رفتن به مطلب

محدود کردن کاربران سایت به گذاشتن فقط یک پست در وردپرس


پست های پیشنهاد شده

درود.

در فانکشنز قالب بذارید و تست کنید


add_action("load-post-new.php","limit_user_by_post_count");
function limit_user_by_post_count(){
if (current_user_can('editor') || current_user_can('author')) {
$user = get_current_user_id();
$user_post_count = count_user_posts($user);
if($user_post_count>=1)
header("Location: /wp-admin/edit.php");
}
}

لینک به ارسال

سلام. خوب روی لوکال مشکل چی هست که نمیتونید تست کنید ؟ یک یوزر بسازید و وارد اکانتش بشید و مطلب بزارید .

لینک به ارسال

اگر خارج بشم از یوزر اصلیم با همون یوزر پسورد دیگه لوگین نمی کنه ! هم یوزر رو نوشتم هم پسورد اما میگه اشتباه نوشتی !!! که ننوشتم !!! الان هم همیجوریه ... شاید جای درست نذاشتم کد رو چون جواب نداد ! میدونید تو ویرچوال هاست ایمیلِ لاست پسورد رو نمی ده ! الان باید دو باره از اول ورد پرس نصب کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ویرایش شده توسط sami85
لینک به ارسال

فرقی نداره که روی لوکال هاست تست می کنید یا آنلاین نتیجه یکیست و کد کار می کنه.اگه مشکل ورود و خروج دارید نیاز به نصب مجدد وردپرس نیست.یا مشکل از پوسته ی شماست یا افزونه ی خاصی تو انجمن هم برای این مورد زیاد بحث شده جستجو کنید.

لینک به ارسال

دوست عزیز این مشکل حل شد ! اما کد ها رو جایگذاری باید بکنم و باید بگم که من حرفه ای نیستم فایل فانکشنز رو میزارم لطفا واسم جای مناسب قرارش بده !!! شرمنده و ممنونم .

[code]

<?php

define('THEME_NAME', "okokok");

global $wp_version;

define('WP_VERSION', $wp_version);

define('THEME_NS', 'twentyten');

define('THEME_LANGS_FOLDER', '/languages');

if (class_exists('xili_language')) {

define('THEME_TEXTDOMAIN', THEME_NS);

} else {

load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);

}

if (function_exists('mb_internal_encoding')) {

mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));

}

if (function_exists('mb_regex_encoding')) {

mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));

}

if (WP_VERSION < 3.0) {

add_action('admin_notices', 'theme_unsupported_version_notice1');

add_action('wp_head', 'theme_unsupported_version_notice2');

function theme_unsupported_version_notice1() {

?>

<div id='theme-warning' class='error fade'><p><strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>

<?php

echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),

'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');

?>

</p></div>

<?php

}

function theme_unsupported_version_notice2() {

?>

</head>

<body>

<strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>

<?php

echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),

'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');

?>

</body>

</html>

<?php

die();

}

return;

}

theme_include_lib('defaults.php');

theme_include_lib('misc.php');

theme_include_lib('wrappers.php');

theme_include_lib('sidebars.php');

theme_include_lib('navigation.php');

theme_include_lib('shortcodes.php');

theme_include_lib('widgets.php');

function theme_favicon() {

if (is_file(TEMPLATEPATH . '/favicon.ico')):

?><link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" /><?php

endif;

}

add_action('wp', 'theme_init_layout');

add_action('wp_head', 'theme_favicon');

add_action('wp_head', 'theme_update_page_meta');

add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_scripts', 1000);

add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_styles', 1000);

add_action('wp_print_scripts', 'theme_update_jquery_scripts', 1000);

add_action('wp_head', 'theme_update_posts_styles', 1000);

add_action('wp_head', 'theme_header_image_script');

add_action('admin_head', 'theme_favicon');

add_action('login_head', 'theme_favicon');

add_filter( 'wp_title', 'theme_update_title',1,3);

add_action('media_upload_image_header', 'wp_media_upload_handler');

function theme_header_rel_link() {

if (theme_get_option('theme_header_clickable')):

?><link rel='home' href='<?php echo esc_url(theme_get_option('theme_header_link')); ?>' /><?php

endif;

}

add_action('wp_head', 'theme_header_rel_link');

add_action('login_head', 'theme_header_rel_link');

add_theme_support('post-thumbnails');

add_theme_support('nav-menus');

add_theme_support('automatic-feed-links');

add_theme_support('post-formats', array('aside', 'gallery'));

function theme_header_image_script() {

$theme_header_image = theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');

if ($theme_header_image) {

?>

<style>

.art-header {

background-image : url(<?php echo $theme_header_image; ?>);

background-position : center center;

}

</style>

<?php

}

}

function theme_has_header_image() {

return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');

}

function theme_show_flash() {

return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image_with_flash');

}

function theme_init_layout() {

global $theme_layout;

$theme_layout = array(

'header' => 1,

);

$page_id = 0;

if (is_page()) {

$page_id = (int)theme_get_the_ID();

}

if (is_home()) {

$posts_page_id = (int)get_option( 'page_for_posts');

if ($posts_page_id > 0) {

$page_id = $posts_page_id;

}

}

if ($page_id > 0) {

foreach ($theme_layout as $layout_part_name => $included) {

$theme_layout[$layout_part_name] = theme_get_meta_option($page_id, 'theme_layout_template_' . $layout_part_name);

}

}

}

function theme_has_layout_part($name) {

global $theme_layout;

return (bool) theme_get_array_value($theme_layout, $name);

}

if (is_admin()) {

theme_include_lib('options.php');

theme_include_lib('admins.php');

function theme_add_option_page() {

add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');

