رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام

قالب سایت جدیدا محتوای برگه رو نشون نمیده و فقط عنوانش رو نمایش میده

کسی میدونه مشکل از کجاست؟

3.7.1 رو هم گرفتم اما مشکل حل نشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فایل page.php را چک کنید یا اینجا قرار بدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فایل page.php را چک کنید یا اینجا قرار بدید

این فایل page.php خدمت شما

<?php get_header();?>

<div class="main"><div class="sidebar-a">


<br />

<div class="single">

<div class="titrs">
<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>
</div>
<br>
<p style="text-align:justify">
<?php the_content(); ?>
</p>

<br>

<p style=" font-size:11px; color:#888;">
تاریخ انتشار : <?php the_time('j M, Y'); ?> |
</p>
<br>

<div class="tags">
ابرچسب : <?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>
</div>

</div>

<br>


<div class="single">
<?php comments_template(); ?>
</div></div><!----End-sidebar-a---->


<div class="sidebar-b">


<div class="tabs">
<?php include(TEMPLATEPATH .'/tabs.php'); ?>
</div><!----End-tabs---->


<?php include(TEMPLATEPATH .'/ads.php'); ?>


</div><!----End-sidebar-b----><div style="clear:both"></div>
</div><!----End-menu---->


<?php include(TEMPLATEPATH .'/footer.php'); ?>


</body>
</html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این کد را جایگزین کنید ببینید مشکل حل میشه


<?php get_header();?>
<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="main">
<div class="sidebar-a"> <br />
<div class="single">
<div class="titrs">
<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>">
<?php the_title(); ?>
</a></h1>
</div>
<br>
<p style="text-align:justify">
<?php the_content(); ?>
</p>
<br>
<p style=" font-size:11px; color:#888;"> تاریخ انتشار :
<?php the_time('j M, Y'); ?>
| </p>
<br>
<div class="tags"> ابرچسب :
<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>
</div>
</div>
<br>
<div class="single">
<?php comments_template(); ?>
</div>
</div>
<!----End-sidebar-a---->

<div class="sidebar-b">
<div class="tabs">
<?php include(TEMPLATEPATH .'/tabs.php'); ?>
</div>
<!----End-tabs---->

<?php include(TEMPLATEPATH .'/ads.php'); ?>
</div>
<!----End-sidebar-b---->

<div style="clear:both"></div>
</div>
<!----End-menu---->
<?php include(TEMPLATEPATH .'/footer.php'); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
</body></html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خب page.php شما حلقه نداره دیگه تقصیره همینه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این کد را جایگزین کنید ببینید مشکل حل میشه


<?php get_header();?>
<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="main">
<div class="sidebar-a"> <br />
<div class="single">
<div class="titrs">
<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>">
<?php the_title(); ?>
</a></h1>
</div>
<br>
<p style="text-align:justify">
<?php the_content(); ?>
</p>
<br>
<p style=" font-size:11px; color:#888;"> تاریخ انتشار :
<?php the_time('j M, Y'); ?>
| </p>
<br>
<div class="tags"> ابرچسب :
<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>
</div>
</div>
<br>
<div class="single">
<?php comments_template(); ?>
</div>
</div>
<!----End-sidebar-a---->

<div class="sidebar-b">
<div class="tabs">
<?php include(TEMPLATEPATH .'/tabs.php'); ?>
</div>
<!----End-tabs---->

<?php include(TEMPLATEPATH .'/ads.php'); ?>
</div>
<!----End-sidebar-b---->

<div style="clear:both"></div>
</div>
<!----End-menu---->
<?php include(TEMPLATEPATH .'/footer.php'); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
</body></html>

