تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. دیروز
 2. ممنون دوست عزیز بابت پاسخگویی دمت گرم.درسش کردم وردپرس رو به صورت دستی آپدیت کردم حل شد .
 3. این خطا فک نکنم بخاطر ویروس کش باشه چون نوشته در ادرس wp-include/post.php خط 178 همچین دایرکتوری وجود نداره . مشکل الان اینه دوتا درخواست require داری که ادرس دهی شو میگه وجود نداره.مطمعنی به غیر ویروس کش کار دیگه انجام ندادی
 4. با سلام و عرض ادب در حال سایتی هستم که محصولات رو بصورت عمده بفروش برسونم. بعنوان مثال محصولی در بسته بندی 6 عددی عرضه میشه. چگونه میشه مشتری قیمت واحد محصول رو مشاهده کنه و هنگام سفارش مثلا 1 کارتن از محصول رو به سبد خرید خودش اضافه کنه؟ بدون اینکه گامهای 6 عددی اضافه کنیم. و فقط با انتخاب عدد 1، بجای اینکه 1 عدد از محصول به سبد اضافه بشه، 1 کارتن اضافه و محاسبه بشه.
 5. سلام دوستان بنده قالبم citytour هست و در قسمت لیست همه مطالب اون هارو بصورت برعکس میاره یعنی پست جدید میذارم میره صفحه اخر میخواستم میشه کمک کنید . <?php /* Tour List Page Template */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } get_header(); global $ct_options, $post_list, $current_view; $order_array = array( 'DESC', 'ASC' ); $order_by_array = array( '' => '', 'price' => 'price', 'rating' => 'rating' ); $order_defaults = array( 'price' => 'DESC', 'rating' => 'ASC' ); $s = isset($_REQUEST['s']) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['s'] ) : ''; $date = isset($_REQUEST['date']) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['date'] ) : ''; $adults = isset($_REQUEST['adults']) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['adults'] ) : ''; $kids = isset($_REQUEST['kids']) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['kids'] ) : ''; $order_by = ( isset( $_REQUEST['order_by'] ) && array_key_exists( $_REQUEST['order_by'], $order_by_array ) ) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['order_by'] ) : ''; $order = ( isset( $_REQUEST['order'] ) && in_array( $_REQUEST['order'], $order_array ) ) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['order'] ) : 'ASC'; $tour_type = ( isset( $_REQUEST['tour_types'] ) ) ? ( is_array( $_REQUEST['tour_types'] ) ? $_REQUEST['tour_types'] : array( $_REQUEST['tour_types'] ) ):array(); $price_filter = ( isset( $_REQUEST['price_filter'] ) && is_array( $_REQUEST['price_filter'] ) ) ? $_REQUEST['price_filter'] : array(); $rating_filter = ( isset( $_REQUEST['rating_filter'] ) && is_array( $_REQUEST['rating_filter'] ) ) ? $_REQUEST['rating_filter'] : array(); $facility_filter = ( isset( $_REQUEST['facilities'] ) && is_array( $_REQUEST['facilities'] ) ) ? $_REQUEST['facilities'] : array(); if ( isset( $_REQUEST['view'] ) && ! empty( $_REQUEST['view'] ) ) { $current_view = sanitize_text_field( $_REQUEST['view'] ); } else if ( isset( $ct_options['tour_list_default_view'] ) && ! empty( $ct_options['tour_list_default_view'] ) ) { $current_view = $ct_options['tour_list_default_view']; } else { $current_view = 'list'; } $page = ( isset( $_REQUEST['page'] ) && ( is_numeric( $_REQUEST['page'] ) ) && ( $_REQUEST['page'] >= 1 ) ) ? sanitize_text_field( $_REQUEST['page'] ):1; $per_page = ( isset( $ct_options['tour_posts'] ) && is_numeric($ct_options['tour_posts']) )?