رفتن به مطلب
SASHA

ویرایش قالب فراخوانی شده!

پست های پیشنهاد شده

با سلام

دوستان ما یه قالب نصب کردیم ک محتویات داخل همه قسمت هاش مثه single.php و...

ک میخواستیم پست هامون رو ویرایش کنیم ظاهرا از جایی فراخوانی میشند!

مالا الان بخوایم کد برچسب ها یا نمیدونم کد تعداد بازدید از پست رو اضافه کنیم برخلاف خیلی از پوسته ها این معلوم نیست کجاش باید وارد کنیم ؟

این محتویات فایل single.php

با نرم افزار artisteer طراحی کردیم . قالب کاملا عالی و از هر نظر ردیفه سئو گرفته تا سایر نکات!

تنها مشکل ما همینه!


<?php
/**
*
* single.php
*
* The single post template. Used when a single post is queried.
*
*/
get_header();
?>
<?php get_sidebar('top'); ?>
<?php
if (have_posts()) {
/* Display navigation to next/previous posts when applicable */
if (theme_get_option('theme_top_single_navigation')) {
theme_post_navigation(
array(
'prev_link' => theme_get_previous_post_link('« %link'),
'next_link' => theme_get_next_post_link('%link »')
)
);
}
while (have_posts()) {
the_post();
get_template_part('content', 'single');
}
/* Display navigation to next/previous posts when applicable */
if (theme_get_option('theme_bottom_single_navigation')) {
theme_post_navigation(
array(
'prev_link' => theme_get_previous_post_link('« %link'),
'next_link' => theme_get_next_post_link('%link »')
)
);
}
} else {
theme_404_content();
}
?>
<?php get_sidebar('bottom'); ?>
<?php get_footer(); ?>

ویرایش شده توسط SASHA

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام !

content.php

content-single.php

تو پوشه قالب ببینید این فایل ها هست ؟! اگه هست یکی از این دو تا میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام !

content.php

content-single.php

تو پوشه قالب ببینید این فایل ها هست ؟! اگه هست یکی از این دو تا میشه

بله عزیز این دو فایل وجود داره ، این محتویاتشون

فقط کجاشون باید اضافه بشه بازم نا معلومه برامون

content.php


<?php
/**
*
* content*.php
*
* The post format template. You can change the structure of your posts or add/remove post elements here.
*
* 'id' - post id
* 'class' - post class
* 'thumbnail' - post icon
* 'title' - post title
* 'before' - post header metadata
* 'content' - post content
* 'after' - post footer metadata
*
* To create a new custom post format template you must create a file "content-YourTemplateName.php"
* Then copy the contents of the existing content.php into your file and edit it the way you want.
*
* Change an existing get_template_part() function as follows:
* get_template_part('content', 'YourTemplateName');
*
*/
global $post;
theme_post_wrapper(
array(
'id' => theme_get_post_id(),
'class' => theme_get_post_class(),
'thumbnail' => theme_get_post_thumbnail(),
'title' => '<a href="' . get_permalink($post->ID) . '" rel="bookmark" title="' . strip_tags(get_the_title()) . '">' . get_the_title() . '</a>',
'heading' => theme_get_option('theme_' . (is_home() ? 'posts' : 'single') . '_article_title_tag'),
'before' => theme_get_metadata_icons('date,author', 'header'),
'content' => theme_get_excerpt(),
'after' => theme_get_metadata_icons('category,comments', 'footer')
)
);
?>

content-single.php


<?php
/**
*
* content*.php
*
* The post format template. You can change the structure of your posts or add/remove post elements here.
*
* 'id' - post id
* 'class' - post class
* 'thumbnail' - post icon
* 'title' - post title
* 'before' - post header metadata
* 'content' - post content
* 'after' - post footer metadata
*
* To create a new custom post format template you must create a file "content-YourTemplateName.php"
* Then copy the contents of the existing content.php into your file and edit it the way you want.
*
* Change an existing get_template_part() function as follows:
* get_template_part('content', 'YourTemplateName');
*
*/
global $post;
theme_post_wrapper(
array(
'id' => theme_get_post_id(),
'class' => theme_get_post_class(),
'title' => theme_get_meta_option($post->ID, 'theme_show_post_title') ? get_the_title() : '',
'heading' => theme_get_option('theme_single_article_title_tag'),
'before' => theme_get_metadata_icons('date,author', 'header'),
'content' => theme_get_content(),
'after' => theme_get_metadata_icons('category', 'footer'),
'comments' => theme_get_comments()
)
);
?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

میتونی بری پول بدی برات درست کنن که دیگه طلب کار هم نباشی :D ملت شادی داریم !