بله حل شد

یک دنیا ممنون

به سایت ما هم سر بزنید شاید تونستم جبران کنم

ویرایش شده توسط Morteza

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

منم همچین مشکلی دارم، کسی میتونه کمکم کنه؟


<?php get_header(); ?>
<section id="content">
<div class="container clearfix">
<div class="postWrap">
<div <?php post_class(); ?>>
<div class="contentbox">
<?php while (have_posts()) { the_post(); ?>
<?php pinthis_setPostViews(get_the_ID()); ?>
<h3 class="title-1 border-color-1"><?php the_title(); ?></h3>
<?php if (has_post_thumbnail()) { ?>
<p class="featured-image">
<?php
$large_image_url = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(get_the_ID()), 'full');
$params = array('width' => 720);
$img = bfi_thumb($large_image_url[0], $params);
?>
<?php if ($img) { ?>
<img src="<?php echo $img; ?>" alt="<?php the_title(); ?>">
<?php } else {
the_post_thumbnail('full');
} ?>
</p>
<?php } ?>
<div class="metabar data clearfix">
<ul class="postmetas">
<li class="tooltip" title="<?php echo __('Post date', 'pinthis'); ?>"><span class="icon-post-date-2"><?php echo get_the_date('d.m.Y'); ?></span></li>
<li><span class="icon-author"><?php the_author_posts_link(); ?></span></li>
<li class="tooltip" title="<?php echo __('Total comments', 'pinthis'); ?>"><span class="icon-total-comments-2"><?php comments_number('0', '1', '%'); ?></span></li>
</ul>
<ul class="social-media-icons clearfix">
<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-3 icon-facebook tooltip" title="<?php echo __('Share on Facebook', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Facebook', 'pinthis'); ?></a></li>
<li><a href="https://plus.google.com/share?url=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-1 icon-gplus tooltip" title="<?php echo __('Share on Google+', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Google+', 'pinthis'); ?></a></li>
<li><a href="https://twitter.com/share?url=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-4 icon-twitter tooltip" title="<?php echo __('Share on Twitter', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Twitter', 'pinthis'); ?></a></li>
</ul>
</div>
<div class="textbox clearfix">
<?php the_content(); ?>
</div>
<?php wp_link_pages(array(
'before' => '<div class="page-links">' . __('Pages: ', 'pinthis' ),
'after' => '</div>',
'link_before' => '<span class="page-num">',
'link_after' => '</span>',
));
?>
<?php comments_template(); ?>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
<aside class="sidebar">
<?php if (is_active_sidebar('page-sidebar')) { ?>
<?php dynamic_sidebar('page-sidebar'); ?>
<?php } else { ?>
<div class="contentbox">
<h4 class="title-1 border-color-2"><?php echo __('Meta', 'pinthis'); ?></h4>
<ul>
<?php wp_register(); ?>
<li><?php wp_loginout(); ?></li>
<?php wp_meta(); ?>
</ul>
</div>
<?php } ?>
</aside>
</div>
</section>
<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این کد را جایگزین کنید ببینید مشکلتون حل مشه


<?php get_header(); ?>
<section id="content">
<div class="container clearfix">
<div class="postWrap">
<div <?php post_class(); ?>>
<div class="contentbox">
<?php while (have_posts()) { the_post(); ?>
<?php pinthis_setPostViews(get_the_ID()); ?>
<h3 class="title-1 border-color-1">
<?php the_title(); ?>
</h3>
<?php if (has_post_thumbnail()) { ?>
<p class="featured-image">
<?php
$large_image_url = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(get_the_ID()), 'full');
$params = array('width' => 720);
$img = bfi_thumb($large_image_url[0], $params);
?>
<?php if ($img) { ?>
<img src="<?php echo $img; ?>" alt="<?php the_title(); ?>">
<?php } else {
the_post_thumbnail('full');
} ?>
</p>
<div class="metabar data clearfix">
<ul class="postmetas">
<li class="tooltip" title="<?php echo __('Post date', 'pinthis'); ?>"><span class="icon-post-date-2"><?php echo get_the_date('d.m.Y'); ?></span></li>
<li><span class="icon-author">
<?php the_author_posts_link(); ?>
</span></li>
<li class="tooltip" title="<?php echo __('Total comments', 'pinthis'); ?>"><span class="icon-total-comments-2">
<?php comments_number('0', '1', '%'); ?>
</span></li>
</ul>
<ul class="social-media-icons clearfix">
<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-3 icon-facebook tooltip" title="<?php echo __('Share on Facebook', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Facebook', 'pinthis'); ?></a></li>
<li><a href="https://plus.google.com/share?url=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-1 icon-gplus tooltip" title="<?php echo __('Share on Google+', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Google+', 'pinthis'); ?></a></li>
<li><a href="https://twitter.com/share?url=<?php echo get_permalink(); ?>" class="border-color-4 icon-twitter tooltip" title="<?php echo __('Share on Twitter', 'pinthis'); ?>" target="_blank"><?php echo __('Twitter', 'pinthis'); ?></a></li>
</ul>
</div>
<div class="textbox clearfix">
<?php the_content(); ?>
</div>
<?php wp_link_pages(array(
'before' => '<div class="page-links">' . __('Pages: ', 'pinthis' ),
'after' => '</div>',
'link_before' => '<span class="page-num">',
'link_after' => '</span>',
));
?>
<?php comments_template(); ?>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
<aside class="sidebar">
<?php if (is_active_sidebar('page-sidebar')) { ?>
<?php dynamic_sidebar('page-sidebar'); ?>
<?php } else { ?>
<div class="contentbox">
<h4 class="title-1 border-color-2"><?php echo __('Meta', 'pinthis'); ?></h4>
<ul>
<?php wp_register(); ?>
<li>
<?php wp_loginout(); ?>
</li>
<?php wp_meta(); ?>
</ul>
</div>
<?php } ?>
</aside>
</div>
</section>
<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام من هم همین مشکل را دارم  لطفا راهنمایی بفرمایید

