رفتن به مطلب

ویرایش نحوه نگارش ساعت ارسال دیدگاه


پست های پیشنهاد شده

سلام در مورد نحوه نوشته شدن ساعت زمان ارسال دیدگاه لطفا راهنمایی کنید

نحوه نگارش ش درست نیست اول کلمه انگلیسی at حذف بشه و بعد از تاریخ شمسی ساعت ارسال دیدگاه اینطوری بالا بیاد

در ساعت 00:00 بعد از ظهر

http://www.legal-advice.in/ در قسمت فرم های مشاوره

کد فایل کامنت رو برای ویرایش قرار میدم


<?php
/*
* developed and translate by HyperTemp.ir
*/
if ( post_password_required() )
return;
?><div id="comments" class="comments-area">
<?php // You can start editing here -- including this comment! ?>
<?php comment_form(); ?><?php if ( have_comments() ) : ?>
<h2 class="comments-title">
<?php
printf( _nx( ' یک سوال در “%2$s”', '%1$s پرسش و پاسخ در قسمت “%2$s”', get_comments_number(), 'comments title', 'accelerate' ),
number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
?>
</h2>
<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
<nav id="comment-nav-above" class="comment-navigation clearfix" role="navigation">
<h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'accelerate' ); ?></h1>
<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '← Older Comments', 'accelerate' ) ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments →', 'accelerate' ) ); ?></div>
</nav><!-- #comment-nav-above -->
<?php endif; // check for comment navigation ?> <ul class="comment-list">
<?php
wp_list_comments( array(
'callback' => 'accelerate_comment',
'short_ping' => true
) );
?>
</ul><!-- .comment-list -->
<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
<nav id="comment-nav-below" class="comment-navigation clearfix" role="navigation">
<h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'accelerate' ); ?></h1>
<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '← Older Comments', 'accelerate' ) ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments →', 'accelerate' ) ); ?></div>
</nav><!-- #comment-nav-below -->
<?php endif; // check for comment navigation ?><?php endif; // have_comments() ?>
<?php
// If comments are closed and there are comments, let's leave a little note, shall we?
if ( ! comments_open() && '0' != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
?>
<p class="no-comments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'accelerate' ); ?></p>
<?php endif; ?>
</div><!-- #comments -->


لینک به ارسال

سلام در مورد نحوه نوشته شدن ساعت زمان ارسال دیدگاه لطفا راهنمایی کنید

نحوه نگارش ش درست نیست اول کلمه انگلیسی at حذف بشه و بعد از تاریخ شمسی ساعت ارسال دیدگاه اینطوری بالا بیاد

در ساعت 00:00 بعد از ظهر

http://www.legal-advice.in/ در قسمت فرم های مشاوره

کد فایل کامنت رو برای ویرایش قرار میدم


<?php
/*
* developed and translate by HyperTemp.ir
*/
if ( post_password_required() )
return;
?><div id="comments" class="comments-area">
<?php // You can start editing here -- including this comment! ?>
<?php comment_form(); ?><?php if ( have_comments() ) : ?>
<h2 class="comments-title">
<?php
printf( _nx( ' یک سوال در “%2$s”', '%1$s پرسش و پاسخ در قسمت “%2$s”', get_comments_number(), 'comments title', 'accelerate' ),
number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
?>
</h2>
<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
<nav id="comment-nav-above" class="comment-navigation clearfix" role="navigation">
<h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'accelerate' ); ?></h1>
<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '← Older Comments', 'accelerate' ) ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments →', 'accelerate' ) ); ?></div>
</nav><!-- #comment-nav-above -->
<?php endif; // check for comment navigation ?> <ul class="comment-list">
<?php
wp_list_comments( array(
'callback' => 'accelerate_comment',
'short_ping' => true
) );
?>
</ul><!-- .comment-list -->
<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
<nav id="comment-nav-below" class="comment-navigation clearfix" role="navigation">
<h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'accelerate' ); ?></h1>
<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '← Older Comments', 'accelerate' ) ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments →', 'accelerate' ) ); ?></div>
</nav><!-- #comment-nav-below -->
<?php endif; // check for comment navigation ?><?php endif; // have_comments() ?>
<?php
// If comments are closed and there are comments, let's leave a little note, shall we?
if ( ! comments_open() && '0' != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
?>
<p class="no-comments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'accelerate' ); ?></p>
<?php endif; ?>
</div><!-- #comments -->


در خط زیر از طریق wp_list_comments دیدگاه هاتون رو فراخوانی کرده که کار رو مشکل کرده


<?php
wp_list_comments( array(
'callback' => 'accelerate_comment',
'short_ping' => true
) );
?>

درواقع دیدگاه های شما با تابع accelerate_comment دارن نمایش داده میشن ، پس فایل functions.php خودتون رو داخل BBcode مخصوص longbox بذارید تا بررسی کنیم.

