محمد حمزه

مشکل داشتن در نمایش تصویر شاخص در قالب

10 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان من یه مشکلی دارم اونم اینه که تصویر شاخص هام رو توی قالبم بد نشون میده گوچیک تر از حد معمول اگه میشه یه نیگا به سایت بندازین و بگین چطوری میشه درستش کرد .

من از قالب wptuts استفاده میکنم .

آدرس سایت

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام ، باید اندازه های رو از طریق فایل functions.php تغییر بدید ، این بحث تصاویر شاخص رو هزار بار توی تاپیک ها جواب دادیم ولی دریغ از یه ذرّه جستجو...

کد های add_image_size رو پیدا کنید و اینجا بذارید تا راهنمایی بیشتر بکنیم.

موفّق باشید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام ، باید اندازه های رو از طریق فایل functions.php تغییر بدید ، این بحث تصاویر شاخص رو هزار بار توی تاپیک ها جواب دادیم ولی دریغ از یه ذرّه جستجو...

کد های add_image_size رو پیدا کنید و اینجا بذارید تا راهنمایی بیشتر بکنیم.

موفّق باشید.

ببخشد من جستجو کردم ولی چیز خاصی ندیدم البته عنوان بعضی رودیدم

اینم ککد های فانشن قالبم


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage WPTuts Theme
*/
//includes
include('admin/theme-admin.php');
include('functions/pagination.php');
include('functions/better-excerpts.php');
include('functions/slides-meta.php');
// Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
if ( ! isset( $content_width ) )
$content_width = 620;
// get scripts
add_action('wp_enqueue_scripts','my_theme_scripts_function');
function my_theme_scripts_function() {

//get theme options
global $options;

wp_enqueue_script('jquery');

#wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri() . '/js/superfish.js');
#wp_enqueue_script('supersubs', get_template_directory_uri() . '/js/supersubs.js');

if ($options['disable_slider'] != true) {
if(is_front_page()) :
wp_enqueue_script('nivoSlider', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.nivo.slider.pack.js');
endif;
}
}
// Limit Post Word Count
function new_excerpt_length($length) {
return 50;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');
//Replace Excerpt Link
function new_excerpt_more($more) {
global $post;
return '...';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');
//Activate post-image functionality (WP 2.9+)
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) )
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true );
add_image_size( 'featured-image', 610, 240, true );
add_image_size( 'featured-image-thumb', 60, 60, true );
}
// Enable Custom Background
add_custom_background();
// register navigation menus
register_nav_menus(
array(
'main nav'=>__('فهرست اصلی'),
)
);
/// add home link to menu
function home_page_menu_args( $args ) {
$args['show_home'] = true;
return $args;
}
add_filter( 'wp_page_menu_args', 'home_page_menu_args' );
// menu fallback
function default_menu() {
require_once (TEMPLATEPATH . '/includes/default-menu.php');
}
add_action( 'init', 'create_post_types' );
function create_post_types() {
// Define Post Type For Slider
register_post_type( 'slides',
array(
'labels' => array(
'name' => _x( 'اسلایدها', 'post type general name' ), // Tip: _x('') is used for localization
'singular_name' => _x( 'اسلاید', 'post type singular name' ),
'add_new' => _x( 'افزودن', 'Slide' ),
'add_new_item' => __( 'افزودن اسلاید' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش اسلاید' ),
'new_item' => __( 'اسلاید جدید' ),
'view_item' => __( 'مشاهده‌ی اسلاید' ),
'search_items' => __( 'جستجوی اسلاید' ),
'not_found' => __( 'اسلایدی پیدا نشد' ),
'not_found_in_trash' => __( 'اسلایدی در زباله دان پیدا نشد' ),
'parent_item_colon' => ''
),
'public' => true,
'exclude_from_search' => true,
'supports' => array('title','thumbnail'),
)
);
}