<?php
/**
 * The template for displaying all pages.
 */
get_header(); ?>

<div class="clear"></div>

</header> <!-- / END HOME SECTION  -->

<?php
    zerif_after_header_trigger();
    $zerif_change_to_full_width = get_theme_mod( 'zerif_change_to_full_width' );
?>

<div id="content" class="site-content">

    <div class="container">

        <?php zerif_before_page_content_trigger(); ?>
        <?php
            if( (function_exists('is_cart') && is_cart()) || (function_exists('is_account_page') && is_account_page()) || (function_exists('is_checkout') && is_checkout() ) || !empty($zerif_change_to_full_width) ) {
                echo '<div class="content-left-wrap col-md-12">';
            }
            else {
                echo '<div class="content-left-wrap col-md-9">';
            }
        ?>
        <?php zerif_top_page_content_trigger(); ?>
        <div id="primary" class="content-area">

            <main itemscope itemtype="http://schema.org/WebPageElement" itemprop="mainContentOfPage" id="main" class="site-main">

                <?php while ( have_posts() ) : the_post(); 
                
                        get_template_part( 'content', 'page' );

                        if ( comments_open() || '0' != get_comments_number() ) :

                            comments_template();

                        endif;

                    endwhile; 
                ?>

            </main><!-- #main -->

        </div><!-- #primary -->

    <?php
        if( (function_exists('is_cart') && is_cart()) || (function_exists('is_account_page') && is_account_page()) || (function_exists('is_checkout') && is_checkout() ) || !empty($zerif_change_to_full_width) ) {
            zerif_bottom_page_content_trigger();
            echo '</div>';
            zerif_after_page_content_trigger();
        }
        else {
            zerif_bottom_page_content_trigger();
            echo '</div>';
            zerif_after_page_content_trigger();
            zerif_sidebar_trigger();
        }
        ?>    

    </div><!-- .container -->

<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام.

من تازه کار هستم میشه کمکم کنین.

برگه ای ایجاد کردم اما محتویات خود برگه و همین طور زیر برگه ها رو بهم نشون نمیده!

لطفا بگین مشکل چیه؟

ممنونم.