}

add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');

add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');

add_filter('widget_update_callback', 'theme_update_widget_additional');

add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');

add_action('save_post', 'theme_save_post');

if (file_exists(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php')) {

include(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php');

}

return;

}

function theme_update_scripts() {

global $wp_scripts;

wp_register_script('jquery_migrate', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery-migrate-1.1.1.js', array('jquery'));

wp_enqueue_script('jquery_migrate');

wp_register_script("script.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.js', array('jquery'));

wp_enqueue_script("script.js");

wp_register_script("script.responsive.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.responsive.js', array('jquery'));

wp_enqueue_script("script.responsive.js");

}

function theme_update_jquery_scripts() {

if(is_admin()) {

return;

}

wp_deregister_script('jquery');

if (theme_get_option('theme_include_scripts_from_cdn')) {

wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js');

} else {

wp_register_script('jquery', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery.js');

}

}

function theme_update_styles() {

global $wp_styles;

wp_register_style("style.ie7.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.ie7.css', array(), false, "screen");

wp_enqueue_style("style.ie7.css");

$wp_styles->add_data("style.ie7.css", "conditional", "lte IE 7");

wp_register_style("style.responsive.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.responsive.css', array(), false, "all");

wp_enqueue_style("style.responsive.css");

}

function theme_update_title($title, $sep, $seplocation) {

global $wp_query;

$post_id = get_queried_object_id();

if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {

$post_id = get_option('page_for_posts');

}

$meta_title = get_post_meta($post_id, 'page_title', true);

if (!empty($meta_title)) {

$title = ( 'right' == $seplocation ? $meta_title . " $sep " : " $sep " . $meta_title);

}

return $title;

}

function theme_update_page_meta() {

global $wp_query;

$res = '';

$post_id = get_queried_object_id();

if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {

$post_id = get_option('page_for_posts');

}

$description = get_post_meta($post_id, 'page_description', true);

if (!empty($description)) {

$res .= "<meta name=\"description\" content=\"$description\">\n";

}

$keywords = get_post_meta($post_id, 'page_keywords', true);

if (!empty($keywords)) {

$res .= "<meta name=\"keywords\" content=\"$keywords\">\n";

}

$metaTags = get_post_meta($post_id, 'page_metaTags', true);

if (!empty($metaTags)) {

$res .= $metaTags . "\n";

}

if (!empty($res)) {

echo "\n" . $res;

}

$hasCustomHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_hasCustomHeadHtml', true);

if ($hasCustomHeadHtml === 'true'){

$customHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_customHeadHtml', true);

echo $customHeadHtml . "\n";

} else {

?>

<?php

}

}

function theme_update_posts_styles() {

global $wp_query;

$res = '';

if(!is_singular()) {

$post_id = get_queried_object_id();

if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {

$post_id = get_option('page_for_posts');

}

$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);

}

while ($wp_query->have_posts()) {

the_post();

$post_id = theme_get_the_ID();

$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);

}

if (!empty($res)) {

echo $res;

}

wp_reset_postdata();

}

function theme_get_option($name) {

global $theme_default_options;

$result = get_option($name);

if ($result === false) {

$result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);

}

return $result;

}

function theme_get_widget_meta_option($widget_id, $name) {

global $theme_default_meta_options;

if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {

return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);

}

$type = $matches[1];

$id = $matches[2];

$wp_widget = get_option('widget_' . $type);

if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {

return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);

}

if (!isset($wp_widget[$id][$name])) {

$wp_widget[$id][$name] = theme_get_array_value(get_option($name), $widget_id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));

update_option('widget_' . $type, $wp_widget);

}

return $wp_widget[$id][$name];

}

function theme_set_widget_meta_option($widget_id, $name, $value) {

if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {

return;

}

$type = $matches[1];

$id = $matches[2];

$wp_widget = get_option('widget_' . $type);

if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {

return;

}

$wp_widget[$id][$name] = $value;

update_option('widget_' . $type, $wp_widget);

}

function theme_get_meta_option($id, $name) {

global $theme_default_meta_options;

if (!is_numeric($id)) {

return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);

}

$value = get_post_meta($id, '_' . $name, true);

if ('' === $value) {

$value = theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));

theme_set_meta_option($id, $name, $value);

}

return $value;

}

function theme_set_meta_option($id, $name, $value) {

update_post_meta($id, '_' . $name, $value);

}

function theme_get_post_id() {

$post_id = theme_get_the_ID();

if ($post_id != '') {

$post_id = 'post-' . $post_id;

}

return $post_id;

}

function theme_get_the_ID() {

global $post;

return $post->ID;

}

function theme_get_post_class() {

return implode(' ', get_post_class());

}

function theme_include_lib($name) {

locate_template(array('library/' . $name), true);

}

function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class = '') {

global $post;

if (!is_string($icons) || theme_strlen($icons) == 0)

return;

$icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));

if (!is_array($icons) || count($icons) == 0)

return;

$result = array();

for ($i = 0; $i < count($icons); $i++) {

$icon = $icons[$i];

switch ($icon) {

case 'date':

$result[] = '<span class="art-postdateicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),

'date',

sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',

esc_attr( get_the_time() ),

get_the_date()

)

) . '</span>';

break;

case 'author':

$result[] = '<span class="art-postauthoricon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),

'author',

sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',

get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),

sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),

get_the_author()

)

) . '</span>';

break;

case 'category':

$categories = get_the_category_list(', ');

if (theme_strlen($categories) == 0)

break;

$result[] = '<span class="art-postcategoryicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', ')) . '</span>';

break;

case 'tag':

