رفتن به مطلب

مشکل با قالب دسته بندی ، نوشته های سفارشی


پست های پیشنهاد شده

با سلام

من یک نوشته سفارشی برای مقالات درست کردم با کد زیر :


<?php
function function_article() {
$labels = array(
'name' => _x( 'مقالات', 'Post Type General Name', 'eseh' ),
'singular_name' => _x( 'مقاله', 'Post Type Singular Name', 'eseh' ),
'menu_name' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'name_admin_bar' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'parent_item_colon' => __( 'پدر', 'eseh' ),
'all_items' => __( 'همه مقالات', 'eseh' ),
'add_new_item' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'add_new' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'new_item' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش', 'eseh' ),
'update_item' => __( 'بروزرسانی', 'eseh' ),
'view_item' => __( 'نمایش', 'eseh' ),
'search_items' => __( 'جستجو در مقالات', 'eseh' ),
'not_found' => __( 'هیچ مقاله ای پیدا نشد', 'eseh' ),
'not_found_in_trash' => __( 'هیچ مقاله ای در زباله دان پیدا نشد', 'eseh' ),
);
$args = array(
'label' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'description' => __( 'Post Type Description', 'eseh' ),
'labels' => $labels,
'supports' => array( 'title', 'editor', 'excecpt', 'author', 'thumbnail', 'comments', 'trackbacks', 'revisions', 'custom-fields', 'page-attributes', 'post-formats', ),
'taxonomies' => array( 'article_type','car_brands', 'car_spec_tags','car_public_tags','car_article_tags' ),
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'menu_position' => 5,
'show_in_admin_bar' => false,
'show_in_nav_menus' => true,
'can_export' => true,
'has_archive' => true,
'exclude_from_search' => false,
'publicly_queryable' => true,
'query_var' => true,
'capability_type' => 'post',
);
register_post_type( 'article', $args );
}
add_action( 'init', 'function_article', 0 );
//----------------------------------------------------------------------
?>

یک تکسونومی هم برای مقالات درست کردم با کد زیر :


<?php
function function_article_type() {
$labels = array(
'name' => _x( 'گروه های مقالات', 'Taxonomy General Name', 'eseh' ),
'singular_name' => _x( 'گروه های مقالات', 'Taxonomy Singular Name', 'eseh' ),
'menu_name' => __( 'گروه های مقالات', 'eseh' ),
'all_items' => __( 'همه گروه های مقالات', 'eseh' ),
'parent_item' => __( 'پدر', 'eseh' ),
'parent_item_colon' => __( 'گزینه والد :', 'eseh' ),
'new_item_name' => __( 'افزودن گروه مقاله جدید', 'eseh' ),
'add_new_item' => __( 'افزودن گروه مقاله', 'eseh' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش', 'eseh' ),
'update_item' => __( 'بروزرسانی', 'eseh' ),
'view_item' => __( 'نمایش', 'eseh' ),
'separate_items_with_commas' => __( 'گزینه ها را با کاما جدا کنید', 'eseh' ),
'add_or_remove_items' => __( 'افزودن یا حذف گزینه ها', 'eseh' ),
'choose_from_most_used' => __( 'استفاده از بیشتر استفاده شده ها', 'eseh' ),
'popular_items' => __( 'گزینه های محبوب', 'eseh' ),
'search_items' => __( 'گزینه های جستجو', 'eseh' ),
'not_found' => __( 'موردی پیدا نشد', 'eseh' ),
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_tagcloud' => true,
);
register_taxonomy( 'article_type', array( 'article'), $args );
}
add_action( 'init', 'function_article_type', 0 );
?>

یک فایل هم با اسم category-article.php ایجاد کردم برای نمایش نوشته های دسته بندی های گروه مقالات - مثلاً مقالات -> مقالات آموزشی

کد این فایل :


<?php

$args=array ('post_type'=>'article');
$query=new wp_query($args);
if ( $query->have_posts() ) {
while ( $query->have_posts() ) {
$query->the_post(); ?>


<?php
if ( has_post_thumbnail() ) {
?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="thumbnail">
<?php the_post_thumbnail('tab_image'); ?>

</a>
<?php
}
?>
</div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<?php
the_excerpt();
?>

<?php }

}
else
{
echo ' <p>متاسفیم ، هیچ نوشته ای برای نمایش وجود ندارد</p>';
}
wp_reset_query();
?>

نمی دونم چرا وقتی روی یک گروه از مقالات در صفحه single-article.php کلیک می کنم میره به صفحه archive.php ؟؟؟؟؟

یعنی نه دسته بندی خود مقالات رو نشون میده و نه دسته بندی نوشته های وردپرس و میره به آرشیو نوشته های وردپرس و اونجا نشون میده

ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن

ویرایش شده توسط eepersian
لینک به ارسال

با سلام

من یک نوشته سفارشی برای مقالات درست کردم با کد زیر :