باید دمو انلاین قالب و همه فایل های قالب رو به روم باشه تا بگم !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

میتونی بری پول بدی برات درست کنن که دیگه طلب کار هم نباشی :D ملت شادی داریم !

باید دمو انلاین قالب و همه فایل های قالب رو به روم باشه تا بگم !

عزیز منو با بقیه مقایسه نکنید خواهشا! مرسی از همه دوستان ک بزرگواری میکنند پاسخ میدند

بحث بنده واضحست! شما یک نگاه به اخرین ارسالات و نوع پاسخی ک ه به ارسالات کاربران با اسمه دختر داده میشه بکنید گویای همه چیز هست! فقط همین!

در ارتباط این قالب ، همه چیز از فایل functions.php فراخوان میشه!

نمیدونم چرا انقدر پیچیده طراحی میکنه artisteer!!

تمام فایل های قالب به همین صورت فراخوانی شده هست ، مثلا در قالب single ما فقط کلمه tag رو اضافه کردیم برچسب ها اضافه شد!! بدون هیچ کد اضافه!

الان برای اینکه کد تعداد بازدید و ای دی مطلب : <?php the_ID(); ?> رو اضافه کنیم نمیدونیم به چه صورته این فایل

functions

آدرس سایت pollarchive.ir


<?php
define('THEME_NAME', "pollarchive11");
global $wp_version;
define('WP_VERSION', $wp_version);
define('THEME_NS', 'twentyten');
define('THEME_LANGS_FOLDER', '/languages');
if (class_exists('xili_language')) {
define('THEME_TEXTDOMAIN', THEME_NS);
} else {
load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
}
if (function_exists('mb_internal_encoding')) {
mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
}
if (function_exists('mb_regex_encoding')) {
mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
}
if (WP_VERSION < 3.0) {
add_action('admin_notices', 'theme_unsupported_version_notice1');
add_action('wp_head', 'theme_unsupported_version_notice2');
function theme_unsupported_version_notice1() {
?>
<div id='theme-warning' class='error fade'><p><strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>
<?php
echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),
'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');
?>
</p></div>
<?php
}
function theme_unsupported_version_notice2() {
?>
</head>
<body>
<strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>
<?php
echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),
'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');
?>
</body>
</html>
<?php
die();
}
return;
}
theme_include_lib('defaults.php');
theme_include_lib('misc.php');
theme_include_lib('wrappers.php');
theme_include_lib('sidebars.php');
theme_include_lib('navigation.php');
theme_include_lib('shortcodes.php');
theme_include_lib('widgets.php');
function theme_favicon() {
if (is_file(TEMPLATEPATH . '/favicon.ico')):
?><link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" /><?php
endif;
}
add_action('wp', 'theme_init_layout');
add_action('wp_head', 'theme_favicon');
add_action('wp_head', 'theme_update_page_meta');
add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_scripts', 1000);
add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_styles', 1000);
add_action('wp_print_scripts', 'theme_update_jquery_scripts', 1000);
add_action('wp_head', 'theme_update_posts_styles', 1000);
add_action('wp_head', 'theme_header_image_script');
add_action('admin_head', 'theme_favicon');
add_action('login_head', 'theme_favicon');
add_filter('pre_get_posts', 'theme_pre_get_posts');
add_filter( 'wp_title', 'theme_update_title',1,3);
add_action('media_upload_image_header', 'wp_media_upload_handler');
function theme_header_rel_link() {
if (theme_get_option('theme_header_clickable')):
?><link rel='home' href='<?php echo esc_url(theme_get_option('theme_header_link')); ?>' /><?php
endif;
}
add_action('wp_head', 'theme_header_rel_link');
add_action('login_head', 'theme_header_rel_link');
add_theme_support('post-thumbnails');
add_theme_support('nav-menus');
add_theme_support('automatic-feed-links');
add_theme_support('post-formats', array('aside', 'gallery'));
register_nav_menus(array('primary-menu' => __('Primary Navigation', THEME_NS)));