$tags_list = get_the_tag_list('', ', ');

if (!$tags_list)

break;

$result[] = '<span class="art-posttagicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS), 'tags', $tags_list) . '</span>';

break;

case 'comments':

if (!comments_open() || !theme_get_option('theme_allow_comments'))

break;

theme_ob_start();

comments_popup_link(__('Leave a comment', THEME_NS), __('1 Comment', THEME_NS), __('% Comments', THEME_NS));

$result[] = '<span class="art-postcommentsicon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';

break;

case 'edit':

if (!current_user_can('edit_post', $post->ID))

break;

theme_ob_start();

edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');

$result[] = '<span class="art-postediticon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';

break;

}

}

$result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);

if (theme_is_empty_html($result))

return;

return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";

}

function theme_get_post_thumbnail($args = array()) {

global $post;

$size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));

$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));

$featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));

$title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());

$result = '';

if ($featured && (has_post_thumbnail())) {

theme_ob_start();

the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));

$result = theme_ob_get_clean();

} elseif ($auto) {

$attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));

if ($attachments) {

$attachment = array_shift($attachments);

$img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);

if (isset($img[0])) {

$result = '<img src="' . $img[0] . '" alt="" width="' . $img[1] . '" height="' . $img[2] . '" title="' . $title . '" class="wp-post-image" />';

}

}

}

if ($result !== '') {

$result = '<div class="alignleft"><a href="' . get_permalink($post->ID) . '" title="' . $title . '">' . $result . '</a></div>';

}

return $result;

}

function theme_get_content($args = array()) {

global $wp_query;

$post_id = get_queried_object_id();

$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));

if ($post_id && (is_single() || is_page()) && 'false' === get_post_meta($post_id, 'use_wpautop', true)) {

remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );

}

theme_ob_start();

the_content($more_tag);

$content = theme_ob_get_clean();

return $content . wp_link_pages(array(

'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('Pages', THEME_NS) . ': </span></span>',

'after' => '</p>',

'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',

'link_after' => '</span></span>',

'echo' => 0

));

}

function theme_get_excerpt($args = array()) {

global $post;

$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));

$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));

$all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));

$min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));

$allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',

(theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')

? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))

: null));

$perma_link = get_permalink($post->ID);

$more_token = '%%theme_more%%';

$show_more_tag = false;

$tag_disbalance = false;

if (post_password_required($post)) {

return get_the_excerpt();

}

if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {

$excerpt = get_the_excerpt();

$show_more_tag = theme_strlen($post->post_content) > 0;

} else {

$excerpt = get_the_content($more_token);

// hack for badly written plugins

theme_ob_start();

echo apply_filters('the_content', $excerpt);

$excerpt = theme_ob_get_clean();

global $multipage;

if ($multipage && theme_strpos($excerpt, $more_token) === false) {

$show_more_tag = true;

}

if (theme_is_empty_html($excerpt))

return $excerpt;

if ($allowed_tags !== null) {

$allowed_tags = '<' . implode('><', $allowed_tags) . '>';

$excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);

}

if (theme_strpos($excerpt, $more_token) !== false) {

$excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);

} elseif ($auto && is_numeric($all_words)) {

$token = "%theme_tag_token%";

$content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token . '<', '>' . $token), $excerpt));

$content = array();

$word_count = 0;

foreach ($content_parts as $part) {

if (theme_strpos($part, '<') !== false || theme_strpos($part, '>') !== false) {

$content[] = array('type' => 'tag', 'content' => $part);

} else {

$all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);

foreach ($all_chunks as $chunk) {

if ('' != trim($chunk)) {

$content[] = array('type' => 'word', 'content' => $chunk);

$word_count += 1;

} elseif ($chunk != '') {

$content[] = array('type' => 'space', 'content' => $chunk);

}

}

}

}

if (($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {

$show_more_tag = true;

$tag_disbalance = true;

$current_count = 0;

$excerpt = '';

foreach ($content as $node) {

if ($node['type'] == 'word') {

$current_count++;

}

$excerpt .= $node['content'];

if ($current_count == $all_words) {

break;

}

}

$excerpt .= '…'; // ...

}

}

}

if ($show_more_tag) {

$excerpt = $excerpt . ' <a class="more-link" href="' . $perma_link . '">' . $more_tag . '</a>';

}

if ($tag_disbalance) {

$excerpt = force_balance_tags($excerpt);

}

return $excerpt;

}

function theme_get_search() {

theme_ob_start();

get_search_form();

return theme_ob_get_clean();

}

function theme_is_home() {

return (is_home() && !is_paged());

}

function theme_404_content($args = '') {

$args = wp_parse_args($args, array(

'focus_script' => '<script type="text/javascript">jQuery(\'div.art-content input[name=s]\').focus();</script>'

)

);

extract($args);

theme_post_wrapper(

array(

'title' => $error_title,

'content' => '<p class="center">' . $error_message . '</p>' . "\n" . theme_get_search() . $focus_script

)

);

if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')) {

theme_ob_start();

echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>';

?>

<ul>

<?php

global $post;

$rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');

foreach ($rand_posts as $post) :

?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

<?php

theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));

}

if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')) {

theme_ob_start();

echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';

wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');

theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));

}

}

function theme_page_navigation() {

global $wp_query;

$total_pages = $wp_query->max_num_pages;

if($total_pages > 1) {

echo theme_stylize_pagination(paginate_links(array(

'base' => str_replace(PHP_INT_MAX, '%#%', get_pagenum_link(PHP_INT_MAX)),

'format' => '',

'current' => max(1, get_query_var('paged')),

'total' => $total_pages

)));

}

}

function theme_post_navigation($args = '') {

$args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));

