" ">
<a href="page_system_coming_soon.html" class="nav-link " target="_blank"> Coming Soon </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_system_404_1.html" class="nav-link "> 404 Page 1 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_system_404_2.html" class="nav-link " target="_blank"> 404 Page 2 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_system_404_3.html" class="nav-link " target="_blank"> 404 Page 3 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_system_500_1.html" class="nav-link "> 500 Page 1 </a>
</li>
<li class=" ">
<a href="page_system_500_2.html" class="nav-link " target="_blank"> 500 Page 2 </a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<!-- END MEGA MENU -->
</div>
</div>

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...