$ct_options['tour_posts']:6; $search_result = ct_tour_get_search_result( array( 's'=>$s, 'date'=>$date, 'adults'=>$adults, 'kids'=>$kids, 'tour_type'=>$tour_type, 'price_filter'=>$price_filter, 'rating_filter'=>$rating_filter, 'facility_filter'=>$facility_filter, 'order_by'=>$order_by_array[$order_by], 'order'=>$order, 'last_no'=>( $page - 1 ) * $per_page, 'per_page'=>$per_page ) ); $post_list = $search_result['ids']; $count = $search_result['count']; // total_count $map_zoom = empty( $ct_options['tour_list_zoom'] )? 14 : $ct_options['tour_list_zoom']; if ( ! empty( $ct_options['tour_map_maker_img'] ) && ! empty( $ct_options['tour_map_maker_img']['url'] ) ) { $tour_marker_img_url = $ct_options['tour_map_maker_img']['url']; } else { $tour_marker_img_url = CT_IMAGE_URL . "/pins/tour.png"; } $header_img_scr = ct_get_header_image_src('tour'); if ( ! empty( $header_img_scr ) ) { $header_content = ct_get_header_content('tour'); $header_img_height = ct_get_header_image_height('tour'); ?> <section class="parallax-window" data-parallax="scroll" data-image-src="<?php echo esc_url( $header_img_scr ) ?>" data-natural-width="1400" data-natural-height="<?php echo esc_attr( $header_img_height ); ?>"> <div class="parallax-content-1"> <div class="animated fadeInDown"> <?php echo balancetags( $header_content ); ?> </div> </div> </section><!-- End section --> <div id="position"> <?php } else { ?> <div id="position" class="blank-parallax"> <?php } ?> <div class="container"><?php ct_breadcrumbs(); ?></div> </div><!-- End Position --> <div class="collapse" id="collapseMap"> <div id="map" class="map"></div> </div><!-- End Map --> <div class="container margin_60"> <div class="row"> <aside class="col-lg-3 col-md-3"> <p> <a class="btn_map" data-toggle="collapse" href="#collapseMap" aria-expanded="false" aria-controls="collapseMap"><?php echo __( 'View on map', 'citytours' ) ?></a> </p> <div id="search_results"><?php echo sprintf( esc_html__( '%d Results found', 'citytours' ), $count ) ?></div> <div id="modify_search"> <a data-toggle="collapse" href="#collapseModify_search" aria-expanded="false" aria-controls="collapseModify_search" id="modify_col_bt"><i class="icon_set_1_icon-78"></i><?php echo esc_html( 'Modify Search', 'citytours' ) ?> <i class="icon-plus-1 pull-right"></i></a> <div class="collapse" id="collapseModify_search"> <div class="modify_search_wp"> <form role="search" method="get" id="search-tour-form" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>"> <input type="hidden" name="post_type" value="tour"> <div class="form-group"> <label><?php echo esc_html( 'Search terms', 'citytours' ) ?></label> <input type="text" class="form-control" id="search_terms" name="s" placeholder="<?php echo esc_html( 'Type your search terms', 'citytours' ) ?>" value="<?php echo esc_attr( $s ) ?>"> </div> <div class="form-group"> <label><?php echo esc_html( 'Things to do', 'citytours' ) ?></label> <?php $all_tour_types = get_terms( 'tour_type', array('hide_empty' => 0) ); if ( ! empty( $all_tour_types ) ) : ?> <select class="form-control" name="tour_types"> <option value="" selected><?php esc_html_e( 'All tours', 'citytours' ) ?></option> <?php foreach ( $all_tour_types as $each_tour_type ) { $term_id = $each_tour_type->term_id; $icon_class = get_tax_meta( $term_id, 'ct_tax_icon_class' ); $selected = in_array( $term_id, $tour_type ) ? 'selected' : ''; ?> <option value="<?php echo esc_attr( $term_id ) ?>" <?php echo ( $selected ) ?>><?php echo esc_html( $each_tour_type->name ) ?></option> <?php } ?> </select> <?php endif; ?