$prev_link = $args['prev_link'];

$next_link = $args['next_link'];

$content = '';

$prev_align = 'left';

$next_align = 'right';

if (is_rtl()) {

$prev_align = 'right';

$next_align = 'left';

}

if ($prev_link || $next_link) {

$content = <<<EOL

<div class="navigation">

<div class="align{$prev_align}">{$prev_link}</div>

<div class="align{$next_align}">{$next_link}</div>

</div>

EOL;

}

if ($args['wrap']) {

theme_post_wrapper(array('content' => $content));

} else {

echo $content;

}

}

function theme_get_previous_post_link($format = '« %link', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {

return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);

}

function theme_get_next_post_link($format = '%link »', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {

return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);

}

function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {

global $post;

$post = get_post($post);

$attachments = array_values(get_children(array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID')));

foreach ($attachments as $k => $attachment)

if ($attachment->ID == $post->ID)

break;

$k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;

if (isset($attachments[$k]))

return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);

}

function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {

$result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);

if ($result)

$result = '« ' . $result;

return $result;

}

function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {

$result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);

if ($result)

$result .= ' »';

return $result;

}

function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {

if ($previous && is_attachment())

$post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);

else

$post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);

if (!$post)

return;

$title = strip_tags($post->post_title);

if (empty($post->post_title))

$title = $previous ? __('Previous Post', THEME_NS) : __('Next Post', THEME_NS);

$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);

$short_title = $title;

if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {

$short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));

}

$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);

$rel = $previous ? 'prev' : 'next';

$string = '<a href="' . get_permalink($post) . '" title="' . esc_attr($title) . '" rel="' . $rel . '">';

$link = str_replace('%title', $short_title, $link);

$link = str_replace('%date', $date, $link);

$link = $string . $link . '</a>';

$format = str_replace('%link', $link, $format);

$adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';

return apply_filters("{$adjacent}_post_link", $format, $link);

}

function theme_stylize_pagination($pagination) {

if ($pagination) {

$pagination = '<div class="art-pager">' . str_replace(array('current', 'dots'), array('current active', 'dots more'), $pagination) . '</div>';

}

return $pagination;

}

function theme_comment_reply_link_filter($link) {

return str_replace('class=\'', 'class=\'art-button ', $link);

}

add_filter('comment_reply_link', 'theme_comment_reply_link_filter');

function theme_comment($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment;

switch ($comment->comment_type) :

case '' :

?>

<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">

<div class="art-comment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="art-comment-avatar"><?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 80)); ?></div>

<div class="art-comment-inner">

<div class="art-comment-header comment-meta commentmetadata"><?php printf(__('%s on ', THEME_NS), get_comment_author_link($comment->comment_ID)); ?>

<a href="<?php echo esc_url(get_comment_link($comment->comment_ID)); ?>"><?php printf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()); ?></a>

<?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS)); ?></div>

<div class="art-comment-content comment-body"><?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?></em>

<br />

<?php endif; ?>

<?php comment_text(); ?></div>

<div class="art-comment-footer reply"><?php comment_reply_link(array_merge($args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))); ?></div>

</div>

</div>

<?php

break;

case 'pingback' :

case 'trackback' :

?>

<li class="post pingback">

<div class="art-comment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix">

<div class="art-comment-content comment-body"><?php _e('Pingback:', THEME_NS); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS), ' '); ?></div>

</div>

<?php

break;

endswitch;

}

function theme_get_comments() {

if (!theme_get_option('theme_allow_comments')) return '';

theme_ob_start();

comments_template();

return theme_ob_get_clean();

}

function theme_get_avatar_filter($avatar) {

return str_replace('src=', 'onerror=\'this.src="'.get_template_directory_uri().'/images/no-avatar.jpg"\' src=', $avatar);

}

add_filter('get_avatar', 'theme_get_avatar_filter');

function theme_get_avatar($args = '') {

$default = get_option('avatar_default');

if (empty($default) || $default === 'mystery') {

$default = get_template_directory_uri() . '/images/no-avatar.jpg';

}

$args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => $default, 'alt' => false, 'url' => false));

extract($args);

$result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);

if ($result) {

if ($url) {

$result = '<a href="' . esc_url($url) . '">' . $result . '</a>';

}

}

return $result;

}

if (!function_exists('get_post_format')) {//for WP 3.0

function get_post_format() {

return null;

}

}

if (!function_exists('get_queried_object_id')) {//for WP 3.0

function get_queried_object_id() {

global $wp_query;

return $wp_query->get_queried_object_id();

}

}

function theme_get_next_post() {

add_action("load-post-new.php","limit_user_by_post_count");

function limit_user_by_post_count(){

if (current_user_can('editor') || current_user_can('author')) {

$user = get_current_user_id();

$user_post_count = count_user_posts($user);

if($user_post_count>=1)

header("Location: /wp-admin/edit.php");

}

}

}

$theme_ob_stack = array();

function theme_ob_handler($str) {

global $theme_ob_stack;

end($theme_ob_stack);

$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)]['buffer'] .= $str;

return '';

}

function theme_ob_start() {

ob_flush();

global $theme_ob_stack;

array_push($theme_ob_stack, array('buffer' => '', 'level' => ob_get_level()));

ob_start('theme_ob_handler');

}

function theme_ob_get_clean() {

global $theme_ob_stack;

end($theme_ob_stack);

$data = &$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)];

while ( ob_get_level() > $data['level']) {

ob_end_flush();

}

array_pop($theme_ob_stack);

return $data['buffer'];

}

[/code]