<?php
function function_article() {
$labels = array(
'name' => _x( 'مقالات', 'Post Type General Name', 'eseh' ),
'singular_name' => _x( 'مقاله', 'Post Type Singular Name', 'eseh' ),
'menu_name' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'name_admin_bar' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'parent_item_colon' => __( 'پدر', 'eseh' ),
'all_items' => __( 'همه مقالات', 'eseh' ),
'add_new_item' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'add_new' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'new_item' => __( 'مقاله جدید', 'eseh' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش', 'eseh' ),
'update_item' => __( 'بروزرسانی', 'eseh' ),
'view_item' => __( 'نمایش', 'eseh' ),
'search_items' => __( 'جستجو در مقالات', 'eseh' ),
'not_found' => __( 'هیچ مقاله ای پیدا نشد', 'eseh' ),
'not_found_in_trash' => __( 'هیچ مقاله ای در زباله دان پیدا نشد', 'eseh' ),
);
$args = array(
'label' => __( 'مقاله', 'eseh' ),
'description' => __( 'Post Type Description', 'eseh' ),
'labels' => $labels,
'supports' => array( 'title', 'editor', 'excecpt', 'author', 'thumbnail', 'comments', 'trackbacks', 'revisions', 'custom-fields', 'page-attributes', 'post-formats', ),
'taxonomies' => array( 'article_type','car_brands', 'car_spec_tags','car_public_tags','car_article_tags' ),
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'menu_position' => 5,
'show_in_admin_bar' => false,
'show_in_nav_menus' => true,
'can_export' => true,
'has_archive' => true,
'exclude_from_search' => false,
'publicly_queryable' => true,
'query_var' => true,
'capability_type' => 'post',
);
register_post_type( 'article', $args );
}
add_action( 'init', 'function_article', 0 );
//----------------------------------------------------------------------
?>

یک تکسونومی هم برای مقالات درست کردم با کد زیر :


<?php
function function_article_type() {
$labels = array(
'name' => _x( 'گروه های مقالات', 'Taxonomy General Name', 'eseh' ),
'singular_name' => _x( 'گروه های مقالات', 'Taxonomy Singular Name', 'eseh' ),
'menu_name' => __( 'گروه های مقالات', 'eseh' ),
'all_items' => __( 'همه گروه های مقالات', 'eseh' ),
'parent_item' => __( 'پدر', 'eseh' ),
'parent_item_colon' => __( 'گزینه والد :', 'eseh' ),
'new_item_name' => __( 'افزودن گروه مقاله جدید', 'eseh' ),
'add_new_item' => __( 'افزودن گروه مقاله', 'eseh' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش', 'eseh' ),
'update_item' => __( 'بروزرسانی', 'eseh' ),
'view_item' => __( 'نمایش', 'eseh' ),
'separate_items_with_commas' => __( 'گزینه ها را با کاما جدا کنید', 'eseh' ),
'add_or_remove_items' => __( 'افزودن یا حذف گزینه ها', 'eseh' ),
'choose_from_most_used' => __( 'استفاده از بیشتر استفاده شده ها', 'eseh' ),
'popular_items' => __( 'گزینه های محبوب', 'eseh' ),
'search_items' => __( 'گزینه های جستجو', 'eseh' ),
'not_found' => __( 'موردی پیدا نشد', 'eseh' ),
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_tagcloud' => true,
);
register_taxonomy( 'article_type', array( 'article'), $args );
}
add_action( 'init', 'function_article_type', 0 );
?>

یک فایل هم با اسم category-article.php ایجاد کردم برای نمایش نوشته های دسته بندی های گروه مقالات - مثلاً مقالات -> مقالات آموزشی

کد این فایل :


<?php

$args=array ('post_type'=>'article');
$query=new wp_query($args);
if ( $query->have_posts() ) {
while ( $query->have_posts() ) {
$query->the_post(); ?>


<?php
if ( has_post_thumbnail() ) {
?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="thumbnail">
<?php the_post_thumbnail('tab_image'); ?>

</a>
<?php
}
?>
</div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<?php
the_excerpt();
?>

<?php }

}
else
{
echo ' <p>متاسفیم ، هیچ نوشته ای برای نمایش وجود ندارد</p>';
}
wp_reset_query();
?>

نمی دونم چرا وقتی روی یک گروه از مقالات در صفحه single-article.php کلیک می کنم میره به صفحه archive.php ؟؟؟؟؟

یعنی نه دسته بندی خود مقالات رو نشون میده و نه دسته بندی نوشته های وردپرس و میره به آرشیو نوشته های وردپرس و اونجا نشون میده

ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن

تو این فایل category-article.php می خواین با کوئری نشون بدین یا از پیشفرض آرشیومی خواین استفاده کنید ؟

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...