ویرایش شده توسط مریم ورد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام من هم همین مشکل رو دارم کد های بالا رو جاایگزین کردم درست نشد

این آدرس سایت هست safirsang.ir از منوی بالا میتونید برگه ها رو ببینید

اینم سورس page.php

<?php
/**
 * The template for displaying all pages.
 *
 * This is the template that displays all pages by default.
 * Please note that this is the WordPress construct of pages
 * and that other 'pages' on your WordPress site may use a
 * different template.
 *
 *
 */
get_header(); ?>
	<?php
	$content_class = '';
	$sidebar_class = '';
	if(get_post_meta(get_the_ID(), 'rebuild_sidebar', true) == 'no-sidebar') {
		$content_class = 'has-no-sidebar';
		$sidebar_class = 'no-sidebar';
		$set_content_width ='';
	} elseif (get_post_meta(get_the_ID(), 'rebuild_sidebar', true) == 'right-sidebar') {
		$content_class = 'content-left alpha';
		$sidebar_class = 'sidebar-right omega';
		$set_content_width ='with-sidebar';
	} elseif (get_post_meta(get_the_ID(), 'rebuild_sidebar', true) == 'left-sidebar') {
		$content_class = 'content-right omega';
		$sidebar_class = 'sidebar-left alpha';
		$set_content_width ='with-sidebar';
	} elseif ( (get_post_meta(get_the_ID(),'rebuild_sidebar', true) == 'default') || (get_post_meta(get_the_ID(), 'rebuild_sidebar', true) == '') ) {
		if( $rebuild_data['sidebar_position'] == 'no-sidebar' ) {
			$content_class = 'has-no-sidebar';
			$sidebar_class = 'no-sidebar';
			$set_content_width ='';
		} elseif( $rebuild_data['sidebar_position'] == 'right-sidebar' ) {
			$content_class = 'content-left alpha';
			$sidebar_class = 'sidebar-right omega';
			$set_content_width ='with-sidebar';
		} elseif( $rebuild_data['sidebar_position'] == 'left-sidebar' ) {
			$content_class = 'content-right omega';
			$sidebar_class = 'sidebar-left alpha';
			$set_content_width ='with-sidebar';
		}
	}
	
	$bg_color='';
	
	if (get_post_meta(get_the_ID(),'rebuild_body_bg_color', true)!=''):
		$bg_color='style="background-color:'.get_post_meta(get_the_ID(),'rebuild_body_bg_color', true).'"';
	else:
		$bg_color='';
	endif;
	
	?>
  <main id="main" class="site-main" <?php echo esc_attr( $bg_color ); ?>>  
		<div id="primary" class="content-area">
      <div class="container <?php echo esc_attr( $set_content_width ); ?>">
          <div class="sixteen columns jx-rebuild-padding <?php echo esc_attr( $content_class ); ?>">
                    
					<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
    
            <?php get_template_part( 'template-parts/content', 'page' ); ?>
    
            <?php
              // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
              if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
                comments_template();
              endif;
            ?>
    
          <?php endwhile; // End of the loop. ?>
        
        </div>
        <!-- EOF Body Content -->
        
        <div id="sidebar" class="four columns jx-rebuild-padding <?php echo esc_attr( $sidebar_class ); ?>">
        	<?php dynamic_sidebar( 'general-sidebar' ); ?>
        </div>
        <!-- EOF sidebar -->
        
      </div>
      <!-- EOF container -->
    </div><!-- #primary -->
  </main><!-- #main -->
  
<?php get_footer(); ?>

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

منم همین مشکل رو دارم - مطالب صفحه اصلی که یک برگه است نمایش داده نمیشه

لطفا راهنمایی کنید

سورس page.php

 

<?php
    if ( !defined('ABSPATH') ){ die(); }
    
    global $avia_config, $wp_query;

    /*
     * get_header is a basic wordpress function, used to retrieve the header.php file in your theme directory.
     */
    get_header();

    /**
     * @used_by                enfold\config-wpml\config.php                10
     * @since 4.5.1
     */
    do_action( 'ava_page_template_after_header' );

      if( get_post_meta(get_the_ID(), 'header', true) != 'no') echo avia_title();
      
      do_action( 'ava_after_main_title' );
     ?>

        <div class='container_wrap container_wrap_first main_color <?php avia_layout_class( 'main' ); ?>'>

            <div class='container'>

                <main class='template-page content  <?php avia_layout_class( 'content' ); ?> units' <?php avia_markup_helper(array('context' => 'content','post_type'=>'page'));?>>

                    <?php
                    /* Run the loop to output the posts.
                    * If you want to overload this in a child theme then include a file
                    * called loop-page.php and that will be used instead.
                    */