//Register Sidebars
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'ستون کناری',
'before_widget' => '<div class="sidebar-box clearfix">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'فوتر ۱',
'before_widget' => '<div class="footer-box">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'فوتر ۲',
'before_widget' => '<div class="footer-box">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'فوتر ۳',
'before_widget' => '<div class="footer-box">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'فوتر ۴',
'before_widget' => '<div class="footer-box">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
// functions run on activation --> important flush to clear rewrites
if ( is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == 'themes.php' ) {
$wp_rewrite->flush_rules();
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد های مربوط به تصاویر شاخص شما:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true );
add_image_size( 'featured-image', 610, 240, true );
add_image_size( 'featured-image-thumb', 60, 60, true );
}

حالا برین توی فایل index.php و ببینید که کدوم سایزش فراخوانی شده ، البتّه بعد از نگاه کردن متوجّه میشین که اسم سایزی که فراخوانی شده توی full-size ، related-posts ، featured-image و featered-image-thumb نیست!

پس وارد تنظیمات -> رسانه بشین و سایز تصویر شاخصتون رو به 150 در 100 تغییر بدید ، متشکّر از سایت مذهبیتون.

اگر خدمت دیگه ای هم از من برمیومد دریغ نکنید.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد های مربوط به تصاویر شاخص شما:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true );
add_image_size( 'featured-image', 610, 240, true );
add_image_size( 'featured-image-thumb', 60, 60, true );
}

حالا برین توی فایل index.php و ببینید که کدوم سایزش فراخوانی شده ، البتّه بعد از نگاه کردن متوجّه میشین که اسم سایزی که فراخوانی شده توی full-size ، related-posts ، featured-image و featered-image-thumb نیست!

پس وارد تنظیمات -> رسانه بشین و سایز تصویر شاخصتون رو به 150 در 100 تغییر بدید ، متشکّر از سایت مذهبیتون.

اگر خدمت دیگه ای هم از من برمیومد دریغ نکنید.

ببخشید که اینقدر مزاحم میشم

ببخشید توی تنظیمات رسانه چند تا تنظیم اندازه بود من ندونستم کدم مال تصویر شاخصه

اینم از کد های فایل ایندکس :


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage WPTuts Theme
*/
$options = get_option( 'wptuts_theme_settings' );
?>
<?php get_header(' '); ?>
<div id="post-content">
<?php
// get custom post type ==> slides
global $post;
$args = array(
'post_type' =>'slides',
'numberposts' => -1,
'orderby' => 'ASC'
);
$slider_posts = get_posts($args);
?>
<?php if($slider_posts) { ?>
<div id="slider-wrap">
<div id="slider" class="nivoSlider">
<?php
foreach($slider_posts as $post) : setup_postdata($post);
$slide = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(), 'featured-image');
// get metabox data
$slidelink = get_post_meta($post->ID, 'slides_url', TRUE);
?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
<?php
// show link with slide if meta exists
if($slidelink != '') { ?>
<a href="<?php echo $slidelink ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $slide[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="610" height="240" title="<?php the_title(); ?>" /></a>
<?php
// no meta link defined, show plain img
} else { ?>
<img src="<?php echo $slide[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="610" height="240" title="<?php the_title(); ?>" />
<?php } } ?>
<?php endforeach; ?>
</div><!-- END slider -->
</div><!-- end slider-wrap -->
<?php } wp_reset_postdata(); // there are no slides ?>
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php get_template_part( 'post' , 'entry') ?>
<?php endif; ?>
<div id="pagination" class="clearfix">
<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) : wp_pagenavi(); else: ?>
<div style="float:left;font-family:Naskh,tahoma">
<?php next_posts_link(__(' مطالب قبلی »','destyle')); ?>
</div>
<div style="float:right;font-family:Naskh,tahoma">
<?php previous_posts_link(__('« مطالب جدیدتر ','destyle')); ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
<!-- END post-content -->
<?php get_sidebar(' '); ?>
<?php get_footer(' '); ?>

من اون اندازه بند انگشتی رو تغییر میدم ولی بازم مشکلی داره الان ببینید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

حلقه پستاتون از بخش post قالب فراخوانی میشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگه میشه کمکی کنید چون من همچنان این مشکل رو دارم و اندازه تصاویر بند انگشتی رو تغییردادم بازم نشد این مشکل داره روی اعصابم راه میره

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام جناب محمد حمزه ؛

در تنظیمات وردپرس به بخش رسانه برید و اندازه ها رو روی مقدار های زیر تنظیم کنید تا مشکلتون حل شه