> </div> <div class="form-group"> <label><i class="icon-calendar-7"></i> <?php esc_html_e( 'Date', 'citytours' ) ?></label> <input class="date-pick form-control" data-date-format="<?php echo ct_get_date_format('html'); ?>" type="text" name="date" value="<?php echo esc_attr( $date ) ?>"> </div> <div class="form-group"> <label><?php esc_html_e( 'Adults', 'citytours' ) ?></label> <div class="numbers-row"> <input type="text" value="1" class="qty2 form-control" name="adults" value="<?php echo esc_attr( $adults ) ?>"> <div class="inc button_inc">+</div> <div class="dec button_inc">-</div> </div> </div> <div class="form-group add_bottom_30"> <label><?php esc_html_e( 'Children', 'citytours' ) ?></label> <div class="numbers-row"> <input type="text" value="0" class="qty2 form-control" name="kids" value="<?php echo esc_attr( $kids ) ?>"> <div class="inc button_inc">+</div> <div class="dec button_inc">-</div> </div> </div> <button class="btn_1 green"><?php esc_html_e( 'Search again', 'citytours' ) ?></button> </form> </div> </div><!--End collapse --> </div> <div class="box_style_cat"> <ul id="cat_nav"> <?php $selected = empty( $tour_type )?' class="active"':''; $counts_by_tour_type = ct_tour_get_search_result_count( array( 'by' => 'tour_type', 's'=>$s, 'price_filter'=>$price_filter, 'rating_filter'=>$rating_filter, 'facility_filter'=>$facility_filter ) ); if ( is_rtl() ) { echo '<li class="all-types"><a href="' . esc_url( remove_query_arg( array( 'tour_types', 'page' ) ) ) . '"' . $selected . '><i class="icon_set_1_icon-51"></i><small>(' . esc_html( array_sum( $counts_by_tour_type ) ) . ')</small>' . esc_html__( 'All tours', 'citytours' ) . '</a></li>'; } else { echo '<li class="all-types"><a href="' . esc_url( remove_query_arg( array( 'tour_types', 'page' ) ) ) . '"' . $selected . '><i class="icon_set_1_icon-51"></i>' . esc_html__( 'All tours', 'citytours' ) . '<small>(' . esc_html( array_sum( $counts_by_tour_type ) ) . ')</small></a></li>'; } $all_tour_types = get_terms( 'tour_type', array('hide_empty' => 0) ); if ( ! empty( $all_tour_types ) ) : foreach ( $all_tour_types as $each_tour_type ) { $term_id = $each_tour_type->term_id; $selected = ( ( is_array( $tour_type ) && in_array( $term_id, $tour_type ) ) )?' class="active"':''; $icon_class = get_tax_meta( $term_id, 'ct_tax_icon_class' ); echo '<li data-term-id="' . esc_attr( $term_id ) . '"><a href="' . esc_url( add_query_arg( array( 'tour_types'=>$term_id, 'page'=>0 ) ) ) . '"' . $selected . '>'; if ( ! empty( $icon_class ) ) { echo '<i class="' . esc_attr( $icon_class ) . '"></i>'; } if ( is_rtl() ) { echo '<small>(' . esc_html( ( empty( $counts_by_tour_type[ $term_id ] ) ? 0 : $counts_by_tour_type[ $term_id ] ) ) . ')</small>' . esc_html( $each_tour_type->name ) . '</a></li>'; } else { echo esc_html( $each_tour_type->name ) . '<small>(' . esc_html( ( empty( $counts_by_tour_type[ $term_id ] ) ? 0 : $counts_by_tour_type[ $term_id ] ) ) . ')</small></a></li>'; } } endif; ?> </ul> </div> <div id="filters_col"> <a data-toggle="collapse" href="#collapseFilters" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFilters" id="filters_col_bt"><i class="icon_set_1_icon-65"></i><?php echo esc_html__( 'Filters', 'citytours' ) ?> <i class="icon-plus-1 pull-right"></i></a> <div class="collapse" id="collapseFilters"> <?php if ( ! empty( $ct_options['tour_price_filter'] ) ) : $price_steps = empty( $ct_options['tour_price_filter_steps'] ) ? '50,80,100' : $ct_options['tour_price_filter_steps']; $step_arr = explode( ',', $price_steps ); array_unshift( $step_arr, 0 ); ?