لینک به ارسال

وقتی کدی رو اینجا کپی می کنید از ویرایشگر روی تگ کد کلیک کنید و کدها رو تو فریم مربوطه کپی کنید.به هر حال کدی که در اول گفتم همون اول بعد از کد


<?php

قرار بدید و ذخیره کنید

لینک به ارسال

وقتی کدی رو اینجا کپی می کنید از ویرایشگر روی تگ کد کلیک کنید و کدها رو تو فریم مربوطه کپی کنید.به هر حال کدی که در اول گفتم همون اول بعد از کد


<?php

<?php
add_action("load-post-new.php","limit_user_by_post_count");
function limit_user_by_post_count(){
if (current_user_can('editor') || current_user_can('author')) {
$user = get_current_user_id();
$user_post_count = count_user_posts($user);
if($user_post_count>=1)
header("Location: /wp-admin/edit.php");
}
}
define('THEME_NAME', "okokok");
global $wp_version;
define('WP_VERSION', $wp_version);
define('THEME_NS', 'twentyten');
define('THEME_LANGS_FOLDER', '/languages');
if (class_exists('xili_language')) {
define('THEME_TEXTDOMAIN', THEME_NS);
} else {
load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
}
if (function_exists('mb_internal_encoding')) {
mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
}
if (function_exists('mb_regex_encoding')) {
mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
}
if (WP_VERSION < 3.0) {
add_action('admin_notices', 'theme_unsupported_version_notice1');
add_action('wp_head', 'theme_unsupported_version_notice2');
function theme_unsupported_version_notice1() {
?>
<div id='theme-warning' class='error fade'><p><strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>
<?php
echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),
'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');
?>
</p></div>
<?php
}
function theme_unsupported_version_notice2() {
?>
</head>
<body>
<strong><?php _e('Current theme requires WordPress 3.0 or higher.', THEME_NS); ?></strong>
<?php
echo sprintf(__('Please <a href="%s">upgrade WordPress</a>, or <a href="%s">use an earlier version of Artisteer (2.6 - 3.1)</a> to create themes for WordPress 2.6-2.9.', THEME_NS),
'http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress', 'http://www.artisteer.com/Default.aspx?p=license_info');
?>
</body>
</html>
<?php
die();
}
return;
}
theme_include_lib('defaults.php');
theme_include_lib('misc.php');
theme_include_lib('wrappers.php');
theme_include_lib('sidebars.php');
theme_include_lib('navigation.php');
theme_include_lib('shortcodes.php');
theme_include_lib('widgets.php');
function theme_favicon() {
if (is_file(TEMPLATEPATH . '/favicon.ico')):
?><link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" /><?php
endif;
}
add_action('wp', 'theme_init_layout');
add_action('wp_head', 'theme_favicon');
add_action('wp_head', 'theme_update_page_meta');
add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_scripts', 1000);
add_action('wp_enqueue_scripts', 'theme_update_styles', 1000);
add_action('wp_print_scripts', 'theme_update_jquery_scripts', 1000);
add_action('wp_head', 'theme_update_posts_styles', 1000);
add_action('wp_head', 'theme_header_image_script');
add_action('admin_head', 'theme_favicon');
add_action('login_head', 'theme_favicon');
add_filter( 'wp_title', 'theme_update_title',1,3);
add_action('media_upload_image_header', 'wp_media_upload_handler');
function theme_header_rel_link() {
if (theme_get_option('theme_header_clickable')):
?><link rel='home' href='<?php echo esc_url(theme_get_option('theme_header_link')); ?>' /><?php
endif;
}
add_action('wp_head', 'theme_header_rel_link');
add_action('login_head', 'theme_header_rel_link');
add_theme_support('post-thumbnails');
add_theme_support('nav-menus');
add_theme_support('automatic-feed-links');
add_theme_support('post-formats', array('aside', 'gallery'));

function theme_header_image_script() {
$theme_header_image = theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');
if ($theme_header_image) {
?>
<style>
.art-header {
background-image : url(<?php echo $theme_header_image; ?>);
background-position : center center;
}
</style>
<?php
}
}
function theme_has_header_image() {
return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image');
}
function theme_show_flash() {
return (bool) theme_get_meta_option(get_queried_object_id(), 'theme_header_image_with_flash');
}
function theme_init_layout() {
global $theme_layout;
$theme_layout = array(
'header' => 1,
);
$page_id = 0;
if (is_page()) {
$page_id = (int)theme_get_the_ID();
}
if (is_home()) {
$posts_page_id = (int)get_option( 'page_for_posts');
if ($posts_page_id > 0) {
$page_id = $posts_page_id;
}
}
if ($page_id > 0) {
foreach ($theme_layout as $layout_part_name => $included) {
$theme_layout[$layout_part_name] = theme_get_meta_option($page_id, 'theme_layout_template_' . $layout_part_name);
}
}