سلام

بهتر هستش از فایل ترجمه استفاده کنید و قالب رو مستقیم ترجمه نکنید.

Poedit

هرقالبی از این عمل پشتیبانی نمیکنه و اگرم بکنه مخصوص قالب هایی است که قراره به فروش برسن و در کشور های مختلف استفاده بشن! در نتیجه اگر قالب این قابلیّت رو نداشت مشکلی نداره که مستقیم ترجمه کنیم و حتّی با اینکار باعث مصرف کمتر منابع هم خواهیم شد...

لینک به ارسال

بفرمایید فایل فانکشن رو گذاشتم


<?php
/**
* Accelerate functions related to defining constants, adding files and WordPress core functionality.
*
* Defining some constants, loading all the required files and Adding some core functionality.
* @uses add_theme_support() To add support for post thumbnails and automatic feed links.
* @uses register_nav_menu() To add support for navigation menu.
* @uses set_post_thumbnail_size() To set a custom post thumbnail size.
*
* @package ThemeGrill
* @subpackage Accelerate
* @since Accelerate 1.0
*/
add_action( 'after_setup_theme', 'accelerate_setup' );
/**
* All setup functionalities.
*
* @since 1.0
*/
if( !function_exists( 'accelerate_setup' ) ) :
function accelerate_setup() {
/**
* Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
*/
global $content_width;
if ( ! isset( $content_width ) )
$content_width = 720;
/*
* Make theme available for translation.
* Translations can be filed in the /languages/ directory.
*/
load_theme_textdomain( 'accelerate', get_template_directory() . '/languages' );
// Add default posts and comments RSS feed links to head
add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
// This theme uses Featured Images (also known as post thumbnails) for per-post/per-page.
add_theme_support( 'post-thumbnails' );

// Registering navigation menus.
register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'Primary/Main Menu', 'accelerate' ),
'footer' => __( 'Footer Menu', 'accelerate' )
) );
// Cropping the images to different sizes to be used in the theme
add_image_size( 'featured-blog-large', 720, 300, true );
add_image_size( 'featured-blog-small', 230, 230, true );
add_image_size( 'featured-service', 600, 330, true );
add_image_size( 'featured-recent-work', 365, 365, true );
// Setup the WordPress core custom background feature.
add_theme_support( 'custom-background', apply_filters( 'accelerate_custom_background_args', array(
'default-color' => 'eaeaea'
) ) );
// Enable support for Post Formats.
add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link', 'gallery', 'chat', 'audio', 'status' ) );
// Adding excerpt option box for pages as well
add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );
}
endif;
/**
* Define Directory Location Constants
*/
define( 'ACCELERATE_PARENT_DIR', get_template_directory() );
define( 'ACCELERATE_CHILD_DIR', get_stylesheet_directory() );
define( 'ACCELERATE_IMAGES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/images' );
define( 'ACCELERATE_INCLUDES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR. '/inc' );
define( 'ACCELERATE_CSS_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/css' );
define( 'ACCELERATE_JS_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/js' );
define( 'ACCELERATE_LANGUAGES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/languages' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_DIR', ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/admin' );
define( 'ACCELERATE_WIDGETS_DIR', ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/widgets' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_IMAGES_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/images' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_JS_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/js' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_CSS_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/css' );