                    $avia_config['size'] = avia_layout_class( 'main' , false) == 'fullsize' ? 'entry_without_sidebar' : 'entry_with_sidebar';
                    get_template_part( 'includes/loop', 'page' );
                    ?>

                <!--end content-->
                </main>

                

                <?php

                //get the sidebar
                $avia_config['currently_viewing'] = 'page';
                get_sidebar();

                ?>

            </div><!--end container-->

        </div><!-- close default .container_wrap element -->

<?php 
        get_footer();
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • مطالب مشابه

  • توسط SNSA
   سلام
   من یک نوجوان ۱۵ ساله هستم که علاقه مند برنامه نویسی و تحصیل در رشته آی تی هستم 
   شاید بگین الآن سنم برای انتخاب رشته کمه و بعدش نظرم عوض میشه ولی من دوساله تصمیمم رو گرفتم و براش تلاش میکنم
   در این راه به مشکل برخوردم از اونجایی که میخوام برای هدفم در المپیاد شرکت کنم نیازمند یادگیری زبان ++c هستم اما علاقه شدیدی به زبان python دارم اما نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم
   بگم که از هرکدوم کمی بلد هستم و الآن گیج شدم
   اگر کسی در المپیاد کامپیوتر شرکت کرده ممکنه کمکم کنه؟
  • توسط Mahdyar.rng
   سلام.
   این مشکل اعصاب منو خورد کرده و اصلا نمیدونم چکار کنم. تو گوگل هم چیزی نمیدونم راجبش پیدا کنم.
   هرچی از المان های ویژوال کامپوزر استفاده میکنم تو طراحی برگه ها هیچ کدومش نمایش داده نمیشن. مثلا از المان های "آخرین محصولات" و "محصولات ویژه" که تو دسته ووکامرسن استفاده میکنم نشون داده نمیشن. یا از اسلایدر ها.
   چکار کنم دقیقا؟
  • توسط Mahdyar.rng
   سلام دوستان خسته نباشید.
   من به تازگی و با هزار مشکل و بی تجربگی سایت فروشگاهیه وردپرسی زدم. یه مشکل اساسی که در حال حاضر دارم دلاره. بله دلار. متاسفانه الان نوسانات نرخ دلار به انقد زیاده که باعث میشه قیت محصولات سایت من خیلی بالا پایین بشه و منم نمیتونم هر دقیقه بیام قیمتارو دستی بروز کنم. مخصوصا وقتی که محصولام زیاد بشه بعدا. الان میخواستم ببینم که راهی یا افزونه ای هست که بتونم متنی یا نوشته ای رو از سایت دیگر بگیرم و تو سایت خودم بگنجانم؟ من دقیقا میخوام اینکارو کنم:   میخوام یه قیمتی رو از یه سایت مد نظرم بگیره و ضربدره قیمت دلاری که در سایت tjgu.org نوشته شده بکنه، و در قسمت قیمت محصول درج کنه حاصل رو.
    
   واقعا این قضیه مهمه برام. خیلی لطف میکنید جواب بدید.
  • توسط MahdiBo
   با سلام 
   من نیاز دارم که بتونم به صورت دستی و دلخواه جدا از محصولات بتونم فاکتوری برای مشتری داخل پنل کاربریش ایجاد کنم 
   و کاربر بتونه اونو پرداخت کنه با دراگاه
    
   میخواستم بدونم افزونه ای هست برای این کار؟ رایگان یا پولی فرقی نداره
   ممنون مبشم کسی بتونه کمکم کنه 
  • توسط nasenaderi
   سلام به همه عزیزان
   مدتی هست هنگام افزودن محصول جدید ، قسمت برچسب هام تغییر کرد و حالت عادی نداره در عکس توضیح دادم
   الان میخوام مثل قبل بشه
   چون از افزونه wordpress-keyword-tool استفاده میکنم و الان دیگه برچسب ها رو وارد نمیکنه
   البته در قسمت نوشته ها این مشکل رو ندارم
   لطفا اگر میتونید کمکم کنید

×
×
 • اضافه کردن...