function theme_header_image_script() {
$theme_header_image = theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');
if ($theme_header_image) {
?>
<style>
.pollarchiveheader {
background-image : url(<?php echo $theme_header_image; ?>);
background-position : center center;
}
</style>
<?php
}
}
function theme_has_header_image() {
return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');
}
function theme_show_flash() {
return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image_with_flash');
}
function theme_init_layout() {
global $theme_layout;
$theme_layout = array(
'header' => 1,
'default_sidebar' => 1,
);
$page_id = 0;
if (is_page()) {
$page_id = (int)theme_get_the_ID();
}
if (is_home()) {
$posts_page_id = (int)get_option( 'page_for_posts');
if ($posts_page_id > 0) {
$page_id = $posts_page_id;
}
}
if ($page_id > 0) {
foreach ($theme_layout as $layout_part_name => $included) {
$theme_layout[$layout_part_name] = theme_get_meta_option($page_id, 'theme_layout_template_' . $layout_part_name);
}
}
if(is_attachment()) {
$theme_layout['default_sidebar'] = 0;

}
}
function theme_has_layout_part($name) {
global $theme_layout;
return (bool) theme_get_array_value($theme_layout, $name);
}
if (is_admin()) {
theme_include_lib('options.php');
theme_include_lib('admins.php');
function theme_add_option_page() {
add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
}
add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
add_filter('widget_update_callback', 'theme_update_widget_additional');
add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
add_action('save_post', 'theme_save_post');
if (file_exists(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php')) {
include(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php');
}
return;
}
function theme_update_scripts() {
global $wp_scripts;
wp_register_script('jquery_migrate', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery-migrate-1.1.1.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script('jquery_migrate');
wp_register_script("script.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script("script.js");
wp_register_script("script.responsive.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.responsive.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script("script.responsive.js");
}
function theme_update_jquery_scripts() {
if(is_admin()) {
return;
}
wp_deregister_script('jquery');
if (theme_get_option('theme_include_scripts_from_cdn')) {
wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js');
} else {
wp_register_script('jquery', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery.js');
}
}
function theme_update_styles() {
global $wp_styles;
wp_register_style("style.ie7.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.ie7.css', array(), false, "screen");
wp_enqueue_style("style.ie7.css");
$wp_styles->add_data("style.ie7.css", "conditional", "lte IE 7");
wp_register_style("style.responsive.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.responsive.css', array(), false, "all");
wp_enqueue_style("style.responsive.css");
wp_register_style("css", 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Rosarivo|Goudy+Bookletter+1911&subset=latin', array(), false, "all");
wp_enqueue_style("css");
}
function theme_update_title($title, $sep, $seplocation) {
global $wp_query;
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$meta_title = get_post_meta($post_id, 'page_title', true);
if (!empty($meta_title)) {
$title = ( 'right' == $seplocation ? $meta_title . " $sep " : " $sep " . $meta_title);
}
return $title;
}
function theme_update_page_meta() {
global $wp_query;
$res = '';
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$description = get_post_meta($post_id, 'page_description', true);
if (!empty($description)) {
$res .= "<meta name=\"description\" content=\"$description\">\n";
}
$keywords = get_post_meta($post_id, 'page_keywords', true);
if (!empty($keywords)) {
$res .= "<meta name=\"keywords\" content=\"$keywords\">\n";
}
$metaTags = get_post_meta($post_id, 'page_metaTags', true);
if (!empty($metaTags)) {
$res .= $metaTags . "\n";
}
if (!empty($res)) {
echo "\n" . $res;
}

$hasCustomHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_hasCustomHeadHtml', true);
if ($hasCustomHeadHtml === 'true'){
$customHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_customHeadHtml', true);
echo $customHeadHtml . "\n";
} else {
?>

<?php
}
}
function theme_update_posts_styles() {
global $wp_query;
$res = '';
if(!is_singular()) {
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);
}
while ($wp_query->have_posts()) {
the_post();
$post_id = theme_get_the_ID();
$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);
}
if (!empty($res)) {
echo $res;
}
wp_reset_postdata();
}
function theme_get_option($name) {
global $theme_default_options;
$result = get_option($name);
if ($result === false) {
$result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
}
return $result;
}

function theme_pre_get_posts($q) {
global $wp_the_query;
if ($wp_the_query !== $q || !$q->is_home)
return;
$q->set( 'posts_per_page', 9);
}