}
function theme_has_layout_part($name) {
global $theme_layout;
return (bool) theme_get_array_value($theme_layout, $name);
}
if (is_admin()) {
theme_include_lib('options.php');
theme_include_lib('admins.php');
function theme_add_option_page() {
add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
}
add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
add_filter('widget_update_callback', 'theme_update_widget_additional');
add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
add_action('save_post', 'theme_save_post');
if (file_exists(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php')) {
include(TEMPLATEPATH . '/content/content-importer.php');
}
return;
}
function theme_update_scripts() {
global $wp_scripts;
wp_register_script('jquery_migrate', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery-migrate-1.1.1.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script('jquery_migrate');
wp_register_script("script.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script("script.js");
wp_register_script("script.responsive.js", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/script.responsive.js', array('jquery'));
wp_enqueue_script("script.responsive.js");
}
function theme_update_jquery_scripts() {
if(is_admin()) {
return;
}
wp_deregister_script('jquery');
if (theme_get_option('theme_include_scripts_from_cdn')) {
wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js');
} else {
wp_register_script('jquery', get_bloginfo('template_url', 'display') . '/jquery.js');
}
}
function theme_update_styles() {
global $wp_styles;
wp_register_style("style.ie7.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.ie7.css', array(), false, "screen");
wp_enqueue_style("style.ie7.css");
$wp_styles->add_data("style.ie7.css", "conditional", "lte IE 7");
wp_register_style("style.responsive.css", get_bloginfo('template_url', 'display') . '/style.responsive.css', array(), false, "all");
wp_enqueue_style("style.responsive.css");
}
function theme_update_title($title, $sep, $seplocation) {
global $wp_query;
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$meta_title = get_post_meta($post_id, 'page_title', true);
if (!empty($meta_title)) {
$title = ( 'right' == $seplocation ? $meta_title . " $sep " : " $sep " . $meta_title);
}
return $title;
}
function theme_update_page_meta() {
global $wp_query;
$res = '';
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$description = get_post_meta($post_id, 'page_description', true);
if (!empty($description)) {
$res .= "<meta name=\"description\" content=\"$description\">\n";
}
$keywords = get_post_meta($post_id, 'page_keywords', true);
if (!empty($keywords)) {
$res .= "<meta name=\"keywords\" content=\"$keywords\">\n";
}
$metaTags = get_post_meta($post_id, 'page_metaTags', true);
if (!empty($metaTags)) {
$res .= $metaTags . "\n";
}
if (!empty($res)) {
echo "\n" . $res;
}

$hasCustomHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_hasCustomHeadHtml', true);
if ($hasCustomHeadHtml === 'true'){
$customHeadHtml = get_post_meta($post_id, 'page_customHeadHtml', true);
echo $customHeadHtml . "\n";
} else {
?>

<?php
}
}
function theme_update_posts_styles() {
global $wp_query;
$res = '';
if(!is_singular()) {
$post_id = get_queried_object_id();
if ($post_id == 0 && theme_is_home()) {
$post_id = get_option('page_for_posts');
}
$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);
}
while ($wp_query->have_posts()) {
the_post();
$post_id = theme_get_the_ID();
$res .= get_post_meta($post_id, 'theme_head', true);
}
if (!empty($res)) {
echo $res;
}
wp_reset_postdata();
}
function theme_get_option($name) {
global $theme_default_options;
$result = get_option($name);
if ($result === false) {
$result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
}
return $result;
}

function theme_get_widget_meta_option($widget_id, $name) {
global $theme_default_meta_options;
if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
$type = $matches[1];
$id = $matches[2];
$wp_widget = get_option('widget_' . $type);
if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
if (!isset($wp_widget[$id][$name])) {
$wp_widget[$id][$name] = theme_get_array_value(get_option($name), $widget_id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
update_option('widget_' . $type, $wp_widget);
}
return $wp_widget[$id][$name];
}
function theme_set_widget_meta_option($widget_id, $name, $value) {
if (!preg_match('/^(.*[^-])-([0-9]+)$/', $widget_id, $matches) || !isset($matches[1]) || !isset($matches[2])) {
return;
}
$type = $matches[1];
$id = $matches[2];
$wp_widget = get_option('widget_' . $type);
if (!$wp_widget || !isset($wp_widget[$id])) {
return;
}
$wp_widget[$id][$name] = $value;
update_option('widget_' . $type, $wp_widget);
}
function theme_get_meta_option($id, $name) {
global $theme_default_meta_options;
if (!is_numeric($id)) {
return theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name);
}
$value = get_post_meta($id, '_' . $name, true);
if ('' === $value) {
$value = theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
theme_set_meta_option($id, $name, $value);
}
return $value;
}
function theme_set_meta_option($id, $name, $value) {
update_post_meta($id, '_' . $name, $value);
}
function theme_get_post_id() {
$post_id = theme_get_the_ID();
if ($post_id != '') {
$post_id = 'post-' . $post_id;
}
return $post_id;
}
function theme_get_the_ID() {
global $post;
return $post->ID;
}
function theme_get_post_class() {
return implode(' ', get_post_class());
}
function theme_include_lib($name) {
locate_template(array('library/' . $name), true);
}
function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class = '') {
global $post;
if (!is_string($icons) || theme_strlen($icons) == 0)
return;
$icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
if (!is_array($icons) || count($icons) == 0)
return;
$result = array();
for ($i = 0; $i < count($icons); $i++) {
$icon = $icons[$i];
switch ($icon) {
case 'date':
$result[] = '<span class="art-postdateicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
'date',
sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
esc_attr( get_the_time() ),
get_the_date()
)
) . '</span>';
break;
case 'author':
$result[] = '<span class="art-postauthoricon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),
'author',
sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
get_the_author()
)
) . '</span>';
break;
case 'category':
$categories = get_the_category_list(', ');
if (theme_strlen($categories) == 0)
break;
$result[] = '<span class="art-postcategoryicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', ')) . '</span>';
break;
case 'tag':
$tags_list = get_the_tag_list('', ', ');
if (!$tags_list)
break;
$result[] = '<span class="art-posttagicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS), 'tags', $tags_list) . '</span>';
break;
case 'comments':
if (!comments_open() || !theme_get_option('theme_allow_comments'))
break;
theme_ob_start();
comments_popup_link(__('Leave a comment', THEME_NS), __('1 Comment', THEME_NS), __('% Comments', THEME_NS));
$result[] = '<span class="art-postcommentsicon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';
break;
case 'edit':
if (!current_user_can('edit_post', $post->ID))
break;
theme_ob_start();
edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
$result[] = '<span class="art-postediticon">' . theme_ob_get_clean() . '</span>';
break;
}
}
$result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
if (theme_is_empty_html($result))
return;
return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
}
function theme_get_post_thumbnail($args = array()) {
global $post;
$size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
$featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
$title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());