/**
* Define URL Location Constants
*/
define( 'ACCELERATE_PARENT_URL', get_template_directory_uri() );
define( 'ACCELERATE_CHILD_URL', get_stylesheet_directory_uri() );
define( 'ACCELERATE_IMAGES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/images' );
define( 'ACCELERATE_INCLUDES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL. '/inc' );
define( 'ACCELERATE_CSS_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/css' );
define( 'ACCELERATE_JS_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/js' );
define( 'ACCELERATE_LANGUAGES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/languages' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_URL', ACCELERATE_INCLUDES_URL . '/admin' );
define( 'ACCELERATE_WIDGETS_URL', ACCELERATE_INCLUDES_URL . '/widgets' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_IMAGES_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/images' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_JS_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/js' );
define( 'ACCELERATE_ADMIN_CSS_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/css' );
/** Load functions */
require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/custom-header.php' );
require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/functions.php' );
require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/header-functions.php' );
require_once( ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/meta-boxes.php' );
/** Load Widgets and Widgetized Area */
require_once( ACCELERATE_WIDGETS_DIR . '/widgets.php' );
/**
* Adds support for a theme option.
*/
if ( !function_exists( 'optionsframework_init' ) ) {
define( 'OPTIONS_FRAMEWORK_DIRECTORY', get_template_directory_uri() . '/inc/admin/options/' );
require_once( ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/options/options-framework.php' );
}
?>

ویرایش شده توسط saba0000
لینک به ارسال
بفرمایید فایل فانکشن رو گذاشتم
 __( 'Primary/Main Menu', 'accelerate' ), 'footer' => __( 'Footer Menu', 'accelerate' ) ) ); // Cropping the images to different sizes to be used in the theme add_image_size( 'featured-blog-large', 720, 300, true ); add_image_size( 'featured-blog-small', 230, 230, true ); add_image_size( 'featured-service', 600, 330, true ); add_image_size( 'featured-recent-work', 365, 365, true ); // Setup the WordPress core custom background feature. add_theme_support( 'custom-background', apply_filters( 'accelerate_custom_background_args', array( 'default-color' => 'eaeaea' ) ) ); // Enable support for Post Formats. add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link', 'gallery', 'chat', 'audio', 'status' ) ); // Adding excerpt option box for pages as well add_post_type_support( 'page', 'excerpt' ); } endif; /** * Define Directory Location Constants */ define( 'ACCELERATE_PARENT_DIR', get_template_directory() ); define( 'ACCELERATE_CHILD_DIR', get_stylesheet_directory() ); define( 'ACCELERATE_IMAGES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/images' ); define( 'ACCELERATE_INCLUDES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR. '/inc' ); define( 'ACCELERATE_CSS_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/css' ); define( 'ACCELERATE_JS_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/js' ); define( 'ACCELERATE_LANGUAGES_DIR', ACCELERATE_PARENT_DIR . '/languages' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_DIR', ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/admin' ); define( 'ACCELERATE_WIDGETS_DIR', ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/widgets' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_IMAGES_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/images' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_JS_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/js' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_CSS_DIR', ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/css' ); /** * Define URL Location Constants */ define( 'ACCELERATE_PARENT_URL', get_template_directory_uri() ); define( 'ACCELERATE_CHILD_URL', get_stylesheet_directory_uri() ); define( 'ACCELERATE_IMAGES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/images' ); define( 'ACCELERATE_INCLUDES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL. '/inc' ); define( 'ACCELERATE_CSS_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/css' ); define( 'ACCELERATE_JS_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/js' ); define( 'ACCELERATE_LANGUAGES_URL', ACCELERATE_PARENT_URL . '/languages' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_URL', ACCELERATE_INCLUDES_URL . '/admin' ); define( 'ACCELERATE_WIDGETS_URL', ACCELERATE_INCLUDES_URL . '/widgets' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_IMAGES_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/images' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_JS_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/js' ); define( 'ACCELERATE_ADMIN_CSS_URL', ACCELERATE_ADMIN_URL . '/css' ); /** Load functions */ require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/custom-header.php' ); require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/functions.php' ); require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/header-functions.php' ); require_once( ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/meta-boxes.php' ); /** Load Widgets and Widgetized Area */ require_once( ACCELERATE_WIDGETS_DIR . '/widgets.php' ); /** * Adds support for a theme option. */ if ( !function_exists( 'optionsframework_init' ) ) { define( 'OPTIONS_FRAMEWORK_DIRECTORY', get_template_directory_uri() . '/inc/admin/options/' ); require_once( ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/options/options-framework.php' ); } ?> 

لطفاً برای ارسال کد های طولانی از BBcode مخصوص longbox استفاده کنید.

متأسفانه بازم ارجاع به برگه های دیگه...

در خط های زیر توابع از فایل های دیگه فراخوانی شدن


require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/custom-header.php' );
require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/functions.php' );
require_once( ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/header-functions.php' );
require_once( ACCELERATE_ADMIN_DIR . '/meta-boxes.php' );

توی این 4 فایل دنبال واژه accelerate_comment بگردید.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...