function theme_get_widget_meta_option($widget_id, $name) {
global $theme_default_meta_options;
if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
$type = $matches[1];
$id = $matches[2];
$wp_widget = get_option('widget_' . $type);
if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
if (!isset($wp_widget[$id][$name])) {
$wp_widget[$id][$name] = theme_get_array_value(get_option($name), $widget_id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
update_option('widget_' . $type, $wp_widget);
}
return $wp_widget[$id][$name];
}
function theme_set_widget_meta_option($widget_id, $name, $value) {
if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {
return;
}
$type = $matches[1];
$id = $matches[2];
$wp_widget = get_option('widget_' . $type);
if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {
return;
}
$wp_widget[$id][$name] = $value;
update_option('widget_' . $type, $wp_widget);
}
function theme_get_meta_option($id, $name) {
global $theme_default_meta_options;
if (!is_numeric($id)) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
$value = get_post_meta($id, '_' . $name, true);
if ('' === $value) {
$value = theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
theme_set_meta_option($id, $name, $value);
}
return $value;
}
function theme_set_meta_option($id, $name, $value) {
update_post_meta($id, '_' . $name, $value);
}
function theme_get_post_id() {
$post_id = theme_get_the_ID();
if ($post_id != '') {
$post_id = 'post-' . $post_id;
}
return $post_id;
}
function theme_get_the_ID() {
global $post;
return $post->ID;
}
function theme_get_post_class() {
return implode(' ', get_post_class());
}
function theme_include_lib($name) {
locate_template(array('library/' . $name), true);
}
function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class = '') {
global $post;
if (!is_string($icons) || theme_strlen($icons) == 0)
return;
$icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
if (!is_array($icons) || count($icons) == 0)
return;
$result = array();
for ($i = 0; $i < count($icons); $i++) {
$icon = $icons[$i];
switch ($icon) {
case 'date':
$result[] = '<span class="pollarchivepostdateicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">انتشار:</span> %2$s', THEME_NS),
'date',
sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
esc_attr( get_the_time() ),
get_the_date()
)
) . '</span>';
break;
case 'author':
$result[] = '<span class="pollarchivepostauthoricon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">توسط</span> %2$s', THEME_NS),
'author',
sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
get_the_author()
)
) . '</span>';
break;
case 'category':
$categories = get_the_category_list(', ');
if (theme_strlen($categories) == 0)
break;
$result[] = '<span class="pollarchivepostcategoryicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">دسته بندی:</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', ')) . '</span>';
break;
case 'tag':
$tags_list = get_the_tag_list('', ', ');
if (!$tags_list)
break;
$result[] = '<span class="pollarchiveposttagicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">برچسب ها:</span> %2$s', THEME_NS), 'tags', $tags_list) . '</span>';
break;
case 'comments':
if (!comments_open() || !theme_get_option('theme_allow_comments'))
break;
theme_ob_start();
comments_popup_link(__('ارسال نظر', THEME_NS), __('1 نظر', THEME_NS), __('% نظرها', THEME_NS));
$result[] = '<span class="pollarchivepostcommentsicon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';
break;
case 'edit':
if (!current_user_can('edit_post', $post->ID))
break;
theme_ob_start();
edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
$result[] = '<span class="pollarchivepostediticon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';
break;
}
}
$result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
if (theme_is_empty_html($result))
return;
return "<div class=\"pollarchivepost{$class}icons pollarchivemetadata-icons\">{$result}</div>";
}
function theme_get_post_thumbnail($args = array()) {
global $post;
$size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
$featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
$title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());