> <div class="filter_type"> <h6><?php echo esc_html__( 'Price', 'citytours' ) ?></h6> <ul class="list-filter price-filter" data-base-url="<?php echo esc_url( remove_query_arg( array( 'price_filter', 'page' ) ) ); ?>" data-arg="price_filter"> <?php for( $i = 0; $i < count( $step_arr ); $i++ ) { $checked = ( in_array( $i, $price_filter ) ) ? ' checked="checked"' : ''; if ( $i < count( $step_arr ) - 1 ) { ?> <li><label><input type="checkbox" name="price_filter[]" value="<?php echo esc_attr( $i ) ?>"<?php echo ( $checked ) ?>><?php echo ct_price( $step_arr[ $i ] ) ?> - <?php echo ct_price( $step_arr[ $i + 1 ] ) ?></label></li> <?php } else { ?> <li><label><input type="checkbox" name="price_filter[]" value="<?php echo esc_attr( $i ) ?>"<?php echo ( $checked ) ?>><?php echo ct_price( $step_arr[ $i ] ) ?> +</label></li> <?php } ?> <?php } ?> </ul> </div> <?php endif; if ( ! empty( $ct_options['tour_rating_filter'] ) ) : ?> <div class="filter_type"> <h6><?php echo esc_html__( 'Rating', 'citytours' ) ?></h6> <ul class="list-filter rating-filter" data-base-url="<?php echo esc_url( remove_query_arg( array( 'rating_filter', 'page' ) ) ); ?>" data-arg="rating_filter"> <?php for ( $i = 5; $i > 0; $i-- ) { $checked = ( in_array( $i, $rating_filter ) ) ? ' checked="checked"' : ''; ?> <li> <label><input type="checkbox" name="rating_filter[]" value="<?php echo esc_attr( $i ) ?>"<?php echo ( $checked )?>><span class="rating"><?php ct_rating_smiles( $i ); ?></span></label> </li> <?php } ?> </ul> </div> <?php endif; if ( ! empty( $ct_options['tour_facility_filter'] ) ) : ?> <div class="filter_type"> <h6><?php echo esc_html__( 'Facility', 'citytours' ) ?></h6> <ul class="list-filter facility-filter" data-base-url="<?php echo esc_url( remove_query_arg( array( 'facilities', 'page' ) ) ); ?>" data-arg="facilities"> <?php $all_facilities = get_terms( 'tour_facility', array('hide_empty' => 0) ); if ( ! empty( $all_facilities ) ) : foreach ( $all_facilities as $facility ) { $term_id = $facility->term_id; $checked = ( in_array( $term_id, $facility_filter ) ) ? ' checked="checked"' : ''; echo '<li><label><input type="checkbox" name="facility_filter[]" value="' . esc_attr( $term_id ) . '"' . $checked . '>' . esc_html( $facility->name ) . '</label></li>'; } endif;?> </ul> </div> <?php endif; ?> </div><!--End collapse --> </div><!--End filters col--> </aside><!--End aside --> <div class="col-lg-9 col-md-8"> <div id="tools"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <div class="styled-select-filters"> <select name="sort_price" id="sort_price" data-base-url="<?php echo esc_url( remove_query_arg( array( 'order', 'order_by', 'page' ) ) ); ?>"> <option value="" <?php if ( $order_by != 'price' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Sort by price', 'citytours' ) ?></option> <option value="lower" <?php if ( $order_by == 'price' && $order == 'ASC' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Lowest price', 'citytours' ) ?></option> <option value="higher" <?php if ( $order_by == 'price' && $order == 'DESC' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Highest price', 'citytours' ) ?