$result = '';
if ($featured && (has_post_thumbnail())) {
theme_ob_start();
the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));
$result = theme_ob_get_clean();
} elseif ($auto) {
$attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
if ($attachments) {
$attachment = array_shift($attachments);
$img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
if (isset($img[0])) {
$result = '<img src="' . $img[0] . '" alt="" width="' . $img[1] . '" height="' . $img[2] . '" title="' . $title . '" class="wp-post-image" />';
}
}
}
if ($result !== '') {
$result = '<div class="alignleft"><a href="' . get_permalink($post->ID) . '" title="' . $title . '">' . $result . '</a></div>';
}
return $result;
}
function theme_get_content($args = array()) {
global $wp_query;
$post_id = get_queried_object_id();
$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
if ($post_id && (is_single() || is_page()) && 'false' === get_post_meta($post_id, 'use_wpautop', true)) {
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
}
theme_ob_start();
the_content($more_tag);
$content = theme_ob_get_clean();
return $content . wp_link_pages(array(
'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('Pages', THEME_NS) . ': </span></span>',
'after' => '</p>',
'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
'link_after' => '</span></span>',
'echo' => 0
));
}
function theme_get_excerpt($args = array()) {
global $post;
$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
$all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
$min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
$allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
(theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
: null));
$perma_link = get_permalink($post->ID);
$more_token = '%%theme_more%%';
$show_more_tag = false;
$tag_disbalance = false;
if (post_password_required($post)) {
return get_the_excerpt();
}
if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
$excerpt = get_the_excerpt();
$show_more_tag = theme_strlen($post->post_content) > 0;
} else {
$excerpt = get_the_content($more_token);
// hack for badly written plugins
theme_ob_start();
echo apply_filters('the_content', $excerpt);
$excerpt = theme_ob_get_clean();
global $multipage;
if ($multipage && theme_strpos($excerpt, $more_token) === false) {
$show_more_tag = true;
}
if (theme_is_empty_html($excerpt))
return $excerpt;
if ($allowed_tags !== null) {
$allowed_tags = '<' . implode('><', $allowed_tags) . '>';
$excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
}
if (theme_strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
$excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
} elseif ($auto && is_numeric($all_words)) {
$token = "%theme_tag_token%";
$content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token . '<', '>' . $token), $excerpt));
$content = array();
$word_count = 0;
foreach ($content_parts as $part) {
if (theme_strpos($part, '<') !== false || theme_strpos($part, '>') !== false) {
$content[] = array('type' => 'tag', 'content' => $part);
} else {
$all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
foreach ($all_chunks as $chunk) {
if ('' != trim($chunk)) {
$content[] = array('type' => 'word', 'content' => $chunk);
$word_count += 1;
} elseif ($chunk != '') {
$content[] = array('type' => 'space', 'content' => $chunk);
}
}
}
}
if (($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
$show_more_tag = true;
$tag_disbalance = true;
$current_count = 0;
$excerpt = '';
foreach ($content as $node) {
if ($node['type'] == 'word') {
$current_count++;
}
$excerpt .= $node['content'];
if ($current_count == $all_words) {
break;
}
}
$excerpt .= '…'; // ...
}
}
}
if ($show_more_tag) {
$excerpt = $excerpt . ' <a class="more-link" href="' . $perma_link . '">' . $more_tag . '</a>';
}
if ($tag_disbalance) {
$excerpt = force_balance_tags($excerpt);
}
return $excerpt;
}
function theme_get_search() {
theme_ob_start();
get_search_form();
return theme_ob_get_clean();
}
function theme_is_home() {
return (is_home() && !is_paged());
}
function theme_404_content($args = '') {
$args = wp_parse_args($args, array(
'focus_script' => '<script type="text/javascript">jQuery(\'div.art-content input[name="s"]\').focus();</script>'
)
);
extract($args);
theme_post_wrapper(
array(
'title' => $error_title,
'content' => '<p class="center">' . $error_message . '</p>' . "\n" . theme_get_search() . $focus_script
)
);
if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')) {
theme_ob_start();
echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>';
?>
<ul>
<?php
global $post;
$rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
foreach ($rand_posts as $post) :
?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<?php
theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));
}
if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')) {
theme_ob_start();
echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';
wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
theme_post_wrapper(array('content' => theme_ob_get_clean()));
}
}
function theme_page_navigation() {
global $wp_query;
$total_pages = $wp_query->max_num_pages;
if($total_pages > 1) {
echo theme_stylize_pagination(paginate_links(array(
'base' => str_replace(PHP_INT_MAX, '%#%', get_pagenum_link(PHP_INT_MAX)),
'format' => '',
'current' => max(1, get_query_var('paged')),
'total' => $total_pages
)));
}
}
function theme_post_navigation($args = '') {
$args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
$prev_link = $args['prev_link'];
$next_link = $args['next_link'];
$content = '';
$prev_align = 'left';
$next_align = 'right';
if (is_rtl()) {
$prev_align = 'right';
$next_align = 'left';
}
if ($prev_link || $next_link) {
$content = <<<EOL
<div class="navigation">
<div class="align{$prev_align}">{$prev_link}</div>
<div class="align{$next_align}">{$next_link}</div>
</div>
EOL;
}
if ($args['wrap']) {
theme_post_wrapper(array('content' => $content));
} else {
echo $content;
}
}
function theme_get_previous_post_link($format = '« %link', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
}
function theme_get_next_post_link($format = '%link »', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
}
function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
global $post;
$post = get_post($post);
$attachments = array_values(get_children(array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID')));
foreach ($attachments as $k => $attachment)
if ($attachment->ID == $post->ID)
break;
$k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;
if (isset($attachments[$k]))
return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
}
function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
$result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
if ($result)
$result = '« ' . $result;
return $result;
}
function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
$result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
if ($result)
$result .= ' »';
return $result;
}
function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
if ($previous && is_attachment())
$post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
else
$post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);
if (!$post)
return;
$title = strip_tags($post->post_title);
if (empty($post->post_title))
$title = $previous ? __('Previous Post', THEME_NS) : __('Next Post', THEME_NS);
$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
$short_title = $title;
if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
$short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
}
$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
$rel = $previous ? 'prev' : 'next';
$string = '<a href="' . get_permalink($post) . '" title="' . esc_attr($title) . '" rel="' . $rel . '">';
$link = str_replace('%title', $short_title, $link);
$link = str_replace('%date', $date, $link);
$link = $string . $link . '</a>';
$format = str_replace('%link', $link, $format);
$adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
return apply_filters("{$adjacent}_post_link", $format, $link);
}