اندازه بند انگشتی ( ارتفاع و عرض ) رو روی 150 قرار بدید

اندازه میانه ( ارتفاع و عرض ) رو روی 300 قرار بدید

اندازه بزرگ ( ارتفاع و عرض ) رو روی 1024 قرار بدید

ویرایش شده در توسط Ehsan Np
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام جناب محمد حمزه ؛

در تنظیمات وردپرس به بخش رسانه برید و اندازه ها رو روی مقدار های زیر تنظیم کنید تا مشکلتون حل شه

اندازه بند انگشتی ( ارتفاع و عرض ) رو روی 150 قرار بدید

اندازه میانه ( ارتفاع و عرض ) رو روی 300 قرار بدید

اندازه بزرگ ( ارتفاع و عرض ) رو روی 1024 قرار بدید

دوست عزیز بازم درست نشد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگه ممکنه بهم دسترسی بدید تا سایتتون رو چک کنم.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط shayan.m
   سلام
   وقت بخیر
   در فوتر سایت دوستم اگر اشتباه نکرده باشم 4 یا 5 تا ابزارک هست چطوری تعداد ابزارک های فوتر 3 تا کنم و یک اندازه مثل سایت میهن وردپرس
   آدرس سایت دوستم
   srcabad.com
   میخوام مثل فوتر سایت میهن وردپرس تعداد ابزارک های فوتر 3 تا شود و یک اندازه مثل سایت میهن وردپرس
  • توسط shayan.m
   سلام
   وقت بخیر
   ابعاد عرض سایت دوستم نمی دونم چند هست ولی میخوام به 1280px به صورت صحیح و کامل و ریسپانسیو تغییر پیدا کند باید چی کار کنم؟
  • توسط shayan.m
   سلام
   وقت بخیر
   موقعیت سایدبار سایت من هم صفحه محصول و صفحه نوشته ها سمت چپ می باشد میخوام موقیعت سایدبار هر دو سمت راست باشد؟؟
  • توسط shayan.m
   سلام
   وقت بخیر
   دوستان عزیز مشاهده وب سایت میهن وردپرس کنید در قسمت فوتر وب سایت میهن وردپرس یک قسمت هست با نام اجتماعی باشیم می خواهم با توجه به تصویر زیر و اون سایت دقیق و مثل تصویر زیر انجام بدید من کد نویسی بلد نیستم یکی از دوستان لطفا بهم کدش بده و بگه کجا قرار بدم درست کند و بهم بده
   مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی
   مشابه تصویر زیر:

  • توسط stanesti
   با سلام
   من به تازگی یک سایت با وردپرس راه اندازی کردم و الان به مشکل خوردم و هر کار کردم نتونستم حلش کنم و برای همین هم این مطلب رو ارسال می کنم
    
   حالا شرح سوال:
   وب سایت من علاوه بر بخش نوشته ها، از بخش نمونه کار ها، تیم ما، نظرات کاربران و .... نیز برخوردار هست.

   من می خواستم که نوشته هام در پوشه blog/ به نمایش در بیان مثل لینک زیر:
   https://stanesti.ir/blog/how-to-create-gravatar-account/
   برای این منظور اومدم و در داشبورد سایت به "تنظیمات > پیوندهای یکتا" رفتم و این تنظیمات رو اعمال کردم:

   پس از انجام این تنظیمات، نوشته ها به درستی کار می کنن اما نمونه کار ها نیز به پوشه blog/ منتقل شدن مانند لینک زیر:
   https://stanesti.ir/blog/portfolio/argon-dashboard-html-template/
   در حالی که من فقط می خواستم پست هایی که در بخش نوشته ها ارسال می کنم به blog/ منتقل بشن و بقیه پست های بخش های دیگه تغییری نداشته باشن و مثل لینک زیر باشن:
   https://stanesti.ir/portfolio/argon-dashboard-html-template/
    
   حالا به نظرتون چه کار باید بکنم؟ چه راهکاری پیشنهاد میدین؟
    
   ممنون میشم سریع تر جوابم رو بدید چون عجله دارم.
   تشکر