></option> </select> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <div class="styled-select-filters"> <select name="sort_rating" id="sort_rating" data-base-url="<?php echo esc_url( remove_query_arg( array( 'order', 'order_by', 'page' ) ) ); ?>"> <option value="" <?php if ( $order_by != 'rating' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Sort by rating', 'citytours' ) ?></option> <option value="lower" <?php if ( $order_by == 'rating' && $order == 'ASC' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Lowest rating', 'citytours' ) ?></option> <option value="higher" <?php if ( $order_by == 'rating' && $order == 'DESC' ) echo 'selected' ?>><?php echo esc_html__( 'Highest rating', 'citytours' ) ?></option> </select> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 hidden-xs text-right"> <a href="<?php echo esc_url( add_query_arg( array( 'view' => 'grid' ) ) ) ?>" class="bt_filters" title="<?php esc_html_e( 'Grid View', 'citytours' ) ?>"><i class="icon-th"></i></a> <a href="<?php echo esc_url( add_query_arg( array( 'view' => 'list' ) ) ) ?>" class="bt_filters" title="<?php esc_html_e( 'List View', 'citytours' ) ?>"><i class="icon-list"></i></a> </div> </div> </div><!--End tools --> <div class="tour-list <?php if ( $current_view == 'grid' ) echo 'row add-clearfix' ?>"> <?php ct_get_template( 'tour-list.php', '/templates/tour/'); ?> </div><!-- End row --> <hr> <div class="text-center"> <?php unset( $_GET['page'] ); $pagenum_link = strtok( filter_input( INPUT_SERVER, 'REQUEST_URI' ), '?' ) . '%_%'; $total = ceil( $count / $per_page ); $args = array( 'base' => $pagenum_link, // http://example.com/all_posts.php%_% : %_% is replaced by format (below) 'total' => $total, 'format' => '?page=%#%', 'current' => $page, 'show_all' => false, 'prev_next' => true, 'prev_text' => esc_html__('Previous', 'citytours'), 'next_text' => esc_html__('Next', 'citytours'), 'end_size' => 1, 'mid_size' => 2, 'type' => 'list', 'add_args' => $_GET, ); echo paginate_links( $args ); ?> </div><!-- end pagination--> </div><!-- End col lg 9 --> </div><!-- End row --> </div><!-- End container --> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function(){ var lang = '<?php echo get_locale() ?>'; lang = lang.replace( '_', '-' ); jQuery('input').iCheck({ checkboxClass: 'icheckbox_square-grey', radioClass: 'iradio_square-grey' }); jQuery('#cat_nav').mobileMenu(); if ( jQuery('input.date-pick').length ) { if ( lang.substring( 0, 2 ) != 'fa' ) { jQuery('input.date-pick').datepicker({ startDate: "today", language: lang }); } else { var date_format = $('input.date-pick').data('date-format'); $('input.date-pick').datepicker({ observer: true, format: date_format.toUpperCase(), }); } } jQuery('#collapseMap').on('shown.bs.collapse', function(e){ var zoom = <?php echo esc_js( $map_zoom ); ?>; var markersData = { <?php foreach ( $post_list as $tour_obj ) { $tour_pos = get_post_meta( $tour_obj['tour_id'], '_tour_loc', true ); $t_types = wp_get_post_terms( $tour_obj['tour_id'], 'tour_type' ); if ( ! $t_types || is_wp_error( $t_types ) ) { $img_url = $tour_marker_img_url; } else { $img = get_tax_meta( $t_types[0]->term_id, 'ct_tax_marker_img', true ); if ( isset( $img ) && is_array( $img ) ) { $img_url = $img['src']; } else { $img_url = $tour_marker_img_url; } } if ( ! empty( $tour_pos ) ) { $tour_pos = explode( ',', $tour_pos ); $description = str_replace( "'", "\'", wp_trim_words( strip_shortcodes(get_post_field("post_content", $tour_obj['tour_id'])), 20, '...' ) ); ?