mahdi.

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  41
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

9

درباره mahdi.

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 01/12/64

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • موقعیت
  تهران
 • آشنایی با وردپرس
  متوسط
 • سطح برنامه نویسی
  متوسط
 • آشنایی با طراحی
  متوسط

آخرین بازدید کنندگان نمایه

376 بازدید کننده نمایه
 1. کلا با ویرایش جدید وردپرس مشکل داره من کل کد های قالب خودمو بازنویسی کردم
 2. متوجه شدم از چی هست , افزونه WP-Parsidate نسخه 2.3.2 با وردپرس جدید سازگار نیست
 3. سلام این روش یکی از بهترین روش ها برای از بین بردن فایل ها و url های مخرب سایت هست که گوگل رایگان در اختیارتون گذاشته ثبت سایت در Webmaster Tools Google یکی از ابزارهای مدیریتی سایت که توسط گوگل در اختیار کاربران Webmaster Tools Google می باشد در این مرحله شما می بایست سایت خود را در سایت Webmaster Tools Google ثبت نام کنید : http://www.google.com/webmasters/tools در صورتیکه مراحل را درست طی کرده باشید در این مرحله پیغام successfully verify نمایش داده میشود و برای ادامه کار باید countinue را کلیک کنید . ارسال درخواست بازبینی سایت به گوگل وارد محیط مدریت دامنه در سایت Webmaster Tools Google شوید روی تصویر کوچک سایت خود کلیک کنید تا وارد Dashboard شوید ، سپس روی Security Issues کلیک کنید. 1-اگر در سایت شما ویروس وجود داشته باشد پیغام warning نشان داده میشود . 2-url های لیست شده ، مسیر ویروسها در هاست شماست که با رفتن به محل نشان داده شده باید مشکل را برطرف کنید . 3-پس از رفع مشکل و حذف فایلهای مخرب روی لینک review request کلیک کنید .
 4. سبلم دوست عزیز این راهنمایی ها رو داخل گوگل مطالعه کنید همون چیزی هست که شما میخواهید جستجوی گوگل در دایرکت ادمین باید دامنه جدید رو اضافه کنید و اینکه دامنه قبلی خودتون رو ریدایرکت کنید روی دامنه جدید محتوای سایتتون رو روی دامنه جدید انتقال دهید. با استفاده از کد ریدایرکت ۳۰۱ دامنه سابقتون رو به دامنه جدید ریدایرکت کنید. در گوگل وبسمتر ، دامنه سابق سایتتون ، رو به دامنه جدید تغییر دهید. آدرس دامنه جدید را در گوگل وبسمتر ثبت کنید.
 5. ممنونم از پاسخگویی شما , گذاشتم ولی هیچ پیغامی دریافت نکردم چندین بار هم صفحه ها رو ریفرش کردم صفحه خود ورود وردپرس رو هم ریفرش کردم ولی پیغام خطایی مبتنی بر ایراد وردپرس نداد کد زیر هم صفحه wp-config سایتم هست <?php /** * The base configuration for WordPress * * The wp-config.php creation script uses this file during the * installation. You don't have to use the web site, you can * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values. * * This file contains the following configurations: * * * MySQL settings * * Secret keys * * Database table prefix * * ABSPATH * * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * * @package WordPress */ // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define( 'WPCACHEHOME', '/home/*****/domains/**********.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager //define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager define('DB_NAME', '********'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', '********'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', '********'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', '********'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Authentication Unique Keys and Salts. * * Change these to different unique phrases! * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here'); define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here'); define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here'); /**#@-*/ /** * WordPress Database Table prefix. * * You can have multiple installations in one database if you give each * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. * * For information on other constants that can be used for debugging, * visit the Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define('WP_DEBUG', true); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); /** https */