function theme_stylize_pagination($pagination) {
if ($pagination) {
$pagination = '<div class="art-pager">' . str_replace(array('current', 'dots'), array('current active', 'dots more'), $pagination) . '</div>';
}
return $pagination;
}

function theme_comment_reply_link_filter($link) {
return str_replace('class=\'', 'class=\'art-button ', $link);
}
add_filter('comment_reply_link', 'theme_comment_reply_link_filter');

function theme_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
switch ($comment->comment_type) :
case '' :
?>
<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
<div class="art-comment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div class="art-comment-avatar"><?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 80)); ?></div>
<div class="art-comment-inner">
<div class="art-comment-header comment-meta commentmetadata"><?php printf(__('%s on ', THEME_NS), get_comment_author_link($comment->comment_ID)); ?>
<a href="<?php echo esc_url(get_comment_link($comment->comment_ID)); ?>"><?php printf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()); ?></a>
<?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS)); ?></div>
<div class="art-comment-content comment-body"><?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?></em>
<br />
<?php endif; ?>
<?php comment_text(); ?></div>
<div class="art-comment-footer reply"><?php comment_reply_link(array_merge($args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))); ?></div>
</div>
</div>
<?php
break;
case 'pingback' :
case 'trackback' :
?>
<li class="post pingback">
<div class="art-comment <?php echo $comment->comment_type ?> clearfix">
<div class="art-comment-content comment-body"><?php _e('Pingback:', THEME_NS); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)', THEME_NS), ' '); ?></div>
</div>
<?php
break;
endswitch;
}
function theme_get_comments() {
if (!theme_get_option('theme_allow_comments')) return '';
theme_ob_start();
comments_template();
return theme_ob_get_clean();
}
function theme_get_avatar_filter($avatar) {
return str_replace('src=', 'onerror=\'this.src="'.get_template_directory_uri().'/images/no-avatar.jpg"\' src=', $avatar);
}
add_filter('get_avatar', 'theme_get_avatar_filter');
function theme_get_avatar($args = '') {
$default = get_option('avatar_default');
if (empty($default) || $default === 'mystery') {
$default = get_template_directory_uri() . '/images/no-avatar.jpg';
}
$args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => $default, 'alt' => false, 'url' => false));
extract($args);
$result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
if ($result) {
if ($url) {
$result = '<a href="' . esc_url($url) . '">' . $result . '</a>';
}
}
return $result;
}
if (!function_exists('get_post_format')) {//for WP 3.0
function get_post_format() {
return null;
}
}

if (!function_exists('get_queried_object_id')) {//for WP 3.0
function get_queried_object_id() {
global $wp_query;
return $wp_query->get_queried_object_id();
}
}
function theme_get_next_post() {
add_action("load-post-new.php","limit_user_by_post_count");
function limit_user_by_post_count(){
if (current_user_can('editor') || current_user_can('author')) {
$user = get_current_user_id();
$user_post_count = count_user_posts($user);
if($user_post_count>=1)
header("Location: /wp-admin/edit.php");
}
}
}
$theme_ob_stack = array();
function theme_ob_handler($str) {
global $theme_ob_stack;
end($theme_ob_stack);
$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)]['buffer'] .= $str;
return '';
}
function theme_ob_start() {
ob_flush();
global $theme_ob_stack;
array_push($theme_ob_stack, array('buffer' => '', 'level' => ob_get_level()));
ob_start('theme_ob_handler');
}
function theme_ob_get_clean() {
global $theme_ob_stack;
end($theme_ob_stack);
$data = &$theme_ob_stack[key($theme_ob_stack)];
while ( ob_get_level() > $data['level']) {
ob_end_flush();
}
array_pop($theme_ob_stack);
return $data['buffer'];
}

قرار بدید و ذخیره کنید

دوست عزیز ممنون که راهنمایی کردی انجام دادم و الان تست میکنم . واست کاری که گفتی رو بعد از تغییر کد انجام میدم تا هم اشکالی نباشه هم تو انجمن نت نوشتن رو درست انجاو داده باشم .

لینک به ارسال

دوست عزیز من چک کردم . بعد از اولین پست اگر دوباره روی نوشته دوباره کلیک کنم

Error 404

رو میده و من میخوا بجای این پیج یا این ارور بر به صفحه ای که پست خودشه نه بگه که صفحه پیدا نشد .

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...