> '<?php echo esc_js( $tour_obj['tour_id'] ); ?>' : [{ name: '<?php echo esc_js( get_the_title( $tour_obj['tour_id'] ) ); ?>', type: '<?php echo esc_js( $img_url ); ?>', location_latitude: <?php echo esc_js( $tour_pos[0] ); ?>, location_longitude: <?php echo esc_js( $tour_pos[1] ); ?>, map_image_url: '<?php echo ct_get_header_image_src( $tour_obj['tour_id'], "ct-map-thumb" ); ?>', name_point: '<?php echo get_the_title( $tour_obj['tour_id'] ); ?>', description_point: '<?php echo esc_js( $description ); ?>', url_point: '<?php echo get_permalink( $tour_obj['tour_id'] ); ?>' }], <?php } } ?> }; <?php $tour_pos = array(); if ( ! empty( $post_list ) ) { foreach ( $post_list as $tour_obj ) { $tour_pos = get_post_meta( $tour_obj['tour_id'], '_tour_loc', true ); if ( ! empty( $tour_pos ) ) { $tour_pos = explode( ',', $tour_pos ); break; } } } if ( ! empty( $tour_pos ) ) { ?> var lati = <?php echo esc_js( $tour_pos[0] ); ?>; var long = <?php echo esc_js( $tour_pos[1] ); ?>; // var _center = [48.865633, 2.321236]; var _center = [lati, long]; renderMap( _center, markersData, zoom, google.maps.MapTypeId.ROADMAP, false ); <?php } ?> }); }); </script> <?php get_footer();
 6. سلام دوستان ایمیل های که از طرف ووکامرس ارسال می شه برای تکمیل سفارش یا ثبت سفارش و غیره مشکل واکنشگرایی داره و در صفحه موبایل به صورت کامل متن ایمیل نمایش داده نمی شه لطفا راهنمایی کنید به چه صورت می شه مشکل رو بر طرف کرد ؟ با تشکر
 7. دوستان هاستینگ زدم اما نمیخوام براش قابلیت ثبت دامنه بزارم فقط هاست میفروشم تو بخش خرید سرویس که طرف باید دامنه بزنه مشکل خوردم این ارور میده وقتی دامنه وارد میکنه Verifying your domain selection... نمیدونید چکار میشه کرد؟
 8. سلام. من 2 ماه دارم یه سایت ورد پرسی رو لوکال هاست wamp server طراحی می کنم و مشکلی نداشتم و کار سایتم هم تموم شده بود . ولی دیروز آنتی ویروس nod32 نصب کردم و 2 ساعت بعد دوباره حذفش کردم. ولی وقتی وارد لوکال هاست شدم به جای نمایش سایتم خطای زیر میده .خواستم ببینم این خطا چه طور درست میشه ممنون میشم راهنمایی کنید در ضمن من دسترسیم به قسمت php my admin بازه و می تونم از دیتابیس پروژه م اکسپورت بگیرم . حالا سوالم اینه می تونم پوشه wwwپروژه م و فایل اکسپورت دیتابیسم رو یه جا ذخیره کنم . بعد دوباره از نو ومپ سرور نصب کنم و این فایل ها رو بذارم وایمپورت کنم و پروژه سایتم بالا بیاد
 9. سلام. من 2 ماه دارم یه سایت ورد پرسی رو لوکال هاست wamp server طراحی می کنم و مشکلی نداشتم و کار سایتم هم تموم شده بود . ولی دیروز آنتی ویروس nod32 نصب کردم و 2 ساعت بعد دوباره حذفش کردم. ولی وقتی وارد لوکال هاست شدم به جای نمایش سایتم خطای زیر میده .خواستم ببینم این خطا چه طور درست میشه ممنون میشم راهنمایی کنید در ضمن من دسترسیم به قسمت php my admin بازه و می تونم از دیتابیس پروژه م اکسپورت بگیرم . حالا سوالم اینه می تونم پوشه wwwپروژه م و فایل اکسپورت دیتابیسم رو یه جا ذخیره کنم . بعد دوباره از نو ومپ سرور نصب کنم و این فایل ها رو بذارم وایمپورت کنم و پروژه سایتم بال بیاد
 10. سلام و ممنون چطور سورس کدهار وببندم و با چه کدی؟ ممننون میشم راهنمایی بفرمائید
 11. سلام اگر می خواهید در وردپرس نمایش بدید با استفاده از گرافیتی فرم و تغییرات در افزونه و کد نویسی بخش جدید میشه اما راه حل دیگری هست که خروجی اکسل از فرم بگیرید و بعد در اکسل به صورت نمونه نمایش بدید
 12. سلام افزونه انجمن ساز bb press هست برای ساخت انجمن و افزودنی های مختلفی هم داره ارسال ایمیل گروهی هم با میل چینپ میشه فرستاد