 6. سلام خدمت دوستان و اساتید محترم من وردپرسم افزونه هاش آپدیت نمیشد و میگفت باید php 5.6 باشه و my sql رو هم ارتقا بدم , من روی سرور ارتقا دادم و اوکی شد و تمام افزونه ها و وردپرسم آپدیت شد ولی دیگه نمیتونم وارد صفحه ویرایش و افزودن برگه و پست بشم , کلا صفحه سفید بالا میاد http://example.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page http://example.com/wp-admin/post.php?post=425&action=edit افزونه ها رو هم دونه دونه غیر فعال کردم ssh رو هم غیر فعال کردم که اگر از افزونه باشه حل بشه که متاسفانه نشد ممنونم میشم راهنمایی کنید
 7. قالب با ووکامرس ست شده هست تمامی قیمت ها رو نشون میده ولی ریال و تومان رو نشون نمیده
 8. سلام فروشگاه ساز ووکامرس فارسی که نصب کردم دچار مشکل بهم ریختگی در نشان دادن ریال و تومان است تاریخ وردپرس و ساعت محلی درست هست عکس مشکل ضمیمه شد لطفا راهنماییم کنید متشکرم
 9. تقریبا با همه اینا کار کردم ( به صورت نال شده ) امکاناتش کامل هست ولی اون نکته دوم منو برآورده نمیکنه .
 10. سلام خدمت اساتید محترم و دوستان در حال حاظر برای یکی از سایت هام احتیاج به افزونه ای دارم که مشخصاتشو ذکر میکنم هر کاربر بتونه ثبت نام کنه و یه پروفایل شخصی مانند پیشخوان وردپرس بهش تعلق بگیره ولی دارای امکانات بیشتری باشه , مثلا : 1- تمامی مشخصات شخص + عکس یا آواتار در صفحه اش قابل مشاهده باشه 2- قابلیت اضافه کردن نمودار برای هر کاربر باشه ( مثلا نموداری که درصد پیشرفت پروژه ای که داریم برای همون کاربر روش کار میکنیم و نشون بده ) مثل افزونه هایی که درصد پیشرفت کار یا پروژه رو نشون میدن ولی این اختصاصی برای هر فرد باشه این دو مورد ذکر شده مهمترین بخش های افزونه هست که گفتم من تایپیک های انجمن رو به دقت مطالعه کردم ولی افزونه ای که بتونه کاره منو راه بندازه متاسفانه ندیدم متشکرم
 11. با سلام و تبریک سال نو خدمت تمامی کاربران و اساتید محترم من افزونه ای میخوام که بتونم مثلا آدرس 10 لینک تصویر و بدم بهش بعد اون تصاویر رو به صورت تصویر شاخص داخل پستم قرار بده بعد که رو تصاویر کلیک میکنیم وارد لینک اصلی تصویر بشه اگر افزونه ای هست که این قابلیت و داره ممنون میشم معرفی کنید
 12. ممنون و متشکرم دوست عزیز از این افزونه استفاده کردم http://wordpress.org/plugins/wp-welcome-message/ فو قالعاده هست و کارم و راه انداخت
 13. با سلام خدمت اساتید و دوستان میخوام هنگام ورود به سایت پنجره ای باز شه و محتوایی که دلخواهه من هست و به کاربر نشون بده تقریبا از هرکده جاوایی که بود استفاده کردم یا ناقص بود یا اینکه بعضیاشم نتونستم رو پوسته وردپرس پیاده سازی کنم نکته : پنجره ام نمیخوام شبیه اون پنجره خوشامد گویی عمومی که همه رو وبلاگ هاشون میذارن باشه اکه امکانش هست راهنمایی کنید متشکرم
 14. سلام خدمت تمامی دوستان شخصی برای من قالب سایتی طراحی کرده که تا همین اواخر خوب کار میکرد ولی الان کلا صفحه سایتم بالا نمیاد و یه صفحه پیشفرض بالا میاد که نوشته 30 روز تا اتمام طراحی سایت که با جی کوئری کد خورده تمامی سورس کدهای قالبم آزاده و هیچ کدوم کد نشدن و من رو هر دامینی که بخوام میتونم نصب کنم و همچنین رو لوکال هاست حالا این شخصی که این کارو کرده دسترسی بهش ندارم و میخوام قفل قالبم و از بین ببرم لطفا راهنمایی کنید متشکرم
 15. ممنون از راهنماییتون , کمی با کدهای لینکی که دادید کار کردم مشکلم حل شد