$result = '';
if ($featured && (has_post_thumbnail())) {
theme_ob_start();
the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));
$result = theme_ob_get_clean();
} elseif ($auto) {
$attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
if ($attachments) {
$attachment = array_shift($attachments);
$img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
if (isset($img[0])) {
$result = '<img src="' . $img[0] . '" alt="" width="' . $img[1] . '" height="' . $img[2] . '" title="' . $title . '" class="wp-post-image" />';
}
}
}
if ($result !== '') {
$result = '<div class="alignleft"><a href="' . get_permalink($post->ID) . '" title="' . $title . '">' . $result . '</a></div>';
}
return $result;
}
function theme_get_content($args = array()) {
global $wp_query;
$post_id = get_queried_object_id();
$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('مشاهده ادامه <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
if ($post_id && (is_single() || is_page()) && 'false' === get_post_meta($post_id, 'use_wpautop', true)) {
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
}
theme_ob_start();
the_content($more_tag);
$content = theme_ob_get_clean();
return $content . wp_link_pages(array(
'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('Pages', THEME_NS) . ': </span></span>',
'after' => '</p>',
'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
'link_after' => '</span></span>',
'echo' => 0
));
}
function theme_get_excerpt($args = array()) {
global $post;
$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('مشاهده ادامه <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
$all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
$min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
$allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
(theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
: null));
$perma_link = get_permalink($post->ID);
$more_token = '%%theme_more%%';
$show_more_tag = false;
$tag_disbalance = false;
if (post_password_required($post)) {
return get_the_excerpt();
}
if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
$excerpt = get_the_excerpt();
$show_more_tag = theme_strlen($post->post_content) > 0;
} else {
$excerpt = get_the_content($more_token);
// hack for badly written plugins
theme_ob_start();
echo apply_filters('the_content', $excerpt);
$excerpt = theme_ob_get_clean();
global $multipage;
if ($multipage && theme_strpos($excerpt, $more_token) === false) {
$show_more_tag = true;
}
if (theme_is_empty_html($excerpt))
return $excerpt;
if ($allowed_tags !== null) {
$allowed_tags = '<' . implode('><', $allowed_tags) . '>';
$excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
}
if (theme_strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
$excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
} elseif ($auto && is_numeric($all_words)) {
$token = "%theme_tag_token%";
$content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token . '<', '>' . $token), $excerpt));
$content = array();
$word_count = 0;
foreach ($content_parts as $part) {
if (theme_strpos($part, '<') !== false || theme_strpos($part, '>') !== false) {
$content[] = array('type' => 'tag', 'content' => $part);
} else {
$all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
foreach ($all_chunks as $chunk) {
if ('' != trim($chunk)) {
$content[] = array('type' => 'word', 'content' => $chunk);
$word_count += 1;
} elseif ($chunk != '') {
$content[] = array('type' => 'space', 'content' => $chunk);
}
}
}
}
if (($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
$show_more_tag = true;
$tag_disbalance = true;
$current_count = 0;
$excerpt = '';
foreach ($content as $node) {
if ($node['type'] == 'word') {
$current_count++;
}
$excerpt .= $node['content'];
if ($current_count == $all_words) {
break;
}
}
$excerpt .= '…'; // ...
}
}
}
if ($show_more_tag) {
$excerpt = $excerpt . ' <a class="more-link" href="' . $perma_link . '">' . $more_tag . '</a>';
}
if ($tag_disbalance) {
$excerpt = force_balance_tags($excerpt);
}
return $excerpt;
}
function theme_get_search() {
theme_ob_start();
get_search_form();
return theme_ob_get_clean();
}
function theme_is_home() {
return (is_home() && !is_paged());
}
function theme_404_content($args = '') {
$args = wp_parse_args($args, array(
'error_title' => __('Not Found', THEME_NS),
'error_message' => __('Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.', THEME_NS),
'focus_script' => '<script type="text/javascript">jQuery(\'div.pollarchivecontent input[name="s"]\').focus();</script>'
)
);
extract($args);
theme_post_wrapper(
array(
'title' => $error_title,
'content' => '<p class="center">' . $error_message . '</p>' . "\n" . theme_get_search() . $focus_script
)
);
if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')) {
theme_ob_start();
echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>';
?>
<ul>
<?php
global $post;
$rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
foreach ($rand_posts as $post) :
?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<?php
theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));
}
if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')) {
theme_ob_start();
echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';
wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));
}
}
function theme_page_navigation() {
global $wp_query;
$total_pages = $wp_query->max_num_pages;
if($total_pages > 1) {
echo theme_stylize_pagination(paginate_links(array(
'base' => str_replace(PHP_INT_MAX, '%#%', get_pagenum_link(PHP_INT_MAX)),
'format' => '',
'current' => max(1, get_query_var('paged')),
'total' => $total_pages
)));
}
}
function theme_post_navigation($args = '') {
$args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
$prev_link = $args['prev_link'];
$next_link = $args['next_link'];
$content = '';
$prev_align = 'left';
$next_align = 'right';
if (is_rtl()) {
$prev_align = 'right';
$next_align = 'left';
}
if ($prev_link || $next_link) {
$content = <<<EOL
<div class="navigation">
<div class="align{$prev_align}">{$prev_link}</div>
<div class="align{$next_align}">{$next_link}</div>
</div>
EOL;
}
if ($args['wrap']) {
theme_post_wrapper(array('content' => $content));
} else {
echo $content;
}
}
function theme_get_previous_post_link($format = '« %link', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
}
function theme_get_next_post_link($format = '%link »', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
}
function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
global $post;
$post = get_post($post);
$attachments = array_values(get_children(array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID')));
foreach ($attachments as $k => $attachment)
if ($attachment->ID == $post->ID)
break;
$k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;
if (isset($attachments[$k]))
return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
}
function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
$result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
if ($result)
$result = '« ' . $result;
return $result;
}
function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
$result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
if ($result)
$result .= ' »';
return $result;
}
function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
if ($previous && is_attachment())
$post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
else
$post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);
if (!$post)
return;
$title = strip_tags($post->post_title);
if (empty($post->post_title))
$title = $previous ? __('Previous Post', THEME_NS) : __('Next Post', THEME_NS);
$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
$short_title = $title;
if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
$short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
}
$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
$rel = $previous ? 'prev' : 'next';
$string = '<a href="' . get_permalink($post) . '" title="' . esc_attr($title) . '" rel="' . $rel . '">';
$link = str_replace('%title', $short_title, $link);
$link = str_replace('%date', $date, $link);
$link = $string . $link . '</a>';
$format = str_replace('%link', $link, $format);
$adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
return apply_filters("{$adjacent}_post_link", $format, $link);
}