 13. سلام دوستان من میخوام اطلاعات کاربر های وارد شده به سایت رو ماهانه جمع آوری کنم. مثلا نمره دانشگاهشون. ماهانه نمراتشون رو توی سایت وارد کنند. میخوام نمودار پیشرفت و پسرفتشون رو توی هر درس داشته باشم مثلا نمودار نمرات ریاضی یک کاربر در طول 4 ماه، چطوری میتونم این کارو کنم، ممنون میشم جواب بدید دوستان
 14. سلام دوستان من یک وب سایت استارت آپی گردشگری راه انداختم با سی ام اس وردپرس کارهایی که می خواستم با این سایت انجام بدم اینه : بازدیدکننده ثبت نام کنه و وارد شه به محضی که وارد شد بتونه پکیج تبلیغاتی خودش مثل تورهایی که داره رو به صورت رایگان بارگذاری کنه ولی لینک نتونه بزاره تا زمانی که من دستور بهش بدم تا فعال بشه چطور می تونم این عملیات رو انجام بدم با چه افزونه هایی ؟ در ضمن مشکل ارسال ایمیل هم دارم دوستان عزیزم ممنون می شم راهنماییم کنید
 15. ممنون از راهنماییت دوست عزیز . لطف کردی
 16. سلام برای رنگی شدن کدها از افزونه مخصوص زبان سی استفاده کنید برای اینکا از افزونه Crayon Syntax Highlighter رو استفاده کنید
 17. سلام اگر اسلایدر اختصاصی قالب باشه ممکنه با زبان فارسی تداخل داشته باشه و مثلا توابع اسلایدر هم ترجمه بشه که باعث مشکل در اسلایدر میشه برای حل مشکل می تونی نام توابع را عوض کنید
 18. سلام برای اینکار می تونی از افزونه Right click استفاده کنید برای بستن سورس کد ها راحل داره و با کد نویسی
 19. سلام تقریبا شبیه پیام خصوصی بین کاربران که در سیستم های دورکاری هست فکر کنم افزونه اش این هست Front End PM
 20. هفته گذشته
 21. دوستان این هم نمونه کد که من توی سایتم قراره بزارم که بدون رنگ و مثل همین تاپیکه باز هم ممنون Ashampoo_Snap_Monday, January 27, 2020_01h51m08s_006_Chrome Legacy Window.bmp
 22. سلام دوستان من جدیدا سایتی با وردپرس برای خودم دارم راه میندازم که نمونه کدهایی به زبان سی رو توش میخوام بزارم اما کدها رو که میزارم مثل همین تکست به یک رنگه و پویا نیست در صورتی که به سایتهای مشابه نگاه میکنم کدهایی که اونها میزارن فرق داره عکسش رو هم درپایان براتون میزارم ممنون میشک راهنمایی کنید که در چه قالبی باید بنویسم که مثل بقیه باشه Ashampoo_Snap_Monday, January 27, 2020_00h44m21s_001_Chrome Legacy Window.bmp Ashampoo_Snap_Monday, January 27, 2020_00h45m14s_002_Chrome Legacy Window.bmp Ashampoo_Snap_Monday, January 27, 2020_00h46m06s_003_Chrome Legacy Window.bmp
 23. یا کلا غیرفعال بشه بجز یک قسمت از قالب رو با اضافه کردن کد فعال کنم یکی از این دو حالت رو میخوام
 24. سلام من از یک قالبی با نام eleganto استفاده می‌کنم این قالب در قسمت بالایی خود یک اسلایدشو داره که چندتا تصویر رو نشون میده. مشکلی که هست اینه که وقتی زبان وردپرس رو فارسی میکنم دیگه تصاویر نشون داده نمیشه ولی وقتی زبان انگلیسی تصاویر نشون داده می‌شود اگه کسی می دونه که چیکار باید کرد تا در زبان فارسی هم درست نمایش داده شود ممنون میشم کمک کنه
 25. باسلام و عرض ادب دوستان عزیز عذرمیخوام ،میخوام بدونم چطور میشه کلیک راست رو مثل این سایت بست طوری که نشه بازش کرد ،وقتی که میخوای متن هارو بگیری مثل عکس میشن ولی در سورسش میشه متن رو دید. البته من توی سورس صفحه پلاگین code syntax block رو دیدو نصب کردم ولی کارایی نداشت لطفا راهنمایی بفرمائید. سپاس
 26. سلام چطور میشه ویژگی srcset رو فقط برای عکس هایی که در نوشته هست غیرفعال کرد؟ یعنی بقیه قسمت های قالب مثل تصویر شاخص این قابلیت فعال باقی بمونه
 27. سلام وقت بخیر یه سوال داشتم اگر بتونین کمک کنید ممنون میشم ببینید من یه لیست باز شو شرطی میخام که بدون دکمه تایید یا ارسال باشه بع این صورت که کاربر وقتی لیست رو باز کرد روی هر گزینه کلیک کرد یه لینک براش باز شه ساده تر میتونم بگم لیست شرطی که بلافاصله از انتخاب (بدون دکمه تایید یا ارسال) یه لینک جدید باز شه مث صفحه اصلی سایت اچاره با یه تفاوت های ریز اینو چطور میتونم با وردپرس پیاده کنم ؟ افزونه یا چیزی هست ؟ ممنون میشم راهنمایی کنین
 1. نمایش فعالیت های بیشتر