function theme_stylize_pagination($pagination) {
if ($pagination) {
$pagination = '<div class="pollarchivepager">' . str_replace(array('current', 'dots'), array('current active', 'dots more'), $pagination) . '</div>';
}
return $pagination;
}

function theme_comment_reply_link_filter($link) {
return str_replace('class=\'', 'class=\'pollarchivebutton ', $link);
}
add_filter('comment_reply_link', 'theme_comment_reply_link_filter');

function theme_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
switch ($comment->comment_type) :
case '' :
?>
<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
<div class="pollarchivecomment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div class="pollarchivecomment-avatar"><?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 80)); ?></div>
<div class="pollarchivecomment-inner">
<div class="pollarchivecomment-header comment-meta commentmetadata"><?php printf(__('%s on ', THEME_NS), get_comment_author_link($comment->comment_ID)); ?>
<a href="<?php echo esc_url(get_comment_link($comment->comment_ID)); ?>"><?php printf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()); ?></a>
<?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS)); ?></div>
<div class="pollarchivecomment-content comment-body"><?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?></em>
<br />
<?php endif; ?>
<?php comment_text(); ?></div>
<div class="pollarchivecomment-footer reply"><?php comment_reply_link(array_merge($args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))); ?></div>
</div>
</div>
<?php
break;
case 'pingback' :
case 'trackback' :
?>
<li class="post pingback">
<div class="pollarchivecomment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix">
<div class="pollarchivecomment-content comment-body"><?php _e('Pingback:', THEME_NS); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS), ' '); ?></div>
</div>
<?php
break;
endswitch;
}
function theme_get_comments() {
if (!theme_get_option('theme_allow_comments')) return '';
theme_ob_start();
comments_template();
return theme_ob_get_clean();
}
function theme_get_avatar_filter($avatar) {
return str_replace('src=', 'onerror=\'this.src="'.get_template_directory_uri().'/images/no-avatar.jpg"\' src=', $avatar);
}
add_filter('get_avatar', 'theme_get_avatar_filter');
function theme_get_avatar($args = '') {
$default = get_option('avatar_default');
if (empty($default) || $default === 'mystery') {
$default = get_template_directory_uri() . '/images/no-avatar.jpg';
}
$args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => $default, 'alt' => false, 'url' => false));
extract($args);
$result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
if ($result) {
if ($url) {
$result = '<a href="' . esc_url($url) . '">' . $result . '</a>';
}
}
return $result;
}
if (!function_exists('get_post_format')) {//for WP 3.0
function get_post_format() {
return null;
}
}

if (!function_exists('get_queried_object_id')) {//for WP 3.0
function get_queried_object_id() {
global $wp_query;
return $wp_query->get_queried_object_id();
}
}
function theme_get_next_post() {
static $ended = false;
if (!$ended) {
if (have_posts()) {
the_post();
get_template_part('content', get_post_format());
} else {
$ended = true;
}
}
}
$theme_ob_stack = array();
function theme_ob_handler($str) {
global $theme_ob_stack;
end($theme_ob_stack);
$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)]['buffer'] .= $str;
return '';
}
function theme_ob_start() {
ob_flush();
global $theme_ob_stack;
array_push($theme_ob_stack, array('buffer' => '', 'level' => ob_get_level()));
ob_start('theme_ob_handler');
}
function theme_ob_get_clean() {
global $theme_ob_stack;
end($theme_ob_stack);
$data = &$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)];
while ( ob_get_level() > $data['level']) {
ob_end_flush();
}
array_pop($theme_ob_stack);
return $data['buffer'];
}

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...